Baby z Ate­li­é­ru Papa­ver: Máme úpl­ne iný pohľad na kve­ty a ľudia to vidia a cítia. Pre­to k nám cho­dia

Veronika Horváthová / 1. januára 2017 / Rozhovory

Maji­teľ­ky slo­ven­ské­ho Ate­li­é­ru Papa­ver Moni­ka a Len­ka Var­go­vé sa s nami roz­prá­va­li o tom, pre­čo je ich pro­jekt medzi ľuď­mi stá­le popu­lár­nej­ší. Zis­ťo­va­li sme, ako sa, ako cel­kom neskú­se­né pod­ni­ka­teľ­ky, vyrov­ná­va­li s prob­lé­ma­mi spo­je­ný­mi s roz­bie­ha­ním biz­ni­su, ale aj to, pre­čo sa im poda­ri­lo uspieť. A aké majú plá­ny do budúc­na? Čítaj ďalej. 

Baby, začí­na­li ste v Trna­ve malým obcho­dí­kom. Dnes­ka máte poboč­ku aj v Bra­ti­sla­ve, vyda­li ste knihu,organizujete kur­zy. Čím to je, že o vaše kve­ti­no­vé služ­by je taký veľ­ký záu­jem?

Máme úpl­ne odliš­ný pohľad na to, čo robí­me v porov­na­ní s mno­hý­mi naši­mi kon­ku­rent­mi. Keď sme s Ate­li­é­rom Papa­ver začí­na­li, bolo nám ľúto, čo s kve­tin­ka­mi robia v mno­hých kve­ti­nár­stvach. Napi­chu­jú ich na drô­ti­ky, dáva­jú k nim vše­li­ja­ké div­né ume­lé veci, ako­by kve­ty nema­li samé ose­be dosť krá­sy na to, aby vynik­li v kyti­ci. Obe sme vyštu­do­va­né záh­rad­né archi­tekt­ky a na kyti­ce sme sa pre­to pozre­li ako na malú záh­ra­du. A v tom je odpo­veď na vašu otáz­ku. Máme iný pohľad na kve­ty a ľudia to vidia a cítia. Pre­to k nám cho­dia.

Obe ste vyštu­do­va­li záh­rad­nú archi­tek­tú­ru, s biz­ni­som ste nema­li veľa skú­se­nos­tí. Kde ste zobra­li odva­hu otvo­riť si vlast­né kve­ti­nár­stvo?

Odva­ha bola u nás pria­mo úmer­ná nezna­los­ti biz­ni­su. :-) Keby sme o tom vede­li všet­ko, čo vie­me dnes, asi by sme sa zľak­li a nešli do toho.

IMG_0877

zdroj foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

13332729_1286627288021752_3531793848270834765_n

zdroj foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

Čo bolo pre vás na začiat­ku naj­ťaž­šie?

To, čo aj dnes – udr­žať zdra­vý cash flow. Kve­ty sú živý mate­riál a my vždy chce­me ponú­kať len naj­vyš­šiu kva­li­tu. Plá­no­va­nie dodá­vok je u nás veľ­mi nepred­ví­da­teľ­ná vec, závi­sí od množ­stva objed­ná­vok, sva­dieb a ďal­ších okol­nos­tí, tak­že veľa­krát musí­me impro­vi­zo­vať, aby sme našli balans medzi tým, čo chce kli­ent, čo je aku­rát v ponu­ke a záro­veň mali z čoho zapla­tiť v daný mesiac dépe­háč­ku…

Boli ste mla­dé baby, po ško­le. Čo na to hovo­ri­lo vaše oko­lie?

Pod­po­ro­va­lo nás. Ale stá­le sme mla­dé. :-) A oko­lie nás stá­le pod­po­ru­je.

A čo by ste odká­za­li hej­te­rom, kto­rí vás odrá­dza­li?

Nič. Asi je pre nich dôle­ži­té dávať ener­giu do hej­tu, nie do nie­čo­ho tvo­ri­vé­ho.

