50 najd­rah­ších vecí na svete: 2. časť

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 16. mája 2016 / Tools a produktivita

Peniaze, ktoré nie­ktorí ľudia neza­ro­bia za celý život, sú iní ľudia ochotní dať za auto, obraz, šperk alebo kus nábytku. Nič pre nich nie je drahé a my môžeme iba obdi­vo­vať krásu nie­kto­rých kús­kov alebo nad nimi krú­tiť hla­vou a roz­mýš­ľať, ako je možné, že za to nie­kto bol ochotný dať toľké peniaze.

V nie­koľ­kých čas­tiach ti pri­ná­šame tie najd­rah­šie pred­mety vo svo­jich kate­gó­riach. Prvú časť tejto série člán­kov si môžeš pre­čí­tať TU. Niž­šie si môžeš užiť pohľad na dru­hých 10 najd­rah­ších vecí na svete.

11

Najd­rah­šie (pozemné) vedecké zaria­de­nie: ITER — Medzi­ná­rodný ter­mo­nuk­le­árny expe­ri­men­tálny reak­tor

11.ITERprvafotka

foto: politrussia.com

Cena: $6 500 000 000

Iba o pol miliardu zosa­dil z trónu Veľký had­ró­nový urých­ľo­vač. ITER je spo­ločný pro­jekt Číny, Európ­skej Únie, Indie, Japon­ska, Ruska a Juž­nej Kórei, s pred­po­kla­da­ným dátu­mom dokon­če­nia v roku 2016 (prvé expe­ri­menty v roku 2018 – 2019). Toto zaria­de­nie je medzi­ná­rodný výskumno-vedecký pro­jekt, využí­va­júci tech­no­ló­giu toka­mak (typ fúz­neho reak­tora — link na >WIKI<), ktorý by mal pomôcť pri štú­dii apli­ko­va­nia plaz­mo­vej fyziky pre budúce fúzne elek­trárne.
11.ITER_Inside

foto: politrussia.com

V pri­lo­že­nom videu si môžeš pozrieť krátky doku­ment o tomto zaria­dení.


12

Najd­rah­šie lietadlo/stíhačka: Bom­bar­dér B-2 Spi­rit

12.B2SpiritStealthBomber

foto: wallpaperstock.net

Cena: $2 200 000 000/kus

Vyvi­nuté v roku 1989 kor­po­rá­ciou North­rop Grum­man. Pou­ží­vané sú od roku 1993 a nedávna aktu­ali­zá­cia zabez­pe­čuje pokra­čo­va­nie pro­jektu až do roku 2058. B-2 Spi­rit je ťažký bom­bar­dér, využí­va­júci tech­no­ló­giu ste­alth, určenú pre pre­nik­nu­tie hus­tou pro­ti­lie­tad­lo­vou obra­nou. Bom­bar­dér, pilo­to­vaný dvoma pilotmi, je schopný pre­ná­šať kon­venčné, ale aj ter­mo­nuk­le­árne zbrane. Dokáže uniesť až šest­násť 1,1-tonových nuk­le­ár­nych bômb B83. Je to jediné lie­tadlo, ktoré dokáže poňať ťažké zbrane typu vzduch-zem aj pri ste­alth kon­fi­gu­rá­cii. Dovedna ich bolo vyro­be­ných iba 21 kusov a okrem jed­ného, ktoré hava­ro­valo, sú všetky stále pou­ží­vané.
12.B2SpiritStealthBomber_second

foto: airplanesandmore.com

Ak by si si o B-2 Spi­rit chcel pre­čí­tať viac, tu je link na >WIKI<.

V pri­lo­že­nom videu si môžeš pozrieť vzliet­nu­tie tohto bom­bar­déru.


13

Najd­rah­šie súkromné lietadlo/stíhačka: Air­bus A380 princa Al-Wal­led bin Talal

13.AirbusA380

foto: vijetsetmag.com

Cena: $150 000 000

Aj keď Air­bus je komerčný typ lie­tadla, pokiaľ si arab­ský princ s majet­kom 22 miliárd dolá­rov, môžeš si dovo­liť jeden z nich vlast­niť. Aj napriek škan­dá­lom ohľa­dom prin­covho nákupu lie­tadla, vrá­tane omeš­ka­nia pla­tieb pre Air­bus a vcelku rých­leho opä­tov­ného pre­daja, toto lie­tadlo si stále udr­žiava post, ako naj­cen­nej­šie lie­tadlo zakú­pené súkrom­ní­kom.


