6 výho­vo­riek, ktoré ti brá­nia byť šťast­ným

Henrieta Balázsová / 3. november 2016 / Tools a produktivita

Šťas­tie je len voľ­bou. Ak sa roz­hod­neš, že chceš byť šťast­ným člo­ve­kom, môžeš sa ním stať. Vtedy ale musíš zabud­núť na nasle­dovné výho­vorky.

Ani to nemu­sím skú­siť, toto nikdy nebude fun­go­vať…“

Toľko nega­ti­vity v jed­nej vete. A aj tak ju pou­ží­vame tak často. Pokiaľ ťa niečo láka a ty to neskú­siš, nikdy nebu­deš vedieť, či to bude, alebo nebude fun­go­vať. Ak niečo zatra­tíš ešte pred­tým, ako si to skú­sil, môžeš sa pri­pra­viť o sku­točný pocit šťas­tia. A ak to nevyjde? V tom prí­pade zís­kaš ďal­šiu cennú skú­se­nosť, za ktorú môžeš byť vďačný.

Ak sa mi podarí dosiah­nuť tento cieľ, budem šťastný.“

Nebu­deš. A ak áno, tak len čias­točne. Ak totiž pod­mie­niš svoj pocit šťas­tia akým­koľ­vek okol­nos­tiam, si odsú­dený na neús­pech a na nešťas­tie. Spl­ne­nie urči­tého cieľa totiž väč­ši­nou nie je okam­žité. Je to určitý pro­ces a počas tohto pro­cesu sa mnohé okol­nosti môžu zme­niť. Ak nebu­deš vní­mavý a pôj­deš si za nie­čím len preto, že si to nie­kedy chcel, dosia­hnu­tie cieľa ti oča­ká­vané šťas­tie nepri­ne­sie. Nepod­mie­ňuj preto svoje šťas­tie žiad­nym „keby“. Ži v prí­tom­nosti a raduj sa z práve pre­bie­ha­jú­cich oka­mi­hov.

photo-1422568374078-27d3842ba676

Zdroj: unsplash.com

Po tom, čo som pre­žil už nikdy nebu­dem šťastný.“

Budeš, ak svoj smú­tok doká­žeš pri­jať a spra­co­vať. Mnoho ľudí pova­žuje smú­tok za nega­tívnu emó­ciu, kto­rej sa treba vystrí­hať. Nie je to však pravda. Pokiaľ vo svo­jom živote musíš čeliť napr. strate milo­va­nej osoby, či váž­nym zdra­vot­ným prob­lé­mom, obdo­bie smútku je nevy­hnutne prvou fázou, kto­rou si musíš prejsť. Ani v prí­pade naj­zá­važ­nej­ších prob­lé­mov by však nemala trvať viac ako 18 mesia­cov. Je ale doká­zané, že po pre­ko­naní tejto fázy budeš schopný pre­ží­vať ešte väč­šiu radosť a cítiť ešte väč­šiu vďač­nosť aj za malič­kosti. Neboj sa teda pod­ľa­hnúť smútku, avšak s vedo­mím, že všetko sa dá do poriadku. Jediné, čo potre­bu­ješ, je čas.

Naro­dil som sa ako pesi­mista.“

Nie­ktorí ľudia veria, že ich „poten­ciál“ pre­ci­ťo­vať pocit šťas­tia je daný gene­ticky. Psy­cho­lóg Ed Die­ner na základe počet­ných výsku­mov zis­til, že naša povaha je gene­ticky ovplyv­nená do miery 40%, aj to však len čias­točne. Die­ner je pre­sved­čený, že aj s touto zlož­kou sa dá pra­co­vať: „Ak zde­díte hnedé vlasy a trá­vite veľa času na pria­mom slnku, vlasy vám zblednú. Rov­nako tak sa môže roz­jas­niť vaša temná nálada. Samoz­rejme, len ak budete chcieť.“

pexels-photo-94265

Zdroj: pexels.com

Skvelé, teraz mám poka­zený celý deň…“

Sú dni, kedy vsta­neme z postele ľavou nohou a na „zru­ino­va­nie“ celého dňa nám postačí úplná malič­kosť. Neho­vo­rím samoz­rejme o zásad­ných prob­lé­moch, no pokiaľ ťa neprí­jemne prek­vapí napr. pop­le­tená objed­návka v reštau­rá­cii, či nejaké pre­su­nuté stret­nu­tie, vždy si povedz, že to nič nie je. Skve­lým tri­kom je odme­niť sa za každé takéto malé skla­ma­nie neja­kou malič­kos­ťou. Svoje myš­lienky tak opäť vrá­tiš na pozi­tívnu frek­ven­ciu.

Nikdy nebu­dem dobrý v tom, čo ma robí šťast­ným.“

Veľmi zásadný omyl. Pokiaľ ťa niečo baví, robí ťa to šťast­ným a doká­žeš pri tom zabud­núť na všetky svoje sta­rosti a prob­lémy, venuj sa tomu naďa­lej, ide­álne ešte viac. Ak je to, že sa ti nedarí len tvoj sub­jek­tívny názor ply­núci z pre­hnane seba­kri­tic­kého mys­le­nia, povoľ a nebuď na seba taký prí­sny. Ak je to objek­tívny názor, pamä­taj si, že nie je nič, v čom by si sa nedo­ká­zal zlep­šiť. Ak ťa baví kres­liť, písať, prog­ra­mo­vať – nepres­tá­vaj s tým. Aj keď by si to mal robiť len pre seba. Pokiaľ ťa to robí šťast­ným, je to ONO.

Zdroj: success.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)