5 slo­ven­ských videí, ktoré ťa nakopnú, aj keby si pre­ží­val svoj naj­horší deň

Martin Bohunický / 26. júna 2016 / Tools a produktivita

You­tube je tak nadu­paný inšpi­ra­tív­nymi vide­ami, že je ťažké vybrať si to, čo sa práve člo­veku hodí. Každý deň doká­žeš obja­viť niečo nové, no záro­veň pred tebou môže ten naj­hod­not­nejší obsah skrytý.

Nemalú časť svojho dňa strá­vim na You­tube a neus­tále “kon­zu­mu­jem” nový obsah. Stále sa však nájde nie­koľko videí, ku kto­rým sa neus­tále vra­ciam — buď ma moti­vujú, inšpi­rujú alebo nakopnú k lep­šiemu dňu. Aj keby som ich mal sle­do­vať tisíc­krát.

Pri­pra­vil som ti môj sub­jek­tívny výber pia­tich videí, kto­rým by si mal veno­vať pozor­nosť. Strata času to určite nebude.

Jakub Pta­čin — OPKS

Snáď už kul­tové video, ktoré dosa­hovo abso­lútne pre­siahlo komu­nitu, ktorá sa o pred­nášky z TEDx zau­jíma. Vyni­ka­júco podaná, inšpi­ru­júca a navyše vtipná pred­náška je zrejme naj­sle­do­va­nej­šou pred­náš­kou zo slo­ven­ských TEDx podu­jatí vôbec a dodnes si nachá­dza fanú­ši­kov aj medzi star­šími ľuďmi. Koniec kon­cov, keď nie­kto postol toto video do našej mest­skej sku­piny (pochá­dzam zo Šale), ľudia sa išli nad­še­ním zbláz­niť.

Poli­tici za nás zrejme kraj­šie Slo­ven­sko neuro­bia, poďme si ho spra­viť sami.

Tomáš Grí­ger — Cesty na Sever a mini­ma­liz­mus

Tomáš síce nie je špič­kový reč­ník a pri tejto pred­náške bol vidi­teľne ner­vózny, vždy mi však pri­po­me­nie, o čom je život. Toto video si pus­tím vždy, keď nesto­jím nohami na zemi a keď zabú­dam na to, čo je sku­točne dôle­žité. Muž, ktorý opus­til život v kor­po­ráte a teraz so svo­jou malou Ves­pou ces­tuje po svete navyše pra­vi­delne blo­guje, odpo­rú­čam najmä tento člá­nok.

Andrej Kiska — Dve zmeny pre šťast­nejší život

Súčasný pre­zi­dent SR Andrej Kiska v dobe tejto pred­nášky ešte snáď ani netu­šil, že raz bude stáť na čele repub­liky. Jeho reč na TEDx v Prahe obsa­huje doslova nálož hod­not­ných myš­lie­nok, ktoré sa jed­ným či dvoma pozre­tiami snáď ani nedajú spra­co­vať. Náš pre­zi­dent je dušou star­tu­pista a sku­točne úspešný biz­nis­men, preto si z jeho slov každý ambi­ci­ózny člo­vek má čo vziať.

Power Cof­fee — V noci sa nepra­cuje

Brand Power Cof­fee stále vyvo­láva dis­ku­sie, jedna časť za ním ska­lo­pevne stojí a nedá naň dopus­tiť, druhá si neod­pustí kri­tiku. Bez ohľadu na to, či Power Cof­fee milu­ješ alebo hej­tu­ješ, musíš uznať, že Dušan okolo značky robí naozaj kva­litný mar­ke­ting. Dôkaz? Video, ktoré nakopne kaž­dého kre­a­tívca. Nie raz som dostal nálož za môj člá­nok, keď som nena­šiel zmy­sel v mojej snahe vstá­vať o 5:30. Toto je moja odpo­veď.

Leoš Mareš — Bla­žek Fas­hion Film

Ok, snáď mi odpus­tíš, že ule­tím k našim západ­ným suse­dom, no bez tohoto videa si člá­nok ani neviem pred­sta­viť. Viem, že je to sub­jek­tívny výber, Bla­žek je môj loveb­rand a Leoš Mareš v mno­hých ohľa­doch môj vzor, navyše je to jedno z naozaj veľmi mála moti­vač­ných videí, ktoré neo­mr­zia a nezačnú byť po troch pre­hra­niach otravné. Ide­álne na ospalé ráno, keď má člo­vek pochyb­nosti, či to všetko za to naozaj stojí.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)