3 základ­né kro­ky ako sa nakop­núť do cvi­če­nia

Michal Ochránek / 3. mája 2016 / Lifehacking

Pozná­me to urči­te via­ce­rí. Roz­ho­dol si sa so sebou nie­čo robiť, ale nevieš ako začať. Z kaž­dej stra­ny na teba kri­čia príp­rav­ky na chud­nu­tie, jed­no­du­ché nabe­ra­nie sva­lo­vej hmo­ty a podob­né rých­lo rie­še­nia. Naštu­du­ješ teóriu, člán­ky, časo­pi­sy, nakú­piš potreb­né príp­rav­ky a keď už je všet­ko pri­pra­ve­né zis­tíš, že sa ti nech­ce.

Gra­tu­lu­jem, že si sa roz­ho­dol pre pozi­tív­nu zme­nu v živo­te. Prvú potreb­nú vec si už spra­vil, ale to zatiaľ nesta­čí. Pri­pra­vil som pre teba základ­né kro­ky, kto­ré by si mal dodr­žia­vať, ak chceš byť sám so sebou spo­koj­ný. Ak by si potre­bo­val zod­po­ve­dať otáz­ku pre­čo o nie­čom podob­nom píšem a pre­čo prá­ve na Star­ti­tup, zod­po­viem ti veľ­mi jed­no­du­cho. Zdra­vé telo vedie k zdra­vej mys­li a pro­duk­ti­vi­te.

tri kroky ako zacat cvicit

foto: unsplash.com

  1. Si odhod­la­ný?

Musíš vedieť, po čom sku­toč­ne túžiš a doká­žeš pre to spra­viť viac, ako odo­prieť si raz za čas jeden záku­sok. Nesta­čí chcieť a odkla­dať cvi­če­nie na lep­šie dni, pre­to­že dnes sa to prá­ve neho­dí. Tak to nej­de. Keď nezač­neš hneď, tak nezač­neš nikdy. To, čo musíš uro­biť ako prvé, nie je pra­co­vať s telom, či menej jesť.

Musíš začať v sebe. Sám si vytvor pred­sta­vu, ako chceš vyze­rať a čo chceš cvi­če­ním dosiah­nuť. Chceš cvi­čiť a vyze­rať dob­re? Tak budeš! Chceš sa cítiť lep­šie? Budeš! V tvo­jej hla­ve nemô­že byť iná mož­nosť. Bez toh­to základ­né­ho bodu sa neobí­deš a keď ho vyne­cháš je prav­de­po­dob­né, že sa do pasív­nej ruti­ny rých­lo vrá­tiš.

cvicenie strava

foto: unsplash.com

  1. Pozo­ruj sa!

Skús sa pozo­ro­vať v obcho­de aj doma. Prav­de­po­dob­ne zis­tíš, že máš zabe­hnu­té zvy­ky, vďa­ka kto­rým nemáš ide­ál­nu posta­vu. Môže sa jed­nať o nená­pad­né uje­da­nie tyči­niek zo sto­la, čas­té otvá­ra­nie chlad­nič­ky, ale­bo sa sám pri­stih­neš pri hľa­da­ní jed­la, keď ani hlad­ný nie si.

Pozo­ruj sa aj pri náku­pe potra­vín. Čo hádžeš do koší­ka? Zamýš­ľaš sa nad tým? Mož­no naku­pu­ješ urči­té veci len zo zvy­ku, naučil si sa to u rodi­čov, či kopí­ru­ješ zvy­ky par­tne­ra. Ale­bo je to len pod­ve­do­mý tlak vša­dep­rí­tom­nej rekla­my?

Spíš si zoznam potra­vín, kto­ré naku­pu­ješ. Ten­to krok nad­vä­zu­je na pre­doš­lý. Ak chceš zlep­šiť posta­vu a si odhod­la­ný, nebu­deš mať prob­lém napí­sať si potra­vi­ny kto­ré naku­pu­ješ. Uve­dom si, že nie si smet­ný kôš, aby si do seba hádzal “odpad­ky”. 

cvicenie zasady

foto: unsplash.com

  1. Dodr­žia­vaj zása­dy!

Jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších čas­tí dlho­do­bé­ho udr­ža­nia si dob­rej posta­vy a kon­dí­cie je dodr­žia­va­nie urči­tých zásad. Nebu­de mož­né sa im vyhnúť ak chceš vyni­ka­jú­ce výsled­ky.

Keď pre­ko­náš prvé dni a naštar­tu­ješ svoj meta­bo­liz­mus, tak prek­va­píš samé­ho seba a pôj­de to auto­ma­tic­ky. Ak to mys­líš s cvi­če­ním váž­ne, budeš potre­bo­vať 21 dní na dodr­žia­va­nie pra­vi­diel, kto­ré si po tej­to dobe osvo­jíš a vznik­nú ti nové návy­ky. Začni poma­ly a postup­ne sa vzdá­vaj vecí, kto­ré ťa zby­toč­ne brz­dia. 

Nevra­vím, že teraz máš ísť do posil­ky a nalo­žiť si viac, ako vlá­dzeš a trá­piť sa nasle­du­jú­ce dni v sva­lo­vej horúč­ke. To by bol začia­tok kon­ca, tak­to moti­vá­ciu nezís­kaš. Postu­puj poma­ly ale isto, najprv si vyčleň aspoň pár minút den­ne na cvi­če­nie s vlast­ným telom.

Si pri­pra­ve­ný a roz­hod­nu­tý? Neza­bud­ni, že číta­ním člán­kov tvo­ja čin­nosť nekon­čí. 

Keď si sa prá­ve roz­ho­dol, poteš sám seba a sprav si po dočí­ta­ní člán­ku aspoň 10 kľu­kov. Zaj­tra 15…

Pridať komentár (0)