21 web­strá­nok, ktoré z teba uro­bia génia!

Martin Bohunický / 12. augusta 2015 / Tools a produktivita

Web sa závrat­nou rých­los­ťou stáva mies­tom s úžas­nými zdrojmi, kde sa jed­no­du­cho každý deň doká­žeš naučiť niečo nové. Tieto web­stránky sú presne to, čo na to potre­bu­ješ.

Nemám žiadny špe­ciálny talent, som len zanie­tený a zve­davý.” — Albert Eins­tein

Ak si prej­deš celý zoznam, určite náj­deš niečo, čo tia pomôže stať sa lep­ším člo­ve­kom. Tu je náš výber toho naj­lep­šieho.

1. BBC Future — Buď múd­rejší, každý deň.

2. 99U — You­tube kanál, ktorý sa venuje pro­duk­ti­vite, orga­ni­zá­cií a líder­stvu. Per­fektné videá ti uvr­čite pomôžu posu­núť tvoje vízie vpred.

3. You­Tube EDU — Vzde­lá­va­cie videá, kde síce nevi­díš roz­to­milé mačiatka — no niečo nové sa naučíš.

4. The long read (The Guar­dian) —Eseje, pro­fily a reporty, ktoré idú do hĺbky.

5. TED — Skvelé videá, ktoré ti otvo­ria myseľ. Na prak­ticky všetky témy sveta.

6. iTu­nes U — Uč sa za pochodu, vypo­čuj si pred­nášky z naj­lep­ších sve­to­vých uni­ver­zít.

7. Insight­fu­lQu­es­ti­ons (sub­red­dit) — Inte­lek­tu­álne dis­ku­sie bez žán­ro­vého ohra­ni­če­nia.

8. Cerego — Skvelá stránka, ktorá ti pri­praví per­so­na­li­zo­vaný štu­díjny plán, pri­čom zohľadní tvoje silné a slabé stránky.

9. Open­Se­same —Miesto na online kurzy. Je ich viac ako 20,000!

10. Cre­a­ti­ve­Live — Kurzy kre­a­tív­nej tvorby od tých naj­lep­ších úplne zadarmo!

11. Cour­sera — Cour­sera je par­tne­rom tých naj­väč­ších ame­ric­kých uni­ver­zít a ponúka obrov­ské množ­stvo otvo­re­ných online kur­zov zadarmo.

12. Uni­ver­sity of red­dit — pro­dukt inte­lek­tu­álov a miesto pre zdie­ľa­nie vedo­mostí.

13. Quora — Ty sa pýtaš, inter­net odpo­vedá — vrá­tane top exper­tov.

14. Digi­tal Pho­tog­raphy School — Nebo pre kaž­dého foto­grafa. Per­fektné články posunú tvoj “foto­s­kill” na úplne inú úro­veň.

15. Brain Pic­kings —Hlboké a roz­siahle články o živote, umení, vede, dizajne, his­tó­rií či filo­zo­fií.

16.Inves­to­pe­dia — Na tomto mieste sa naučíš všetko, čo potre­bu­ješ vedieť o inves­tí­ciach, trhoch a osob­ných finan­ciach.

17. Brain Pump — Miesto, kde sa každý deň naučíš niečo zau­jí­mavé.

18. Men­tal Floss — Otes­tuj svoje vedo­mosti na zábav­ných a zau­jí­ma­vých fak­toch, kví­zoch a hrách, ktoré ti zamest­najú mozog.

19.Highb­row — 5 minút vzde­lá­va­nia, každý deň do tvo­jej mai­lo­vej schránky.

20. Cours­mos — Mik­ro­kurzy kedy­koľ­vek, keď na ne dosta­neš chuť. Na akom­koľ­vek zaria­dení.

21. Platzi — Živé pre­nosy z pred­ná­šok o dizajne, mar­ke­tingu a kódo­vaní.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)