5 názna­kov, že sa potre­bu­ješ zlep­šiť v prog­ra­mo­va­ní

Rudolf Nečas / 25. marca 2016 / Lifehacking

Skve­lí vývo­já­ri doká­žu ponúk­nuť zamest­ná­va­te­ľo­vi viac, než len ich zna­los­ti v prog­ra­mo­va­ní. Chá­pu všet­ko od roz­vo­ju pod­ni­ka­nia až po ria­de­nie pro­jek­tov. Sú sebes­tač­ní, ale doká­žu aj dob­re spo­lu­pra­co­vať s ostat­ný­mi. A čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, píšu ele­gant­né a efek­tív­ne otes­to­va­né kódy.

Dopyt po vývo­já­roch je vyso­ký. Pred­po­kla­dá sa, že zamest­na­nosť soft­vé­ro­vých od roku 2014 do roku 2024 naras­tie o 17%, čo je ove­ľa rých­lej­šie, než prie­mer u všet­kých povo­la­ní. Ale ten­to vyso­ký dopyt by nemal zní­žiť náro­ky na kva­li­tu zamest­nan­cov.

programmerITS

foto: its.edu.rs

A ako v kaž­dom odbo­re, nie­ke­dy je potreb­né, aby si sa uis­til, že tvo­je zruč­nos­ti sú exce­lent­né a svo­jej spo­loč­nos­ti doká­žeš ponúk­nuť tie naj­lep­šie služ­by. Exis­tu­je päť zjav­ných prí­zna­kov, že je čas oprá­šiť ale­bo vylep­šiť svo­je zruč­nos­ti:

1. Tvoj kód nie je opti­ma­li­zo­va­ný

Tou sla­bou opti­ma­li­zá­ci­ou mám na mys­li kód, kto­rý nie je prí­liš roz­ší­ri­teľ­ný ale­bo uni­ver­zál­ny. Tak­že ak sa nie­kto pokú­si ku kódu nie­čo pri­dať ale­bo z neho ubrať, spô­so­bí to jeho kom­plet­nú nefunkč­nosť. Zle navr­hnu­tý kód je síce jed­no­duch­šie napí­sať, ale v dlho­do­bom merít­ku je ako noč­ná mora. Prav­de­po­dob­ne bude nespo­ľah­li­vý, ťaž­ko zro­zu­mi­teľ­ný a debu­go­va­nie bude tiež prob­lé­mo­vé. Tak­že obe­tuj viac času tomu, aby si sa uis­til, že tvoj kód vyze­rá dob­re.

batman_bad_code

foto: nudgedigital.co.uk

2. Bojíš sa kódu od nie­ko­ho iné­ho

Nemal by si mať strach z kódu od iných vývo­já­rov. Tým dávaš naja­vo, že si nie si istý o svo­jich vlast­ných schop­nos­tiach. Spo­lu­prá­ca je kľú­čom k zlep­še­niu schop­nos­tí v prog­ra­mo­va­ní, tak sa neboj hra­bať v kóde dru­hých aby si pri­šiel na to, čo robí. Open sour­ce pro­jek­ty môžu byť skve­lý spô­sob, ako začať roz­umieť kódu, kto­rý si sám nena­pí­sal.

3. Náj­de­nie rie­še­nia ti trvá prí­liš dlho

Ak máš prob­lém vytvo­riť kód, mal by si sa opý­tať sám seba: “Pre­čo?”. Požia­dať o pomoc je v poriad­ku, a s toľ­ký­mi plat­for­ma­mi na zdie­ľa­nie infor­má­cií medzi prog­ra­má­tor­mi je naj­lep­šou voľ­bou učiť sa od ostat­ných

1

foto: shutterstock.com

4. Nemáš záu­jem naučiť sa nový jazyk

Vše­obec­ná zna­losť prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a sys­té­mov je dôle­ži­tej­šia ako špe­ci­fic­ká zna­losť iba jed­né­ho jazy­ka. Dob­rý prog­ra­má­tor pozná a má záu­jem o štú­dium rôz­nych prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, naj­mä, ak sa jazy­ky neus­tá­le menia.

5. Nie si tímo­vý hráč

Komu­ni­ká­cia medzi vývo­já­rom a jeho zamest­ná­va­te­ľom je roz­ho­du­jú­ca pre rast spo­loč­nos­ti. Dob­rý vývo­jár vie, ako vysvet­liť tech­nic­ké poj­my aj nie tech­nic­ky zalo­že­né­mu člo­ve­ku. Byť súčas­ťou tímu, tiež zna­me­ná dis­ku­to­vať o svo­jich nápa­doch a oba­vách.

ProgrammingTeam-L

foto: livechat-software.net

foto: tech.co, zdroj titul­nej foto­gra­fie: igadgetsworld.com

Pridať komentár (0)