11 strá­nok, ktoré ťa naučia prog­ra­mo­vať z pohod­lia domova

Ľubica Mervová / 24. apríla 2016 / Tech a inovácie

Prog­ra­mo­va­nie dnes už nie je iba pre vyštu­do­va­ných ITč­ká­rov. Môžeš sa ho naučiť aj ty, aj keď budeš potre­bo­vať istú dávku abs­trakt­ného, ana­ly­tic­kého mys­le­nia a trpez­li­vosti. A nebu­deš musieť ani sedieť na nud­nom ško­lení od 8:00. Uká­žeme ti weby, s kto­rými sa prog­ra­mo­vať naučíš jed­no­du­cho a kedy budeš chcieť. Dozvieš sa mnoho prak­tic­kých rád od skú­se­ných pro­fe­si­oná­lov. Už ti stačí iba odhod­la­nie.

Code­ca­demy

Je prav­de­po­dobne naj­zná­mej­šia stránka, ktorá ťa inte­rak­tívne naučí prog­ra­mo­vať vďaka uži­toč­ným pre­po­je­niam a dobre štruk­tu­ro­va­ným kur­zom. Po otvo­rení hlav­nej stránky ťa hneď moti­vuje k výberu kur­zov. Ponúka kurzy Web Fun­da­men­tals, PHP, JavaSc­ript, jQu­ery, Pyt­hon, Ruby a kurz o apli­kač­ných prog­ra­mo­vých roz­hra­niach — APIs. V kaž­dej lek­cii je panel, ktorý vysvet­ľuje potrebný kód a inštruk­cie, ďalší panel ti umožní písať kód a skon­tro­lo­vať si, či je správny. Neboj sa počia­toč­ných chýb, sys­tém ti vždy ukáže chybu a poskytne radu, ako ju opra­viť. Je to ako by si mal pri sebe uči­teľa.

codecademy_c

Code Aven­gers

Táto stránka je dizaj­no­vaná tak, že budeš prog­ra­mo­va­nie milo­vať. Hoci momen­tálne ponúka iba kurzy HTML5, CSS3 a JavaSc­ript, každý z kur­zov je sta­rost­livo navr­hnutý tak, aby ťa sku­točne bavil, kým sa bez­bo­lestne učíš prog­ra­mo­vať. Navyše, na konci kaž­dej lek­cie sa môžeš zahrať minihru pre uvoľ­ne­nie nahro­ma­de­ného stresu a tým vydr­žať čo naj­dl­h­šie. Code Aven­gers ťa učí postupne. Nevys­vet­ľuje prí­liš veľa poznat­kov, ktoré nie sú nevy­hnutné pre začia­toč­ní­kov. Učí iba kúsok kódu a hra­vou výuč­bou robí poznatky ľahko strá­vi­teľ­nými. Môžeš sa aj hrať s kódom a okam­žite vidieť dopad zmien.

code-avengers

Code School

Po skon­čení kur­zov v Code­ca­demy či Code Aven­gers si pri­pra­vený roz­ší­riť svoje schop­nosti s Code School. Na roz­diel od väč­šiny inte­rak­tív­nych vyuču­jú­cich strá­nok, táto ponúka viac kur­zov na pre­hĺbe­nie vedo­mostí , aby si sa mohol zme­niť na odbor­níka s osved­če­nými postupmi v odvetví. Kurzy sú roz­de­lené do 4 hlav­ných tém: Ruby, JavaSc­ript, HTML/CSS, iOS. Tak­mer všetky kurzy zapô­so­bia dizaj­nom a infor­ma­tív­nymi vide­ami. Väč­šina kur­zov je zadarmo, ale ak zapla­tí­š25$ mesačne, zís­kaš prí­stup ku všet­kým kur­zom, videám a výzvam.

