11 strá­nok, kto­ré ťa naučia prog­ra­mo­vať z pohod­lia domo­va

Ľubica Mervová / 24. apríla 2016 / Lifehacking

Prog­ra­mo­va­nie dnes už nie je iba pre vyštu­do­va­ných ITč­ká­rov. Môžeš sa ho naučiť aj ty, aj keď budeš potre­bo­vať istú dáv­ku abs­trakt­né­ho, ana­ly­tic­ké­ho mys­le­nia a trpez­li­vos­ti. A nebu­deš musieť ani sedieť na nud­nom ško­le­ní od 8:00. Uká­že­me ti weby, s kto­rý­mi sa prog­ra­mo­vať naučíš jed­no­du­cho a kedy budeš chcieť. Dozvieš sa mno­ho prak­tic­kých rád od skú­se­ných pro­fe­si­oná­lov. Už ti sta­čí iba odhod­la­nie.

Code­ca­de­my

Je prav­de­po­dob­ne naj­zná­mej­šia strán­ka, kto­rá ťa inte­rak­tív­ne naučí prog­ra­mo­vať vďa­ka uži­toč­ným pre­po­je­niam a dob­re štruk­tu­ro­va­ným kur­zom. Po otvo­re­ní hlav­nej strán­ky ťa hneď moti­vu­je k výbe­ru kur­zov. Ponú­ka kur­zy Web Fun­da­men­tals, PHP, JavaSc­ript, jQu­e­ry, Pyt­hon, Ruby a kurz o apli­kač­ných prog­ra­mo­vých roz­hra­niach — APIs. V kaž­dej lek­cii je panel, kto­rý vysvet­ľu­je potreb­ný kód a inštruk­cie, ďal­ší panel ti umož­ní písať kód a skon­tro­lo­vať si, či je správ­ny. Neboj sa počia­toč­ných chýb, sys­tém ti vždy uká­že chy­bu a poskyt­ne radu, ako ju opra­viť. Je to ako by si mal pri sebe uči­te­ľa.

codecademy_c

Code Aven­gers

Táto strán­ka je dizaj­no­va­ná tak, že budeš prog­ra­mo­va­nie milo­vať. Hoci momen­tál­ne ponú­ka iba kur­zy HTM­L5, CSS3 a JavaSc­ript, kaž­dý z kur­zov je sta­rost­li­vo navr­hnu­tý tak, aby ťa sku­toč­ne bavil, kým sa bez­bo­lest­ne učíš prog­ra­mo­vať. Navy­še, na kon­ci kaž­dej lek­cie sa môžeš zahrať minih­ru pre uvoľ­ne­nie nahro­ma­de­né­ho stre­su a tým vydr­žať čo naj­dl­h­šie. Code Aven­gers ťa učí postup­ne. Nevys­vet­ľu­je prí­liš veľa poznat­kov, kto­ré nie sú nevy­hnut­né pre začia­toč­ní­kov. Učí iba kúsok kódu a hra­vou výuč­bou robí poznat­ky ľah­ko strá­vi­teľ­ný­mi. Môžeš sa aj hrať s kódom a okam­ži­te vidieť dopad zmien.

code-avengers

Code Scho­ol

Po skon­če­ní kur­zov v Code­ca­de­my či Code Aven­gers si pri­pra­ve­ný roz­ší­riť svo­je schop­nos­ti s Code Scho­ol. Na roz­diel od väč­ši­ny inte­rak­tív­nych vyuču­jú­cich strá­nok, táto ponú­ka viac kur­zov na pre­hĺbe­nie vedo­mos­tí , aby si sa mohol zme­niť na odbor­ní­ka s osved­če­ný­mi postup­mi v odvet­ví. Kur­zy sú roz­de­le­né do 4 hlav­ných tém: Ruby, JavaSc­ript, HTML/CSS, iOS. Tak­mer všet­ky kur­zy zapô­so­bia dizaj­nom a infor­ma­tív­ny­mi vide­a­mi. Väč­ši­na kur­zov je zadar­mo, ale ak zapla­tí­š25$ mesač­ne, zís­kaš prí­stup ku všet­kým kur­zom, vide­ám a výzvam.

