10 zlozvykov, ktorých sa musíš zbaviť, aby si dosiahol najvyšší bod efektivity

Nastasia Andrejkovičová / 8. januára 2019 / Lifehacking

 • Do­siah­nuť čo naj­vyš­šiu efek­ti­vitu so se­bou pri­náša množ­stvo vecí, kto­rých je po­trebné sa zba­viť
 • Od sc­rol­lo­va­nia so­ciál­nych sietí, cez hľa­da­nie vý­ho­vo­riek až po cho­robný per­fek­ci­oniz­mus
 • Ak chceš svoju prácu ze­fek­tív­niť, tak si osvoj tieto rady a prav­de­po­dobne to pri­ne­sie žia­daný vý­sle­dok
zdroj: unsplash.com
 • Do­siah­nuť čo naj­vyš­šiu efek­ti­vitu so se­bou pri­náša množ­stvo vecí, kto­rých je po­trebné sa zba­viť
 • Od sc­rol­lo­va­nia so­ciál­nych sietí, cez hľa­da­nie vý­ho­vo­riek až po cho­robný per­fek­ci­oniz­mus
 • Ak chceš svoju prácu ze­fek­tív­niť, tak si osvoj tieto rady a prav­de­po­dobne to pri­ne­sie žia­daný vý­sle­dok

Úspech je za­lo­žený pre­važne na na­šom na­sta­vení mysle. Aby sme boli úspešní, mu­síme si veci a ži­vot plá­no­vať tak, aby sme sa sú­stre­dili na je­den hlavný cieľ a na našu túžbu. Pred tým, ako uro­bíš veľký krok v pred, exis­tujú ur­čité veci, ktoré by si mal zo svojho ži­vota od­strá­niť, aby si bol ako osob­nosť sto­per­cen­tne pri­pra­vený na mo­ment, keď príde tvoja šanca.

Po­zrime sa na 10 naj­hor­ších zloz­vy­kov, ktoré je po­trebné okam­žite od­strá­niť. Vďaka roz­hod­nu­tiu zba­viť sa na­sle­du­jú­cich zloz­vy­kov sa ti po­darí byť nie len úspeš­nej­ším, ale zís­kaš viac času na svo­jich pria­te­ľov a ro­dinu, no a z dl­ho­do­bého hľa­diska bu­deš omnoho šťast­nejší.

 1. Ne­rob veci na 80%, ale rob ich na 120%

Všetko čo v ži­vote ro­bíme a stojí nám to za to, sa oplatí do­tiah­nuť k ma­xi­mál­nej do­ko­na­losti. Keď sa sna­žíš do­siah­nuť svoje ciele, ne­us­po­koj sa s po­ža­do­va­ným mi­ni­mom. Ne­us­po­koj sa len tak s hoci čím, ale po­kra­čuj, až kým ne­pre­ra­zíš po­my­selnú hra­nicu mi­nima a ani po­tom ne­pres­taň. po­kra­čuj ďa­lej. Keď si osvo­jíš toto pra­vidlo, je­diné čo ťa za­staví, bu­deš ty sám.

Ne­smiem za­bud­núť na jedno veľké ALE. Vždy si  sta­nov re­álne a do­sia­hnu­teľné ciele. Je skvelé byť am­bi­ci­ózny, no ne­treba to pre­há­ňať, pre­tože pri opa­ko­va­ných ne­ús­pe­choch to môže ovplyv­niť tvoju psy­chiku a mo­ti­vá­ciu.

 1. Ne­pra­cuj na veľa ve­ciach na­raz, sú­streď sa na je­den cieľ

Štú­die uká­zali, že 98% ľudí ne­do­káže efek­tívne pra­co­vať na via­ce­rých úlo­hách sú­časne. Tí, ktorí ve­ria, že to do­kážu, sú na tom zvy­čajne v sku­toč­nosti naj­hor­šie. Stand­ford­skí vedci píšu, že ta­kýto ľu­dia majú často prob­lém fil­tro­vať ire­le­vantné in­for­má­cie, uspo­ria­dať a kon­tro­lo­vať svoje myš­lienky a pre­sú­vať sa od úlohy k úlohe.

Keď bu­deš mu­sieť byť najb­liž­šie pro­duk­tívny, skús vy­pnúť všetky karty vo svo­jom po­čí­tači ok­rem tých, ktoré sú­vi­sia s da­nou úlo­hou. Vy­pni si mo­bilné upo­zor­ne­nia a vy­uži 100 per­centné sú­stre­de­nie na tvoju úlohu. Uvi­díš, ako sa ra­pídne zvýši tvoja pro­duk­ti­vita.

 1. Pre­staň kon­tro­lo­vať so­ciálne siete po­čas toho, ako pra­cu­ješ

So­ciálne mé­dia po­nú­kajú ne­ko­nečné blu­disko od­ka­zov a prís­pev­kov, ktoré ťa bez prob­lé­mov udr­žia v po­zor­nosti na de­siatky mi­núť až ho­diny. Je to čin­nosť, ktorá nám vý­razne po­žiera čas a zá­ro­veň žiad­nym spô­so­bom ne­pri­spieva k úspe­chu. Na­miesto toho, ako bu­deš najb­liž­šie kon­tro­lo­vať po­sty na Ins­ta­grame alebo Fa­ce­bo­oku, tak si rad­šej pre­čí­taj niečo zau­jí­mavé na na­šom, alebo inom webe, ktorí ti pri­ne­sie niečo zmys­lu­plné a zá­ro­veň sa niečo nové do­zvieš alebo na­učíš.

