V iráne ras­tie druhá “Mekka” star­tu­pov

Katka Šiborová / 8. september 2014 / Tools a produktivita

Tech­no­lo­gický pokrok je jed­no­du­cho neza­sta­vi­teľný, oči­vidne ho neza­sta­via ani poli­tické či nábo­žen­ské pomery, a ďaľ­šou star­tu­po­vou kolís­kou sa stáva Irán, kra­jina, ktorá viac než naša, trpí podob­nos­ťou svojho názvu s iným štá­tom.

Roxanne Varza: “Bari­éry sú v Iráne zrej­mej­šie ako v iných kra­ji­nách, ale bola som naozaj ohro­mená opti­miz­mom tamoj­ších pod­ni­ka­te­ľov”.

Nedávno pri­nie­sol por­tál techcrunch.com správu o exis­ten­cii irán­skeho star­tu­po­vého por­tálu techly.co sna­žia­ceho sa svetu pri­blí­žiť roz­ví­ja­júcu sa tech­nickú scénu v ich kra­jine.

Za strán­kou stoja dvaja muži, Nasser Gha­nem­za­dech, ktorý je rov­nako zakľa­da­te­ľom podobne lade­ného info­por­tálu irstartups.com a hla­vou asi jedi­ného irán­skeho clou­do­vého star­tupu Opa­tan, a Mobin Rajn­bar, ktorý stojí za Sha­riksho, prvým cowor­kin­go­vým pries­to­rom v Iráne.

Každý týž­deň sa že vraj zrodí nový star­tup a momen­tálne ich je okolo 100. Pýšiť sa môžu star­tupmi ako je Digi­kala, irán­ska obdoba Ama­zonu, nie­koľ­kými akce­le­rá­tormi star­tu­pov, DMOND group či Ava­tech,  a nedávno usku­toč­ne­nou kon­fe­ren­ciou Fail­Coin v Tehe­ráne. 

Niečo bliž­šie o irán­skej star­tu­po­vej scéne sa možno dozve­dieť z roz­ho­voru, uve­rej­ne­nom na por­tály atelier.net, so star­tu­po­vou špe­cia­lis­t­kou pre Mic­ro­soft, irán­sko-ame­ric­kého pôvodu, Roxanne Varza, kto­rého voľný pre­klad náj­dete niž­šie.

Čo Vás naj­viac zara­zilo na irán­skom eko­sys­téme čo sa týka ino­vá­cie a pod­pory začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov?

Bari­éry sú v Iráne zrej­mej­šie ako v iných kra­ji­nách, ale bola som naozaj ohro­mená opti­miz­mom tamoj­ších pod­ni­ka­te­ľov. Nepri­chá­dzajú žiadne inves­tí­cie zo zahra­ni­čia a ich trh je silne obme­dzený pokiaľ ide o určité druhy pro­duk­tov, ale ľudia stále vyví­jajú apli­ká­cie pre iPhone, Android a všetky bežné plat­formy, ktoré poznáme. Majú prob­lémy so zís­ka­ním finanč­ných pros­tried­kov, ale hľa­dajú rie­še­nie. Tiež sa im poda­rilo impor­to­vať zo zahra­ni­čia eventy ako Star­tup Week-end alebo Fail­Con.

Je veľký záu­jem o Star­tup Week-end, Fail­con a iné akcie určené pre začí­na­jú­cich star­tu­pis­tov?


No, vlastne prvá Fail­Con kon­fe­ren­cia už bola v máji (pozn.red.: máji 2014), ale Star­tup Week-endy sa konajú v Iráne už od minu­lého roka. Akcia sa roz­ší­rila naprieč kra­ji­nou. Koná sa na juhu v Shi­raze, v cen­trál­nej časti v Isfa­hane i v hlav­nom meste Tehe­ráne. Nav­ští­vila som akciu kona­júcu sa v Bir­jande, na východe kra­jiny, v meste, o kto­rom som nič neve­dela než ma kon­tak­to­vali orga­ni­zá­tori. Bolo tam okolo 300 ľudí.

Ako pod­ni­ka­te­lia roz­bie­hajú svoje ini­cia­tívy? Exis­tujú v Iráne nejaké inku­bá­tory či akce­le­rá­tory? 