code-school

Tre­e­hou­se

Kur­zy Tre­e­hou­se sú viac pro­jek­to­vo než jazy­ko­vo orien­to­va­né, tak­že sú ide­ál­ne pre začí­na­jú­cich prog­ra­má­to­rov s plá­no­va­ným úče­lom, ako je budo­va­nie web strán­ky ale­bo apli­ká­cie. Naprí­klad kurz budo­va­nia webu je pre­dov­šet­kým o res­pon­zív­nej, inte­rak­tív­nej strán­ke ale­bo aj o WordP­ress – veľ­mi prak­tic­kom a jed­no­du­chom spô­so­be, ako zvlád­nuť súvi­sia­ce prog­ra­mo­va­cie jazy­ky. Mno­ho základ­ných kur­zov majú robe­ných štý­lom video potom kvíz. Kaž­dý kurz je roz­de­le­ný do etáp ale­bo modu­lov a vždy po absol­vo­va­ní prvé­ho stup­ňa je štu­dent vyzva­ný k mesač­né­mu poplat­ku 25 $ pre prí­stup ku všet­kým kur­zom so 650 vide­a­mi a exklu­zív­nym člen­stvom. Ak to mys­líš s prog­ra­mo­va­ním váž­ne, môžeš si zapla­tiť mesač­ný plán za 49 $, kde zís­kaš prí­stup k roz­ho­vo­rom s líd­ra­mi v tej­to oblas­ti.

Blog_Book_Covers

LearnS­tre­et

Ak si ten typ, čo nepot­re­bu­je vypip­la­ný hra­vý dizajn a rad­šej sa vyspo­ria­da s chlad­ný­mi kód­mi, LearnS­tre­et je pre teba. Momen­tál­ne ponú­ka kur­zy JavaSc­ript, Pyt­hon a Ruby na začia­toč­níc­kej úrov­ni. Kurz obsa­hu­je lek­cie s cvi­če­ním, inter­pre­tá­cie kódu a panel so slov­ní­kom pre nové prog­ra­mo­va­cie ter­mí­ny. LearnS­tre­et inter­pre­tu­je kód ľud­ským jazy­kom pre lep­šie pocho­pe­nie a povzbu­de­nie. Je naozaj pria­teľ­ský a zábav­ný a hlav­ne je zadar­mo.

image

Uda­ci­ty

Uda­ci­ty je zjed­no­te­nie video pred­ná­šok z odbo­ru a obsa­hu­je aj tes­ty pre štu­den­tov, aby boli inte­rak­tív­nej­ší. Tak­že je ide­ál­ny pre tých, kto­rí nera­di číta­jú a chcú dostať vysvet­le­nia od pro­fe­si­oná­lov, kto­rí pra­cu­jú naprí­klad pre Goog­le. Poskyt­ne ti video zázna­my od pro­fe­si­oná­lov dis­ku­tu­jú­cich na jed­not­li­vé témy s usmer­ňu­jú­ci­mi rada­mi. Potom dosta­neš logic­ké ale­bo prog­ra­mo­va­cie kví­zy pre lep­šie pocho­pe­nie a osvo­je­nie zruč­nos­ti. Naj­lep­šie na Uda­ci­ty je, že posky­tu­je viac videí, než kto­rá­koľ­vek iná strán­ka a inštruk­to­ri sú reál­ni pro­fe­so­ri z odbo­ru. Jedi­nou nevý­ho­dou je, že videá spo­lu veľ­mi nesú­vi­sia a tak nepos­ky­tu­je kom­plex­nú výuč­bu, ale je skôr využi­teľ­ný, ak sa chceš zlep­šiť ale­bo nie­čo dou­čiť.

Udacity-Showcase

CodeHS

Dote­raz sme písa­li o strán­kach, kto­ré sa venu­jú pre­važ­ne prog­ra­mo­va­niu webov a apli­ká­cií, ale CodeHS je jed­no­du­chý a zábav­ný návod na prog­ra­mo­va­nie hier. Lek­cie zahŕňa­jú rie­še­nie prob­lé­mov, JavaSc­ript, ani­má­cie, dáto­vé štruk­tú­ry a her­ný dizajn. Výho­dou CodeHS je, že ťa naučí mys­lieť a rie­šiť prob­lém ako prog­ra­má­tor už prvým kur­zom – Prog­ram­ming with Karel. Lek­cie sú zábav­né, naučíš sa naprí­klad ako kódom posu­núť psa, dosta­neš úlo­hy na spô­sob ako zdvi­hnúť lop­tu a pos­kla­dať ute­rá­ky. Na roz­diel od vyš­šie uve­de­ných, je potreb­né sa zare­gis­tro­vať a pla­tiť 25$ mesač­ne, aby si sa mohol vzde­lá­vať, avšak skve­lo a efek­tív­ne ťa naučí zákla­dy prog­ra­mo­va­nia hier.

screen-shot-2012-11-26-at-7-34-36-pm

Khan Aca­de­my

Hoci tie­to kur­zy nie sú tak štruk­tu­ro­va­né ako tie v CodeHS, skve­le poslú­ži začia­toč­ní­kom a ama­té­rom, kto­rí sa zau­jí­ma­jú o kres­le­nie, ani­má­cie a ich inte­rak­cie s kódom. Nepou­ží­va žiad­ny špe­ci­fic­ký prog­ra­mo­va­cí jazyk, ale využí­va vzo­ry kódov, kto­ré sú apli­ko­va­teľ­né do väč­ši­ny prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Na začia­tok sa môžeš pri­dať na kurz zákla­dov prog­ra­mo­va­nia, sle­do­vať a učiť sa základ­né kon­cep­ty, skú­mať rôz­ne kódy po pozre­tí video návo­dov a ove­ro­vať svo­je schop­nos­ti.