IMG_0904

zdroj foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

Ste dve baby, spo­loč­níč­ky, švag­ri­né. Vďa­ka čomu fun­gu­je vaša spo­lu­prá­ca tak dob­re?

Zas nepred­sta­vuj­me si to ide­ál­ne, sme ľudia a ešte aj ženy, tak­že aj my máme napä­té obdo­bia. :-) Ale to, čo nás vždy pre­nies­lo všet­ký­mi mož­ný­mi eta­pa­mi, bola vzá­jom­ná dôve­ra. Moh­li sme byť na seba nahne­va­né, ale vždy sme veri­li, že tá dru­há uro­bí to, čo má naj­lep­šie ako sa dá.

Spo­mí­na­li ste, že na začiat­ku ste odmie­ta­li zákaz­ní­kov, keď ich požia­dav­ky neza­pa­da­li do kon­cep­tu vaš­ho obcho­dí­ku. Aký mal ten­to prí­stup vplyv na váš biz­nis?

Tých odmiet­nu­tých zas nebo­lo toľ­ko, veľa­krát sme kli­en­to­vi vysvet­li­li, aký je náš postoj k jeho požia­dav­ke, on to pocho­pil a našli sme spo­loč­ný kom­pro­mis. Držať si však svo­ju líniu, úro­veň kva­li­ty a aj este­ti­ky je kľú­čom k tomu, aby znač­ka fir­my mala sku­toč­nú silu a nebo­la len mar­ke­tin­go­vou bub­li­nou. Ale v prin­cí­pe to zna­me­ná, že ak robí­te nie­čo nové, neštan­dard­né, kli­en­te­la pri­chá­dza pomal­šie.

IMG_0918

zdroj foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

13315284_1276472099037271_8578973946655114282_n

zdroj foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

Zme­nil sa nejak pohľad ľudí na býva­nie a záh­ra­du počas posled­ných rokov. Čo ľudia dnes oča­ká­va­jú od svo­jej záh­ra­dy?

Ľudia začí­na­jú vní­mať záh­ra­du ako von­kaj­šiu obý­vač­ku a roz­mýš­ľa­jú, koľ­ko času tam vedia strá­viť a čo všet­ko tam musí byť, aby ho tam strá­viť vede­li. A tiež viac mys­lia na pro­dukč­nú záh­rad­ku – naj­mä na ovoc­né krí­ky a stro­my, čo je pek­né aj kvô­li deťom, majú ovo­cie z vlast­nej záh­ra­dy a viac ju nie­len pre­ží­va­jú, ale aj ochut­ná­va­jú.

Vaša prá­ca je veľ­mi kre­a­tív­na. Kde berie­te inšpi­rá­ciu?

Ces­to­va­nie, šport, kul­tú­ra. A samoz­rej­me čas­to sle­du­je­me sil­né zahra­nič­né tren­dy vo všet­kých oblas­tiach, kto­ré sa nás dotý­ka­jú a kon­fron­tu­je­me sa s nimi.

IMG_3240

zdroj foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

Hovo­rí­te, že reza­né kve­ty majú byť kaž­do­den­nou súčas­ťou domu. Aké kve­ty máte dnes­ka doma vy dve?

Len­ka: Lupí­nie s lis­ta­mi vini­ča.

Moni­ka: Pivó­nie a záh­rad­nú zeleň.

Nako­niec nám pove­dz­te, aké máte najb­liž­šie plá­ny a čo by ste chce­li dosiah­nuť s vašim biz­ni­som ?

Chce­me si obe upra­tať v biz­ni­se tak, aby sme v poho­de stí­ha­li aj osob­ný život a záro­veň sa plno­hod­not­ne veno­va­li aj Ate­li­é­ru Papa­ver. :-) Moni­ka sa nedáv­no naro­dil malý syn a Len­ka chce ísť tiež tým­to sme­rom. :-)

31-2015-09-01 11.19.32

zdroj foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

IMG_3352

zdroj foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

IMG_3431

zdroj foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

zdroj titul­ných foto­gra­fií: Ate­li­ér Papa­ver

Pridať komentár (0)