Top 50 fre­e­lance webov pre dizaj­né­rov a prog­ra­má­to­rov!

Ľudo Nastišin / 28. august 2015 / Tools a produktivita

Byť fre­e­lan­cer môže byť neuve­ri­teľne výhodné a prav­de­po­dobne je to snom mno­hých dizaj­né­rov a deve­lo­pe­rov, ktorí už majú dosť života medzi 4 ste­nami kan­ce­lá­rie. Nejde len o to, že si môžete vybrať job, ktorý vás sku­točne zau­jíma, máte aj úplnú fle­xi­bi­litu v otázke času, s kým chcete pra­co­vať a kde chcete pra­co­vať.

Takže poďme sľú­bený zoznam:

Fre­e­lan­cer­ – náj­dite alebo uve­rej­nite post či pro­jekt na tejto plat­forme a zíkajte tak naj­lep­šie ponuky od množ­stva skú­se­ných web­di­zaj­né­rov, copy­wrigh­te­rov či prog­ra­má­to­rov. Jedná sa jed­no­značne o jeden z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších webov pre mining fre­e­lan­ce­rov a zadá­va­nie záka­ziek.

Elance – popu­lárny online por­tál pre fre­e­lan­ce­rov, jedi­nečné miesto na stret­nu­tie pro­fe­si­oná­lov za roz­umnú cenu. Tento web pova­žu­jeme za skvelú alter­na­tívu.

Upwork (pôvodne oDesk) – prie­merný bud­get na pro­jekty je tu okolo 5000 dolá­rov. Nie je preto prek­va­pe­ním, že je to uni­kátny mar­ket place pre zamest­ná­va­te­ľov aj fre­e­lan­ce­rov. Fre­e­lan­cer tu nestráca čas uchá­dza­ním sa o low bud­get zákazky.

Top­tal – Per­fektný mar­ketp­lace pre náj­de­nie deve­lo­pe­rov (tak­mer) všet­kých exis­tu­jú­cich prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Náj­dete tu len Áčko­vých ľudí. 

99de­signssem cho­dia spo­loč­nosti, aby zís­kali dizajn pre logo, baner či web­stránku. Dizaj­néri sú oce­není vopred sta­no­ve­nou sumou ak je ich návrh ten víťazný. 

Eno­vato Stu­dio (pôvodne Fre­e­lan­ce­Switch) – domov pre kre­a­tív­cov a deve­lo­pe­rov z rôz­nych odvetvý, ktorý hľa­dajú prácu z celého sveta. 

Fiverr – chceli by ste okú­siť chuť fre­e­lan­cingu? Skúste Fiverr. Pro­jekty sa pohy­buju medzi 5 až 10 dolármi a je to skvelé miesto, kde zís­kať skú­se­nosti a ukážky prác do svojho port­fó­lia. V Star­ti­tup pova­žu­jeme fiverr za abso­lútnu špičku a kaž­dému, kto si chce dať spra­viť logo, nový dizajn manuál alebo UI na appku je toto to správne miesto.

Stac­kO­verf­low Care­ers —  táto stránka ja len na pozváku. Náj­dete tu aj job lis­ting naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností sveta. 

Dribbblepri­hláste sa na Dribbble Pro účet a zobrazte tak „hire me“ but­ton, alebo si pre­ze­rajte ponuky priamo na stránke. Jedná sa o akýsi Ins­ta­gram sve­to­vých dizaj­né­rov. Gra­fik bez vlast­ného dribble accountu má na trhu jed­no­značnu nevý­hodu oproti ostat­ným, ktorí tam už dávno sú. Na dribble si dizaj­néri navzá­jom komen­tujú vlastný mat­roš a top práce, ktoré často neuzrú svetlo sveta. Tento por­tál je jed­no­značne miesto, kde treba byť.

Behance Job —  pro­duk­ti­vita a kre­a­ti­vita idú ruka v ruke s job list sek­ciou na tejto stránke. Táto stránka je známa svo­jou kon­ver­ziou kre­a­ti­vity na luk­ra­tívne služby či pro­dukty a na pro­pa­gá­ciu jedi­neč­ných myš­lie­nok. 

WordP­ress – je to ofi­ciálna wordp­res­sov­ská job board. Náj­dete tu prácu týka­júcu sa wordp­ress eko­sys­tému ako plu­gin deve­lop­ment, úprava tém, či opti­ma­li­zá­cia. 

Lin­ke­dIn – sociálna sieť pre všet­kých pro­fe­si­oná­lov. Niet čo dodať. Must be there!

Smas­hing Jobsveľmi uži­točný por­tál ponú­ka­júci množ­stvo prog­ra­mo­va­cích a dizaj­no­vých prác a mnoho iného. Stojí za pozre­tie.

