5 cer­ti­fi­ko­va­ných onli­ne kur­zov za 10 eur, kto­ré zvi­di­teľ­nia tvo­je meno

Linda Cebrová / 15. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Pri­prav sa na sve­to­vo uzná­va­né skúš­ky pomo­cou kur­zov v hod­no­te nie­koľ­ko desia­tok eur, kto­ré môžeš mať teraz len za 10 eur. Na zobra­ze­nie zľa­vy neza­bud­ni pou­žiť pro­mo­kód TBD.

Pro­fe­si­onál­na cer­ti­fi­ká­cia PMI

Vo sve­te, kto­rý je čoraz viac pro­jek­to­vý, zaru­ču­jú pro­fe­si­onál­ne cer­ti­fi­ká­cia PMI, že si pri­pra­ve­ný spl­niť požia­dav­ky pro­jek­tov a zamest­ná­va­te­ľov po celom sve­te.

Vďa­ka cer­ti­fi­ká­ciám PMI, môžeš pra­co­vať prak­tic­ky v kaž­dom odvet­ví, kde­koľ­vek na sve­te a s akou­koľ­vek meto­di­kou pre pro­jek­to­vé ria­de­nie. 

foto:udemy.com

Schop­nosť ria­diť pro­jek­ty je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších, po kto­rej sia­ha­jú orga­ni­zá­cie a jej význam neus­tá­le ras­tie – jed­na päti­na sve­to­vé­ho HDP ale­bo viac než 12 bili­ó­nov USD sa roč­ne minie na pro­jek­ty. Pro­jek­to­vý manaž­ment ovplyv­ňu­je stra­te­gic­kým spô­so­bom 64% orga­ni­zá­cií vo sve­te. Pre­to sa opla­tí veno­vať tro­chu svoj­ho času a ener­gie do príp­ra­vy na túto hod­not­nú skúš­ku. Ten­to kurz ti s tým pomô­že a citeľ­ne ti uľah­čí ces­tu za cer­ti­fi­ká­tom

Zľa­va z 200 € na 10 €

Staň sa cer­ti­fi­ko­va­ným deve­lo­pe­rom Orac­le SQL

V dneš­nej dobe veľ­mi veľa spo­loč­nos­tí upred­nost­ňu­je data­bá­zu Orac­le pre jej výkon, šká­lo­va­teľ­nosť a v nepo­sled­nom rade bez­peč­nosť. Orac­le je urče­ný pre všet­ky typy pod­ni­kov, a teda ponú­ka malým aj stred­ným pod­ni­ka­te­ľom rých­lu a jed­no­du­chú inšta­lá­ciu a roz­siah­le nástro­je na jej manaž­ment.

foto:udemy.com

Veľ­kým spo­loč­nos­tiam zase posky­tu­je roz­ší­re­né mož­nos­ti, ako naprí­klad dôle­ži­tý clus­te­ring. Orac­le je tak­tiež nasa­di­teľ­ný na všet­kých význam­ných plat­for­mách, ako sú UNIX, Win­do­ws a Linux. Jeho dôle­ži­tosť je pre­to jas­ná, ako aj význam SQL Orac­le deve­lo­pe­rov, staň sa ním aj ty.

Zľa­va z 200 € na 10 €

Naučiť sa Linux za 5 dní nie je sci-fi

foto:udemy.com

Linu­xo­vé jad­ro je jad­ro slo­bod­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu uni­xo­vé­ho typu. V roku 1991 ho začal vyví­jať Linus Tor­valds, ale násled­ne sa pri­da­li tisí­ce prog­ra­má­to­rov z celé­ho sve­ta. Pôvod­ne bolo napí­sa­né len pre pro­ce­so­ry archi­tek­tú­ry i386, ale postup­ne bolo por­to­va­né na mno­ho ďal­ších plat­fo­riem. Ak chceš vedieť, čo všet­ko sa skrý­va za poj­mom Linux, ten­to kurz ti to za pár dní ujas­ní.

Zľa­va zo 195 € na 10 €

Zvlád­ni The Uni­ty Cer­ti­fied Deve­lo­per Exam a odlí­ša sa od davu

The Uni­ty Cer­ti­fied Deve­lo­per Exam bol navr­hnu­tý tak, aby ove­ril a potvr­dil základ­né zruč­nos­ti, kto­ré musíš mať pri vytvá­ra­ní hry s Uni­ty. Ide o pomer­ne nároč­nú skúš­ku, vďa­ka čomu je jej hod­no­ta na pra­cov­nom trhu veľ­mi vyso­ko cene­ná.

foto:tim.bai.uno

Ten­to kurz je zlo­že­ný pod­ľa jed­not­li­vých tém, kto­ré ťa počas skúš­ky k nado­bud­nu­tiu cer­ti­fi­ká­tu nemi­nú. Kaž­dá pred­náš­ka zod­po­ve­dá vybra­nej otáz­ke z tes­tu, pre­to by ťa nema­lo nič prek­va­piť. Pora­die infor­má­cií v kur­ze je pri­tom uspo­ria­da­né pod­ľa logic­ké­ho pora­dia, ako by si sa mal jed­not­li­vé veci učiť a nie strikt­ne pod­ľa pora­dia otá­zok.

Zľa­va zo 195 € na 10 €

Zís­kaj cer­ti­fi­ká­ciu od Medzi­ná­rod­né­ho vzde­lá­va­cie­ho inšti­tú­tu pre pria­my pre­daj

Cer­ti­fied Network Mar­ke­ter (CNM) je pro­fe­si­onál­ny cer­ti­fi­kát pre mar­ke­té­rov a ľudí zaobe­ra­jú­cim sa pria­mym pre­da­jom. Ak pat­ríš medzi cti­žia­dos­ti­vých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí chcú z pre­da­ja vyťa­žiť maxi­mum z toh­to kur­zu si urči­te odne­sieš veľa.

foto:udemy.com

Pre­vlá­da­jú­cou for­mou pria­me­ho pre­da­ja je sie­ťo­vý mar­ke­ting, v kto­rom exis­tu­jú dve prí­le­ži­tos­ti. Prvou je prí­le­ži­tosť zís­kať prí­jem z pria­me­ho pre­da­ja a z vybu­do­va­nie zákaz­níc­kej data­bá­zy. Dru­hou je pod­ni­ka­teľ­ská prí­le­ži­tosť na vytvo­re­nie mar­ke­tin­go­vej sie­te, pri kto­rej bude­te dostá­vať pro­ví­zie z pre­da­ja via­ce­rých úrov­ní. Prá­ve z toh­to dôvo­du sa zvyk­ne nazý­vať aj sie­ťo­vým ale­bo via­cú­rov­ňo­vým mar­ke­tin­gom. Ak sa chceš stať v tej­to oblas­ti ostrie­ľa­ným pro­fí­kom, ten­to kurz pred­sta­vu­je skve­lý začia­tok.

Zľa­va z 95 € na 10 €

Pridať komentár (0)