5 zloz­vy­kov, ktoré sú nepria­te­ľom pro­duk­ti­vity

Alexandra Dulaková. / 5. mája 2016 / Tools a produktivita

S nedos­tat­kom pro­duk­ti­vity a pre­byt­kom prok­ras­ti­ná­cie boju­jeme asi všetci. Nega­tívne sa to odráša na našom profesionálnom/akademickom živote a vždy sa nájde niečo, čo by sme mohli uro­biť preto, aby veci išli lep­šie. Ak sa to týka aj teba a záro­veň s tým máš chuť niečo robiť, môžeš veselo pokra­čo­vať v čítaní. Máme pre teba pár zabi­jac­kých zloz­vy­kov, ktoré dokážu pro­duk­ti­vitu udu­pať pod čiernu zem. 

Takže ak chceš niečo načas dokon­čiť a uro­biť to dobre, pop­rí­pade rovno roz­bie­haš pod­ni­ka­nie, rad­šej si nasle­du­júce body zapíš za uši ako zásadné DON’Ts.

1. Potreba všetko uro­biť sám

Nedávno sme pri­niesli člá­nok, v kto­rom sme sa veno­vali tomu, prečo nie­kedy nad­prie­merne inte­li­gentní ľudia bývajú zlými pod­ni­ka­teľmi. Dôvod? (Jeden z nich) je ten, že sa všetko sna­žia uro­biť sami. A to proste nejde, aspoň teda nie, ak to chcú uro­biť naozaj skvelo, načas a záro­veň si zacho­vať aspoň nejaké zvyšky psy­chic­kého zdra­via, či pár hodín spánku denne. Áno, je nám jasné, že naši čita­te­lia sú jedna výkonná a mul­ti­ta­len­to­vaná kopa, ale určite nie každý vo všet­kom.

Práve slabé stránky, v kto­rých nevy­ni­káme, treba včas roz­poz­nať a následne zod­po­ved­nosť za ne odo­vzdať nie­komu inému, kto je v nich jed­no­du­cho lepší. Nie je žiadna hanba pri­znať si, že je aj nie­kto lepší. Aj keď to nie­kedy naozaj, ale naozaj bolí. My vieme.

handyman_0

foto: bangalorehandyman.com

2. Nut­ka­nie na všetko hovo­riť áno

Aj keď sa Jim Car­rey ako Yes Man vše­možne sna­žil z tohto život­ného štýlu spra­viť terno, my dobre vieme, že v reál­nom živote to tak nefun­guje. Nebuďme teda tou pomy­sel­nou “hol­kou na všechno”, pre­tože nie všetky nápady a návrhy ostat­ných ľudí sku­točne stoja za to. Na začiatku býva hovo­re­nie roz­hod­ného “nie” prí­šerne ťažké, no čas má cenu zlata a treba si ho pat­rične vážiť. Je to podobné ako v prvom bode — ak nedo­ká­žeš všetko uro­biť sám, logicky nemô­žeš ani pri­jať všetky úlohy, pozva­nia, návrhy, či ľudí.

Sluš­nosť je jedna vec, byť rohož­kou pre celé široké oko­lie je už vec druhá. Jed­no­du­cho, treba mať tie správne pri­ority a pre istotu si ich nie­kam rovno vyte­to­vať. Nech neza­bud­neš, čo je sku­točne dôle­žité.

yes_man41

foto: aceshowbiz.com

3. Oča­ká­va­nie doko­na­losti

Skrátka a jed­no­du­cho, tá pomy­selná úro­veň doko­na­losti neexis­tuje. Pred­sta­vuj si ju ako dúhu grca­jú­ceho jed­no­rožca a následne si uve­dom, že naňho v sku­toč­nom živote nikdy nena­tra­fíš. Rov­nako to fun­guje aj s doko­na­lými výsled­kami. Ak sa budeš neus­tále držať jed­nej veci a sna­žiť sa ju done­ko­nečna vylep­šo­vať, prí­deš o mnohé prí­le­ži­tosti, ktoré ti pred očami ujdú len preto, lebo si ich nebu­deš vší­mať.

