Tech scéna má obrov­ský prob­lém: Prog­ra­má­tori a profi hráči berú drogy!

/ 5. december 2015 / Tools a produktivita

Poznáš ten vtip o tom, čo má Tour de France a Amster­dam spo­ločné? Všade sú cyk­listi na dro­gách.

Kým Tour de France začína byť (navo­nok) úplne čistá, všetky tieto hrie­chy pre­chá­dzajú do tech scény a e-špor­tov. Čoraz viac mla­dých prog­ra­má­to­rov v Sili­con Val­ley totiž berie mik­ro­dávky LSD, ktorá im pomáha mys­lieť “out­side the box” a zvy­šuje ich pro­duk­ti­vitu. Všetky prob­lémy sú zrazu vyrie­šené rých­lej­šie a ener­gie je viac. Dávky sú pri­tom také malé, že člo­vek neza­žije tzv. “trip” a dokáže sa ďalej sústre­diť na prácu.

Ďalší ľudia tvr­dia, že takéto mik­ro­dávky pomá­hajú v boji s dep­re­siou, mig­ré­nou a úna­vo­vým syn­dró­mom. James Fadi­man, autor popu­lár­nej knihy “The Psy­che­de­lic Explorer’s Guide” dokonca odpo­rúča brať takúto mik­ro­dávku každé štvrté ráno. V žiad­nom prí­pade ti to však neod­po­ru­číme my. To, že LSD je nele­gálne je jedna vec, to, aký má vplyv, je vec ďal­šia. 

Tieto infor­má­cie pri­chá­dzajú po tom, čo naprí­klad e-špor­tová orga­ni­zá­cia ESL zaviedla na zápa­soch a tur­na­joch v počí­ta­čo­vých hrách dopin­gové testy. Stalo sa tak potom, čo sa jeden z hrá­čov pri­znal k uží­va­niu Adde­rallu.

zdroj: dsl.sk, maga­zín Rol­ling Sto­nes

Pridať komentár (0)