Samo­jaz­diace autá od Googlu už najaz­dili viac ako 1 milión míľ

Michal Sorkovský / 5. jún 2015 / Tools a produktivita

Google ozná­mil, že jeho samo­jaz­diace auto­mo­bily pre­kro­čili hra­nicu jed­ného mili­óna auto­nómne najaz­de­ných míľ. Pôvod­ným cie­ľom pro­jektu bolo najaz­diť 100 000 míľ, avšak túto hra­nicu sa už poda­rilo až desať­ná­sobne pre­kro­čiť. Samo­jaz­diace autá od Googlu teda už majú najaz­dené pri­bližne toľko, koľko bežný dospelý člo­vek najazdí za 75 rokov života. 

Google už pred mesia­com hlá­sil, že jeho auto­nómne auto­mo­bily majú kom­bi­no­vane, s manu­ál­nym a auto­ma­tic­kým ovlá­da­ním, najaz­dené viac ako 1,7 mili­óna míľ. Okrem toho tiež infor­mo­val o tom, že na svo­jich ces­tách zazna­me­nali 11 nehôd, avšak ani jednu z nich nemali samo­jaz­diace autá zaprí­či­niť. Teraz Google hlási aj dva­nástu nehodu, ktorá sa mala udiať potom, ako jeho auto­mo­bil zasta­vil na sema­fore a iný vodič do neho odzadu nara­zil.

Keďže samo­jaz­diace auto­mo­bily majú už čo to odjaz­dené, Google pri­náša aj zau­jí­mavé detaily, o jaz­dách svo­jich áut. Tie mali dokopy prejsť okolo nie­koľko tisíc doprav­ných kuže­ľov, zasta­viť na 200 000 stop­kách a na 600 000 sema­fo­roch či stret­núť až 180 mili­ó­nov iných auto­mo­bi­lov.

CEO spo­loč­nosti Larry Page zadal pre samo­jaz­dia­cie autá, po pre­kro­čení hra­nice mili­óna najaz­de­ných míľ nový cieľ. Majú prejsť desať sérií po 100 zau­jí­ma­vých míľ. Týmto kon­krétne mys­lel aj jazdu na zná­mych kali­forn­ských ces­tách, vrá­tane pre­jazdu cez Gol­den Gate Bridge či prej­de­nie zákru­tami a uli­cami San Fran­cisca. Pro­to­typy auto­nóm­nych vozi­diel vyra­zia na cesty v Kali­for­nii rých­los­ťou 25 mph už toto leto. Nepo­chybne zlo­žité cesty a situ­ácie, ktoré na nich vzniknú teda ešte lep­šie pre­ve­ria auto­nómne auto­mo­bily ako aj tím ľudí, ktorý za nimi stojí. Ten hovorí o svo­jich dote­raj­ších úspe­choch ako o dôkaze, že sa jed­ného dňa stanú samo­jaz­diace autá súčas­ťou bež­nej rea­lity.

Lexus RX 450h SUV, to je kon­krétny typ auta so zabu­do­va­nou samo­jaz­dia­cou tech­no­ló­giou, kto­rému sa poda­rilo pre­kro­čiť hra­nicu jed­ného najaz­de­ného kilo­metra. Celý tento auto­mo­bil bol vyro­bený a navr­hnutý na samo­o­vlá­da­nie čisto a výlučne Goog­lom. Na teraz v ňom budú sedieť aj jazdci, kvôli bez­peč­nosti. Tí budú mať k dis­po­zí­cií volant, brzdu a ply­nový pedál pre prí­pady núdze. Ide ale len o dočasné rie­še­nie, keďže cie­ľom je zba­viť sa volantu či pedá­lov v auto­mo­bile a nechať všetko len na samo­o­vlá­da­nie.

Google ale nemá v budúc­nosti v pláne tieto auto­mo­bily vyrá­bať sám. Chce sa dohod­núť s neja­kou z auto­mo­bi­liek, hneď ako si bude istý, že samo­o­vlá­da­cia tech­no­ló­gia je doko­nale pri­pra­vená. Dovtedy chce mať Google úplnú kon­trolu nad pro­jek­tom, aby mohol auto­mo­bily tes­to­vať, zlep­šo­vať a vylep­šo­vať har­dware aj soft­ware.

zdroj: venturebeat.com 

Pridať komentár (0)