Khan-Academy-iPad-app

Scratch 2.0

Scratch je nie­čo ove­ľa jed­no­duch­šie než vyš­šie uve­de­né strán­ky a je vytvo­re­ný pre budú­cu gene­rá­ciu prog­ra­má­to­rov, čiže pre deti. Je pris­pô­so­be­ný aj jed­no­duch­šou slov­nou záso­bou. Jed­ná sa o off­li­ne soft­wa­re, kto­rý deťom umož­ňu­je uplo­ado­vať a zdie­ľať hrdo svo­je pro­jek­ty. Ver­zia 2.0 je už plne onli­ne. Nie je to úpl­ne o prog­ra­mo­va­ní, ale o kom­bi­ná­cii vizu­ál­nych blo­kov prí­ka­zov, kto­ré hovo­ria objek­tom ako sa majú cho­vať. Naprí­klad pove­dať mač­ke, že má prejsť 10 kro­kov ale­bo mňau­kať, keď sa dot­kne maji­te­ľo­vej nohy. Pou­ži­tím toh­to sys­té­mu sa mla­dí prog­ra­má­to­ri naučia vytvo­riť si zvyk roz­lo­žiť prob­lém do men­ších blo­kov a rie­šiť ich logic­ky po jed­nom.

20130514110054-1_0_0

SQL­ZOO

Struc­tu­red Que­ry Lan­gu­age (SQL) je jazyk vytvo­re­ný výhrad­ne na ukla­da­nie a načí­ta­va­nie dát z data­bá­zy, tak­že si vieš pred­sta­viť nudu naprí­klad pri prog­ra­mo­va­ní veľ­ko­s­kla­du. SQL­ZOO však chce učiť SQL s rados­ťou a inte­rak­tív­ne. Vzhľa­dom na to, že tu naozaj nie je čo vysvet­ľo­vať do hĺb­ky, strán­ka sa ťa bude pýtať iba na nahra­dzo­va­nie jed­not­li­vých pre­men­ných ako náz­vy miest, počet popu­lá­cie a zvy­šo­vať obtiaž­nosť. Obrov­skou nevý­ho­dou je, že nemá nápo­ve­dy, odpo­ve­de na otáz­ky ani fórum, tak­že ak sa ti nepo­da­rí vyrie­šiť nie­kto­rý z kví­zov, si asi odsú­de­ný na hľa­da­nie rie­še­nia nie­kde inde.

SQLZoo - Website to Learn SQL Online for FREE

Lear­n2co­de

Ak máš iba zákla­dy anglič­ti­ny, ale nech­ceš sa učiť prog­ra­mo­va­nie pre deti, prí­pad­ne chceš vyskú­šať rad­šej slo­ven­ský pro­jekt, je tu pre teba Lear­n2co­de. Ponú­ka 3 onli­ne kur­zy s náz­vom Web­re­bel. V prvom sa naučíš prog­ra­mo­vať v PHP a vytvo­riť si tak vlast­ný e-shop ale­bo sociál­nu sieť. Ďal­ší kurz je Web­re­bel OOP a Lara­vel, kto­rý ti uľah­čí vývoj webo­vých apli­ká­cií. Ten­to kurz však nie je pre úpl­ných začia­toč­ní­kov, musíš poznať HTML/CSS a PHP. Kurz tvo­rí viac než 100 kapi­tol, kto­ré sú stá­le aktu­ali­zo­va­né. Posled­ný kurz je kom­plet­ný balík onli­ne kur­zu Web­de­sig­ner, kde sa naučíš HTML/CSS, Res­pon­si­ve Design a Javasc­ript, čo sú potreb­né jazy­ky na tvor­bu moder­ných web­strá­nok. Ten­to kurz má vyše 120 video tuto­riá­lov dopl­ne­ných o rôz­ne zada­nia a prí­kla­dy na pre­cvi­če­nie tém. Zís­kaš aj prí­stup do vzde­lá­va­cej apli­ká­cie, kde môžeš komu­ni­ko­vať s ostat­ný­mi štu­dent­mi a rôz­ne iné bene­fi­ty. Cena kur­zov je 179 – 199 €.

Vieš o ďal­ších onli­ne kur­zoch prog­ra­mo­va­nia ale­bo si nie­kto­rý z tých­to kur­zov absol­vo­val? Daj nám vedieť v komen­tá­roch.

2code

Zdro­je: http://www.learn2code.sk/kurzy http://www.hongkiat.com/blog/sites-to-learn-coding-online/

Pridať komentár (0)