5 slo­ven­ských videí, kto­ré ťa nakop­nú, aj keby si pre­ží­val svoj naj­hor­ší deň

Martin Bohunický / 26. júna 2016 / Lifehacking

You­tu­be je tak nadu­pa­ný inšpi­ra­tív­ny­mi vide­a­mi, že je ťaž­ké vybrať si to, čo sa prá­ve člo­ve­ku hodí. Kaž­dý deň doká­žeš obja­viť nie­čo nové, no záro­veň pred tebou môže ten naj­hod­not­nej­ší obsah skry­tý.

Nema­lú časť svoj­ho dňa strá­vim na You­tu­be a neus­tá­le “kon­zu­mu­jem” nový obsah. Stá­le sa však náj­de nie­koľ­ko videí, ku kto­rým sa neus­tá­le vra­ciam — buď ma moti­vu­jú, inšpi­ru­jú ale­bo nakop­nú k lep­šie­mu dňu. Aj keby som ich mal sle­do­vať tisíc­krát.

Pri­pra­vil som ti môj sub­jek­tív­ny výber pia­tich videí, kto­rým by si mal veno­vať pozor­nosť. Stra­ta času to urči­te nebu­de.

Jakub Pta­čin — OPKS

Snáď už kul­to­vé video, kto­ré dosa­ho­vo abso­lút­ne pre­siah­lo komu­ni­tu, kto­rá sa o pred­náš­ky z TEDx zau­jí­ma. Vyni­ka­jú­co poda­ná, inšpi­ru­jú­ca a navy­še vtip­ná pred­náš­ka je zrej­me naj­sle­do­va­nej­šou pred­náš­kou zo slo­ven­ských TEDx podu­ja­tí vôbec a dodnes si nachá­dza fanú­ši­kov aj medzi star­ší­mi ľuď­mi. Koniec kon­cov, keď nie­kto postol toto video do našej mest­skej sku­pi­ny (pochá­dzam zo Šale), ľudia sa išli nad­še­ním zbláz­niť.

Poli­ti­ci za nás zrej­me kraj­šie Slo­ven­sko neuro­bia, poď­me si ho spra­viť sami.

Tomáš Grí­ger — Ces­ty na Sever a mini­ma­liz­mus

Tomáš síce nie je špič­ko­vý reč­ník a pri tej­to pred­náš­ke bol vidi­teľ­ne ner­vóz­ny, vždy mi však pri­po­me­nie, o čom je život. Toto video si pus­tím vždy, keď nesto­jím noha­mi na zemi a keď zabú­dam na to, čo je sku­toč­ne dôle­ži­té. Muž, kto­rý opus­til život v kor­po­rá­te a teraz so svo­jou malou Ves­pou ces­tu­je po sve­te navy­še pra­vi­del­ne blo­gu­je, odpo­rú­čam naj­mä ten­to člá­nok.

Andrej Kis­ka — Dve zme­ny pre šťast­nej­ší život

Súčas­ný pre­zi­dent SR Andrej Kis­ka v dobe tej­to pred­náš­ky ešte snáď ani netu­šil, že raz bude stáť na čele repub­li­ky. Jeho reč na TEDx v Pra­he obsa­hu­je doslo­va nálož hod­not­ných myš­lie­nok, kto­ré sa jed­ným či dvo­ma pozre­tia­mi snáď ani neda­jú spra­co­vať. Náš pre­zi­dent je dušou star­tu­pis­ta a sku­toč­ne úspeš­ný biz­nis­men, pre­to si z jeho slov kaž­dý ambi­ci­óz­ny člo­vek má čo vziať.

Power Cof­fee — V noci sa nepra­cu­je

Brand Power Cof­fee stá­le vyvo­lá­va dis­ku­sie, jed­na časť za ním ska­lo­pev­ne sto­jí a nedá naň dopus­tiť, dru­há si neod­pus­tí kri­ti­ku. Bez ohľa­du na to, či Power Cof­fee milu­ješ ale­bo hej­tu­ješ, musíš uznať, že Dušan oko­lo znač­ky robí naozaj kva­lit­ný mar­ke­ting. Dôkaz? Video, kto­ré nakop­ne kaž­dé­ho kre­a­tív­ca. Nie raz som dostal nálož za môj člá­nok, keď som nena­šiel zmy­sel v mojej sna­he vstá­vať o 5:30. Toto je moja odpo­veď.

Leoš Mareš — Bla­žek Fas­hi­on Film

Ok, snáď mi odpus­tíš, že ule­tím k našim západ­ným suse­dom, no bez toho­to videa si člá­nok ani neviem pred­sta­viť. Viem, že je to sub­jek­tív­ny výber, Bla­žek je môj loveb­rand a Leoš Mareš v mno­hých ohľa­doch môj vzor, navy­še je to jed­no z naozaj veľ­mi mála moti­vač­ných videí, kto­ré neo­mr­zia a nezač­nú byť po troch pre­hra­niach otrav­né. Ide­ál­ne na ospa­lé ráno, keď má člo­vek pochyb­nos­ti, či to všet­ko za to naozaj sto­jí.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)