15 tipov, kto­ré ti zjed­no­du­šia život

Henrieta Balázsová / 10. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Nie vždy ide všet­ko pod­ľa tvo­jich pred­stáv. Nie­ke­dy však sta­čí spra­viť naozaj len neja­kú malič­kosť a všet­ky veci sa pohnú vpred. Nechaj sa inšpi­ro­vať tými­to 15 tip­mi. Ak ich zara­díš do svoj­ho živo­ta, sta­ne sa pre teba jed­no­duch­ším a ty sa sta­neš šťast­nej­ším.

#1: Zvoľ si šťas­tie. Buď vďač­ný za to, čo máš a teš sa na všet­ko dob­ré, čo ťa čaká. Roz­hod­ni sa byť šťast­ným.

#2: Zmeň svo­je mys­le­nie. Musíš uve­riť tomu, že všet­ko máš vo svo­jich vlast­ných rukách. Stroj­com svoj­ho šťas­tia si len ty sám.

#3: Kaž­dý deň si pred­stav, že je to tvoj posled­ný deň na Zemi. Čo by si robil, keby nema­lo byť už žiad­ne „zaj­tra“? Zme­nil by si prá­cu, vyznal nie­ko­mu svo­je skrý­va­né city, ale­bo by si ces­to­val? Urob to, život je krát­ky a nikdy nevieš, kto­rý deň bude naozaj tým posled­ným.

#4: Odpúš­ťaj. Ak nech­ceš byť obe­ťou svoj­ho osu­du, nauč sa odpúš­ťať. Nie kvô­li dru­hým, v prvom rade kvô­li sebe.

#5: Pop­re­mýš­ľaj, čo by si robil, ak by si všet­ko stra­til. Naozaj všet­ko — rodi­nu, pria­te­ľov, prá­cu, maje­tok. Pod­sta­tou je to, že jed­na vec ti zosta­ne — život. Pokiaľ ho máš, čokoľ­vek môžeš nie­len stra­tiť, ale aj zís­kať.

#6: Spo­meň si na svo­je sny z det­stva. Čomu si sa chcel naj­viac veno­vať, keď si bol die­ťa­ťom? Spe­vu, kres­le­niu či písa­niu? Prá­ve naše det­ské sny totiž veľa­krát odha­ľu­jú náš naj­väč­ší skry­tý talent.

#7: Den­ne suma­ri­zuj. Je dôle­ži­té, aby si svoj úspe­chy, postu­py a sny pre­hod­no­co­val kaž­dý deň. Skve­lým spô­so­bom, ako to robiť, je viesť si den­ník.

Zdroj: unsplash.com

#8: Cvič. Nemu­síš trá­viť v posil­ňov­ni hodi­ny den­ne, ide o to, aby si svo­je telo neza­ned­bá­val.

#9: Odpoj sa od tech­no­ló­gií. Dopraj si raz za čas úpl­ny digi­tál­ny detox — deň bez mobi­lu, tele­ví­ze, note­bo­oku, či tab­le­tu.

#10: Medi­tuj. Je veľ­mi dôle­ži­té, aby si si doká­zal nájsť čas, kedy budeš len sám so svo­ji­mi myš­lien­ka­mi. Len vte­dy im sku­toč­ne poro­zu­mieš.

#11: Zdriem­ni si. Zdriem­nu­tie si v poobed­ných hodi­nách môže mať priam magic­ké účin­ky ako na tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu, tak aj na kre­a­ti­vi­tu.

#12: Neza­ned­bá­vaj odpo­či­nok. Ide­ál­ne by bolo, ak by si si týž­den­ne mohol dopriať 2 dni voľ­na. Ak to nej­de, nevy­hnut­ne pop­ra­cuj aspoň na jed­nom. Rov­na­ko dôle­ži­té je, aby si si aspoň 2x roč­ne doprial mini­mál­ne 7 dní voľ­na.

#13: Spíš si zoznam tvo­jich naj­väč­ších snov. Neus­tá­le ich budeš mať pred sebou a budeš si ich pri­po­mí­nať. Začni na nich postup­ne pra­co­vať a mož­no ani nebu­deš vedieť ako, ale postup­ne sa ti začnú jeden po dru­hom plniť.

#14: Všet­ko maj uspo­ria­da­né. Sot­va budeš mať upra­ta­nú myseľ, keď to u teba vyze­rá ako po výbu­chu. Samoz­rej­me, nemu­síš mať všet­ko v komí­ni­koch, ale ako na pra­cov­nom sto­le, tak aj doma by si mal mať poria­dok.

#15: Nauč sa hovo­riť nie. Nenúť sa robiť veci, s kto­rý­mi vnú­tor­ne nesú­hla­síš. Nauč sa pove­dať nie vždy, keď sa ti nie­čo nepá­či. Je to naozaj oslo­bo­dzu­jú­ce.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)