7 jednoduchých spôsobov, ktorými dokážeš premeniť svoj stres na úspech

Simona Kováčová / 13. marca 2019 / Lifehacking

  • Stres je pri­ro­dze­ným ochran­ným me­cha­niz­mom tela a vy­ma­zať ho zo svojho ži­vota je ne­možné
  • Ak chceš uspieť, mu­síš sa ho na­učiť ovlá­dať
  • Tí na­jús­peš­nejší do­kážu zo stresu vy­ťa­žiť ma­xi­mum a stať sa pod jeho vply­vom ešte vý­kon­nej­šími pra­cov­níkmi
zdroj: pexels.com
  • Stres je pri­ro­dze­ným ochran­ným me­cha­niz­mom tela a vy­ma­zať ho zo svojho ži­vota je ne­možné
  • Ak chceš uspieť, mu­síš sa ho na­učiť ovlá­dať
  • Tí na­jús­peš­nejší do­kážu zo stresu vy­ťa­žiť ma­xi­mum a stať sa pod jeho vply­vom ešte vý­kon­nej­šími pra­cov­níkmi

Stres je sú­čas­ťou ži­vota a ne­vyhne sa mu ni­kto, do­konca ani od­bor­níci. Na­roz­diel od nás bež­ných smr­teľ­ní­kov však po­znajú spô­soby, kto­rými do­ká­žeš ne­prí­jemný po­cit pre­ko­nať. Do­konca ti ve­dia po­ra­diť, ako ho pre­me­níš na úspech. Píše o nich web Re­a­dwrite.com.

1. Pra­vi­delne dý­chaj

Hl­boké dý­cha­nie je ten naj­jed­no­duchší spô­sob, akým sa rýchlo upo­ko­jíš. Naj­čas­tej­šie sa po­u­žíva ako po­môcka na ľah­šie za­spá­va­nie, môže ti však po­môcť aj v práci. Sú­stre­de­nie sa na správne dý­cha­nie tvorí dô­le­žitú sú­časť me­di­tač­ných tech­ník a mô­žeš ho prak­ti­zo­vať kde­koľ­vek, v práci, v au­to­buse, elek­tričke či pri chô­dzi. Ako by malo správne re­la­xačné dý­cha­nie vy­ze­rať?

30 se­kúnd po­čí­taj ná­dy­chy a vý­dy­chy a ne­mysli na nič iné. Ak po­čas tých 30 se­kúnd za­blú­diš mys­ľou nie­kam inam, za­čni znova. Po­stup opa­kuj, kým ne­na­po­čí­taš do 30 bez zby­toč­ných myš­lie­nok.

zdroj: pi­xa­bay.com

2. Do­sta­tok spánku

Možno si si do­te­raz mys­lel, že spá­nok ne­pot­re­bu­ješ, no opak je prav­dou. Ak sa aj po pre­bu­dení cí­tiš una­vený, ber to ako va­rovný sig­nál. Ne­dos­ta­tok spánku spô­so­buje po­dráž­de­nosť, preto skús ísť do po­stele skôr. Aj jed­no­du­ché úlohy môžu pre una­ve­ného člo­veka pred­sta­vo­vať prob­lém.

Do­sta­točne dlhý spá­nok zni­žuje hla­dinu stresu. Ľah­šie sa učíme, stá­vame sa lep­šími tí­mo­vými hráčmi a na oko­lie pô­so­bíme po­zi­tív­nej­šie. Ak bu­deš túto ak­ti­vitu za­ned­bá­vať, mô­žeš si pri­vo­lať zdra­votné prob­lémy ako ri­ziko in­far­ktu alebo obe­zitu.

Čo máš teda ro­biť? Na­stav si bu­dík, ktorý ti pri­po­me­nie, aby si šiel spať skôr. Prav­de­po­dobne strá­viš nie­koľko mi­nút po­ze­ra­ním do stropu, po čase sa to ale zlepší. Za­spíš vý­razne ľah­šie, ak vy­pneš te­le­ví­ziu, od­lo­žíš mo­bil a ne­ne­cháš sa vy­ru­šo­vať ani po­čí­ta­čom. Skús do­cie­liť as­poň 7 ho­dín spánku. Prí­liš veľa času strá­ve­ného v po­steli ti môže to­tiž aj uš­ko­diť.

3. Re­la­xuj

V dneš­nej dobe sa všetci nie­kam po­náh­ľame a len má­lo­kto si do­káže vy­hra­diť čas pre seba. A to spô­so­buje stres. Čo i len pol­ho­dina od­dy­chu ti môže po­môcť. Na­miesto toho, aby si aj po­čas obedu od­po­ve­dal na maily, skús sa sú­stre­diť len a len na seba. Ak ti ostane čas, choď sa prejsť. Na­miesto toho, aby si za­bí­jal čas ča­ka­ním na jedlo, pri­nes si svoj vlastný obed. Tvoj mo­zog ti po­ďa­kuje a uvi­díš, ako sa zlepší tvoj vý­kon v práci.

zdroj: pi­xa­bay.com

Na­plá­nuj si roz­vrh re­la­xá­cií. Ak ne­máš po­čas dňa as­poň celú pol­ho­dinu až ho­dinu čas na pre­stávku, je dobré pre­ru­šo­vať svoju pra­covnú čin­nosť krat­šími in­ter­valmi, po­čas kto­rých vy­skú­šaš bod 1 s dý­cha­ním a ne­cháš svoje oči od­dých­nuť si od ob­ra­zovky po­čí­tača. Ak je tvoj ko­lega zá­ro­veň tvoj dobrý ka­ma­rát, mô­žete si zo­sta­viť roz­vrh pre­stá­vok spolu a pri­po­mí­nať si ich.

