2015 — rok, kedy sa konečne pre­bu­dila slo­ven­ská verej­nosť

Silvia Filová / 31. decembra 2015 / Zo Slovenska

V pred­chá­dza­jú­com článku ste si mohli pre­čí­tať faily roku 2015, ale pre mňa bol rok 2015 výni­močný nie­čím iným. A to anga­žo­va­nos­ťou a upo­zor­no­va­ním na nedos­tatky, ktoré máme na Slo­ven­sku v rôz­nych oblas­tiach.

Tento rok toho bolo veľa, na čo sa upo­zor­ňo­valo pomo­cou kam­paní, petí­cii, pros­tes­tov… A preto by som rada zhr­nula tie naj­dô­le­ži­tej­šie „výstrahy“ tohto roka, v kto­rých nás upo­zor­nili jed­not­livci alebo sku­piny (veľká vďaka im patrí za tú prácu, čo vyko­nali) na nie­ktoré nedos­tatky, ktoré nám možno boli zrejmé alebo nie. Čo je však pod­statné je, že s tými nedos­ta­kami musíme niečo uro­biť – nie­ktorí pre­brali ini­cia­tívu do svo­jich rúk, nie­ktorí dúfajú, že nad­chá­dza­júce voľby zme­nia túto situ­áciu, a že to neos­tane len pred­vo­lebný sľub. Hlavné však je infor­mo­vať vás čita­te­ľov, širokú verej­nosť, že niečo takéto sa deje práve na Slo­ven­sku.

Tu sú jed­not­livé oblasti a akti­vity v nich s krát­kym popi­som. Ak vás niaka ini­cia­tíva, kam­paň, výzva, petí­cia zau­jala máte link pre vašu infor­mo­va­nosť.

Škols­tvo

Kam­paň a Dosť! Neha­zar­dujme s budúc­nos­ťou Slo­ven­ska!

Tvor­co­via Kam­pane poža­dujú, aby sa škols­tvo a vzde­lá­va­nie stali kľú­čo­vou témou Volieb 2016 a aby prog­ra­mové vyhlá­se­nie novej vlády nespo­chyb­ni­teľne zaru­čilo trans­for­má­ciu vzde­lá­va­cieho sys­tému a navý­še­nie inves­tí­cií do vzde­lá­va­nia na úro­veň prie­meru kra­jín Európ­skej únie.

Pre­čí­tať si alar­mu­júce fakty o Slo­ven­skom škols­tve a pod­po­riť kam­paň môžete tu.

Náš člá­nok

12314321_457614144442292_5131322096798252935_o

Pro­test Baby­sit­ting

V rámci Baby­sit­ting Day vyme­nili školy vyučo­va­nie za iné akti­vity zábav­nej­šieho cha­rak­teru. Cie­ľom Baby­sit­ting Day bolo upo­zor­niť nie­len rodi­čov a verej­nosť, ale aj samot­ných uči­te­ľov na sku­toč­nosť, že uči­teľ­ská mzda je na úrovni opat­ro­va­te­liek detí alebo niž­šia.

Pro­test Deň Zdra­via – Uči­teľ­ská kvapka krvi

Uči­te­lia nav­ští­vili najb­liž­šiu trans­fúznu sta­nicu a daro­vali krv. 

Tí, ktorí z rôz­nych prí­čin daro­vať krv nemohli, využili tento deň na dlho odkla­danú náv­števu lekára. Uči­te­lia pri pro­teste odo­vzdali v nemoc­ni­ciach po celom Slo­ven­sku 146,7 litra krvi.

Ini­ciá­tor pro­testu s jeho výzvou

Zdra­vot­níc­tvo

Kam­paň MOST

Slo­ven­ská nadá­cia srdca je orga­ni­zá­to­rom kam­pane MOST- Mesiaca o srd­co­vých témach, ktorý je zame­raný na zvý­še­nie infor­mo­va­nosti vedú­cej k lep­šiemu zdra­vot­nému stavu oby­va­teľ­stva v oblasti kar­di­ovas­ku­lár­neho zdra­via. Na mera­cích mies­tach zria­de­ných v obchod­ných cen­trách, lekár­ňach a na verej­ných prie­s­trans­tvách, mali záu­jem­co­via mož­nosť dať si skon­tro­lo­vať kód zdra­vého života.
Správa regi­onál­nej hygie­ničky

blood-donation

Valen­tín­ska kvapka krvi 

20. roč­ník Valen­tín­skej kvapky krvi. Daro­vať krv prišlo viac ako 28-tisíc ľudí. „Jed­ným z cie­ľov našich kam­paní je roz­ši­ro­vať základňu dar­cov krvi.“ Mgr. Marika Kubí­ková

IT

Výzva Slovensko.digital

Od roku 2007 sa minulo na infor­ma­ti­zá­ciu 900 mil. €. Je naj­vyšší čas, aby aj štát využí­val moderné tech­no­ló­gie — a využí­val ich roz­umne.

Poda­rilo sa im už nie­koľko pro­jek­tov, naprí­klad apli­ká­cia pre voľby zo Slo­ven­ska jed­no­du­cho https://volby.digital, nové otvo­rené dáta, alebo upo­zor­ne­nie zby­toč­ného pro­jektu kariet pois­tenca.

Celú výzvu a všetky opat­re­nia si môžete pre­čí­tať tu: http://slovensko.digital

Náš člá­nok.

12346535_1659409524318713_841287782355489408_n

Šport

Výzva Chceme hrať

Výzva pre­zi­den­tovi SZĽH, aby sa auto­ri­tou svo­jej fun­kcie a svo­jim verej­ným záväz­kom zavia­zal pre­sa­diť základné demok­ra­tické pra­vidlá fair-play do hoke­jo­vého zväzu. Čo sa aj dosiahlo záväz­kom pre­zi­denta zväzu pred celým Slo­ven­skom. A ten závä­zok je jasný: nový kon­gres a nové voľby podľa demok­ra­tic­kých pra­vi­diel, alebo sa pre­zi­dent vzdá v júni fun­kcie.

http://www.chcemehrat.sk

Pri­chá­dza­júce ini­ciá­tívy, kam­pane:

Si môj typ? 3.ročník daro­va­nia krvi v Con­necte.

Uniklo nám niečo?

Zabudli sme podľa vás na dôle­žitú kam­paň, petí­ciu alebo ini­cia­tívu? Nevá­haj, KOME­TUJ a my budeme člá­nok upda­to­vať.

Pridať komentár (0)