Baby z Ate­li­éru Papa­ver: Máme úplne iný pohľad na kvety a ľudia to vidia a cítia. Preto k nám cho­dia

Veronika Horváthová / 1. januára 2017 / Rozhovory

Maji­teľky slo­ven­ského Ate­li­éru Papa­ver Monika a Lenka Var­gové sa s nami roz­prá­vali o tom, prečo je ich pro­jekt medzi ľuďmi stále popu­lár­nejší. Zis­ťo­vali sme, ako sa, ako cel­kom neskú­sené pod­ni­ka­teľky, vyrov­ná­vali s prob­lé­mami spo­je­nými s roz­bie­ha­ním biz­nisu, ale aj to, prečo sa im poda­rilo uspieť. A aké majú plány do budúcna? Čítaj ďalej. 

Baby, začí­nali ste v Trnave malým obcho­dí­kom. Dneska máte pobočku aj v Bra­ti­slave, vydali ste knihu,organizujete kurzy. Čím to je, že o vaše kve­ti­nové služby je taký veľký záu­jem?

Máme úplne odlišný pohľad na to, čo robíme v porov­naní s mno­hými našimi kon­ku­rentmi. Keď sme s Ate­li­é­rom Papa­ver začí­nali, bolo nám ľúto, čo s kve­tin­kami robia v mno­hých kve­ti­nár­stvach. Napi­chujú ich na drô­tiky, dávajú k nim vše­li­jaké divné umelé veci, akoby kvety nemali samé osebe dosť krásy na to, aby vynikli v kytici. Obe sme vyštu­do­vané záh­radné archi­tektky a na kytice sme sa preto pozreli ako na malú záh­radu. A v tom je odpo­veď na vašu otázku. Máme iný pohľad na kvety a ľudia to vidia a cítia. Preto k nám cho­dia.

Obe ste vyštu­do­vali záh­radnú archi­tek­túru, s biz­ni­som ste nemali veľa skú­se­ností. Kde ste zobrali odvahu otvo­riť si vlastné kve­ti­nár­stvo?

Odvaha bola u nás priamo úmerná nezna­losti biz­nisu. :-) Keby sme o tom vedeli všetko, čo vieme dnes, asi by sme sa zľakli a nešli do toho.

IMG_0877

zdroj foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

13332729_1286627288021752_3531793848270834765_n

zdroj foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

Čo bolo pre vás na začiatku naj­ťaž­šie?

To, čo aj dnes – udr­žať zdravý cash flow. Kvety sú živý mate­riál a my vždy chceme ponú­kať len naj­vyš­šiu kva­litu. Plá­no­va­nie dodá­vok je u nás veľmi nepred­ví­da­teľná vec, závisí od množ­stva objed­ná­vok, sva­dieb a ďal­ších okol­ností, takže veľa­krát musíme impro­vi­zo­vať, aby sme našli balans medzi tým, čo chce kli­ent, čo je aku­rát v ponuke a záro­veň mali z čoho zapla­tiť v daný mesiac dépe­háčku…

Boli ste mladé baby, po škole. Čo na to hovo­rilo vaše oko­lie?

Pod­po­ro­valo nás. Ale stále sme mladé. :-) A oko­lie nás stále pod­po­ruje.

A čo by ste odká­zali hej­te­rom, ktorí vás odrá­dzali?

Nič. Asi je pre nich dôle­žité dávať ener­giu do hejtu, nie do nie­čoho tvo­ri­vého.

IMG_0904

zdroj foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

Ste dve baby, spo­loč­níčky, švag­riné. Vďaka čomu fun­guje vaša spo­lu­práca tak dobre?

Zas nepred­sta­vujme si to ide­álne, sme ľudia a ešte aj ženy, takže aj my máme napäté obdo­bia. :-) Ale to, čo nás vždy pre­nieslo všet­kými mož­nými eta­pami, bola vzá­jomná dôvera. Mohli sme byť na seba nahne­vané, ale vždy sme verili, že tá druhá urobí to, čo má naj­lep­šie ako sa dá.

Spo­mí­nali ste, že na začiatku ste odmie­tali zákaz­ní­kov, keď ich požia­davky neza­pa­dali do kon­ceptu vašho obcho­díku. Aký mal tento prí­stup vplyv na váš biz­nis?

Tých odmiet­nu­tých zas nebolo toľko, veľa­krát sme kli­en­tovi vysvet­lili, aký je náš postoj k jeho požia­davke, on to pocho­pil a našli sme spo­ločný kom­pro­mis. Držať si však svoju líniu, úro­veň kva­lity a aj este­tiky je kľú­čom k tomu, aby značka firmy mala sku­točnú silu a nebola len mar­ke­tin­go­vou bub­li­nou. Ale v prin­cípe to zna­mená, že ak robíte niečo nové, neštan­dardné, kli­en­tela pri­chá­dza pomal­šie.

IMG_0918

zdroj foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

13315284_1276472099037271_8578973946655114282_n

zdroj foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

Zme­nil sa nejak pohľad ľudí na býva­nie a záh­radu počas posled­ných rokov. Čo ľudia dnes oča­ká­vajú od svo­jej záh­rady?

Ľudia začí­najú vní­mať záh­radu ako von­kaj­šiu obý­vačku a roz­mýš­ľajú, koľko času tam vedia strá­viť a čo všetko tam musí byť, aby ho tam strá­viť vedeli. A tiež viac mys­lia na pro­dukčnú záh­radku – najmä na ovocné kríky a stromy, čo je pekné aj kvôli deťom, majú ovo­cie z vlast­nej záh­rady a viac ju nie­len pre­ží­vajú, ale aj ochut­ná­vajú.

Vaša práca je veľmi kre­a­tívna. Kde beriete inšpi­rá­ciu?

Ces­to­va­nie, šport, kul­túra. A samoz­rejme často sle­du­jeme silné zahra­ničné trendy vo všet­kých oblas­tiach, ktoré sa nás dotý­kajú a kon­fron­tu­jeme sa s nimi.

IMG_3240

zdroj foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

Hovo­ríte, že rezané kvety majú byť kaž­do­den­nou súčas­ťou domu. Aké kvety máte dneska doma vy dve?

Lenka: Lupí­nie s lis­tami viniča.

Monika: Pivó­nie a záh­radnú zeleň.

Nako­niec nám pove­dzte, aké máte najb­liž­šie plány a čo by ste chceli dosiah­nuť s vašim biz­ni­som ?

Chceme si obe upra­tať v biz­nise tak, aby sme v pohode stí­hali aj osobný život a záro­veň sa plno­hod­notne veno­vali aj Ate­li­éru Papa­ver. :-) Monika sa nedávno naro­dil malý syn a Lenka chce ísť tiež týmto sme­rom. :-)

31-2015-09-01 11.19.32

zdroj foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

IMG_3352

zdroj foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

IMG_3431

zdroj foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

zdroj titul­ných foto­gra­fií: Ate­liér Papa­ver

Pridať komentár (0)