5 miest, kde sa oplatí zalo­žiť si star­tup

Kika Besedičová / 9. január 2015 / Tools a produktivita

Ktorý štát má naj­niž­šie dane a sta­bilnú eko­no­miku? Táto top 5 poda­kto­rého z vás určite prek­vapí.

Roz­mýš­ľate nad tým, kde by bolo najv­hod­nej­šie zalo­žiť váš star­tup? Určite vás ako prvé miesto napadne USA — Sili­con Val­ley. Je to ale naozaj to naj­lep­šie miesto? Už keď zohľad­níme iba náklady na bežný život, uby­to­va­nie a platy zamest­nan­cov — nemusí to byť taká jasná voľba. A čo taký Hong Kong, roz­mýš­ľali ste nie­kedy nad nim? Ak máte star­tup a ste si istý, že má schop­nosť glo­bálne uspieť, mali by ste zvá­žiť, kde si tento zalo­žíte. 

Zohľad­ne­nie nasle­du­jú­cich 5 fak­to­rov vám v tom pomôže:

Was­hing­ton State University’s Col­lege of Busi­ness dalo dokopy 5 naj­lep­ších miest, kde by ste sa ako star­tup mohli usíd­liť.

1.HONG KONG

Abso­lútne TOP des­ti­ná­cia z dôvodu extrémne níz­kych daní pre práv­nické osoby. Hong Kong je známy aj svo­jou vysoko edu­ko­va­nou pra­cov­nou silou, ktorá nestojí mili­óny.

2. Kanada

Kanada je známa hlavne pre svoju extrémne nízku inflá­ciu, ktorá sa pohy­buje na úrovni 1,2%. Tak­tiež patrí medzi eko­no­micky naj­sta­bil­nej­šie kra­jiny sveta a nič nenaz­na­čuje tomu, že by sa to malo tak skoro zme­niť.

3. USA

Čo k tomu dodať, no proste Ame­rika. Kra­jina neob­me­dze­ných mož­ností, kde sú údajne jedny z naj­niž­ších nákla­dov na život (aspoň v porov­naní s kra­ji­nami vyspe­lého sveta). Kolíska ino­vá­cií s veľmi dob­rým uni­ver­zit­ným vzde­lá­va­cím sys­té­mom.

4. Sin­ga­pur

Kto chce pla­tiť vysoké dane? Asi nikto, preto by vaša voľba mohla pad­núť aj na Sin­ga­pur, kde sa platí iba 17% daň pre práv­nické osoby a môžete si spo­kojne bačo­vať.

5. Aus­trá­lia

Prek­va­pe­nie tohto reb­ríčka. Sin­ga­pur má možno niž­šie dane, za to Aus­trá­lia má ovela niž­šie nájmy nehnu­teľ­ností. 

Zdroj: fastcompany.com

Pridať komentár (0)