10 naj­čas­tej­ších chýb web­co­py­wri­tera-ama­téra

Visibility: Dávid Starinský / 23. november 2014 / Tools a produktivita

Napí­sať si text na firemný web alebo e-shop svoj­po­mocne je lákavé. Je za tým vidina ušet­re­nia peňazí a pocit, že to musí byť cel­kom jed­no­du­ché, keď slohy zvlá­dajú už žiaci ZŠ. Nie je to ale cel­kom tak. Aké chyby naj­čas­tej­šie ama­tér­ski web­co­py­wri­teri robia? Ako sa im vyhnúť?

1. Skrý­va­nie sa za pasív

Pasívne vety. Vše­ob­jí­ma­júci otec webo­vého copy­wri­tingu. „Bolo uro­bené, pro­dukt bol navr­hnutý, plány sa sch­va­ľujú, texty sa napíšu.“ Webový copy­wri­ting k pasívu láka. Autor má pocit, že neho­vorí ku kon­krét­nemu člo­veku, ale k neja­kej ano­nym­nej sieti.

Rea­lita je však presne opačná. Ak odrá­tame roboty vyhľa­dá­va­čov, na „dru­hej strane“ si texty bude čítať vždy kon­krétny člo­vek. Pris­pô­sobte text tomu, komu je určený, ale buďte osobní.

Zle: Pro­dukt bol vytvo­rený, lebo…

Dobre: Vytvo­rili sme pre vás pro­dukt, ktorý…

stroj

2. Strach z poru­še­nia pra­vi­diel

Už od základ­nej školy mali všetky slo­hové formy vlastné pra­vidlá. Všetko mimo nich bolo zlé. Dobrý webový copy­wri­ter sa ale nebojí z času na čas pra­vidlá poru­šiť. Dať jed­no­slovnú vetu či otázku tam, kam by iný dal čiarku. Prečo? Jed­no­duché. Pri­chy­táva to oko čita­teľa ako mag­net železné piliny.

3. Snaha pove­dať všetko v jed­nom odseku

Na tento pre­hre­šok exis­tuje jed­no­du­ché pra­vidlo:

1 odsek = 1 myš­lienka

Aj toto pra­vidlo sa dá vo vyš­šom záujme (viď. bod 2) poru­šiť, ale ama­tér­sky copy­wri­ter spraví v 99 % prí­pa­dov lep­šie, ak ho bude dodr­žia­vať.

4. Bás­nické obraty úplne všade

Ume­nie je pekná vec. Keď sa ale objaví v popise mixéra alebo depi­lá­tora, nikto mu neuverí, ako­koľ­vek „pekné“ bude. Preto pou­ží­vame krátke jed­no­du­ché slová a vety, vyhý­bame sa meta­fo­rám.

5. Pou­ží­va­nie reklam­štiny a PRčlán­ko­viny

Nič nie je naj­jem­nej­šie, naj­lep­šie ani naj­vo­ňa­vej­šie. A hlavne, ale sku­točne fakt nikdy, nekon­šta­tu­jeme to, čo je zjavné.

Zle: Každý, kto nie­kedy pral, sa už stre­tol s tým, že mu došiel prací prá­šok.

Okrem zabra­tia pár baj­tov dis­ko­vého pries­toru nemá takýto úvod do textu žiadny zmy­sel. Zmažte ho a začnite až dru­hou vetou.

6. Nedo­dá­va­nie pocitu výni­moč­nosti

Keď má čita­teľ pocit, že vie niečo prvý alebo že len on má k nie­čomu prí­stup, cíti sa lep­šie. Ak mu už nemáte čo ponúk­nuť, musí sa cítiť lep­šie (vzde­la­nej­šie, osvie­te­nej­šie, …) po pre­čí­taní textu.

Nepri­stu­pujte k čita­te­ľovi ako k dobytku, snažte sa, aby si niečo odnie­sol, aj keď bude čítať popis trička.

7. Pre­hnané pou­ži­tie zápo­rov

Ak to nie je zámer, zápory nepou­ží­vame. Nepô­sobí to dobre. Však?

Zle: Nebuďte poslední!

Dobre: Buďte prví!

8. Písa­nie tex­tov s klap­kami na očiach

Dobrý webový copy­wri­ter píše texty s tým, že má v hlave cel­kový vizuál stránky. V spo­lu­práci s gra­fi­kom a prog­ra­má­to­rom vie, kde text pri­bližne bude umiest­nený, aký pri ňom bude obrá­zok a či bude mať nejaké pri­dané fun­kcie. Potom sa prí­padne ladia detaily.

Zlý webový copy­wri­ter napíše texty do Wordu, ako final ich odošle ďalej a nestará sa.

9. Hard sell musí byť

Namiesto prí­ka­zov ako:

Kúp! Akcia! Zaru­čene naj­niž­šia cena zaru­čene naj­lep­šieho gauča!

dáme čita­te­ľovi zbierku pre neho rele­vant­ných bene­fi­tov, ktoré ho v spo­lu­práci s fun­kci­ona­li­tou stránky pre­vedú až k nákup­nému roz­hod­nu­tiu či pro­cesu. Tak, aby k nami vyža­do­va­nému výsledku dospel vlastne sám.

10. Neosobná komu­ni­ká­cia s davmi

Neskú­sení copy­wri­teri majú ten­den­ciu pri­ho­vá­rať sa v množ­nom čísle, oslo­vo­vať davy. Pri počí­tači (mobile, tab­lete, …) ale väč­ši­nou nesedí 100 ľudí.

Preto hovo­ríme k jed­not­liv­covi, nebo­jíme sa vyjad­riť emó­cie, budu­jeme vzťah.

Zle: POČÍ­TAČ S NAJ­NOV­ŠÍM PRO­CE­SO­ROM INTEL CORE i5 S 16 GIGAMI RAM A GRA­FIC­KOU KAR­TOU GEFORCE 980. KUPUJTE HNEĎ TERAZ!

Dobre: Tento počí­tač sme vytvo­rili preto, aby doká­zal bles­ku­rýchle spra­co­vať všetky úlohy. Tech­nické detaily náj­deš v tabuľke niž­šie a sme si istí, že ťa ohro­mia.

Upra­vuj fotky. Stri­haj video. Hraj hry. Je to len na tebe.

Zdroj: visibility.sk

Pridať komentár (0)