2015 — rok, kedy sa koneč­ne pre­bu­di­la slo­ven­ská verej­nosť

Silvia Filová / 31. decembra 2015 / Zo Slovenska

V pred­chá­dza­jú­com člán­ku ste si moh­li pre­čí­tať fai­ly roku 2015, ale pre mňa bol rok 2015 výni­moč­ný nie­čím iným. A to anga­žo­va­nos­ťou a upo­zor­no­va­ním na nedos­tat­ky, kto­ré máme na Slo­ven­sku v rôz­nych oblas­tiach.

Ten­to rok toho bolo veľa, na čo sa upo­zor­ňo­va­lo pomo­cou kam­pa­ní, petí­cii, pros­tes­tov… A pre­to by som rada zhr­nu­la tie naj­dô­le­ži­tej­šie „výstra­hy“ toh­to roka, v kto­rých nás upo­zor­ni­li jed­not­liv­ci ale­bo sku­pi­ny (veľ­ká vďa­ka im pat­rí za tú prá­cu, čo vyko­na­li) na nie­kto­ré nedos­tat­ky, kto­ré nám mož­no boli zrej­mé ale­bo nie. Čo je však pod­stat­né je, že s tými nedos­ta­ka­mi musí­me nie­čo uro­biť – nie­kto­rí pre­bra­li ini­cia­tí­vu do svo­jich rúk, nie­kto­rí dúfa­jú, že nad­chá­dza­jú­ce voľ­by zme­nia túto situ­áciu, a že to neos­ta­ne len pred­vo­leb­ný sľub. Hlav­né však je infor­mo­vať vás čita­te­ľov, širo­kú verej­nosť, že nie­čo také­to sa deje prá­ve na Slo­ven­sku.

Tu sú jed­not­li­vé oblas­ti a akti­vi­ty v nich s krát­kym popi­som. Ak vás nia­ka ini­cia­tí­va, kam­paň, výzva, petí­cia zau­ja­la máte link pre vašu infor­mo­va­nosť.

Škols­tvo

Kam­paň a Dosť! Neha­zar­duj­me s budúc­nos­ťou Slo­ven­ska!

Tvor­co­via Kam­pa­ne poža­du­jú, aby sa škols­tvo a vzde­lá­va­nie sta­li kľú­čo­vou témou Volieb 2016 a aby prog­ra­mo­vé vyhlá­se­nie novej vlá­dy nespo­chyb­ni­teľ­ne zaru­či­lo trans­for­má­ciu vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu a navý­še­nie inves­tí­cií do vzde­lá­va­nia na úro­veň prie­me­ru kra­jín Európ­skej únie.

Pre­čí­tať si alar­mu­jú­ce fak­ty o Slo­ven­skom škols­tve a pod­po­riť kam­paň môže­te tu.

Náš člá­nok

12314321_457614144442292_5131322096798252935_o

Pro­test Baby­sit­ting

V rám­ci Baby­sit­ting Day vyme­ni­li ško­ly vyučo­va­nie za iné akti­vi­ty zábav­nej­šie­ho cha­rak­te­ru. Cie­ľom Baby­sit­ting Day bolo upo­zor­niť nie­len rodi­čov a verej­nosť, ale aj samot­ných uči­te­ľov na sku­toč­nosť, že uči­teľ­ská mzda je na úrov­ni opat­ro­va­te­liek detí ale­bo niž­šia.

Pro­test Deň Zdra­via – Uči­teľ­ská kvap­ka krvi

Uči­te­lia nav­ští­vi­li najb­liž­šiu trans­fúz­nu sta­ni­cu a daro­va­li krv. 

Tí, kto­rí z rôz­nych prí­čin daro­vať krv nemoh­li, využi­li ten­to deň na dlho odkla­da­nú náv­šte­vu leká­ra. Uči­te­lia pri pro­tes­te odo­vzda­li v nemoc­ni­ciach po celom Slo­ven­sku 146,7 lit­ra krvi.

Ini­ciá­tor pro­tes­tu s jeho výzvou

Zdra­vot­níc­tvo

Kam­paň MOST

Slo­ven­ská nadá­cia srd­ca je orga­ni­zá­to­rom kam­pa­ne MOST- Mesia­ca o srd­co­vých témach, kto­rý je zame­ra­ný na zvý­še­nie infor­mo­va­nos­ti vedú­cej k lep­šie­mu zdra­vot­né­mu sta­vu oby­va­teľ­stva v oblas­ti kar­di­ovas­ku­lár­ne­ho zdra­via. Na mera­cích mies­tach zria­de­ných v obchod­ných cen­trách, lekár­ňach a na verej­ných prie­s­trans­tvách, mali záu­jem­co­via mož­nosť dať si skon­tro­lo­vať kód zdra­vé­ho živo­ta.
Sprá­va regi­onál­nej hygie­nič­ky

blood-donation

Valen­tín­ska kvap­ka krvi 

20. roč­ník Valen­tín­skej kvap­ky krvi. Daro­vať krv priš­lo viac ako 28-tisíc ľudí. „Jed­ným z cie­ľov našich kam­pa­ní je roz­ši­ro­vať základ­ňu dar­cov krvi.“ Mgr. Mari­ka Kubí­ko­vá

IT

Výzva Slovensko.digital

Od roku 2007 sa minu­lo na infor­ma­ti­zá­ciu 900 mil. €. Je naj­vyš­ší čas, aby aj štát využí­val moder­né tech­no­ló­gie — a využí­val ich roz­um­ne.

Poda­ri­lo sa im už nie­koľ­ko pro­jek­tov, naprí­klad apli­ká­cia pre voľ­by zo Slo­ven­ska jed­no­du­cho https://volby.digital, nové otvo­re­né dáta, ale­bo upo­zor­ne­nie zby­toč­né­ho pro­jek­tu kariet pois­ten­ca.

Celú výzvu a všet­ky opat­re­nia si môže­te pre­čí­tať tu: http://slovensko.digital

Náš člá­nok.

12346535_1659409524318713_841287782355489408_n

Šport

Výzva Chce­me hrať

Výzva pre­zi­den­to­vi SZĽH, aby sa auto­ri­tou svo­jej fun­kcie a svo­jim verej­ným záväz­kom zavia­zal pre­sa­diť základ­né demok­ra­tic­ké pra­vid­lá fair-play do hoke­jo­vé­ho zvä­zu. Čo sa aj dosiah­lo záväz­kom pre­zi­den­ta zvä­zu pred celým Slo­ven­skom. A ten závä­zok je jas­ný: nový kon­gres a nové voľ­by pod­ľa demok­ra­tic­kých pra­vi­diel, ale­bo sa pre­zi­dent vzdá v júni fun­kcie.

http://www.chcemehrat.sk

Pri­chá­dza­jú­ce ini­ciá­tí­vy, kam­pa­ne:

Si môj typ? 3.ročník daro­va­nia krvi v Con­nec­te.

Unik­lo nám nie­čo?

Zabud­li sme pod­ľa vás na dôle­ži­tú kam­paň, petí­ciu ale­bo ini­cia­tí­vu? Nevá­haj, KOME­TUJ a my bude­me člá­nok upda­to­vať.

Pridať komentár (0)