18 web­strá­nok s kva­lit­ný­mi free stock obráz­ka­mi

Ľudovít Nastišin / 5. januára 2016 / Lifehacking

Mno­hí to pozná­te. Hľa­dá­te free obráz­ky pre váš web. Pri hľa­da­ní toho naj­lep­šie­ho mate­riá­lu ste už pre­šli naozaj veľa, no stá­le ste nará­ža­li len na tuc­to­vé obráz­ky ľudí sme­jú­cich sa nad šalá­tom.

Dob­rou sprá­vou však je, že exis­tu­je tak­mer nespo­čet­né množ­stvo roz­lič­ných free ale­bo pla­te­ných obráz­kov dostup­ných onli­ne, aku­rát tre­ba vedieť, kde hľa­dať. V tom­to člán­ku sme dali doko­py jedi­neč­ný zoznam zdro­jov free obráz­kov pre váš web. Či už ich potre­bu­je­te pre svoj blog, jed­no­du­ché stia­hnu­tie ale­bo pre komerč­né využi­tie – na tých­to mies­tach ich náj­de­te.

Unsp­lash

 • Foto­gra­fie s vyso­kým roz­lí­še­ním

 • 10 nových fotiek kaž­dých 10 dní

 • Roy­al­ty free

Gra­ti­sog­rap­hy

 • Obráz­ky pre komerč­né využi­tie zadar­mo

 • Nové foto­gra­fie pri­dá­va­né týž­den­ne

 • Vtip­né a vyso­ko kon­trast­né foto­gra­fie

PA100206-1024x768

Litt­le Visu­als

 • 7 nových foto­gra­fií kaž­dých 7 dní

 • Prí­rod­né a lands­ca­pe foto­gra­fie so skve­lým focu­som

 • Vyso­ké roz­lí­še­nie

Super­fa­mous

 • Stock obráz­ky zadar­mo

 • Voľ­né využi­tie pre osob­né a komerč­né úče­ly

 • Prí­rod­né a abs­trakt­né foto­gra­fie

Life of Pix

 • Foto­gra­fie s extrém­ne veľ­kým roz­lí­še­ním

 • Nové foto­gra­fie kaž­dý týž­deň

 • Copy­right free

2015-12-Life-of-Pix-free-stock-photos-infinite-street-lights-leeroy

Star­tup Stock

 • Krás­ne stock obráz­ky s vyso­kým roz­lí­še­ním

 • Per­fekt­né pre tech web

 • So zame­ra­ním na star­tu­py

Pexels

 • 5 nových foto­gra­fií pri­dá­va­ných den­ne

 • Obrov­ská kolek­cia ume­lec­kých stock obráz­kov

 • Prí­rod­né, abs­trakt­né a tech­no­lo­gic­ky orien­to­va­né foto­gra­fie

Mag­de­le­i­ne

 • Mož­nosť trie­diť foto­gra­fie na zákla­de farieb a kate­gó­rií

 • Ľah­ká navi­gá­cia

 • Krás­ne vyso­ko kon­trast­né foto­gra­fie

Jay Man­tri

 • Krás­ne lands­ca­pe a mest­ské foto­gra­fie

 • Ľah­ká navi­gá­cia

 • 7 nových fotiek kaž­dý štvr­tok

 • Roy­al­ty free pre komerč­né úče­ly

2015-12-Life-of-Pix-free-stock-photos-city-distributors-newspapers-AlexisDoyen

Stock Snap

 • Účin­ný search engi­ne pre vyhľa­dá­va­nie stock obráz­kov

 • Zadar­mo pre komerč­né úče­ly

 • User friend­ly roz­hra­nie

Picog­rap­hy

 • Lifes­ty­le foto­gra­fie

 • Ľah­ká navi­gá­cia

 • Stov­ky foto­gra­fií dostup­ných pre osob­né a komerč­né úče­ly

ISO Repub­lic

 • Veľ­ká komu­ni­ta pris­pie­va­jú­cich foto­gra­fov

 • Ľah­ko trie­di­teľ­né pod­ľa kate­gó­rií

 • Skve­lé obráz­ky pre blog a onli­ne obcho­dy

2015-11-Life-of-Pix-free-stock-photos-mountains-moon-houses-FreSonneveld

Raum­rot

 • Dostup­né sety foto­gra­fií pod­ľa kate­gó­rií

 • Fareb­né a kon­trast­né foto­gra­fie

 • Stov­ky foto­gra­fií k pou­ži­tiu

Foodies­Fe­ed

 • Výbor­né pre akú­koľ­vek strán­ku o jed­le

 • Naozaj vyso­ká kva­li­ta foto­gra­fií

 • Čas­té využi­tie tren­dy over­he­ad obráz­kov

Buc­ket­list­ly

 • Vhod­né pre strán­ky o ces­to­va­ní

 • Vyso­ká kva­li­ta foto­gra­fií a kom­plet­ne zadar­mo

 • Foto­gra­fie z celé­ho sve­ta

photo-1443890923422-7819ed4101c0

Cup­ca­ke

 • Foto­gra­fie so zame­ra­ním na lands­ca­pe a prí­ro­du

 • Zadar­mo pre komerč­né úče­ly

 • Výbor­né pre hero obráz­ky

Get­re­fe

 • Veľ­mi ľah­ká navi­gá­cia

 • Vyso­ká kva­li­ta foto­gra­fií

 • Mest­ské a „real life“ foto­gra­fie

SplitS­hi­re

 • Vyso­ko kva­lit­né stock obráz­ky

 • Abs­trakt­né a por­tré­to­vé foto­gra­fie

 • Zadar­mo pre komerč­né úče­ly

Teraz, keď sme si pred­sta­vi­li nie­koľ­ko z naj­lep­ších miest pre zís­ka­nie kva­lit­ných obráz­kov zadar­mo je len na vás, aby ste to využi­li vo svoj pros­pech. Či už píše­te blog, plní­te web­strán­ku, robí­te pre­zen­tá­ciu ale­bo čokoľ­vek iné – s tými­to strán­ka­mi vám to môže ísť sku­toč­ne ľah­šie.

Pozn. Aj keď tie­to zdro­je uvá­dza­me ako free, je dob­ré spra­viť si doub­le check ‚aby ste sa uis­ti­li, že to pla­tí pre kaž­dý jeden obrá­zok. Nie­kto­ré obráz­ky a foto­gra­fie môžu mať oso­bit­né atri­bú­ty pre komerč­né využi­tie.

PA100182-1024x768

Zdroj: shopify.com/blog

Pridať komentár (0)