Guru —  ďal­šie miesto, kde náj­dete ponuky z celého sveta. Pla­tobná poli­tika dáva tejto stránke punc pred ostat­nými strán­kami. 

Krop —  jed­no­du­chý a silný nástroj spá­ja­júci svet kre­a­tív­cov so spo­loč­nos­ťami. 

MeFi Jobs —  Vyhľa­dá­vajte a zdie­ľajte pra­covné ponuky s ostat­nými členmi stránky a zaznačte aj vzdia­le­nosť od vašej ponuky na základe zeme­pis­nej šírky a dĺžky. Tento por­tál má výhodu práve vďaka fil­tro­va­niu geolo­ká­cia, ktorá umožní spo­jiť sa s fre­e­lan­cermi v rámci rov­na­kej kra­jiny, mesta a umožní tak odfil­tro­vať prob­lémy s jazy­ko­vou bari­é­rou.

Corof­lot —  dizaj­nové firmy uve­rej­ňujú ponuky a dizaj­néri zas svoje port­fó­lia – Corof­lot zabez­pečí rýchle spo­je­nie medzi týmito stra­nami.

Prob­log­ger Jobs —  vyzná­vači blo­go­va­nia a pro­fe­si­onáli v tejto oblasti tú nájdu práce s poten­ciá­lom príjmu a napl­ne­nie túžby vyjad­riť sa. 

Dice —  vyhľa­dá­vaci nástroj výhradne pre tech­no­lo­gické joby. 

WeWork­Re­mo­tely —  ako naz­na­čuje samotný názov, náj­dete tu prácu, ktorú môžete vyko­ná­vať priamo z domu alebo z ľubo­voľ­ného miesta. 

Hirable – sociálna stránka pre stre­tá­va­nie fre­e­lan­ce­rov a zamest­ná­va­te­ľov. Založte si free účet a sle­dujte svo­jich kole­gov s podob­ným skil­lom ako máte vy.

Crew – otvára prí­le­ži­tosti pre fre­e­lan­ce­rov aby sa mohli uchá­dzať o prácu na pro­jek­toch. Zame­riava sa na web­di­zajn, vývoj apli­ká­cií a brand iden­titu. 

Gun.io – úspešne dodáva fre­e­lan­ce­rov spo­loč­nos­tiam ako sú Ama­zon, Zappos či Lone­lyP­la­net. Na to aby ste tam mohli mať účet, budete musieť zís­kať mnoho odpo­rú­čaní. 

Local­Solo – stránka, na kto­rej náj­dete lokál­nych fre­e­lan­ce­rov v mno­hých kraj­nách s širo­kým zábe­rom schop­ností v rámci dizajnu, inži­nier­stva, copy­wri­tingu, foto­gra­fie či dokonca ana­lýzy. 

OnSite – dizaj­néri, deve­lo­peri a copy­wri­teri tu nájdu množ­stvo prí­le­ži­téstí na pri­vy­ro­be­nie si. Uchá­dzači sú však vybe­raní zod­po­vedne. 

Folyo – hľadá zhodu medzi fre­e­lan­cermi a požia­dav­kami a oča­ká­va­niami poten­ciál­nych zamest­ná­va­te­ľov. 

Gigs­ter – je to stránka pre spo­loč­nosti na hľa­da­nie deve­lo­pe­rov do tímu. Jedná sa aj o spo­loč­nosti ako Google, Mic­ro­soft a eBay alebo množ­stvo úspeš­ných star­tu­pov. 

Hire­MyF­riend – per­so­na­li­zo­vaná stránka pre zná­mych, ktorí môžu pro­pa­go­vať svo­jich kole­gov pre nejaký pro­jekt. Keď vás akcep­tujú, dosta­nete ano­nymný pro­fil na pre­zen­tá­ciu vášho skillu a skú­se­ností. 

Yuno­Juno – ďal­šia skvelá stránka, na kto­rej náj­dete fre­e­lance prí­le­ži­tosti. Spája fre­e­lan­ce­rov a zamest­ná­va­te­ľov a ponúka aj nástroje na gene­ro­va­nie kon­trak­tov a fak­túr. 

Cro­wd­site – pre skú­se­ných a dlho­roč­ných dizaj­né­rov a deve­lo­pe­rov, máte mož­nosť vyjed­ná­vať pri pri­vát­nych pro­jek­toch. 

Joom­lan­cers – náj­dete tu prácu, ktorá vám prídá kre­di­bi­litu ako Joomla pro­fe­si­oná­lovi a odmení vás veľmi dobre. 

GetA­Co­der – ušet­rite náklady a zlep­šite efek­ti­vitu cez out­sour­cing vášho prog­ra­mo­va­nia, písa­nia či web dizajnu k tým správ­nym ľuďom na obľú­be­nej stránke. 