14

Najd­rahší moto­cy­kel: “Easy Rider” chop­per

ap928573805483

foto: npr.org

Cena: $1 350 000

Tento Har­ley-David­son sa obja­vil vo filme “Easy Rider” v roku 1969, čo mu pri­nieslo veľkú hod­notu. Pre­daný bol na auk­cii v Kali­for­nii v roku 2014 a stal sa tak najd­rah­ším moto­cyk­lom v his­tó­rii.
14.2003DodgeTomahawk

foto: netcarshow.com

Zatiaľ čo toto bol for­málny drži­teľ titulu, cena za naj­vyš­šie výrobné náklady ide neob­vyk­lému moto­cyklu Dodge Toma­hawk z roku 2003. Ide o kon­cept 4-kole­so­vého moto­cyklu, ktorý má v sebe plno­hod­notný motor z auta Dodge Viper. Motor so silou 500 kon­ských síl zabez­pe­čuje pre moto­cy­kel zrých­le­nie z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy. Teore­tická maxi­málna rých­losť je 480 — 640 km/h, avšak fyzi­kálne zákony neumož­ňujú jazd­covi pri takejto rých­losť zostať sedieť na motorke. 9 replík bolo pre­da­ných cez luxusný kata­lóg Nie­man Mar­cus ako “sochy”, aby tak obišli fakt, že moto­cy­kel nie je zrovna legálny na jaz­de­nie po ces­tách. Cena jed­nej repliky bola sta­no­vená na 550 000 dolá­rov.

V pri­lo­že­nom videu si môžeš pozrieť skú­šobnú jazdu Dodge Toma­hawk.


15

Najd­rah­šie pla­vidlo: Lie­tad­lová loď CVN-78

DCS09-371-5 Newport News Shipbuilding file

foto: thefordclass.net

Cena: $13 000 000 000

Naj­nov­šia trieda veľ­ko­ka­pa­cit­ných lodí pre US NAVY (Ame­rické námor­níc­tvo), nahra­ďu­júca Nimitz-triedu, je Ford-trieda. Ako prvý prí­klad je USS Grald R. Ford. S dĺž­kou 337 met­rov, šír­kou 78 met­rov a 25 palu­bami posky­tuje pries­tor pre 75 stí­ha­čiek. Pohon zabez­pe­čuje dvo­j­ica nuk­le­ár­nych reak­to­rov typu A1B. CVN-78 je najd­rah­šia námorná loď v his­tó­rii. Naroz­diel od pred­chá­dza­jú­cich lie­tad­lo­vých lodí, CVN-78 dis­po­nuje sys­té­mom elek­tro­mag­ne­tic­kej asis­ten­cie pri štarte lie­ta­diel z paluby lode.
15.CVN78ClassAircraftCarrier_cross-section

foto: jeffhead.com


16

Najd­rah­šie súkromné pla­vidlo: Jachta Azzam

16.Azzam_vonkajsia

foto: charterworld.com

Cena: $605 000 000

Hoci ofi­ciálne náklady neboli nikdy zve­rej­nené pri väč­šine “super­jácht”, pred­po­kla­daný líder v tejto oblasti je Azzam. 180 met­rov dlhá jachta patrí pre­zi­den­tovi Spo­je­ných Arab­ských Emi­rá­tov — She­ikh Kha­lifa bin Zayed Al Nahyan. Výroba trvala firme Lürs­sen Yeachts 4 roky a na vodu ju spus­tili v roku 2013. Vo vnútri náj­dete neví­daný luxus v podobe až 50 súkrom­ných apart­má­nov.
16.Azzam

foto: charterworld.com


17

Najd­rahší dom: Anti­lia

Antilia Tower

foto: dailymail.co.uk

Cena: $500 000 000 — $700 000 000

Hoci nie dom v tra­dič­nom zmysle slova, Anti­lia je meno, ktoré dostal Mukesh Ambani — naj­bo­hatší muž Indie (čisté ima­nie cca 23 miliárd dolá­rov). Pred­po­kla­daná čias­tka, ktorú minul na výstavbu 27-pod­laž­nej budovy, je 500 — 700 mili­ó­nov dolá­rov. Má dohro­mady vyše 37 000 štvor­co­vých met­rov, vrá­tane 6 pod­zem­ných pod­laží pre par­ko­va­nie, 3 heli­porty, kúpele, tera­sové záh­rady, tanečnú sálu a men­šie divadlo. Anti­lia má momen­tálnu pred­po­kla­danú hod­notu vo výške jed­nej miliardy dolá­rov.
17.BuckinghamPalace

foto: ambwallpapers.com

Avšak Anti­lia klesá na druhú priečku, pokiaľ sa bavíme o súčas­nej vyčís­le­nej hod­note. Buc­kin­gham­ský palác, s 775 miest­nos­ťami, vrá­tane 52 spální, 78 kúpelní, 92 kan­ce­lá­rií, 19 repre­zen­tač­nými miest­nos­ťami a 188 miest­nos­ťami pre zamest­nan­cov, bol orga­ni­zá­ciou Nati­onal Buil­ding Society of England ohod­no­tení pri­bližne na 1,55 miliardy dolá­rov. Avšak nepred­po­kla­dáme, že palác nie­kedy pôjde do pre­daja, a tak titul patrí stále Anti­lii.

