Win­dows 10 zadarmo pre všet­kých!

Lukáš Gašparík jr. / 19. marec 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft ozná­mila, že aktu­ali­zá­cia na novú gene­rá­ciu ich ope­rač­ného sys­tému Win­dows 10 bude úplne zadarmo. Dokonca aj pre drži­te­ľov nele­gál­neho soft­waru.

Hovorca spo­loč­nosti Mic­ro­soft sa vyjad­ril nasle­dovne: “Každý kto má už v súčas­nosti nain­šta­lo­vaný náš ope­račný sys­tém Win­dows, bude mať jeho aktu­ali­zá­ciu na nový Win­dows 10 úplne zadarmo. Dokonca aj pirát­ske ver­zie, ktoré sa týmto kro­kom zle­ga­li­zujú. Veríme, že naši zákaz­níci si tak začnú uve­do­mo­vať hod­notu nášho ope­rač­ného sys­tému a nebudú sa už tak ďalej šíriť jeho pirát­ske ver­zie.”

Aktu­ali­zá­cie bude možné vyko­nať v prie­behu roka po uve­dení sys­tému na trh. Vyko­nať tak môžu všetci pou­ží­va­te­lia ope­rač­ných sys­té­mom Win­dows 7 a 8. Mic­ro­soft týmto kro­kom len zdô­raz­ňuje to, že ich hlav­ným cie­ľom je zís­ka­nie čo naj­väč­šieho počtu pou­ží­va­te­ľov, aj za cenu niž­šieho zisku. Hovorca Mic­ro­softu dokonca vyhlá­sil, že do konca roku 2015 sa ich Win­dows 10 stane najob­ľú­be­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom na svete. Nový Win­dows 10 by mal byť na trh uve­dený už toto leto, preto nám zostáva len čakať, či tento krok bude správ­nym a či sa potvrdí výrok Mic­ro­softu o najob­ľú­be­nej­šom ope­rač­nom sys­téme.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)