18 web­strá­nok s kva­lit­nými free stock obráz­kami

Ľudovít Nastišin / 5. januára 2016 / Tools a produktivita

Mnohí to poznáte. Hľa­dáte free obrázky pre váš web. Pri hľa­daní toho naj­lep­šieho mate­riálu ste už pre­šli naozaj veľa, no stále ste nará­žali len na tuc­tové obrázky ľudí sme­jú­cich sa nad šalá­tom.

Dob­rou sprá­vou však je, že exis­tuje tak­mer nespo­četné množ­stvo roz­lič­ných free alebo pla­te­ných obráz­kov dostup­ných online, aku­rát treba vedieť, kde hľa­dať. V tomto článku sme dali dokopy jedi­nečný zoznam zdro­jov free obráz­kov pre váš web. Či už ich potre­bu­jete pre svoj blog, jed­no­du­ché stia­hnu­tie alebo pre komerčné využi­tie – na týchto mies­tach ich náj­dete.

Unsp­lash

 • Foto­gra­fie s vyso­kým roz­lí­še­ním

 • 10 nových fotiek kaž­dých 10 dní

 • Roy­alty free

Gra­ti­sog­raphy

 • Obrázky pre komerčné využi­tie zadarmo

 • Nové foto­gra­fie pri­dá­vané týž­denne

 • Vtipné a vysoko kon­trastné foto­gra­fie

PA100206-1024x768

Little Visu­als

 • 7 nových foto­gra­fií kaž­dých 7 dní

 • Prí­rodné a lands­cape foto­gra­fie so skve­lým focu­som

 • Vysoké roz­lí­še­nie

Super­fa­mous

 • Stock obrázky zadarmo

 • Voľné využi­tie pre osobné a komerčné účely

 • Prí­rodné a abs­traktné foto­gra­fie

Life of Pix

 • Foto­gra­fie s extrémne veľ­kým roz­lí­še­ním

 • Nové foto­gra­fie každý týž­deň

 • Copy­right free

2015-12-Life-of-Pix-free-stock-photos-infinite-street-lights-leeroy

Star­tup Stock

 • Krásne stock obrázky s vyso­kým roz­lí­še­ním

 • Per­fektné pre tech web

 • So zame­ra­ním na star­tupy

Pexels

 • 5 nových foto­gra­fií pri­dá­va­ných denne

 • Obrov­ská kolek­cia ume­lec­kých stock obráz­kov

 • Prí­rodné, abs­traktné a tech­no­lo­gicky orien­to­vané foto­gra­fie

Mag­de­le­ine

 • Mož­nosť trie­diť foto­gra­fie na základe farieb a kate­gó­rií

 • Ľahká navi­gá­cia

 • Krásne vysoko kon­trastné foto­gra­fie

Jay Man­tri

 • Krásne lands­cape a mest­ské foto­gra­fie

 • Ľahká navi­gá­cia

 • 7 nových fotiek každý štvr­tok

 • Roy­alty free pre komerčné účely

2015-12-Life-of-Pix-free-stock-photos-city-distributors-newspapers-AlexisDoyen

Stock Snap

 • Účinný search engine pre vyhľa­dá­va­nie stock obráz­kov

 • Zadarmo pre komerčné účely

 • User friendly roz­hra­nie

Picog­raphy

 • Lifes­tyle foto­gra­fie

 • Ľahká navi­gá­cia

 • Stovky foto­gra­fií dostup­ných pre osobné a komerčné účely

ISO Repub­lic

 • Veľká komu­nita pris­pie­va­jú­cich foto­gra­fov

 • Ľahko trie­di­teľné podľa kate­gó­rií

 • Skvelé obrázky pre blog a online obchody

2015-11-Life-of-Pix-free-stock-photos-mountains-moon-houses-FreSonneveld

Raum­rot

 • Dostupné sety foto­gra­fií podľa kate­gó­rií

 • Farebné a kon­trastné foto­gra­fie

 • Stovky foto­gra­fií k pou­ži­tiu

Foodies­Feed

 • Výborné pre akú­koľ­vek stránku o jedle

 • Naozaj vysoká kva­lita foto­gra­fií

 • Časté využi­tie trendy over­head obráz­kov

Buc­ket­listly

 • Vhodné pre stránky o ces­to­vaní

 • Vysoká kva­lita foto­gra­fií a kom­pletne zadarmo

 • Foto­gra­fie z celého sveta

photo-1443890923422-7819ed4101c0

Cup­cake

 • Foto­gra­fie so zame­ra­ním na lands­cape a prí­rodu

 • Zadarmo pre komerčné účely

 • Výborné pre hero obrázky

Get­refe

 • Veľmi ľahká navi­gá­cia

 • Vysoká kva­lita foto­gra­fií

 • Mest­ské a „real life“ foto­gra­fie

SplitS­hire

 • Vysoko kva­litné stock obrázky

 • Abs­traktné a por­tré­tové foto­gra­fie

 • Zadarmo pre komerčné účely

Teraz, keď sme si pred­sta­vili nie­koľko z naj­lep­ších miest pre zís­ka­nie kva­lit­ných obráz­kov zadarmo je len na vás, aby ste to využili vo svoj pros­pech. Či už píšete blog, plníte web­stránku, robíte pre­zen­tá­ciu alebo čokoľ­vek iné – s týmito strán­kami vám to môže ísť sku­točne ľah­šie.

Pozn. Aj keď tieto zdroje uvá­dzame ako free, je dobré spra­viť si double check ‚aby ste sa uis­tili, že to platí pre každý jeden obrá­zok. Nie­ktoré obrázky a foto­gra­fie môžu mať oso­bitné atri­búty pre komerčné využi­tie.

PA100182-1024x768

Zdroj: shopify.com/blog

Pridať komentár (0)