5 tipov, ako byť ino­va­tívny

Simona Hanzelová / 24. október 2016 / Tools a produktivita

Čo majú spo­ločné tí najús­peš­nejší ino­vá­tori? Čím to je, že prišli s nápadmi, ktoré zme­nili svet? Hoci sa môže zdať, že ino­va­tív­nosť je akýsi dar, ktorý patrí len vyvo­le­ným, nie je to tak. Exis­tujú určite zásady, ktoré títo ino­vá­tori vo svo­jich živo­toch kaž­do­denne apli­kujú, aby sa udr­žali bdelí a pre­mýš­ľali inak ako väč­šina z nás.

Drž sa svo­jich bláz­ni­vých nápa­dov

Keď zakla­da­te­lia spo­loč­nosti Google Larry Page a Ser­gey Brin začali vyví­jať spô­sob, ako vyhľa­dá­vať text v kni­hách, všetci experti im hovo­rili, že je nemožné digi­ta­li­zo­vať každú knihu. Napo­kon dospeli k záveru, že to možné je a v Google odvtedy naske­no­vali mili­óny kníh. Ako hovorí Larry Page — všetky dobré nápady sa vždy zo začiatku zdajú bláz­nivé, až kým sa ukáže, že nie sú.

Určite si aj ty veľa­krát dostal nápad, ktorý si vzá­pätí zavr­hol, lebo sa ti zdal až prí­liš ule­tený. Pravda je však taká, že všetky najús­peš­nej­šie ino­vá­cie vzišli z myš­lie­nok, ktoré sa naj­skôr zdali šia­lené. A ľudia, ktorí s taký­mito ino­vá­ciami prišli, uspeli práve preto, lebo uve­rili tomu, že ich bláz­nivý nápad by sa mohol jed­ného dňa stať rea­li­tou. Ak chceš vytvo­riť niečo, čo ešte nikto iný nevyt­vo­ril, ak chceš vyrie­šiť prob­lém, ktorý ešte nikto nevy­rie­šil, musíš zabud­núť na všetky limity.

ino2zdroj: wns.com

Nauč sa pre­ko­nať strach

Veľa ľudí sa nesprávne dom­nieva, že tí, ktorí zre­a­li­zo­vali svoje odvážne nápady, necí­tili žia­den strach, či mini­málne obrov­ský rešpekt. Opak je však prav­dou. Nikto nie je sto­per­cen­tne nebo­jácny. Preto ak cítiš v kútiku duše strach, je to úplne v poriadku a mno­ho­krát je to zna­me­ním, že si na ceste k nie­čomu veľ­kému. Všetci úspešní ino­vá­tori cítia strach, ale nedo­vo­lia, aby ovplyv­ňo­val ich roz­ho­do­va­nie.

ino3zdroj: magic4walls.com

Uč sa stále niečo nové

Ak si mys­líš, že taký Elon Musk mal pri zalo­žení Spa­ceX ves­mírne inži­nier­stvo v malíčku, tak sa mýliš. Aby lep­šie poro­zu­mel danej prob­le­ma­tike, strá­vil nespo­četne veľa času číta­ním odbor­ných kníh, a tak­tiež sa za pochodu učil od naj­väč­ších odbor­ní­kov vo svo­jej oblasti. Nie nadarmo sa hovorí, že naj­lepší ino­vá­tori sú aj naj­väčší štu­denti – a to nie­len v oblas­tiach, ktoré priamo súvi­sia s ich prá­cou.

Nezá­leží na tom, aké máš vedo­mosti a skú­se­nosti, stále exis­tuje niečo nové, čo sa dá naučiť, a čo ti dá iný pohľad na vec. Dôle­žité je pre­mýš­ľať nad tým, ako možno veci robiť lep­šie, a pes­to­vať v sebe neus­tálu zve­da­vosť a túžbu spoz­ná­vať nové veci. Preto nasle­duj svoje záujmy, nech sú už hoci­jaké, a neboj sa pono­riť aj do oblastí, o kto­rých nemáš ani poňa­tia.

SONY DSCzdroj: 41.media.tumblr.com

Zacho­vaj si pokoru

Mohlo by sa zdať, že úspešní ľudia sú naj­väč­šími expertmi vo svo­jej oblasti. Oni sami si to však o sebe nemys­lia, a aj preto sú vždy otvo­rení novým nápa­dom a rie­še­niam. Neil Blu­ment­hal, spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Warby Par­ker, je zás­tan­com teórie, že aj od začia­toč­ní­kov a neod­bor­ní­kov môže prísť neča­kaný impulz, ktorý môže pri­niesť závan čerstvosti, a v koneč­nom dôsledku viesť k lep­ším rie­še­niam.

Obklo­puj sa správ­nymi ľuďmi

Všetci úspešní ino­vá­tori sú si vedomí toho, že pri sebe potre­bujú tých správ­nych ľudí. Práve ľudia, kto­rými sa obklo­pu­jeme, sú kľú­čom k našej inšpi­rá­cií. Nie nadarmo sa hovorí – viac hláv, viac roz­umu. Steve Jobs svojho času dokonca pris­pô­so­bil pra­co­viská tak, aby dostal svo­jich zamest­nan­cov von z kan­ce­lá­rií, a tak ich pri­nú­til, aby navzá­jom spo­lu­pra­co­vali.

zdroj: themuse.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)