Zabu­dol som si peňa­ženku v HopINe, Uberi a Lif­tagu. Kto mi ju kedy a v akom stave vrá­til?

Michal Sorkovský / 11. júla 2016 / Zo Slovenska

Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že milu­jem expe­ri­menty. Jed­no­du­cho som ten typ člo­veka, ktorý rád skúša nové veci a pokiaľ má tú mož­nosť, vždy si teóriu overí v praxi. V posled­nej dobe sa veľa dis­ku­to­valo o tom, ktorá z moder­ných taxi slu­žieb pôso­bia­cich na Slo­ven­sku je naj­lep­šia a kto­rej môže člo­vek naj­viac veriť. Roz­ho­dol som sa preto, že nechám reči tak a pravdu si zis­tím sám a ty už asi aj tušíš, ako.

Hovorí sa predsa, že lep­šie raz vidieť, ako 100-krát počuť. Tak som sa teda roz­ho­dol vidieť – chcel som zis­tiť, ktorá z firiem HopIN, Uber a Lif­tago dokáže dodr­žať svoje slová o tom, ako rýchlo a úspešne vra­cia stra­tené pred­mety zákaz­ní­kom. Zobral som teda 3 staré peňa­ženky, šupol do nich neplatné doklady s mojim menom, zapol tele­fón, spus­til jednu appku za dru­hou a toto sa stalo:

13639528_1156049037767657_1795441016_o

foto: autor

Uber

Naj­kon­tro­verz­nej­šia spo­me­dzi vybra­ných firiem a taxi­kármi naj­viac nená­vi­dená je spo­loč­nosť Uber. Asi všetci sme sa o nej už čo-to načí­tali, či už šlo o pozi­tívne, alebo nega­tívne názory. Ja som sa roz­ho­dol dať dôve­ry­hod­nosť Uberu na stôl a vyskú­šal zabud­núť peňa­ženku v aute jed­ného zo šofé­rov firmy. Ten samoz­rejme o ničom netu­šil, keďže mi „náho­dou“ vypadla pod nohy, pod sedad­lom spo­lu­jazdca.

collage uber

foto: autor/geekwire.com

Keď som po cca pol hodine chcel kon­tak­to­vať Uber s tým, že som v aute musel stra­tiť peňa­ženku, chvíľu mi trvalo, kým som sa v apli­ká­cií dopát­ral k nahlá­se­niu straty. Našťas­tie sa mi to nako­niec poda­rilo, a tak som volal na číslo, ktoré ma malo pre­sme­ro­vať na vodiča. Ten však nezdví­hal, tak som volal znovu, rov­nako však bez odozvy. Asi po hodine som sa vodi­čovi dovo­lal, mal vraj zákaz­ní­kov, peňa­ženku ale neve­del nájsť. Keď som mu dosť pod­robne vysvet­lil, kde by asi mohla byť, obja­vil ju a len veľmi neochotne mi ju pri­nie­sol do mesta. Doklady v nej boli a hovo­ril som si, že ešte šťas­tie, že som sa v nej neroz­ho­dol nechať aj peniaze. Ale však čo, koniec dobrý, všetko dobré.

HopIN

Slo­ven­ská firma, ktorá má naj­viac taxí­kov Bra­ti­slave a mobilnú apli­ká­ciu snáď ešte pre­ma­ka­nej­šiu ako Uber a Lif­tago dokopy. Určite môžeme pove­dať, že si HopIN dáva zále­žať na spo­koj­nosti zákaz­ní­kov, čo potvr­dzujú aj infor­má­cie zo spo­loč­nosti, ktoré hovo­ria o tom, že má tak­mer 100% úspeš­nosť pri rie­šení strát a nále­zov. Ja som roz­ho­dol spo­ľah­li­vosť HopINu vyskú­šať na vlast­nej koži. Zopa­ko­val som ten istý postup, čo pri Uberi, peňa­ženku som nešťastne zabu­dol v taxíku, usmial sa na vodiča, vystú­pil a čakal.

collage hopin

foto: autor/hopin.sk

Asi po pol hodine som išiel svoj prob­lém rie­šiť. Cez apli­ká­ciu som sprá­vou kon­tak­to­val priamo vodiča (mal som ale aj mož­nosť zavo­lať mu), s tým, že som mu vysvet­lil, čo sa vlastne stalo. Behom 10 minút bol pri mne, peňa­ženku mi vrá­til a ešte sme sa aj zasmiali nad mojou neši­kov­nos­ťou (bol v tom, že mi peňa­ženka musela vypad­núť z tašky pri rých­lom vystu­po­vaní). V koneč­nom dôsledku to ale bola pozi­tívna skú­se­nosť.

Lif­tago

A nako­niec apli­ká­cia od našich západ­ných suse­dov, ktorá sa v Bra­ti­slave snaží kon­ku­ro­vať HopINu a Uberu. Tu som mal s nahla­so­va­ním stra­te­nej peňa­ženky naj­väčší prob­lém. Prečo? Jed­no­du­cho som si neve­del zavo­lať taxík. Spolu s pria­teľ­kou sme sa chceli odviesť spod Mosta SNP do Petr­žalky, ale márne. V prie­behu pol hodiny som sa sna­žil viac­krát zohnať vozidlo, neviem z akého dôvodu (všetci vodiči Lif­taga mohli byť obsa­dení alebo mohlo prísť k poru­che apli­ká­cie) sa to ale pro­stred­níc­tvom môjho, ani pria­teľ­kinho mobilu nedalo. Tak možno nabu­dúce.
collage lift

mišo

A po pol hodine…

collage liftik

scre­ens­hoty: autor (cie­ľová adresa, ako aj osobné údaje boli z obrázku zámerne odstrá­nené, kvôli ochrane osob­ných úda­jov)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: autor

Pridať komentár (0)