5 zloz­vy­kov, kto­ré sú nepria­te­ľom pro­duk­ti­vi­ty

Alexandra Dulaková. / 5. mája 2016 / Lifehacking

S nedos­tat­kom pro­duk­ti­vi­ty a pre­byt­kom prok­ras­ti­ná­cie boju­je­me asi všet­ci. Nega­tív­ne sa to odrá­ša na našom profesionálnom/akademickom živo­te a vždy sa náj­de nie­čo, čo by sme moh­li uro­biť pre­to, aby veci išli lep­šie. Ak sa to týka aj teba a záro­veň s tým máš chuť nie­čo robiť, môžeš vese­lo pokra­čo­vať v číta­ní. Máme pre teba pár zabi­jac­kých zloz­vy­kov, kto­ré doká­žu pro­duk­ti­vi­tu udu­pať pod čier­nu zem. 

Tak­že ak chceš nie­čo načas dokon­čiť a uro­biť to dob­re, pop­rí­pa­de rov­no roz­bie­haš pod­ni­ka­nie, rad­šej si nasle­du­jú­ce body zapíš za uši ako zásad­né DON’Ts.

1. Potre­ba všet­ko uro­biť sám

Nedáv­no sme pri­nies­li člá­nok, v kto­rom sme sa veno­va­li tomu, pre­čo nie­ke­dy nad­prie­mer­ne inte­li­gent­ní ľudia býva­jú zlý­mi pod­ni­ka­teľ­mi. Dôvod? (Jeden z nich) je ten, že sa všet­ko sna­žia uro­biť sami. A to pros­te nej­de, aspoň teda nie, ak to chcú uro­biť naozaj skve­lo, načas a záro­veň si zacho­vať aspoň neja­ké zvyš­ky psy­chic­ké­ho zdra­via, či pár hodín spán­ku den­ne. Áno, je nám jas­né, že naši čita­te­lia sú jed­na výkon­ná a mul­ti­ta­len­to­va­ná kopa, ale urči­te nie kaž­dý vo všet­kom.

Prá­ve sla­bé strán­ky, v kto­rých nevy­ni­ká­me, tre­ba včas roz­poz­nať a násled­ne zod­po­ved­nosť za ne odo­vzdať nie­ko­mu iné­mu, kto je v nich jed­no­du­cho lep­ší. Nie je žiad­na han­ba pri­znať si, že je aj nie­kto lep­ší. Aj keď to nie­ke­dy naozaj, ale naozaj bolí. My vie­me.

handyman_0

foto: bangalorehandyman.com

2. Nut­ka­nie na všet­ko hovo­riť áno

Aj keď sa Jim Car­rey ako Yes Man vše­mož­ne sna­žil z toh­to život­né­ho štý­lu spra­viť ter­no, my dob­re vie­me, že v reál­nom živo­te to tak nefun­gu­je. Nebuď­me teda tou pomy­sel­nou “hol­kou na všech­no”, pre­to­že nie všet­ky nápa­dy a návrhy ostat­ných ľudí sku­toč­ne sto­ja za to. Na začiat­ku býva hovo­re­nie roz­hod­né­ho “nie” prí­šer­ne ťaž­ké, no čas má cenu zla­ta a tre­ba si ho pat­rič­ne vážiť. Je to podob­né ako v prvom bode — ak nedo­ká­žeš všet­ko uro­biť sám, logic­ky nemô­žeš ani pri­jať všet­ky úlo­hy, pozva­nia, návrhy, či ľudí.

Sluš­nosť je jed­na vec, byť rohož­kou pre celé širo­ké oko­lie je už vec dru­há. Jed­no­du­cho, tre­ba mať tie správ­ne pri­ori­ty a pre isto­tu si ich nie­kam rov­no vyte­to­vať. Nech neza­bud­neš, čo je sku­toč­ne dôle­ži­té.

yes_man41

foto: aceshowbiz.com

3. Oča­ká­va­nie doko­na­los­ti

Skrát­ka a jed­no­du­cho, tá pomy­sel­ná úro­veň doko­na­los­ti neexis­tu­je. Pred­sta­vuj si ju ako dúhu grca­jú­ce­ho jed­no­rož­ca a násled­ne si uve­dom, že naň­ho v sku­toč­nom živo­te nikdy nena­tra­fíš. Rov­na­ko to fun­gu­je aj s doko­na­lý­mi výsled­ka­mi. Ak sa budeš neus­tá­le držať jed­nej veci a sna­žiť sa ju done­ko­neč­na vylep­šo­vať, prí­deš o mno­hé prí­le­ži­tos­ti, kto­ré ti pred oča­mi ujdú len pre­to, lebo si ich nebu­deš vší­mať.