4. Vždy sa sú­streď len na jednu vec

Ro­biť veľa vecí na­raz je za­ru­čený spô­sob ako vy­vo­lať stres. Sa­moz­rejme, všetci sme za­žili ten ná­ročný deň v práci, keď ne­vieme “kde nám hlava stojí” a jed­no­du­cho máme prí­liš veľa úloh. Ak sa ocit­neš v tejto si­tu­ácii, skús pri­stu­po­vať k úlo­hám jed­not­livo, po­stupne. Ne­rob všetko na­raz, veľmi ľahko na niečo za­bud­neš. A to v tebe spustí vlnu vý­či­tiek a po­cit, že si do za­da­nia ne­vlo­žil všetko. Ak máš veľa úloh, je dobré si ur­čiť, koľko času im ve­nu­ješ. Tiež si mô­žeš spra­viť roz­vrh v mo­bile alebo jed­no­du­cho na pa­pier.

zdroj: pe­xels.com

5. Ne­vyt­vá­raj si zby­točný kom­fort

Všetky pred­chá­dza­júce body sa za­me­ria­vali na veľa práce, ktorá spô­so­buje stres. Ale čo ak máš pri­veľa voľ­ného času? Nuž, ani to nie je naj­lep­šie. Ak si na za­čiatku me­siaca až prí­liš pro­duk­tívny a pop­redu vy­rie­šiš úlohy na­plá­no­vané na celý me­siac, za­čneš sa nu­diť a zvyk­neš si na po­hod­lie. Čo sa stane, ak príde nový me­siac a za­valí ťa hŕba mai­lov? Stres sa vráti. Ak si do­te­raz ne­mal čo ro­biť a zrazu ne­vieš čo skôr, osta­neš v šoku, pre­tože si ne­bol na prácu do­sta­točne men­tálne pri­pra­vený. Preto by si sa mal po­kú­siť udr­žia­vať rov­nako za­nep­ráz­dnený po­čas ce­lého me­siaca.

Nízka hla­dina stresu je pros­pešná. Všetci máme ten­den­ciu pra­co­vať rých­lej­šie a in­ten­zív­nej­šie, ak sa blíži de­ad­line. Ak máš čo ro­biť každý deň, udr­žia­vaš sa v strehu a nič ťa ne­prek­vapí, ani zby­točne ne­vys­tre­suje na ne­únosný le­vel.

Pri práci na pro­jek­toch tak­tiež po­máha ur­če­nie si pri­orít. Sám seba sa spý­taj: Ktorý pro­jekt mi za­be­rie naj­viac času? Ktorý je naj­dô­le­ži­tejší a ktorý až tak ne­po­náhľa?

6. Zmeň pro­stre­die

Nie­kedy po­máha po­zrieť sa na prob­lém z iného uhla po­hľadu, v inom svetle či pro­stredí. Skús preto tro­chu zre­no­vo­vať svoje pra­covné miesto. Po­roz­prá­vaj sa s no­vými ľuďmi. Se­díš pri okne? Ot­vor ho, vpusti čerstvý vzduch. Mô­žeš si kú­piť kvet na stôl… Mož­ností je veľa. Aj malé zmeny môžu na­kop­núť tvoju kre­a­ti­vitu. Po­môžu ti od­ha­liť pre­po­je­nia, ktorá si do­vtedy pre­hlia­dal. Ak sa všetci v of­fice zhod­nete, že ne­jaká zmena je ne­vy­hnutná, ne­bojte sa ju na­vr­hnúť ve­de­niu.

zdroj: pi­xa­bay.com

7. Ko­mu­ni­kuj

Aj ak je tvoja práce in­di­vi­du­álna, ne­ve­ríme, že sa ne­nájde ni­kto, s kým by sa ne­mo­hol po­roz­prá­vať. Mi­ni­málne na obede mu­síš stre­tá­vať ľudí. Keď sa zo­zná­miš a vy­bu­du­ješ si vzťahy, mô­žeš si spra­viť aj krátku pre­stávku a ko­legu na pár mi­nút nav­ští­viť. Nie­kedy na­ozaj po­môže po­roz­prá­vať sa o nie­čom inom ako o práci. Možno spoz­náš nie­koho, kto je ti na­ozaj po­dobný a vy­tvo­ríš si nové pria­teľ­stvo. In­ter­per­so­nálna psy­cho­lo­gička Su­san Ne­wman pre web psy­cho­lo­gy­to­day pre­zra­dila, že za naj­lep­šiu formu uvoľ­ne­nia po­va­žuje práve roz­prá­va­nie s pria­teľmi:

Na­je­fek­tív­nej­ším spô­so­bom ako sa zba­viť stresu je pre mňa roz­prá­va­nie sa s pria­teľmi, naj­viac po­máha po­roz­prá­vať sa s tými, kto­rých po­znám na­ozaj dobre. Sú to skvelí po­slu­cháči, pod­po­rujú ma, a tak­mer vždy prídu s rie­še­ním ako sa zba­viť stresu. Na­sme­rujú ma tak, aby som pre­stala mys­lieť na stre­sovú si­tu­áciu.” Naj­lep­šie je, ak sa s nie­kým bu­deš stre­tá­vať pra­vi­delne. Ak nie si naj­ko­mu­ni­ka­tív­nejší typ, oslo­vo­vať každý deň nie­koho no­vého ti môže spô­so­biť zby­točný stres…

Zdroj: www.re­a­dwrite.com, www.psy­cho­lo­gy­to­day.com

Pridať komentár (0)