5 kur­zov, kto­ré odštar­tu­jú tvo­ju kari­é­ru v IT, teraz za 10 eur

Linda Cebrová / 16. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Od dnes štar­tu­je onli­ne fes­ti­val onli­ne štú­dia, vďa­ka kto­ré­mu máš do 26.5.2017 mož­nosť zís­kať tie najp­res­tíž­nej­šie kur­zy na Udemy.com len za 10 eur. Jedi­né, čo potre­bu­ješ, je zadať pro­mo­kód LEARN­FEST a kur­zy za nie­koľ­ko desia­tok eur zís­kaš za zlo­mok ceny.

Java Mas­terc­lass, kto­rú všet­ci hľa­da­jú

Nemáš žiad­ne pred­chá­dza­jú­ce skú­se­nos­ti s prog­ra­mo­va­ním? Záro­veň však z kaž­dej stra­ny počú­vaš a vní­maš, že na trhu sú stá­le naj­žia­da­nej­ším „tova­rom“ prog­ra­má­to­ri? Nie si sám. Mno­hí by sa chce­li naučiť aspoň zákla­dy a vypro­du­ko­vať aspoň jeden ria­dok kódu. Kde však začať? Inter­net je plný kur­zov a apli­ká­cií sľu­bu­jú­cich mod­ré z neba.

foto:udemy.com

My ti hľa­da­nie uľah­čí­me. Vybra­li sme pre teba kurz Java 8, do kto­ré­ho sa zapí­sa­lo viac ako 90-tisíc štu­den­tov. Vyše 5 tisíc 5-hviez­dič­ko­vých hod­no­te­ní hovo­rí za všet­ko. Pus­ti sa do Javy ešte dnes.

Zľa­va z 195 € na 10 €

Zvlád­ni Agu­lar 4 od začiat­ku

foto:udemy.com

Agu­larJS je javasc­rip­to­vý webo­vý fra­me­work, kto­rý sa zame­ria­va na tvor­bu sin­gle-page apli­ká­cií. Tie­to apli­ká­cie sú tvo­re­né pomo­cou HTML kódu, do kto­ré­ho sú vlo­že­né špe­ciál­ne for­má­to­va­né znač­ky, kto­ré urču­jú, aké ope­rá­cie, či dáta majú byť na dané mies­to vlo­že­né. Ak chceš zis­tiť, čo všet­ko sa skrý­va za Agu­lar 4, ten­to kurz ti v tom výraz­ne pomô­že a dá ti pred­po­kla­dy aj na zís­ka­nie láka­vých jobov.

Zľa­va z 190 € na 10 €

Naj­kom­plex­nej­ší kurz pre vývo­já­rov

Ten­to kurz je jedi­ný, kto­rý potre­bu­ješ na zís­ka­nie potreb­ných vedo­mos­tí a zruč­nos­tí pre vývoj webo­vých apli­ká­cií. Ide o jeden z naj­kom­plex­nej­ších kur­zov na trhu. Je to pri­tom jedi­ný onli­ne kurz, kto­rý vyuču­je pro­fe­si­onál­ny inštruk­tor boot­cam­pu.

foto:udemy.com

Pred­chá­dza­jú­ce 2 prog­ra­my boot­cam­pov, kto­ré ten­to inštruk­tor vyučo­val stá­li 14 a 21 tisíc dolá­rov. Ten­to kurz je rov­na­ko efek­tív­ny, ale s úpl­ne novým obsa­hom a za zlo­mok ceny.

Zľa­va z 200 € na 10 €

Ško­la vývo­ja hier pre začia­toč­ní­kov

Uni­ty 3D je fan­tas­tic­ká plat­for­ma pre kaž­dé­ho, kto sa chce naučiť vytvá­rať hry. Umož­ní ti vyvi­núť hry naozaj vyso­kej kva­li­ty. Hry môžeš začať vytvá­rať pre Win­do­ws, MacOS, iOS, Andro­id a Web a to všet­ko len vďa­ka jed­né­mu zdro­ju. Zapo­jiť sa môžeš aj v prí­pa­de, že si úpl­ný začia­toč­ník, všet­ky prin­cí­py kódo­va­nia hry sa naučíš počas onli­ne kur­zu.

Zľa­va z 195 € na 10 €

AWS cer­ti­fi­kát, s kto­rým sa sta­neš žia­da­ným na trhu prá­ce

Ama­zon okrem toho, že pre­vádz­ku­je e-shop, má pod sebou aj data­cen­trá po celom sve­te. Nie je pri­tom ani zďa­le­ka malým hrá­čom – je väč­ší ako tra­ja naj­väč­ší kon­ku­ren­ti dohro­ma­dy. Nej­de o žia­den hlú­py hos­ting, ale sku­toč­ný cloud. Pre­na­jí­ma­jú sa tu sta­veb­né blo­ky, z kto­rých sa násled­ne vytvá­ra vlast­ná infra­štruk­tú­ra.

foto:udemy.com

Ama­zon Web Ser­vi­ces ( AWS) Cer­ti­fi­ca­ti­on sa rých­lo stá­va „must-to-have“ pre všet­kých pro­fe­si­oná­lov v IT, kto­rí pra­cu­jú so sys­té­mom AWS. Ten­to kurz je navr­hnu­tý tak, aby ti pomo­hol zlo­žiť skúš­ku AWS a pri­dru­že­nú skúš­ku Cer­ti­fied Solu­ti­ons Archi­tect (CSA), dokon­ca aj keď si úpl­ný začia­toč­ník.

Zľa­va z 180 € na 10 €

Pridať komentár (0)