Zabu­dol som si peňa­žen­ku v HopI­Ne, Ube­ri a Lif­ta­gu. Kto mi ju kedy a v akom sta­ve vrá­til?

Michal Sorkovský / 11. júla 2016 / Zo Slovenska

Tí, kto­rí ma pozna­jú, vedia, že milu­jem expe­ri­men­ty. Jed­no­du­cho som ten typ člo­ve­ka, kto­rý rád skú­ša nové veci a pokiaľ má tú mož­nosť, vždy si teóriu ove­rí v pra­xi. V posled­nej dobe sa veľa dis­ku­to­va­lo o tom, kto­rá z moder­ných taxi slu­žieb pôso­bia­cich na Slo­ven­sku je naj­lep­šia a kto­rej môže člo­vek naj­viac veriť. Roz­ho­dol som sa pre­to, že nechám reči tak a prav­du si zis­tím sám a ty už asi aj tušíš, ako.

Hovo­rí sa pred­sa, že lep­šie raz vidieť, ako 100-krát počuť. Tak som sa teda roz­ho­dol vidieť – chcel som zis­tiť, kto­rá z firiem HopIN, Uber a Lif­ta­go doká­že dodr­žať svo­je slo­vá o tom, ako rých­lo a úspeš­ne vra­cia stra­te­né pred­me­ty zákaz­ní­kom. Zobral som teda 3 sta­ré peňa­žen­ky, šupol do nich neplat­né dokla­dy s mojim menom, zapol tele­fón, spus­til jed­nu app­ku za dru­hou a toto sa sta­lo:

13639528_1156049037767657_1795441016_o

foto: autor

Uber

Naj­kon­tro­verz­nej­šia spo­me­dzi vybra­ných firiem a taxi­kár­mi naj­viac nená­vi­de­ná je spo­loč­nosť Uber. Asi všet­ci sme sa o nej už čo-to načí­ta­li, či už šlo o pozi­tív­ne, ale­bo nega­tív­ne názo­ry. Ja som sa roz­ho­dol dať dôve­ry­hod­nosť Ube­ru na stôl a vyskú­šal zabud­núť peňa­žen­ku v aute jed­né­ho zo šofé­rov fir­my. Ten samoz­rej­me o ničom netu­šil, keď­že mi „náho­dou“ vypad­la pod nohy, pod sedad­lom spo­lu­jazd­ca.

collage uber

foto: autor/geekwire.com

Keď som po cca pol hodi­ne chcel kon­tak­to­vať Uber s tým, že som v aute musel stra­tiť peňa­žen­ku, chví­ľu mi trva­lo, kým som sa v apli­ká­cií dopát­ral k nahlá­se­niu stra­ty. Našťas­tie sa mi to nako­niec poda­ri­lo, a tak som volal na čís­lo, kto­ré ma malo pre­sme­ro­vať na vodi­ča. Ten však nezdví­hal, tak som volal zno­vu, rov­na­ko však bez odoz­vy. Asi po hodi­ne som sa vodi­čo­vi dovo­lal, mal vraj zákaz­ní­kov, peňa­žen­ku ale neve­del nájsť. Keď som mu dosť pod­rob­ne vysvet­lil, kde by asi moh­la byť, obja­vil ju a len veľ­mi neochot­ne mi ju pri­nie­sol do mes­ta. Dokla­dy v nej boli a hovo­ril som si, že ešte šťas­tie, že som sa v nej neroz­ho­dol nechať aj penia­ze. Ale však čo, koniec dob­rý, všet­ko dob­ré.

HopIN

Slo­ven­ská fir­ma, kto­rá má naj­viac taxí­kov Bra­ti­sla­ve a mobil­nú apli­ká­ciu snáď ešte pre­ma­ka­nej­šiu ako Uber a Lif­ta­go doko­py. Urči­te môže­me pove­dať, že si HopIN dáva zále­žať na spo­koj­nos­ti zákaz­ní­kov, čo potvr­dzu­jú aj infor­má­cie zo spo­loč­nos­ti, kto­ré hovo­ria o tom, že má tak­mer 100% úspeš­nosť pri rie­še­ní strát a nále­zov. Ja som roz­ho­dol spo­ľah­li­vosť HopI­Nu vyskú­šať na vlast­nej koži. Zopa­ko­val som ten istý postup, čo pri Ube­ri, peňa­žen­ku som nešťast­ne zabu­dol v taxí­ku, usmial sa na vodi­ča, vystú­pil a čakal.

collage hopin

foto: autor/hopin.sk

Asi po pol hodi­ne som išiel svoj prob­lém rie­šiť. Cez apli­ká­ciu som sprá­vou kon­tak­to­val pria­mo vodi­ča (mal som ale aj mož­nosť zavo­lať mu), s tým, že som mu vysvet­lil, čo sa vlast­ne sta­lo. Behom 10 minút bol pri mne, peňa­žen­ku mi vrá­til a ešte sme sa aj zasmia­li nad mojou neši­kov­nos­ťou (bol v tom, že mi peňa­žen­ka muse­la vypad­núť z taš­ky pri rých­lom vystu­po­va­ní). V koneč­nom dôsled­ku to ale bola pozi­tív­na skú­se­nosť.

Lif­ta­go

A nako­niec apli­ká­cia od našich západ­ných suse­dov, kto­rá sa v Bra­ti­sla­ve sna­ží kon­ku­ro­vať HopI­Nu a Ube­ru. Tu som mal s nahla­so­va­ním stra­te­nej peňa­žen­ky naj­väč­ší prob­lém. Pre­čo? Jed­no­du­cho som si neve­del zavo­lať taxík. Spo­lu s pria­teľ­kou sme sa chce­li odviesť spod Mos­ta SNP do Petr­žal­ky, ale már­ne. V prie­be­hu pol hodi­ny som sa sna­žil viac­krát zohnať vozid­lo, neviem z aké­ho dôvo­du (všet­ci vodi­či Lif­ta­ga moh­li byť obsa­de­ní ale­bo moh­lo prí­sť k poru­che apli­ká­cie) sa to ale pro­stred­níc­tvom môj­ho, ani pria­teľ­kin­ho mobi­lu neda­lo. Tak mož­no nabu­dú­ce.
collage lift

mišo

A po pol hodi­ne…

collage liftik

scre­ens­ho­ty: autor (cie­ľo­vá adre­sa, ako aj osob­né úda­je boli z obráz­ku zámer­ne odstrá­ne­né, kvô­li ochra­ne osob­ných úda­jov)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: autor

Pridať komentár (0)