20 kľú­čo­vých roz­hod­nutí, ktoré som spra­vil počas mojich 20-tich rokov

Jaroslav Dodok / 30. decembra 2015 / Tools a produktivita

Dnes som sa vám roz­ho­dol uká­zať tie naj­dô­le­ži­tej­šie momenty, ktoré ma dostali mimo zóny pohod­lia. Vyža­do­vali si veľa úsi­lia, ener­gie a vášne. Ako hovorí Jar­mila Lip­ková: tým, kým som dnes, som vďaka roz­hod­nu­tiam, ktoré som spra­vil včera… Ktoré to boli?

#0 Par­kour

Ak ma niečo naučilo pre­ko­ná­vať polená, ktoré mi iní hádzali pod nohy, bola to práve dis­cip­lína zvaná par­kour. Tá ma naučila ako sa dostať z bodu A do bodu B čo naje­fek­tív­nej­šie. Pre­tože tam, kde iní videli pre­kážku, my sme videli cestu.

#1 Dob­ro­voľ­níc­tvo

Roz­hod­núť sa makať zadarmo, bez toho, aby vám nie­kto za vašu prácu pla­til nie je jed­no­du­ché. A určite nie, ak toto roz­hod­nu­tie opa­ku­jete každý deň počas nie­koľ­kých rokov. Stálo však za to.

#2 eRko

Výbor­nou skú­se­nos­ťou pre mňa ako tíne­džera bola prí­le­ži­tosť viesť sku­pinku detí v orga­ni­zá­cii eRko. Nemal som ani 15 rokov, no rodi­čia do mňa vlo­žili dôveru za osobný roz­voj ich detí.

#3 Stu­den­t24

Musel som nabrať sku­točne veľa odvahy, aby som zalo­žil celo­slo­ven­ský spra­vo­daj­ský por­tál a doká­zal ľuďom vôkol seba, že práci šéf­re­dak­tora sa môžem veno­vať, aj keď som ju nikdy nevy­štu­do­val.

DSC_0470-e1451216097669

#4 0 apli­ká­cií

Feno­mén 21. sto­ro­čia online gene­rá­cie ma nepo­hl­til. Nedo­vo­lil som mu to. Síce som si v roku 2009 kúpil svoj 1. smartp­hone, ale aj svoj posledný. A dodnes som si nena­in­šta­lo­val ani jednu hlad­ka­ciu apli­ká­ciu.

#5 Bra­ti­slava

Opus­tiť zónu kom­fortu, pohod­lie domova a teplé obedy od mamičky je poriadna facka od života. Nie­koľko mesia­cov, počas kto­rých som býval v Bra­ti­slave mi pomohlo v roz­hod­nutí pod­ni­kať na vlastnú päsť.

#6 Kom­Prax

Ideš na Kom­prax? ÁNO! Naj­lep­šia prí­le­ži­tosť, aká ma v uply­nu­lých rokoch postretla. Vďaka Kom­Praxu som obja­vil nefor­málne vzde­lá­va­nie, naučil som sa komu­ni­ko­vať a písať pro­jekty.

DSC_0239-e1451214530209-1024x507

#7 Indi­vi­du­álne štú­dium

V 1. roč­níku na SŠ mali moji spo­lu­žiaci ústa plné slov o tom ako odídu zo školy. Spolu s Luká­šom sme každý deň počú­vali, ako to tu už nikoho nebaví a ako v tom nik nevidí zmy­sel. V lavici však každý poslušne sedel aj ďalej. Tak som v 3. roč­níku odišiel na indi­vi­du­álne štú­dium a do školy cho­dil len 2x do roka a to na záve­rečné skúšky.

#8 Ško­li­teľ

Už triedna pro­fe­sorka na základ­nej škole ma varo­vala, že zo mňa nič nebude, ak si nespra­vím vysokú školu. Ja som sa svojho sna učiť a vzde­lá­vať nikdy nevzdal. Aj preto som sa v roku 2013 roz­ho­dol ísť na výbe­rové kona­nie, vďaka čomu som zís­kal miesto ško­li­teľa v orga­ni­zá­cii IUVENTA a vyško­lil viac ako 450 mla­dých ľudí. Bez titulu.

#9 Matu­rita

Ak vám celý svet hovorí, že musíte mať matu­ritu, šanca, že si ju naozaj nespra­víte je v sku­toč­nosti mizivá. V škole, doma, v médiách, všade poču­jete, že matu­rita je základ, mať papier je nevy­hnutné. Roz­ho­dol som sa ísť proti prúdu a matu­ritu som si nespra­vil. Neľu­tu­jem, aj keď mnohí z vás by to naozaj radi počuli.