Myš­lienka inku­bá­to­rov a akce­le­rá­to­rov je pomerne mladá. Bola som sa pozrieť na jeden akce­le­rá­tor, ktorý mal len dva star­tupy pod sebou a fun­go­val v nie­koho dome! Tento druh pod­pory je veľmi nový. Mnoho mla­dých ľudí, ktorí by chceli pod­ni­kať, ani neve­dia o tejto mož­nosti. Star­tu­pová komu­nita ale vytvára celý rad podob­ných ini­cia­tív a mys­lím, že je to trend, ktorý bude v najb­liž­ších rokoch naras­tať. Star­tupy čer­pajú mnoho inšpi­rá­cie z dia­nia vo svete, najmä na Západe. 

Je nejaká kon­krétna oblasť, ktorá vyniká?

V tomto uzav­re­tom trhu, sme stále sved­kami “me too” syn­drómu. Keď som bola v Iráne, stretla som sa s irán­skou ver­ziu on-line zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti plá­no­va­nia slu­žieb Zoc­Doc alebo jej fran­cúz­skeho ekvi­va­lentu Kel­Doc – nazvali to Sha­fa­joo. Ale dúfam, že vzniknú ini­cia­tívy zame­rané priamo na miestny trh, pre­tože exis­tuje mnoho aspek­tov, ktoré sú špe­ci­fické pre Irán a jeho kul­túru. Mám na mysli naprí­klad e-com­merce. Pro­dukty zakú­pené on-line v Iráne sú odlišné od toho, čo si môžete kúpiť na Západe. Pla­tobné metódy sú tiež veľmi odlišné. Mnoho ľudí stále dáva pred­nosť platbe v hoto­vosti. Spô­sob, akým ľudia pou­ží­vajú kre­ditné karty sa rapídne mení. Vo výsledku, aj keď sa mobilné pla­tobné / trans­akčné sys­témy nemu­sia uchy­tiť v Iráne zo dňa na deň, nezna­mená to, že by tu nemohli vzni­kať via­ceré zau­jí­mavé ino­vá­cie v oblasti pla­tob­ných metód. 

Sú aj ženy zastú­pené v rámci star­tu­po­vých komu­nít? 

To je zau­jí­mavý aspekt. Väč­šina pod­ni­ka­te­ľov, kto­rých som stretla alebo ma kon­tak­to­vali, boli muži, ale tím Sha­fa­joo je čisto žen­skou sku­pi­nou. Počula som, že v Iráne až 60% všet­kých kva­li­fi­ko­va­ných inži­nie­rov sú ženy. Ale je tam asi menej žien ako mužov pra­cu­jú­cich v nových tech­no­ló­giách, keďže v Iráne ženy tra­dične necho­dia do práce. 

Majú irán­sky pod­ni­ka­te­lia ten­den­ciu zalo­žiť vlastnú firmu hneď po dokon­čení štú­dií alebo čakajú dokým nena­berú pra­covné skú­se­nosti?

V týchto dňoch chcú nie­ktorí ľudia odísť do zahra­ni­čia, zatiaľ čo iní dávajú pred­nosť pobytu v kra­jine. Dôle­žitá je fle­xi­bi­lita, preto ras­tie počet mla­dých, ktorí sa zau­jí­majú o zalo­že­nie vlast­ného pod­ni­ka­nia ako­náhle opus­tia vysokú školu, pre­tože si mys­lia, že im to dá mož­nosť výberu, či zostať alebo odísť z kra­jiny.

Ako možno opí­sať typic­kého irán­skeho star­tu­pistu? 

No, sú možno tro­chu menej nefor­málny ako v iných kra­ji­nách. Videla som mnoho z nich oble­če­ných v jean­soch a tenis­kách, no na dru­hej strane pri­stu­pujú k sebe navzá­jom for­málne, pomo­cou “pán” a “pani / slečna”. Ale to má čo doči­ne­nia s irán­skou kul­tú­rou, kde aj pria­te­lia sa navzá­jom oslo­vujú for­mál­nym spô­so­bom. Niečo, čo ma v sku­toč­nosti poba­vilo je to, že vzhľa­dom na povin­nosť nosiť závoj (pozn.red.: hidžáb), nemô­žete dis­tri­bu­ovať tričká s logami Star­tu­pov len tak kaž­dému (pozn.red.: ženám). Takže nie­ktorí z pod­ni­ka­te­ľov, kto­rých som stretla, pri­ná­šali rad­šej zo sebou hro­mady závo­jov potla­če­ných rôz­nymi logami. 

Zdroj: techcrunch.com, atelier.net

Pridať komentár (0)