Takáto strata času by sa dokonca dala pova­žo­vať za vyšší level prok­ras­ti­ná­cie. Je síce vyšší, ale stále ide len o prok­ras­ti­ná­ciu. Aj veľké spo­loč­nosti, ako naprí­klad Uber alebo Airbnb, na sebe pra­co­vali za pochodu. Keď expan­do­vali na nové trhy, ani zďa­leka ešte neboli zo všet­kých strá­nok doko­nalé, no na tom až tak nezá­le­žalo. A pozri, kde sú teraz. Pokiaľ zrovna nepra­cu­ješ na pre­lo­mo­vej vak­cíne proti HIV, pop­rí­pade lieku na rako­vinu, môžeš si dovo­liť byť nedo­ko­nalý.

4. Ochota nechať sa zas a znova rušiť hlú­pos­ťami

Určite dobre vieš, o akých je reč. Pre kaž­dého je to niečo iné — naprí­klad noti­fi­ká­cie na Ins­ta­grame, správy na Face­bo­oku, rôzne pri­po­mienky a budíky… Nie­kedy je naj­lep­šie si od nich dať úplnú pauzu, aspoň na tú chvíľu, dokým nedo­kon­číš to, na čom práve pra­cu­ješ. Budeš prek­va­pený, ako veľmi ti to môže pomôcť. Takže pre začia­tok treba:

man-shoots-hoops-at-work-rotator

foto: officescapellp.co.uk

- Zásadne igno­ro­vať súkromné správy a smsky. Pokiaľ nehorí, pop­rí­pade nikto neumiera, určite to počká. Záro­veň tým možno pomô­žeš aj dru­hej strane, ktorá týmto spô­so­bom tiež prok­ras­ti­nuje a vyhýba sa vlast­ným povin­nos­tiam. (Ak však ide o správu od mamy, rad­šej jej predsa len odpíš. Nech si nemyslí, že si mŕtvy/a.)

- Zapnúť airp­lane mode. Keď pra­cu­ješ na nie­čom sku­točne dôle­ži­tom, nie­kedy pomôže len tento radi­kálny krok. Vyh­neš sa tak všet­kým noti­fi­ká­ciam, sms-kám, hovo­rom a pri­po­mien­kam.

- Vytvo­riť si v roz­vrhu prázdny pries­tor. Pokiaľ budeš toto sprá­va­nie dokola opa­ko­vať, postupne si navyk­neš, že v určitý čas dňa neexis­tuje žiadne stret­nu­tie, kon­fe­renčný hovor, noti­fi­ká­cia, ani súkromná smska. Jed­no­du­cho nič, len číra pro­duk­ti­vita a sústre­de­nie. Vyhra­de­ním tohto špe­ci­fic­kého okna si časom navyk­neš zvý­šiť pro­duk­ti­vitu tak, aby si všetko zásadné stí­hal ešte pred­tým, než sa skončí.

5. Neus­tále kon­tro­lo­va­nie mai­lov

Už len selek­cia rele­vant­ných mai­lov od spamu zabe­rie dra­ho­cenný čas. O opa­ko­va­nom ref­res­ho­vaní schránky a odpi­so­vaní už ani neho­vo­riac. Opäť, pokiaľ nehorí, mai­lom sa venuj len v určitý čas, ktorý bude veno­vaný len a len im, a počas kto­rého nebu­deš zaned­bá­vať iné dôle­žité akti­vity. Samoz­rejme, nasta­ve­nia ohľa­dom spamu je treba pra­vi­delne upda­te­ovať, aby ťa naprí­klad news­let­ter od obľú­be­nej značky na nie­koľko hodín neunie­sol do hlbín prok­ras­ti­ná­cie.

iStock_000002330231XSmall

foto: amazonaws.com

Zdroj: Entrep­re­neur, zdroj titul­nej foto­gra­fie: killadj.com

Pridať komentár (0)