Taká­to stra­ta času by sa dokon­ca dala pova­žo­vať za vyš­ší level prok­ras­ti­ná­cie. Je síce vyš­ší, ale stá­le ide len o prok­ras­ti­ná­ciu. Aj veľ­ké spo­loč­nos­ti, ako naprí­klad Uber ale­bo Airb­nb, na sebe pra­co­va­li za pocho­du. Keď expan­do­va­li na nové trhy, ani zďa­le­ka ešte nebo­li zo všet­kých strá­nok doko­na­lé, no na tom až tak nezá­le­ža­lo. A pozri, kde sú teraz. Pokiaľ zrov­na nepra­cu­ješ na pre­lo­mo­vej vak­cí­ne pro­ti HIV, pop­rí­pa­de lie­ku na rako­vi­nu, môžeš si dovo­liť byť nedo­ko­na­lý.

4. Ocho­ta nechať sa zas a zno­va rušiť hlú­pos­ťa­mi

Urči­te dob­re vieš, o akých je reč. Pre kaž­dé­ho je to nie­čo iné — naprí­klad noti­fi­ká­cie na Ins­ta­gra­me, sprá­vy na Face­bo­oku, rôz­ne pri­po­mien­ky a budí­ky… Nie­ke­dy je naj­lep­šie si od nich dať úpl­nú pau­zu, aspoň na tú chví­ľu, dokým nedo­kon­číš to, na čom prá­ve pra­cu­ješ. Budeš prek­va­pe­ný, ako veľ­mi ti to môže pomôcť. Tak­že pre začia­tok tre­ba:

man-shoots-hoops-at-work-rotator

foto: officescapellp.co.uk

- Zásad­ne igno­ro­vať súkrom­né sprá­vy a smsky. Pokiaľ neho­rí, pop­rí­pa­de nikto neumie­ra, urči­te to počká. Záro­veň tým mož­no pomô­žeš aj dru­hej stra­ne, kto­rá tým­to spô­so­bom tiež prok­ras­ti­nu­je a vyhý­ba sa vlast­ným povin­nos­tiam. (Ak však ide o sprá­vu od mamy, rad­šej jej pred­sa len odpíš. Nech si nemys­lí, že si mŕtvy/a.)

- Zapnúť airp­la­ne mode. Keď pra­cu­ješ na nie­čom sku­toč­ne dôle­ži­tom, nie­ke­dy pomô­že len ten­to radi­kál­ny krok. Vyh­neš sa tak všet­kým noti­fi­ká­ciam, sms-kám, hovo­rom a pri­po­mien­kam.

- Vytvo­riť si v roz­vr­hu prázd­ny pries­tor. Pokiaľ budeš toto sprá­va­nie doko­la opa­ko­vať, postup­ne si navyk­neš, že v urči­tý čas dňa neexis­tu­je žiad­ne stret­nu­tie, kon­fe­renč­ný hovor, noti­fi­ká­cia, ani súkrom­ná smska. Jed­no­du­cho nič, len číra pro­duk­ti­vi­ta a sústre­de­nie. Vyhra­de­ním toh­to špe­ci­fic­ké­ho okna si časom navyk­neš zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu tak, aby si všet­ko zásad­né stí­hal ešte pred­tým, než sa skon­čí.

5. Neus­tá­le kon­tro­lo­va­nie mai­lov

Už len selek­cia rele­vant­ných mai­lov od spa­mu zabe­rie dra­ho­cen­ný čas. O opa­ko­va­nom ref­res­ho­va­ní schrán­ky a odpi­so­va­ní už ani neho­vo­riac. Opäť, pokiaľ neho­rí, mai­lom sa venuj len v urči­tý čas, kto­rý bude veno­va­ný len a len im, a počas kto­ré­ho nebu­deš zaned­bá­vať iné dôle­ži­té akti­vi­ty. Samoz­rej­me, nasta­ve­nia ohľa­dom spa­mu je tre­ba pra­vi­del­ne upda­te­ovať, aby ťa naprí­klad news­let­ter od obľú­be­nej znač­ky na nie­koľ­ko hodín neunie­sol do hlbín prok­ras­ti­ná­cie.

iStock_000002330231XSmall

foto: amazonaws.com

Zdroj: Entrep­re­ne­ur, zdroj titul­nej foto­gra­fie: killadj.com

Pridať komentár (0)