Už si počul o vrcho­loch Sli.do pre tento rok ?

Simona Babicová / 22. december 2014 / Tools a produktivita

Ja ti ich pred­sta­vím hneď 12 v poradí, takže ty len pekne čítaj a obdi­vuj . ;)

Na úvod roka 2014 v Janu­ári sa konala hneď medzi prvými kon­fe­ren­cia s náz­vom Fresh. Orga­ni­zo­vala sa v Dán­sku a pre sli.do bola na začia­tok veľ­kým osvie­že­ním. Zís­kali cenu Fresh Award v kate­gó­rií #Event­Tech pre­po­je­nie, kde do dis­ku­sie sa zamie­šala aj téma ohľa­dom spus­te­nia Google Glass apli­ká­cie pre mode­rá­to­rov podu­jatí.

Keď sa sny stá­vajú sku­toč­nos­ťou. O tom je naj­väčší fes­ti­val kre­a­tív­nych tech­no­ló­gií na svete, ktorý sa ukrýva pod názov SXSW Inte­rac­tive. Tento rok sa konal v Marci v neďa­le­kom USA a sli.do tam nesmelo chý­bať. Stalo sa súčas­ťou via­ce­rých pane­lo­vých dis­ku­sií SXSW, vrá­tane jed­ného ich hrdinu – David Allen!

Pod ďalší z ich úspe­chov sa pod­pí­salo vypĺňa­nie pri­hlášky pár hodín pred dead­li­nom na jednu z pop­red­ných kon­fe­ren­cií v Európe – Even­tex. V Bul­har­sku tak zís­kali už druhú cenu za Event Tech­no­logy pre rok 2014.

Lon­dýn, Jún a kon­fe­ren­cia Meet the Future. Inte­rak­tívno — pro­ak­tívna kon­fe­ren­cia s mož­nos­ťou pre­zen­to­va­nia myš­lie­nok budúc­nosti. Sli.do pred­sta­vili apli­ká­ciu Google Glass a vzá­pätí obja­vili pred­po­vede na to ako by Google Glass mohli ovplyv­niť dele­gá­tov počas podu­jatí v budúc­nosti.

Význam­nou uda­los­ťou pre sli.do bola tiež účasť na World mee­tings forum v exo­tic­kom Mexiku. Apli­ká­cia Google Glass bola suve­rénne poží­vaná počas trva­nia celého eventu. Neobišli sa ani bez pozi­tív­nych feed­bac­kov od význam­ných osob­ností. Ale čo bolo naj­dô­le­ži­tej­šie? Ofi­ciálne spus­tili spo­lu­prácu s mexic­kým par­tne­rom – Ptcice.
 

Špe­ciál­nym veče­rom pre sli.do sa odo­hral v Lon­dýne na Star­tup Grind Lon­don. Večer zahŕňal výni­močnú pane­lovú dis­ku­siu, kto­rou súčas­ťou boli zakla­da­te­lia Eventb­rite – Julie, Kevin Hartz a Renaud Visage. Táto firma bola jed­nou z inšpi­rá­cií pre zakla­da­te­ľov sli.do . Veľ­kou poc­tou bolo pre nich to, že zakla­da­te­lia odpo­ve­dali na otázky, ktoré boli odo­slané práve pro­stred­níc­tvom sli.do.

Holánd­sko, kra­jina veter­ných mly­nov a ICCA WORLD kon­gresu. Akcia bola ukáž­ko­vou pre využite fun­kcií sli.do. Celý event mode­ro­val Ger­rit Heij­koop, ktorý odvie­dol vyni­ka­júcu prácu, pre­tože sli.do pou­žilo pri­bližne 76% online a onsite pub­lika. Tak­mer 445 účast­ní­kov zo 42 kra­jín, sa opý­talo na viac ako 200 otá­zok.

Polo­vica leta za nami a sli.do vyra­zilo do NYC na kon­fe­ren­ciu #Ele­va­te­NYC. Kon­fe­ren­ciu pre viac ako 400 účast­ní­kov v USA orga­ni­zo­vali Eventb­riteBiz­Bash. Boli par­tne­rom pre Ele­va­te­NYC pre komu­ni­ká­ciu na pred­náš­kach a pane­lo­vých dis­ku­siách, kto­rých súčas­ťou boli reč­níci ako Brian Solis a David Adler.

Naši Suse­dia, Rakúsko, Vie­deň – Pione­ers Fes­ti­val! Najús­peš­nej­šia akcia tohto roka pre sli.do v súvis­losti s inte­rak­ciou. Trvala 3 dni a zapo­jilo sa tak­mer 800 účast­ní­kov, ktorí využili sli.do. Polo­že­ných 726 otá­zok a okolo 2245 odpo­rú­čaní.

A čo bolo pre nich naj­fan­tas­tic­kej­šie ? — vystú­pili na javisku počas sve­to­vej pre­mi­éry Aero­Mo­bile 3.0.

U našich „bra­tov“ sa konala v Novem­bri kon­fe­ren­cia – Marek­ting Fes­ti­val. A sli.do nemohli chý­bať, pre­tože to bola kon­fe­ren­cia so zástupmi hviezd­nych reč­ní­kov. Zo 418 aktív­nych účast­ní­kov bolo polo­že­ných 402 otá­zok.

Pre úspešné ukon­če­nie roka sa do zoznamu pri­pí­sali na Decem­ber ďal­šie dve z kon­fe­ren­cií — Con­fe­rence Summit/LondýnLeWeb Conference/Paríž.

Účast­níci Con­fe­rence Sum­mit boli nad­šení, že sli.do bude pou­žité počas celého trva­nia akcie. Avšak, to ako efek­tívne mohlo byť sli.do pou­žité na evente mala na sta­rosti mode­rá­torka celej akcie Bansri Shah. Posta­rala sa o zúčast­ne­ných tak, aby sa z nich stali aktívni účast­níci akcie a držala ich zanep­ráz­dne­ných počas celej pane­lo­vej dis­ku­sie, ktorú viedla.

LeWeb Con­fe­rence bola čereš­nič­kou na torte pre tento rok. Sli.do pomohlo na kon­fe­ren­cií zapo­jiť pub­li­kum na 2 z 3 sta­geov. Bolo to pre nich prí­jem­nou roz­lúč­kou toh­to­roč­nej sezóny.

Viac sa môžete dozve­dieť už na ich ofi­ciál­nom blogu kde spo­mí­najú ďako­vačky pre všet­kých tých, kto­rým to patrí.

Zdroj: sli.do

Pridať komentár (0)