11 úspeš­ných ľudí radí, ako byť pro­duk­tív­ny

Henrieta Balázsová / 21. októbra 2016 / Lifehacking

Zákla­dom úspe­chu je pri­ja­tie rady od nie­ko­ho skú­se­nej­šie­ho. Pre­to si nene­chaj ujsť tipy na zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty, kto­rý­mi sa ria­dia úspeš­ní ľudia.

Casey Neis­tat 

Ten­to zná­my tvor­ca You­Tu­be videí, no rov­na­ko aj pro­du­cent a reži­sér nedá dopus­tiť na diá­re znač­ky Moles­ki­ne. Pou­ží­va ich kaž­dý deň a zapi­su­je si do nich poznám­ky, pri­po­mien­ky, stret­nu­tia a nápa­dy. Nemu­síš si kúpiť prá­ve luxus­ný Moles­ki­ne diár, na trhu náj­deš množ­stvo ceno­vo pri­ja­teľ­nej­ších ater­na­tív. Diár by si si však zaob­sta­rať urči­te mal.

Tim Fer­ris

Autor via­ce­rých „štvor­ho­di­no­vých“ best­sel­le­rov odpo­rú­ča veľ­mi jed­no­du­chý trik. Kaž­dé ráno si napíš na kus papie­ra zoznam 5 – 6 vecí, kto­ré musíš spl­niť. Ak budeš mať cie­le spl­ne­né, papier jed­no­du­cho roz­tr­haj. Tim však pri­pá­ja aj ďal­šiu radu a kaž­dé­mu odpo­rú­ča nepo­náh­ľať sa s plne­ním pra­cov­ných úloh. Znie to šia­le­ne? Mož­no, ale bude na tom kus prav­dy. Tvr­dí totiž, že prá­ca, kto­rú necháš „odstáť“ sa vyse­lek­tu­je – buď ju spra­ví nie­kto iný, ale­bo pre­sta­ne byť dôle­ži­tou. Sto­jí to za zamys­le­nie. Nako­niec, Tim Fer­ris ani zďa­le­ka nie je prvým zás­tan­com tej­to myš­lien­ky. Rov­na­ké „posols­tvo“ hlá­sal už Napo­le­on, keď sa roz­ho­dol lis­ty otvá­rať až nie­koľ­ko týž­dňov po ich doru­če­ní. Tvr­dil, že dôle­ži­té veci toľ­ko počka­li, zatiaľ čo tie nedô­le­ži­té sa vyrie­ši­li samé.

notebook

Zdroj: zembula.com

Robert Gre­e­ne

Táto rada je cen­ná pre­dov­šet­kým pre spi­so­va­te­ľov, či redak­to­rov. Ak čítaš kni­hu a zauj­me ťa neja­ká myš­lien­ka, napíš si ju na kar­tič­ku – kaž­dú myš­lien­ku zvlášť. Kar­tič­ky potom rozt­rieď do tema­tic­ky roz­de­le­ných ška­túľ. V kaž­dej ška­tu­li tak budeš mať súbor jed­not­li­vých myš­lie­nok na danú tému kedy­koľ­vek k dis­po­zí­cii.

Dov Char­ney

Ten­to obchod­ník má v naje­fek­tív­nej­šom spô­so­be komu­ni­ká­cie jas­no – pou­ží­va mai­ly vždy, keď je to mož­né. Nene­chá sa tak vyru­šo­vať zdĺha­vý­mi, a mno­ho­krát aj zby­toč­ný­mi tele­fo­nát­mi. Odpo­ve­dať na mail môže kedy­koľ­vek, v čase, kto­rý mu naj­viac vyho­vu­je. Tie, kto­ré nie sú dôle­ži­té, samoz­rej­me môžeš rov­no igno­ro­vať.

Ramit Set­hi

Úspeš­ný pod­ni­ka­teľ vidí veľ­ký prob­lém pre­dov­šet­kým v šet­re­ní na pra­cov­nej sile. Kri­ti­zu­je, že množ­stvo pod­ni­ka­te­ľov za asis­ten­tov prij­me neskú­se­ných absol­ven­tov so zlou orga­ni­zá­ci­ou času, pre­to­že ich pla­to­vé požia­dav­ky sú níz­ke. Ramit odpo­rú­ča nají­mať si skú­se­ných a star­ších asis­ten­tov a porad­cov, kto­rí sú zod­po­ved­ní, skú­se­nej­ší a pro­duk­tív­nej­ší.

laptop-notebook-working-outside

Zdroj: pexels.com

Tobias Wolff

Ten­to spi­so­va­teľ odpo­rú­ča pre­pi­so­vať si kaž­dý víkend nové poznat­ky a postre­hy z kníh, kto­ré ťa zauj­mú. Tvr­dí, že ťa to robí v ďal­ších čin­nos­tiach rých­lej­ším, stá­va sa z teba lep­ší spi­so­va­teľ a robí ťa to múd­rej­šou oso­bou.

James Altu­cher

Pre Jame­sa je slo­vo NIE v otáz­ke pro­duk­ti­vi­ty natoľ­ko dôle­ži­tým, že o ňom napí­sal samos­tat­nú kni­hu. Je totiž pre­sved­če­ný o tom, že väč­ši­na ľudí je zvyk­nu­tá na všet­ko hovo­riť ÁNO a vzá­pä­tí nato sa čudo­vať, že na nič nema­jú čas. Urči­te teda slo­vo NIE zaraď do svoj­ho slov­ní­ka čím skôr.

Samant­ha Hoover 

Veľ­mi jed­no­du­chý tip/trik, ku kto­ré­mu netre­ba žiad­ne ďal­šie slo­vá. Vymaž si z tele­fó­nu Face­bo­ok. Bod­ka.

Bry­an “Bird­man” Wil­liams

Bry­an kaž­dé­mu odpo­rú­ča pra­co­vať v čase, keď je naj­pro­duk­tív­nej­ší. Tvr­dí, že mno­ho ľudí ho nepo­va­žu­je za nor­mál­ne­ho, nakoľ­ko cez deň spí a začí­na pra­co­vať o 01:00 ráno. Neh­ľaď na názo­ry iných a využi svo­je naj­sil­nej­šie hodi­ny vo svoj pros­pech.

startup-photos-large

Zdroj: startupstockphotos.com

Tuc­ker Max

Nasle­dov­ný tip vychá­dza aj z rôz­nych štú­dií, kde sa potvr­di­lo, že počú­va­nie rov­na­ké­ho son­gu stá­le dooko­la by malo tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu zvý­šiť. Nastav si teda nie­čo, čo ťa naozaj baví, stlač repe­at a vyskú­šaj to… Výsled­ky by ťa mali oča­riť.

Aaron Ray

Dnes nič nie je zadar­mo, no za dob­rú služ­bu sa opla­tí zapla­tiť. Radu Aaro­na mož­no apli­ko­vať na naj­rôz­nej­šie oblas­ti, pod­sta­ta osta­ne ale vždy rov­na­ká – nikto nie je odbor­ní­kom na všet­ko. Pre­to nevá­haj vyhľa­dá­vať kva­lit­ných ľudí, kto­rých je síce potreb­né adek­vát­ne oce­niť, no ušet­ria ti množ­stvo sta­ros­tí a času.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hrrockstars.co.uk

Pridať komentár (0)