10 vecí z IT, ktoré musíte vedieť

Andrej Kras / 14. december 2014 / Tools a produktivita

No tak deti, všetci sem. Máme nie­koľko správ zo sveta IT, ktoré by ste mali vedieť.

1. Uber bol zaká­zaný v Dillí po tom, čo bol jeden zo šofé­rov obvi­nený zo zná­sil­ne­nia pasa­žiera. Súd so šofé­rom je naplá­no­vaný na pon­de­lok.

2. Severná Kórea pop­rela, že by sa bola nahac­ko­vala do Sony Pic­tu­res. Ale záro­veň hac­ke­rov pochvá­lili, a nazvali to “chrab­rým činom”.

3. Apple bude možno robiť menší iPhone. Povráva sa, že vyví­jajú nový tele­fón so 4 pal­co­vou obra­zov­kou.

4. Steve Jobs posmr­tne sved­čil na pro­ti­mo­no­pol­nom súde za Apple. Jeho sve­dec­tvo nato­čené na video bolo pus­tené na súde.

5. Star­tup Ins­ta­cart venu­júci sa roz­vozu potra­vín, zís­kal finan­co­va­nie vo výške viac ako 100 mili­ó­nov dolá­rov po valu­ácii na 2 miliardy. Napo­sledy hlá­sená valu­ácia bola pri 400 mili­ó­nov dolá­rov.

6. “Kle­bet­nícka” apli­ká­cia Sec­ret, kto­rej sa svojho času veľmi darilo, začína dosť značne upa­dať. Nikto apli­ká­ciu nepou­žíva, a údajne hľadá, kam by sa mohla posu­núť.

7. Google zru­šil zo svojho Google Play Store všetky apli­ká­cie spo­jené so strán­kou na zdie­ľa­nie súbo­rov The Pirate Bay. Vývo­jári apli­ká­cii, ktorí takýto soft­ware vytvo­rili boli obvi­není z poru­šo­va­nia pra­vi­diel.

8. Mača­cia virálna hviezda, Grumpy Cat, zaro­bila svojmu maji­te­ľovi za dva roky viac ako 100 mili­ó­nov dolá­rov. Je to viac ako zarába väč­šina Hol­ly­wo­od­skych hviezd.

9. IAC sa snaží pre­dať zábavnú stránku Col­led­ge­Hu­mor za sumu okolo 100 mili­ńov dolá­rov. Majo­ritný podiel akcii kúpila firma pred ôsmimi rokmi za sumu okolo 20 mili­ó­nov USD.

10. Face­book uspo­ria­dal obrov­skú párty pre svo­jich zamest­nan­cov v AT&T parku v San Fran­ciscu. Firma si pre­na­jala úplne celý base­bal­lový šta­dión.

Pridať komentár (0)