14 vecí, kto­ré robia úspeš­ní ľudia cez víkend

Henrieta Balázsová / 24. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: pixabay.com

For­bes zve­rej­nil zoznam štr­nás­tich akti­vít, kto­rým sa počas víken­dov venu­jú úspeš­ní ľudia. Necháš sa nie­kto­rý­mi inšpi­ro­vať?

Venuj sa rodi­ne a pria­te­ľom

Pokiaľ tvoj pra­cov­ný čas nie je prá­ve ide­ál­ny ale­bo štu­du­ješ mimo domo­va, urči­te budeš rád, že voľ­né chví­le môžeš koneč­ne veno­vať svo­jej rodi­ne.

Dopraj si pohyb

Ak si väč­ši­nu uply­nu­lé­ho týžd­ňa strá­vil na sto­lič­ke za note­bo­okom, či zhr­be­ný nad kni­ha­mi, tvo­je telo ti bude za akú­koľ­vek fyzic­kú akti­vi­tu urči­te vďač­né. Neho­vo­riac o tom, že na čerstvom vzdu­chu prí­deš k novým nápa­dom a inšpi­rá­ciám ove­ľa ľah­šie.

2014-10-23-hipsterpartoftown_1

Zdroj: huffingtonpost.com

Oddaj sa svo­jej váš­ni

Rád maľu­ješ, píšeš poé­ziu, či fotíš? Ak na to nemáš čas cez upo­náh­ľa­ný týž­deň, náj­di si aspoň cez víkend čas pre seba, kedy sa napl­no oddáš svo­jej naj­väč­šej váš­ni a záľu­be.

Ces­tuj

Výbor­ným rese­tom pre tvo­ju myseľ je urči­te aj ces­to­va­nie. Nezá­le­ží na tom, či túžiš pre­žiť atmo­sfé­ru už nav­ští­ve­né­ho mies­ta, ale­bo obja­viť nie­čo nové – ide o záži­tok.

shutterstock_269260949

Zdroj: outboundengine.com

Buď off­li­ne

Pokiaľ si nemô­žeš dovo­liť odre­zať sa od sie­te na celý víkend, dopraj si ten­to luxus aspoň na pár hodín. Urči­te to sto­jí zato.

Venuj sa dob­ro­voľ­níc­tvu

Mož­nos­tí je naozaj veľa. Môžeš vypo­môcť v útul­ku, roz­dá­vať jed­lo ľudom bez domo­va, či vypo­môcť kama­rá­to­vi v začí­na­jú­cej kaviar­ni bez náro­ku na hono­rár. Spra­víš dob­rý sku­tok a stret­neš nových zau­jí­ma­vých ľudí.

man-and-dog-1149400_960_720

Zdroj: pixabay.com

Stop domá­cim prá­cam

Legen­da hovo­rí, že medzi nami žijú ľudia, pre kto­rých je upra­to­va­nie urči­tou for­mou rela­xu. Ak sa ťa to týka, pova­žuj ten­to bod za bez­pred­met­ný. Ak nie, skús si upra­to­va­nie naplá­no­vať na nie­kto­rý z pra­cov­ných dní.

Plá­nuj

Venuj neja­ký čas naplá­no­va­niu si toho, ako bude vyze­rať tvoj nasle­du­jú­ci týž­deň. Plá­no­va­nie ťa robí omno­ho efek­tív­nej­ším.

pen_coffee_notebook_writing_84984_3840x2160

Zdroj: wallpaperscraft.com

Choď do spo­loč­nos­ti

Záj­di si s rodi­nou, či s pria­teľ­mi do spo­loč­nos­ti. Naplá­nuj si stret­nu­tie s ľuď­mi, kto­rých si dlho nevi­del a rád by si to napra­vil.

Je čas na kul­tú­ru

Cez víken­dy máš mož­nosť vybrať si z veľ­ké­ho množ­stva kul­túr­nych podu­ja­tí, zále­ží len na tom, čo pre­fe­ru­ješ. Prá­ve teraz je vhod­ný časť zájsť si do kina, do galé­rie, či na kon­cert.

Stre­tá­vaj sa s nový­mi ľuď­mi

Spoz­ná­vaj sa s nový­mi ľuď­mi, kto­rí majú rov­na­ké záuj­my, ako ty. Dnes už mno­ho firiem orga­ni­zu­je aj inten­zív­ne víken­do­vé ško­le­nia ale­bo works­ho­py. Spo­jíš prí­jem­né s uži­toč­ným.

Startup Stock Photos

Zdroj: pexels.com

Zhod­noť uply­nu­lý týž­deň

Bilan­cuj a zhod­noť svoj uply­nu­lý týž­deň. Ak ti nie­čo nevyš­lo pod­ľa pred­stáv, zhod­noť pre­čo, poďa­kuj sa za skú­se­nosť a vez­mi si ponau­če­nie. Ak ti, naopak, nie­čo vyšlo, odmeň sa zato.

Venuj sa duši

Ula­hoď svo­jej duši a prá­ve cez víkend venuj viac času medi­tá­cii, či mod­lit­be. Je len na tebe, akú for­mu si zvo­líš.

Dobi si bater­ky

Naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby si sa veno­val takým akti­vi­tám, kto­ré ti dobi­jú bater­ky. Nechaj sa viesť svo­ji­mi pocit­mi, tie ťa urči­te nes­kla­mú. Uži si víkend napl­no!

pixabay

Zdroj: pixabay.com

Zdroj: thedailypositive.com

Pridať komentár (0)