Slo­ven­ské Wish­lio — appka, ktorá ti pri­ne­sie dar­čeky, ktoré chceš!

Lukáš Gašparík Jr. / 9. december 2015 / Tools a produktivita

Každý z nás raz za čas narazí na pro­dukt, ktorý by chcel. Či už je to zau­jí­mavá kniha, nová sto­lička, tričko na párty alebo čokoľ­vek iné. Avšak málo kto si tieto pro­dukty ihneď kúpi. Väč­ši­nou to dopadne tak, že tie skon­čia ulo­žené nie­kde v zálož­kách alebo zapí­sané na papieri a člo­vek ich už len zriedka nájde. 

Potom príde ten čas, keď si člo­vek chce niečo kúpiť alebo ešte lep­šie, nie­kto chce kúpiť niečo jemu a zrazu… nič. Všetky dobré nápady sú preč a člo­vek začne pre­hľa­dá­vať his­tó­riu, záložky v počí­tači a papiere na stole.

460408850-630x420

A práve tento prob­lém si zobrala na mušku nová appka Wish­lio. Jed­no­du­cho pove­dané, ide o Poc­ket na pro­dukty. Wish­lio je webová apli­ká­cia na ukla­da­nie pro­duk­tov, ktoré si člo­vek plá­nuje kúpiť.


Apli­ká­cia sa dá pou­ží­vať na indi­vi­du­álne nákupy — naprí­klad, keď člo­vek chce mať jedno miesto, kde sú všetky pro­dukty, ktoré si do budúcna plá­nuje kúpiť alebo aspoň nad nimi roz­mýšľa. Pri­dá­va­nie pro­duk­tov do wish­lis­tov je naozaj jed­no­du­ché — sko­pí­ro­va­ním esho­po­vého pro­duk­to­vého linku alebo cez Wish­lio záložku, ktorú si môže pou­ží­va­teľ pri­dať do svojho pre­hlia­dača. Následne pou­ží­va­teľ vidí pre­hľadne uspo­ria­dané pro­dukty, kate­go­ri­zo­vané tak, ako chce on. Takže keď príde čas na míňa­nie, stačí sa pri­hlá­siť a nájsť si to pravé.

Wish­lio má tiež slú­žiť pre lep­šie roz­ho­do­va­nie pri náku­poch. Preto ak člo­vek potre­buje pora­diť pri výbere toho pra­vého pro­duktu z ponuky via­ce­rých, stačí si ich všetky pri­dať do jed­ného wish­listu a poslať svo­jim kama­rá­tom. Tí vedia pro­dukty hod­no­tiť, či komen­to­vať a tým pomôcť vybrať ten naj­lepší. Už žiad­nych 15 lin­kov v chate na Face­bo­oku a zmä­točná dis­ku­sia.

6970315-christmas-wish-list

V nepo­sled­nom rade je to pomôcka pri naro­de­ni­nách, svad­bách aleko akých­koľ­vek iných prí­le­ži­tos­tiach na dar­čeky.

Momen­tálne je spus­tená prvá beta ver­zia apli­ká­cie, no už teraz Wish­lio začína spo­lu­pra­co­vať s jed­ným z naj­väč­ších stre­et­fas­hion esho­pov na Slo­ven­sku — Nahodsa.sk, naj­väč­šim webo­vým por­tá­lom na Slo­ven­sku pre recen­zie kníh citaj.to, One Fas­hion Out­le­tom Vode­rady a ďal­šie spo­lu­práce sú už na spad­nu­tie.

Vyskú­šaj aj ty appku Wish­lio a daj cha­la­nom feed­back.

title_bkg

A prečo by si mal pou­ží­vať Wish­lio? Cha­lani, ktorí stoja za celým pro­jek­tom, sa roz­hodli pove­dať nám, prečo sa pus­tili do vývoja samot­nej apli­ká­cie:

Tomáš:

Myš­lienka prečo vytvo­riť Wish­lio mi napadla, keď som od brata dostal knihu. O pár dní na to, ces­tou do Prahy som pri jej čítaní začal roz­mýš­ľať nad tým, prečo som dostal práve túto knihu a nie jednu z tých, ktoré si už nie­koľko mesia­cov zbie­ram vo svo­jom poznám­ko­vom bloku alebo v zálož­kách v bro­wseri. No keďže brat o nich nemo­hol vedieť, začal som roz­mýš­ľať nad tým, ako by som jemu alebo komu­koľ­vek inému vedel rýchlo a jed­no­du­cho pri ďal­šej prí­le­ži­tosti pove­dať, po akých veciach túžim. V tom mi napadlo vytvo­riť “miesto” pre zbie­ra­nie pro­duk­tov, ktoré pou­ží­va­teľ chce mať pokope a mohol by o nich pove­dať svo­jej rodine alebo kamo­šom.

Adam:

Na Wish­liu som začal pra­co­vať, lebo sám mám zmä­tok vo veciach, ktoré by som si rád kúpil. Niečo mám ako poznámku v tele­fóne, niečo ako záložku v POC­KETe a ešte kade tade. Rád by som obme­dzil zby­točné nákupy a práve vo Wish­liu vidím cestu ako naku­po­vať roz­umne.

5SCqk71CqQlfdNJpx135n830MvELI3jFJpGjPeZlbO4

Lukáš

Čis­tou naho­dou som poze­ral v TV film, kde pred svad­bou pobe­ho­vala nevesta po nákup­nom dome a ske­no­vala pro­dukty, ktoré by ich od sva­dob­ča­nov pote­šili. V tom som si pove­dal, že je to super nápad, presne s týmto prob­lé­mom sa tu stre­tá­vajú všetci. Spo­me­nul som to bra­tovi, ktorý sa so mnou sto­tož­nil, a rýchlo sme sa zhodli, že to skú­sime vytvo­riť.

Mišo

Spolu s pria­teľ­kou nám jed­ného dňa skr­sol v hla­vách nápad, že by bolo super mať jed­no­du­chý nástroj, ktorý nám umožní ucho­vá­vať naše pria­nia pre­hľadne na jed­nom mieste a zdie­ľať ich s pria­teľmi a rodi­nou. Tí sa potom nemu­sia obá­vať, či nás svo­jim výbe­rom dar­čeka pote­šia, budú vedieť, kde ho zohnať a budú si môcť pokojne vybrať, naprí­klad aj podľa svo­jich finanč­ných mož­ností.

Zdroj: wishlio.com, Photo by Horsky&Zachar

Pridať komentár (0)