5 názna­kov, že sa potre­bu­ješ zlep­šiť v prog­ra­mo­vaní

Rudolf Nečas / 25. marca 2016 / Tools a produktivita

Skvelí vývo­jári dokážu ponúk­nuť zamest­ná­va­te­ľovi viac, než len ich zna­losti v prog­ra­mo­vaní. Chápu všetko od roz­voju pod­ni­ka­nia až po ria­de­nie pro­jek­tov. Sú sebes­tační, ale dokážu aj dobre spo­lu­pra­co­vať s ostat­nými. A čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, píšu ele­gantné a efek­tívne otes­to­vané kódy.

Dopyt po vývo­já­roch je vysoký. Pred­po­kladá sa, že zamest­na­nosť soft­vé­ro­vých od roku 2014 do roku 2024 naras­tie o 17%, čo je oveľa rých­lej­šie, než prie­mer u všet­kých povo­laní. Ale tento vysoký dopyt by nemal zní­žiť nároky na kva­litu zamest­nan­cov.

programmerITS

foto: its.edu.rs

A ako v kaž­dom odbore, nie­kedy je potrebné, aby si sa uis­til, že tvoje zruč­nosti sú exce­lentné a svo­jej spo­loč­nosti doká­žeš ponúk­nuť tie naj­lep­šie služby. Exis­tuje päť zjav­ných prí­zna­kov, že je čas oprá­šiť alebo vylep­šiť svoje zruč­nosti:

1. Tvoj kód nie je opti­ma­li­zo­vaný

Tou sla­bou opti­ma­li­zá­ciou mám na mysli kód, ktorý nie je prí­liš roz­ší­ri­teľný alebo uni­ver­zálny. Takže ak sa nie­kto pokúsi ku kódu niečo pri­dať alebo z neho ubrať, spô­sobí to jeho kom­pletnú nefunkč­nosť. Zle navr­hnutý kód je síce jed­no­duch­šie napí­sať, ale v dlho­do­bom merítku je ako nočná mora. Prav­de­po­dobne bude nespo­ľah­livý, ťažko zro­zu­mi­teľný a debu­go­va­nie bude tiež prob­lé­mové. Takže obe­tuj viac času tomu, aby si sa uis­til, že tvoj kód vyzerá dobre.

batman_bad_code

foto: nudgedigital.co.uk

2. Bojíš sa kódu od nie­koho iného

Nemal by si mať strach z kódu od iných vývo­já­rov. Tým dávaš najavo, že si nie si istý o svo­jich vlast­ných schop­nos­tiach. Spo­lu­práca je kľú­čom k zlep­še­niu schop­ností v prog­ra­mo­vaní, tak sa neboj hra­bať v kóde dru­hých aby si pri­šiel na to, čo robí. Open source pro­jekty môžu byť skvelý spô­sob, ako začať roz­umieť kódu, ktorý si sám nena­pí­sal.

3. Náj­de­nie rie­še­nia ti trvá prí­liš dlho

Ak máš prob­lém vytvo­riť kód, mal by si sa opý­tať sám seba: “Prečo?”. Požia­dať o pomoc je v poriadku, a s toľ­kými plat­for­mami na zdie­ľa­nie infor­má­cií medzi prog­ra­má­tormi je naj­lep­šou voľ­bou učiť sa od ostat­ných

1

foto: shutterstock.com

4. Nemáš záu­jem naučiť sa nový jazyk

Vše­obecná zna­losť prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a sys­té­mov je dôle­ži­tej­šia ako špe­ci­fická zna­losť iba jed­ného jazyka. Dobrý prog­ra­má­tor pozná a má záu­jem o štú­dium rôz­nych prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, najmä, ak sa jazyky neus­tále menia.

5. Nie si tímový hráč

Komu­ni­ká­cia medzi vývo­já­rom a jeho zamest­ná­va­te­ľom je roz­ho­du­júca pre rast spo­loč­nosti. Dobrý vývo­jár vie, ako vysvet­liť tech­nické pojmy aj nie tech­nicky zalo­že­nému člo­veku. Byť súčas­ťou tímu, tiež zna­mená dis­ku­to­vať o svo­jich nápa­doch a oba­vách.

ProgrammingTeam-L

foto: livechat-software.net

foto: tech.co, zdroj titul­nej foto­gra­fie: igadgetsworld.com

Pridať komentár (0)