 1. S ni­kým sa ne­po­rov­ná­vaj

Ta­kýto prí­stup ni­kdy ne­do­padne dobre. Vždy tu bude nie­kto, kto je in­te­li­gen­tnejší, bo­hatší, úspeš­nejší a lepší ako ty. Preto sa sú­streď na seba sa­mého a ne­po­rov­ná­vaj sa s dru­hými. Naj­dô­le­ži­tej­šie je za­me­rať sa na do­sia­hnu­tie svo­jich krát­ko­do­bých cie­ľov a do­mino dl­ho­do­bého úspe­chu za­čne po­maly pa­dať.

 1. Ne­mr­haj svo­jim ča­som s ne­ga­tív­nymi ľuďmi

Nie ne­boj sa, ne­mu­síš zru­šiť všetky svoje pria­teľ­stvá. Stačí ak ob­me­dzíš styk s ne­ga­tívne na­la­de­nými ľuďmi a do ma­xi­mál­nej mož­nej miery zní­žiš ich ne­ga­tívny vplyv na svoju osobu. Sa­moz­rejme, mô­žeš sa s nimi raz za čas stret­núť, ako mo­rálna pod­pora a bút­ľavá vŕba, no opatrne. Ne­ga­tívne vplý­va­nie môže to­tižto spô­so­biť, že sa pre­sta­neš za­me­ria­vať na to na­ozaj dô­le­žité.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: jo­in­knack.com
 1. Žiadne vý­ho­vorky

Ak niečo chceš, choď si za tým. Ne­hľa­daj žiadne vý­ho­vorky a ne­hľa­daj dô­vody prečo nie, pre­tože to sú len vý­ho­vorky za­ba­lené do po­zlátka. Ne­ve­nuj prí­liš veľa ener­gie pre­káž­kam, ale skôr spô­so­bom, ako ich zdo­lať a pre­ko­nať. Ni­kdy sa ne­staň obe­ťou vlast­ného stra­chu a už vô­bec ho ne­zak­rý­vaj vý­ho­vor­kami, ktoré sú síce jed­no­duch­šie, ale ne­pri­nesú žiadny vý­sle­dok a ver mi, po­cit z úspe­chu aj na­priek pre­káž­kam je niečo, čo ti ni­kto ne­vezme.

 1. Ne­buď pre­hnaný per­fek­ci­onista

Na­miesto toho buď zod­po­vedný re­a­lista. Ne­ve­nuj zby­točné ho­diny práce oby­čaj­nej farbe a fontu písma vo svo­jej pre­zen­tá­cií, ktoré si aj tak všim­neš len ty sám. Toto sa priamo do­týka správne zvo­le­ného time ma­naž­mentu, kde zá­kla­dom je byť efek­tívny. Ne­vy­hý­baj sa ťaž­ším čas­tiam práce tým, že za­bi­ješ ho­diny nad ma­lými de­tailmi, pre­tože na tých z dl­ho­do­bého hľa­diska aj tak prí­liš ne­zá­leží.

 1. Pre­staň sa sťa­žo­vať

Je to oveľa jed­no­duch­šie, ako sa môže na prvý po­hľad zdať. Ak mys­líš po­zi­tívne, po­zi­tívne veci k tebe jed­no­du­cho prídu samé. Vždy vní­maj po­hár z po­lo­vice plný, nie opačne. Úro­veň tvojho opti­mizmu a pe­si­mizmu má priamy vplyv na tvoje zdra­vie, preto sa viac usmie­vaj a me­nej mrač.

 1. Ne­nos prob­lémy ce­lého sveta na svo­jich ple­ciach

Sa­moz­rejme, každý má sta­rosti, ale to ne­zna­mená, že si mu­síš na ple­cia vziať všetky po­vin­nosti a vý­zvy. Správny po­stoj spo­číva v tom, že nie je správne pý­tať sa „Ako to mô­žem uro­biť?“, ale otázka by mala znieť „Ako to zvlád­nuť čo na­je­fek­tív­nej­šie?“ Ne­pri­kla­daj si sta­rosti a po­vin­nosti dru­hých na svoje ple­cia, pre­tože ťa to do znač­nej miery ob­me­dzuje a brzdí v čo naj­vyš­šej efek­ti­vite pl­niť svoje ciele.

 1. Ne­pou­ží­vaj to-do zo­znamy

Za­čni si všetky svoje úlohy zna­čiť do ka­len­dára, vďaka čomu sa tvoj ča­sový plán stane omnoho efek­tív­nej­ším. Je ne­prak­tické viesť časy stret­nutí v ka­len­dári a zo­znam úloh nie­kde inde. Ak to spo­jíš všetko do jed­ného, svoj ča­sový har­mo­no­gram aj s po­vin­nos­ťami bu­deš mať na jed­nom mieste, čo je oveľa prak­tic­kej­šie.

Do­dr­žia­vaj ter­míny a úlohy v ka­len­dári a zmeny uvi­díš už v prie­behu nie­koľ­kých týž­dňov. Na konci kaž­dého dňa si zhod­noť, čo sa ti po­da­rilo spl­niť, čo si uro­bil správne a čo mô­žeš zaj­tra uro­biť lep­šie. Naj­dô­le­ži­tej­šie je za­me­rať sa a pred­sta­viť si úspech, ktorý sa po zod­po­ved­nom prí­stupe na konci ur­čite do­staví.

zdroj: en­tep­re­neur.com

Pridať komentár (0)