5 rád, ktoré vám pomôžu roz­be­hnúť pod­ni­ka­nie, aj keď ste mladí

Ľudovít Nastišin / 6. mája 2015 / Tools a produktivita

Keď je člo­vek mladý a začína pod­ni­kať, má ten­den­ciu nasle­do­vať svoj inštinkt a často nie­ktoré veci pre­hliada. Táto men­ta­lita je v tomto štá­diu v pod­state nápo­mocná. Prav­du­po­ve­diac, vyža­duje si to istú dávku sebais­toty a tvrdo­hla­vosti, pus­tiť sa do tohto sveta pod­ni­ka­nia. Člo­vek musí mať drive a musí sa vedieť sústre­diť na jednu vec a nene­chať sa pri tom vyko­ľa­jiť.

Pod­ni­ka­te­lia vo vše­obec­nosti, ale najmä tí mladí, si musia ustrá­žiť, aby sa ich sebais­tota nezme­nila na aro­gan­ciu. Člo­vek sa mno­hému naučí z vlast­nej skú­se­nosti, ale nie je na škodu pop­re­mýš­ľať aj o radách, ktoré nám dávajú iní. V tomto článku uvá­dzame 5 cen­ných rád, ktoré si vašu pozor­nosť prav­de­po­dobne zaslú­žia:

Nepo­čí­tajte si peniaze, ktoré ešte nie sú na vašom konte.”

Táto rada pri­chá­dza od Stana Katsa, zakla­da­teľa Abbot Capi­tal. Na toto by si mali dávať pozor všetci pod­ni­ka­te­lia, pre­tože chyba pri tomto bode môže spô­so­biť veľké prob­lémy. Keď vám zákaz­ník alebo inves­tor ústne pri­sľúbi peniaze, nie sú to peniaze na vašom konte. Pod­pí­sa­nie kon­traktu tak isto nie sú peniaze na vašom konte. Peniaze na vašom konte sú tie, ktoré máte na výpise z účte a je vám jasné, že už boli pre­ve­dené. Je to dvoj­ná­sobná pravda, keď rai­su­jete kapi­tál. Mnoho ľudí robí túto chybu až prí­liš často pre­tože sa tešia z dob­rých správ. Je však zvy­kom, že práve túto lek­ciu si väč­šina ľudí zapa­mätá až po osob­nej skú­se­nosti.

Skvelý pro­dukt uspeje aj napriek (nie vďaka) ľuďom, ktorý ho majú na sta­rosti.”

Al Reyes raz dostal otázku ohľa­dom typu pod­ni­ka­nia, do kto­rého rád inves­tuje. Oča­ká­vala sa odpo­veď ako silný manaž­ment, pre­tože to bola bežná pred­stava kon­venč­ného mys­le­nie (nie len) vo VC svete. Jeho odpo­veď však bola zará­ža­júca: “Hľa­dám také pro­jekty, ktoré sú dosta­točne silné na to, aby uspeli aj napriek úbo­hému pre­ve­de­niu.” Toto treba mať na pamäti pri tvorbe samot­nej myš­lienky a roz­voji pro­duktu, sústreďte sa na to aby bol exce­lentný a ostatné kusy skla­dačky zapadnú na miesto samé od seba.

Byť zis­kový je mimo­riadne dôle­žité.”

Wil­liam Seid­man sa ako akci­onár vo svo­jich spo­loč­nos­tiach tak­mer výhradne pýtal na jedinú vec a to, kedy bude spo­loč­nosť zis­ková. Mnoho spo­loč­ností má v súčas­nosti ten­den­ciu všetko pod­ria­diť zís­ka­va­niu nových zákaz­ní­kov a rapíd­nemu rastu. Vo väč­šine prí­pa­dov by tieto spo­loč­nosti nestra­tili svoju hod­notu, ak by aku­mu­lo­vali svo­jich zákaz­ní­kov pomal­šie avšak za úče­lom pozi­tív­neho cash-flow a zisku v early stage. Často sa musia vzdať veľ­kého kusu svo­jej spo­loč­nosti len pre to, lebo nemajú pozi­tívny cash-flow. Samoz­rejme, že to pre nie­ktoré spo­loč­nosti neplatí a tie musia do rapíd­neho rastu inves­to­vať, ale v drvi­vej väč­šine prí­pa­dov by mal ísť cash-flow a zis­ko­vosť pred rapíd­nym ras­tom.

Nie­kedy jed­no­du­cho neexis­tuje žiadne rie­še­nie, len opti­ma­li­zá­cia.”

Podľa Fer­risa Chand­lera sa na pod­ni­ka­nie často krát poze­ráme ako na mate­ma­tickú rov­nicu. Sna­žíme sa vyrie­šiť nevy­rie­ši­teľne prob­lémy a nasa­dzu­jeme si masku, ktorá nás má pre­sved­čiť, že určite exis­tuje to jedno per­fektné, úplne správne rie­še­nie na všetko. Na každý prob­lém ideme ako počí­tač a skon­čime v neko­neč­nej slučke hľa­da­júc odpo­veď. V pod­ni­kaní je však väč­šina biz­nis rie­šení v sku­toč­nosti len opti­ma­li­zá­ciou. Naj­lep­šie možné rie­še­nie je často práve to, ktoré ma naj­me­nej nega­tív­neho dopadu oproti ostat­ným mož­nos­tiam.

Neod­pa­ľujte nad­ho­dené lop­tičky, ktoré sú od blata.”

Táto base­bal­lová meta­fora má nie čo do seba. V pod­ni­kaní musíte neus­tále roz­li­šo­vať medzi vecami, ktoré sa dajú vyrie­šiť a sú pro­duk­tívne (tieto lop­tičky odpa­ľujte) a vecami, s kto­rými nemô­žete robiť nič a len vás roz­ho­dia (to sú tie od blata). Tieto sa môžu uká­zať v nespo­čet­nom množ­stve variant. Nie­kedy je naj­lep­ším rie­še­ním nero­biť nič.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)