OSN roz­hodla: Obme­dze­nie prí­stupu k inter­netu poru­šuje ľud­ské práva!

Rudolf Nečas / 7. júla 2016 / Tools a produktivita

Inter­net dostupný všet­kým a všade. Pre nás možno bežná vec, ale rea­lita v nie­kto­rých čas­tiach sveta býva často iná.

Rada pre ľud­ské práva OSN v novom nezá­väz­nom uzne­sení vyhlá­sila, že verejný prí­stup k inter­netu by nemal byť naru­šený vlá­dami alebo vlád­nymi agen­tú­rami. Aj keď prí­stup k inter­netu nie tak cel­kom pre­hla­suje ako ľud­ské právo, vyhlá­se­nie potvr­dzuje, že rov­naké práva, aké majú ľudia off­line, by mali byť tiež chrá­nené online — najmä aspekt slo­body pre­javu sa vzťa­huje na Vše­obecnú dekla­rá­ciu ľud­ských práv.

3785d4e5cfc20a2f67a4a6302ac9a363b67ed298

foto: amnesty.org

Rezo­lú­cia bola schvá­lená väč­ši­nou, nie vše­obec­ným kon­sen­zom, čo zna­mená, že sa našli nejakí odpor­co­via. Pre mno­hých nie je prek­va­pe­ním, že auto­ri­tár­ske režimy Ruska, Číny a Saud­skej Ará­bie, ktoré všetky majú najmä nejasný postoj k ľud­ským prá­vam vše­obecne, opo­no­vali návrhu. Žiaľ aj Juho­af­rická repub­lika, kra­jina, kto­rej vláda má prob­lémy s dôve­ry­hod­nos­ťou, tiež odmietla návrh, rov­nako ako India, náz­vom demok­ra­tický národ, ale v praxi často iný.

Ako uvá­dza The Verge, tieto národy vlastne chceli, aby rada pre ľud­ské práva OSN odstrá­nila pasáž, kde “odsu­dzuje jed­no­značné opat­re­nia úmy­selne brá­niace alebo naru­šu­júce prí­stupu k infor­má­ciám šíre­ným online”, čo silne naz­na­čuje, že vlády týchto kra­jín chcú mať schop­nosť obme­dziť prí­stup k inter­netu sku­pi­nám, ktoré sú pre ne prob­le­ma­tické. Ich snaha bola hlasno odmiet­nutá viac ako 70 ďal­šími kra­ji­nami.

Ako už bolo spo­me­nuté, táto rezo­lú­cia je nezá­väzná, takže nemôže byť podaná žaloba proti vlá­dam, ktoré idú proti nej, ale aj keby bola záväzná, bolo by to prob­le­ma­tické. Ako by rada pre ľud­ské práva OSN potres­tala pácha­te­ľov, kto­rých je v súčas­nosti tak veľa?

Student-and-Laptop-by-Enokson

foto: nerdist.com

Naprí­klad Čína a Rusko sú dobre známe inter­ne­to­vými odstáv­kami (s nechválne zná­mym čín­skym “Veľ­kým fire­wal­lom”, ktorý je ukáž­ko­vým prí­kla­dom nie­čoho, čo je v pria­mom roz­pore s týmto novým vyhlá­se­ním). Turecko je posled­ným prí­ras­tkom do tohto potup­ného klubu.

Okrem pre­sa­dzo­va­nia a brá­ne­nia prí­stupu k Inter­netu, návrh tiež upo­zor­ňuje, že exis­tuje “obava, že mnoho foriem digi­tál­nych hra­níc zostane medzi jed­not­li­vými kra­ji­nami, medzi mužmi a ženami, chlap­cami a diev­ča­tami,” a na odstrá­ne­nie týchto nedos­tat­kov treba uro­biť ešte oveľa viac. Tiež zdô­raz­ňuje, že “je potrebné posil­niť práva žien a diev­čat zlep­še­ním ich prí­stupu k infor­mač­ným a komu­ni­kač­ným tech­no­ló­giám” a “pod­poru digi­tál­nej gra­mot­nosti”.

Táto pasáž dobre sedí s rečou Malaly Júsuf­za­jo­vej, mla­dej pakis­tan­skej nosi­teľky Nobe­lo­vej ceny a akti­vis­tky za žen­ské vzde­lá­va­nie, ktorá oslo­vila zhro­maž­de­nie mlá­deže OSN v roku 2013 (na svoje 16. naro­de­niny). Počas tejto význam­nej reči, pove­dala: “Extré­misti sa boja kníh a pier. Sila vzde­la­nia ich desí. Sila hlasu žien ich desí.” To je impli­citne obsia­hnuté v novej rezo­lú­cií a je to tak správne.

Atricle 19, cha­rita, ktorá bráni slo­bodu pre­javu, pome­no­vaná podľa klau­zuly vo Vše­obec­nej dekla­rá­cii ľud­ských práv, pri­ví­tala návrh. “Od bez­trest­nosti za zabí­ja­nie blog­ge­rov po zákony kri­mi­na­li­zu­júce legi­tímny nesú­hlas na sociál­nych médiách — základné prin­cípy ľud­ských práv sú igno­ro­vané, kvôli zave­de­niu väč­šej kon­troly nad infor­má­ciami, ktoré vidíme a zdie­ľame online,” píše vo vyhlá­sení Tho­mas Hug­hes, výkonný ria­di­teľ cha­rity. “Rezo­lú­cia je tak potreb­nou odpo­ve­ďou na zvý­šený tlak na slo­bodu online pre­javu vo všet­kých čas­tiach sveta.”

16836642265_b4a2ac6899_o_0

foto: popsci.com

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: america,aljazeera.com

Pridať komentár (0)