code-school

Tre­e­house

Kurzy Tre­e­house sú viac pro­jek­tovo než jazy­kovo orien­to­vané, takže sú ide­álne pre začí­na­jú­cich prog­ra­má­to­rov s plá­no­va­ným úče­lom, ako je budo­va­nie web stránky alebo apli­ká­cie. Naprí­klad kurz budo­va­nia webu je pre­dov­šet­kým o res­pon­zív­nej, inte­rak­tív­nej stránke alebo aj o WordP­ress – veľmi prak­tic­kom a jed­no­du­chom spô­sobe, ako zvlád­nuť súvi­siace prog­ra­mo­va­cie jazyky. Mnoho základ­ných kur­zov majú robe­ných štý­lom video potom kvíz. Každý kurz je roz­de­lený do etáp alebo modu­lov a vždy po absol­vo­vaní prvého stupňa je štu­dent vyzvaný k mesač­nému poplatku 25 $ pre prí­stup ku všet­kým kur­zom so 650 vide­ami a exklu­zív­nym člen­stvom. Ak to mys­líš s prog­ra­mo­va­ním vážne, môžeš si zapla­tiť mesačný plán za 49 $, kde zís­kaš prí­stup k roz­ho­vo­rom s líd­rami v tejto oblasti.

Blog_Book_Covers

LearnS­treet

Ak si ten typ, čo nepot­re­buje vypip­laný hravý dizajn a rad­šej sa vyspo­riada s chlad­nými kódmi, LearnS­treet je pre teba. Momen­tálne ponúka kurzy JavaSc­ript, Pyt­hon a Ruby na začia­toč­níc­kej úrovni. Kurz obsa­huje lek­cie s cvi­če­ním, inter­pre­tá­cie kódu a panel so slov­ní­kom pre nové prog­ra­mo­va­cie ter­míny. LearnS­treet inter­pre­tuje kód ľud­ským jazy­kom pre lep­šie pocho­pe­nie a povzbu­de­nie. Je naozaj pria­teľ­ský a zábavný a hlavne je zadarmo.

image

Uda­city

Uda­city je zjed­no­te­nie video pred­ná­šok z odboru a obsa­huje aj testy pre štu­den­tov, aby boli inte­rak­tív­nejší. Takže je ide­álny pre tých, ktorí neradi čítajú a chcú dostať vysvet­le­nia od pro­fe­si­oná­lov, ktorí pra­cujú naprí­klad pre Google. Poskytne ti video záznamy od pro­fe­si­oná­lov dis­ku­tu­jú­cich na jed­not­livé témy s usmer­ňu­jú­cimi radami. Potom dosta­neš logické alebo prog­ra­mo­va­cie kvízy pre lep­šie pocho­pe­nie a osvo­je­nie zruč­nosti. Naj­lep­šie na Uda­city je, že posky­tuje viac videí, než kto­rá­koľ­vek iná stránka a inštruk­tori sú reálni pro­fe­sori z odboru. Jedi­nou nevý­ho­dou je, že videá spolu veľmi nesú­vi­sia a tak nepos­ky­tuje kom­plexnú výučbu, ale je skôr využi­teľný, ak sa chceš zlep­šiť alebo niečo dou­čiť.

Udacity-Showcase

CodeHS

Dote­raz sme písali o strán­kach, ktoré sa venujú pre­važne prog­ra­mo­va­niu webov a apli­ká­cií, ale CodeHS je jed­no­du­chý a zábavný návod na prog­ra­mo­va­nie hier. Lek­cie zahŕňajú rie­še­nie prob­lé­mov, JavaSc­ript, ani­má­cie, dátové štruk­túry a herný dizajn. Výho­dou CodeHS je, že ťa naučí mys­lieť a rie­šiť prob­lém ako prog­ra­má­tor už prvým kur­zom – Prog­ram­ming with Karel. Lek­cie sú zábavné, naučíš sa naprí­klad ako kódom posu­núť psa, dosta­neš úlohy na spô­sob ako zdvi­hnúť loptu a pos­kla­dať ute­ráky. Na roz­diel od vyš­šie uve­de­ných, je potrebné sa zare­gis­tro­vať a pla­tiť 25$ mesačne, aby si sa mohol vzde­lá­vať, avšak skvelo a efek­tívne ťa naučí základy prog­ra­mo­va­nia hier.

screen-shot-2012-11-26-at-7-34-36-pm

Khan Aca­demy

Hoci tieto kurzy nie sú tak štruk­tu­ro­vané ako tie v CodeHS, skvele poslúži začia­toč­ní­kom a ama­té­rom, ktorí sa zau­jí­majú o kres­le­nie, ani­má­cie a ich inte­rak­cie s kódom. Nepou­žíva žiadny špe­ci­fický prog­ra­mo­vací jazyk, ale využíva vzory kódov, ktoré sú apli­ko­va­teľné do väč­šiny prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Na začia­tok sa môžeš pri­dať na kurz zákla­dov prog­ra­mo­va­nia, sle­do­vať a učiť sa základné kon­cepty, skú­mať rôzne kódy po pozretí video návo­dov a ove­ro­vať svoje schop­nosti.

