3 knihy, ktoré mi pred­sta­vili svet pod­ni­ka­nia

Adam Lahbabi, Rišo Néveri / 27. novembra 2015 / Tools a produktivita

Zakaž­dým, keď vkro­čím do kníh­ku­pec­tva a začí­tam sa do novej knihy, hľa­dám niečo. Raz čítam, aby som sa dozve­del viac o kon­krét­nej osobe, či spo­loč­nosti, ino­kedy oča­ká­vam kon­krétny výsle­dok a vyhľa­dá­vam knihu, ktorá mi pomôže stať sa vytrva­lej­ším, múd­rej­ším a šťast­nej­ším, než som v tom momente.

Spo­me­niem 3 knihy, ktoré ma donú­tili pýtať sa správne otázky a pocho­piť, čo v sku­toč­nosti potre­bu­jem, aby som sa vybral ces­tou pod­ni­ka­nia.

Get­ting There, Gil­lian Zoe Segal

Keď som si konečne uve­do­mil, akú silu majú knihy a číta­nie, sta­no­vil som si cieľ. Tým cie­lom bolo zis­tiť, čo je v sku­toč­nosti vytrva­losť. Čo museli ľudia spra­viť, aby doká­zali neuve­ri­teľné veci? Prvá kniha, po ktorú som kvôli tejto zve­da­vosti sia­hol bola “Get­ting There”, na ktorú som nara­zil pri pre­hlia­daní Ama­zonu.

V knihe sa opi­suje, v čom a ako muselo množ­stvo ľudí vytr­vať, aby stáli za svo­jím názo­rom a dosiahli svoj cieľ. Stalo sa mi až nie­koľ­ko­krát, že som knihu musel polo­žiť a zamys­lieť sa. V mno­hých vetách som videl seba samého a svoj vlastný život, čo ma neus­tále prek­va­po­valo. Bola to výhra. Je to naj­lep­šia kniha, na akú člo­vek ešte pred zača­tím pod­ni­ka­nia narazí.

The End of Jobs, James Altu­cher

Druhá kniha, ktorá sa mi dostala do ruky bola od Jamesa Altu­chera s náz­vom The End of Jobs. Prečo som po nej sia­hol? Veril som, že v tejto dobe už kla­sická práca nie je tým, po čom by mali ľudia túžiť a hľa­dal som knihu, ktorá by moje tvr­de­nie nie len potvr­dila ale dokonca pod­po­rila sku­toč­nými dôkazmi. Veril som, že doká­žem vytvo­riť niečo zau­jí­ma­vej­šie, čo aj viac zarába. Nech­cel som vstá­vať skoro, ces­to­vať do práce, robiť tú istú rutinu kol dokola a nemať z toho tak­mer nič. Túžil som ostať doma. Navyše hľa­dať si dnes prácu je nie­kedy nere­álne. Spo­loč­nosti hľa­dajú šikov­ných, mla­dých ľudí, ale s rokmi praxe. Ak máš podobné myš­lienky siahne po tejto knihe.

Gro­wth Hac­ker Mar­ke­ting, Ryan Holi­day

S tre­ťou kni­hou v mojom zozname som sa stre­tol, keď som si vytvo­ril You­Tube kanál a začal sa čoraz viac a viac zau­jí­mať o mar­ke­ting. Však to poznáš. Obja­víš niečo nové, vzru­šu­júce a zrazu sa ti otvorí brána do obrov­ského sveta nových vedo­mostí a zau­jí­ma­vých prí­le­ži­tostí. V tom čase som začal vyhľa­dá­vať zau­jí­mavé články na inter­nete a natra­fil som na jeden, ktorý písal o knihe Gro­wth Hac­ker Mar­ke­ting. Dostal ma už názov.

Obsah knižky mi predsa dával zmy­sel. “Je to jasné! Aby spo­loč­nosti rástli, potre­bujú nových pou­ží­va­te­ľov a kla­sická forma akvi­zí­cie rekla­mou nie je tá správna cesta.” Zrazu som sa naučil, akým spô­so­bom rástli firmy ako Face­book, Hot­mail, Drop­box, či Twit­ter. Spo­loč­nosti, ktoré sa dostali medzi tie naj­zná­mej­šie a naj­väč­šie na svete a mali niečo spo­ločné. Všetky využí­vali “gro­wth hac­king” a svo­jich pou­ží­va­te­ľov zís­ka­vali uni­kát­nym spô­so­bom. Konečne! Knižka mi dala spô­sob, ako zís­kať pou­ží­va­te­ľov. Už len sta­čilo vytvo­riť parádnu apli­ká­ciu!

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)