V pri­lo­že­nom videu si môžeš pozrieť obráz­kovú pre­hliadku najd­rah­šieho domu na svete.


18

Najd­rah­šia známka: 1-cen­tová známka (známa ako Magenta) vydaná v Brit­skej Guay­ane v roku 1856

18.stamp

foto: wmra.org

Cena: $9 500 000

Táto uni­kátna známka zlo­mila sve­tový rekord o najd­rah­šiu známku v 4 rôz­nych auk­ciách, pri­čom ten posledný nado­bu­dol tak­mer 8-ciferné číslo. Nie zlé na kus fareb­ného papiera o veľ­kosti 2,5x3,8 cen­ti­metra. Táto známka má vo svete zbe­ra­te­ľov legen­dárnu bez­kon­ku­renč­nosť: Vydaná bola ako núdzová náh­rada pre nedos­ta­tok ofi­ciál­nych zná­mok miest­nymi novi­nami v teraj­šej Guay­ane.

Tento kon­krétny kúsok bol prvý­krát pre­daný za 6 šilin­gov (zod­po­vedá pri­bližne 1,32€) škót­skym chlap­com menom Ver­non Vaughn, ktorý ju našiel v rodin­ných papie­roch. Odvtedy sa známka obja­vila v nie­koľ­kých sláv­nych zbier­kach, dokonca bola súčas­ťou repa­rá­cií po prvej sve­to­vej vojne. Sna­žil sa ju kúpiť aj anglický kráľ Juraj V, avšak ponú­kol prí­liš málo, a tak Magenta je zatiaľ jediná významná známka, ktorá chýba v brit­skej krá­ľov­skej zbierke zná­mok. Napo­sledy bola pre­daná v roku 2014 v aukč­nom dome Sot­heby, ako časť kolek­cie Johna E. Duponta, ano­nym­nému dra­ži­te­ľovi.
18.stamp2

foto: postalmuseum.si.edu


19

Najd­rahší ceni­nový papier: 1000-dolá­rová ame­rická poklad­ničná pou­kážka z roku 1890

19.dollars

foto: wikipedia.org

Cena: $3 290 000

Tento kus, jediný v súkrom­ných rukách, je ozna­čo­vaný ako “Veľký Melón”, vzhľa­dom na neob­vyklú podobu núl na zadnej strane k vod­ným meló­nom. Keďže sa vytla­čilo iba 200 kusov, vyda­nie bolo také raritné, že výber osob­nosti, kto­rej fotka mala byť na pred­nej strane papiera, bol vysoko limi­to­vaný. Rarita, vysoká nomi­nálna hod­nota a pod­mienky vyda­nia viedli k rekord­nej sume, za ktorú bol tento ceni­nový papier pre­daný na auk­cii v roku 2014.


20

Najd­rahší kus papiera: Pla­gát k filmu Met­ro­po­lis z roku 1931

20.1931MetropolisInternationalVersion

foto: pinterest.com

Cena: $690 000 — $1 200 000

Jedna zo šty­roch zná­mych kópií medzi­ná­rod­nej ver­zii tohto pla­gátu, pou­ka­zu­júca na sci-fi film od Fritza Langa. Film je o futu­ris­tic­kom meste, kde v pod­zemí masy ľudí udr­žujú stroje, aby smo­tánka na povr­chu mohla žiť svoj luxusný život. Jeden kus pla­gátu bol vydra­žený Kon­kurz­ným súdom USA v roku 2012. Čo sa týka zvyš­ných troch kópií tohto “kle­notu medzi fil­mo­vými pla­gátmi”, iba jedna je v súkrom­ných rukách (nie­ktorí veria, že je to práve Leonardo DiCap­rio), druhý je umiest­nený v múzeu moder­ného ume­nia v USA a tretí v rakús­kej národ­nej kniž­nici.

Keďže v minu­losti sa fil­mové pla­gáty pova­žo­vali skôr iba za kus reklamy než za zbe­ra­teľ­ský kus, zväčša kon­čili v odpad­koch. Kla­sické filmy ako Nos­fe­ratu (1922) a Dra­cula (1931) si neza­cho­vali ani jeden pôvodný pla­gát. Pokiaľ by sa ale nako­niec nejaký našiel, mal by omnoho vyš­šiu hod­notu. Pla­gát na obrázku vyš­šie bol pre­daný za 690 tisíc dolá­rov indi­vi­du­álne v roku 2005 a tak­tiež neskôr ako časť zbierky, vrá­tane nie­koľ­kých iných pla­gá­tov ku kla­sic­kým fil­mom za 1,2 mili­óna dolá­rov, kup­covi pla­gá­tov Ralp­hovi DeLu­ca­ovi.

Nako­niec, ak máš “chvíľu” čas, môžeš si pozrieť celý film Met­ro­po­lis v pri­lo­že­nom videu.

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: charterworld.com/vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)