Khan-Academy-iPad-app

Scratch 2.0

Scratch je niečo oveľa jed­no­duch­šie než vyš­šie uve­dené stránky a je vytvo­rený pre budúcu gene­rá­ciu prog­ra­má­to­rov, čiže pre deti. Je pris­pô­so­bený aj jed­no­duch­šou slov­nou záso­bou. Jedná sa o off­line soft­ware, ktorý deťom umož­ňuje uplo­ado­vať a zdie­ľať hrdo svoje pro­jekty. Ver­zia 2.0 je už plne online. Nie je to úplne o prog­ra­mo­vaní, ale o kom­bi­ná­cii vizu­ál­nych blo­kov prí­ka­zov, ktoré hovo­ria objek­tom ako sa majú cho­vať. Naprí­klad pove­dať mačke, že má prejsť 10 kro­kov alebo mňau­kať, keď sa dot­kne maji­te­ľo­vej nohy. Pou­ži­tím tohto sys­tému sa mladí prog­ra­má­tori naučia vytvo­riť si zvyk roz­lo­žiť prob­lém do men­ších blo­kov a rie­šiť ich logicky po jed­nom.

20130514110054-1_0_0

SQL­ZOO

Struc­tu­red Query Lan­gu­age (SQL) je jazyk vytvo­rený výhradne na ukla­da­nie a načí­ta­va­nie dát z data­bázy, takže si vieš pred­sta­viť nudu naprí­klad pri prog­ra­mo­vaní veľ­ko­s­kladu. SQL­ZOO však chce učiť SQL s rados­ťou a inte­rak­tívne. Vzhľa­dom na to, že tu naozaj nie je čo vysvet­ľo­vať do hĺbky, stránka sa ťa bude pýtať iba na nahra­dzo­va­nie jed­not­li­vých pre­men­ných ako názvy miest, počet popu­lá­cie a zvy­šo­vať obtiaž­nosť. Obrov­skou nevý­ho­dou je, že nemá nápo­vedy, odpo­vede na otázky ani fórum, takže ak sa ti nepo­darí vyrie­šiť nie­ktorý z kví­zov, si asi odsú­dený na hľa­da­nie rie­še­nia nie­kde inde.

SQLZoo - Website to Learn SQL Online for FREE

Lear­n2code

Ak máš iba základy anglič­tiny, ale nech­ceš sa učiť prog­ra­mo­va­nie pre deti, prí­padne chceš vyskú­šať rad­šej slo­ven­ský pro­jekt, je tu pre teba Lear­n2code. Ponúka 3 online kurzy s náz­vom Web­re­bel. V prvom sa naučíš prog­ra­mo­vať v PHP a vytvo­riť si tak vlastný e-shop alebo sociálnu sieť. Ďalší kurz je Web­re­bel OOP a Lara­vel, ktorý ti uľahčí vývoj webo­vých apli­ká­cií. Tento kurz však nie je pre úpl­ných začia­toč­ní­kov, musíš poznať HTML/CSS a PHP. Kurz tvorí viac než 100 kapi­tol, ktoré sú stále aktu­ali­zo­vané. Posledný kurz je kom­pletný balík online kurzu Web­de­sig­ner, kde sa naučíš HTML/CSS, Res­pon­sive Design a Javasc­ript, čo sú potrebné jazyky na tvorbu moder­ných web­strá­nok. Tento kurz má vyše 120 video tuto­riá­lov dopl­ne­ných o rôzne zada­nia a prí­klady na pre­cvi­če­nie tém. Zís­kaš aj prí­stup do vzde­lá­va­cej apli­ká­cie, kde môžeš komu­ni­ko­vať s ostat­nými štu­dentmi a rôzne iné bene­fity. Cena kur­zov je 179 – 199 €.

Vieš o ďal­ších online kur­zoch prog­ra­mo­va­nia alebo si nie­ktorý z týchto kur­zov absol­vo­val? Daj nám vedieť v komen­tá­roch.

2code

Zdroje: http://www.learn2code.sk/kurzy http://www.hongkiat.com/blog/sites-to-learn-coding-online/

Pridať komentár (0)