Tesla Model X je tu — “rodinná” SUV raketa, ktorá nemá kon­ku­ren­ciu

Rišo Néveri / 30. september 2015 / Tools a produktivita

Čakali sme na ňu dlho, ale nako­niec sme sa doč­kali. Nová Tesla je tu! “Je možné, že sme Model X až pre­hnane zdo­ko­na­lili, práve preto s ním meš­káme…”, hovorí Musk novi­ná­rom pri prí­le­ži­tosti pred­sta­ve­nia Tesly Model X v továrni spo­loč­nosti vo Fre­monte, Kali­for­nii.

Prvý dizajn a pro­to­typ Modelu X bol Elo­nom pred­stavný už vo feb­ru­ári 2012, kedy zožal obrov­ský úspech a zais­til neme­nej pre­dob­jed­ná­vok. Od minu­lého roku sa však uve­de­nie Modelu X na trh viac­krát odkla­dalo, až nako­niec začia­tok sep­tem­bra pri­nie­sol tú radostnú správu. “Model X bude pred­sta­vený 29. sep­tem­bra” — presne ako sa stalo. Elon Musk včera pri­ví­tal stádo novi­ná­rov v továrni vo Fre­monte, kde pred­sta­vil finálny model SUV Model X. Medzi jeho prvými slo­vami odznelo: “Nie som si istý, či toto auto malo byť vôbec vyrobené…Myslím to tak, že v aute je toho oveľa, oveľa viac, ako je potrebné na jeho pre­daj. Asi sme to pre­hnali…”

Presné ozna­če­nie nového modelu je P90(D), z čoho P zna­mená “per­for­mance mode” — jedná sa o model s vyso­kým výko­nom, 90 značí počet KWh baté­rie, čo je záro­veň naj­väč­šia baté­ria, akú momen­tálne Tesla vo svo­jich autách ponúka a jediná, ktorá je pre Model X dostupná. Malo by sa to však čoskoro zme­niť. Ozna­če­nie D je voli­teľné. Ak si vybe­rieš model P90D, tvoje auto bude mať pohon “dual motor” a zís­ka­vaš Ludic­rous Mode(čítaj šia­lene nenor­málne rýchly mód), vďaka kto­rému auto zrýchli z 0 na 100 km/h rov­nako rýchlo ako Por­che 911 Turbo.

Tesla Model X je zrejme to naj­rých­lej­šie, naje­ko­lo­gic­kej­šie SUV na našej pla­néte, ale netreba zabud­núť, že patrí aj medzi tie najd­rah­šie. Začia­točná cena sa momen­tálne pohy­buje pod 100 000$, ale ak si chceš dopriať spo­mí­naný šia­lene rýchly mód, tvoja cena skočí na vyše 140 000$. Za nemalú cenu však dostá­vaš SUV, ktoré je síce rodinné auto, ale nikdy by si to naň nepo­ve­dal. Základný model P90 je asi iba o chlp menej šia­lený a z 0 na 100 zrýchli za menej ako 5 sekúnd, čo súpe­ri­vosť mla­dých mami­čiek na ces­tách zvýši o mini­málne 69%.. 

Nové 7 miestne SUV pri­chá­dza aj so sľu­bo­va­nými Fal­con Wing dve­rami. Otvá­rajú sa dohora po mini­mál­nej dráhe, tak­mer ako krídla a dokážu úplne uvoľ­niť cestu do auta aj na tes­ných mies­tach. Otvo­ríš ich tak aj na par­ko­visku, kde si kolega s X6kou nebol istý, či si si vši­mol, že má X6ku, pri­par­ko­val teda tro­chu bliž­šie… Dvere dostali aj nové sen­zory, vďaka kto­rým sa pri nebez­pe­čen­stve nárazu o strop zasta­via — nehrozí poško­de­nie ani v níz­kej garáži. Palu­bovka ostala pomerne rov­naká ako pri Modely S. Vládne jej veľký 17” LCD disp­lej, kto­rému sa aku­rát dostalo nových iko­niek uží­va­teľ­ského roz­hra­nia.

Aj keď sa nové SUV doč­kali men­šej zmeny dizajnu oproti pôvod­nému modelu, jedná sa stále o nád­herné rodinné SUV, ktoré bude zrejme kupo­vať každý, kto naň má. Čoskoro sa doč­káme aj pred­sta­ve­nia Modelu 3 — auta verej­nosti, ktoré nám Elon pri­sľú­bil na začia­tok budú­ceho roku. Malo by sa jed­nať o men­šie a hlavne cenovo dostup­nej­šie auto, ktoré by mohlo výrazne naru­šiť pomer elek­tro­mo­bi­lov a áut s pali­vo­vým moto­rom na ces­tách. Tohto momentu sa už nevieme doč­kať!

Zdroj: theverge.com, fotky: theverge.com

Pridať komentár (0)