#10 Rada štu­den­tov

Mladí ľudia sú vraj drzí. A túto pre­d­is­po­zí­ciu sme per­fektne využili v roku 2012, keď som ini­ci­oval vznik RŠ. Stali sme sa porad­ným orgá­nom pri­má­tora mesta, zor­ga­ni­zo­vali množ­stvo even­tov, tvo­rili PHRS, bojo­vali za záujmy mla­dých či oce­ňo­vali štu­den­tov roka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

#11 Začať pod­ni­kať

Som hrdý na toto roz­hod­nu­tie. Pre­dov­šet­kým preto, lebo o biz­nis­me­noch sa hovorí ako o úžer­ní­koch, prí­živ­ní­koch a leniv­coch. Kaž­dému odpo­rú­čam vyskú­šať si pod­ni­kať. Nie je to jed­no­du­ché, no ani nemožné. Robím však prácu, ktorú milu­jem a za ktorú mi pla­tia!

#12 Auto

Ak nemáš auto, neexis­tu­ješ. Svoje roz­hod­nu­tie nekú­piť si auto ešte stále pova­žu­jem za správne. Ces­tu­jem auto­bu­som, pohodlne a rád. Auto je pre mňa len zby­točný náklad a pasí­vum, ktoré by ma pri­pra­vilo o veľa peňazí. Až tak pohodlný zatiaľ nie som.

#13 Godzone school

Je líder­ská škola, ktorú som začal nav­šte­vo­vať v roku 2013. A dochádzku mám nie­koľko násobne lep­šiu ako na základ­nej a stred­nej škole dokopy. Dôle­žitá méta v mojom živote.

#14 Pria­teľka

To, že som si uply­nulé 3 roky nevší­mal ženy vôkol seba mi pri toh­to­roč­nom roz­ho­do­vaní pekne skom­pli­ko­valo situ­áciu. Som však hrdý na to, že som našiel prin­ceznú, o kto­rej srdce chcem bojo­vať – Simonku, ktorá ma napĺňa lás­kou.

12179303_764099203713244_574376958_n-e1451214978514

#15 Blog

Naj­lepší spô­sob ako nestra­tiť myš­lienky je začať písať blog. Nie je to jed­no­du­chá výzva, veľa ma však naučila.

#16 Viera

Ja viem, dnes sa to nenosí. Avšak roz­hod­nu­tie uve­riť v Boha, je to naj­dô­le­ži­tej­šie, aké som počas uply­nu­lých 20 rokov uro­bil. Dôvo­dov, prečo veriť je viac. Zve­da­vosť hľa­dať hlb­šiu pod­statu života, túžba po láske, potreba odpú­tať sa od samého seba, chuť učiť sa pokore, sve­dec­tvá tých, ktorí uve­rili, no pre­dov­šet­kým slo­boda, ktorú som vo viere našiel.

#17 Knihy

Namiesto poze­ra­nia tele­víz­nych novín a lis­to­va­nia Nového času som sa roz­ho­dol čítať knihy.

#18 Hug Day

Myš­lienka, pre ktorú som sa roz­ho­do­val pred 4 rokmi, mi vtedy prišla ako šia­lená. Zor­ga­ni­zo­vať akciu na kto­rej by sa ľudia objí­mali? Nezmy­sel. No skú­sil som. A stálo to za to. Už čoskoro pred­sta­víme ter­mín 5. roč­níka medzi­ná­rod­ného dňa objatí…

objatie-bb-1024x559

#19 Minis­try of fun

Naj­väčší tanečný klub v stred­nej Európe sa síce nachá­dza práve v Ban­skej Bys­trici, no i napriek tomu som ho nenav­ští­vil a ani tak skoro neuro­bím. Roz­ho­dol som sa, že budem makať na sebe, kým sa ostatní zabá­vajú a zabá­vať sa budem, keď ostatní len začnú niečo robiť. A ten čas na zábavu ešte jed­no­du­cho nepri­šiel…

#20 Vek

Mojím celo­ži­vot­ným hes­lom je táto myš­lienka: Vek je len for­ma­lita, ktorá brzdí ľudí v tom, čo chcú robiť a v čom sú dobrí. Ako devia­tak na základ­nej som začal bojo­vať s vekom a tento súboj chcem dotiah­nuť do konca. Rok 2016 bude opäť kľú­čový. A ja verím, že v ňom spra­vím veľa ďal­ších odváž­nych roz­hod­nutí.

A zrejme aj takých, za ktoré ma ľudia nebudú mať radi, pre­tože si idem vlast­nou ces­tou. Ktorá nemusí byť vždy správna, no je o to dob­ro­druž­nej­šia. Plá­vať s prú­dom jed­no­du­cho nie je pre mňa…

tedx1

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)