JavaSc­ript Ninja Jobs – skvelá stránka pre uchá­dza­nie sa o prácu v US, UK, Kanade a ďal­ších podob­ných kra­ji­nách. Pokrýva oblasti prog­ra­mo­va­nia, dizajnu a písa­nia. 

GigSc­ribe —  je to sub­sc­rip­tion služba, ktorá spra­vuje dostupné fre­e­lance joby na základe vášho skillu a hodi­no­vej taxe a posiela vám ich priamo na váš email každý deň. 

Loca­lan­cers – náj­dete tu fre­e­lan­ce­rov z IT oblasti v rámci vášho dosahu. Kli­ent si môže navo­liť miseto, skill, časovú zónu, kra­jinu a cenu. Je to jed­no­ra­zový sign up popla­tok.

Solo­gig – vytvára most medzi skú­se­nými zamest­nan­cami a kva­li­fi­ko­va­nými zamest­ná­va­teľmi. Je známa tým, že má kata­lóg naj­lep­ších talen­tov naprieč rôz­nymi prie­mys­lami.

Aut­hen­tic Jobs —  Kre­a­tívci a pro­fe­si­onáli tu môžu nájsť full-time a fre­e­lance prí­le­ži­tosti schopné pod­po­riť repu­tá­ciu a byť aso­ci­ovaní so znač­kami ako Sony, HBO, HP, Face­book a pod. 

People per hour – zalo­žená na jed­no­du­chom aukč­nom sys­téme. Zís­kate on-demand fle­xi­bi­litu a šet­ríte peniaze. Náj­dete tam mar­ke­té­rov, práv­ni­kov, účtov­ní­kov, spi­so­va­te­ľov, prog­ra­má­to­rov a hro­madu ďal­ších pro­fe­sií.

Cro­wdS­PRING – to čo robí túto stránku odliš­nou je, že nezá­leží až tak na veľ­kosti port­fó­lia ale na vašom prí­stupe a úrovni kre­a­ti­vity, práve to vám zabez­pečí prácu na pro­jekte.

DesignC­rowdje to dizaj­nový mar­ketp­lace ponú­ka­júci obrov­ské množ­stvo prí­le­ži­tostí.

Sim­ply Hired —  plne uni­ver­zálna stránka s výbor­ným fil­tro­va­ním toho čo hľa­dáte alebo toho, čo chcete ponúk­nuť.

TheS­helf – stránka, na kto­rej sú blog­geri a fre­e­lance wri­teri píšuci o móde, život­nom štýle, jedle a ces­to­vaní spá­janí s kon­krét­nymi znač­kami na dosia­hnu­tie toho správ­neho pub­lika.

Wor­king Nomads —  stránka určená pre fre­e­lan­ce­rov ces­tu­jú­cich z mesta do mesta, z kra­jiny do kra­jiny a pri tom stále pra­cujú. Nájdu tu remote joby z dizajnu, prog­ra­mo­va­nia či manaž­mentu.

Bark – trho­visko pre tak­mer všetky typy kre­a­tiv­nej oblasti od malia­rov po foto­gra­fov či cate­ringu na párty. Skvelá voľba pre bež­ných ľudí hľa­da­jú­cich lokál­nych pro­fe­si­oná­lov.

Mat­chist – pomáha spo­loč­nos­tiam nají­mať kva­li­fi­ko­va­ných deve­lo­pe­rov žijú­cich v US.

Cam­pus­Job – vhodné pre štu­den­tov hľa­da­jú­cich par­time job na zís­ka­nie skú­se­ností či zaro­be­nie neja­kého vrec­ko­vého. Náj­dete tam prácu pre gra­fic­kých dizaj­né­rov či baro­vého DJ.

Air­Pair – komu­nitná stránka, kde sa stre­tá­vajú deve­lo­peri hľa­da­júci radu či men­tora. Nie je to fre­e­lance job stránka ale je skvelá na networ­king.

Trac­tion – stránka pre fre­e­lance mar­ke­té­rov, aby sa skon­tak­to­vali so znač­kami či reklam­kami.

Juii­icy – len na pozvánku. Dizaj­néri tu môžu posto­vať či odka­zo­vať na prácu a samoz­rejme sa o nejakú aj uchá­dzať.

Pozn.: táto ver­zia zoznamu je upda­to­vaná a odzr­kad­ľuje meniace sa pro­stre­die fre­e­lan­cingu. Boli odstrá­nené nefunkčné stránky a upda­to­vané stránky po reb­ran­dingu. Samoz­rejme, nové a ras­túce stránky boli tak­tiež dopl­nené.

Zdroj: www.hongkiat.com

Pridať komentár (0)