8 bene­fi­tov, vďaka kto­rým sa budeš v práci cítiť ako v raji

Marianna Mikešová / 1. november 2016 / Tools a produktivita

Výskumy mno­ho­krát potvr­dili, že pra­covné pro­stre­die a pod­mienky majú na tvoj výkon obrov­ský efekt, či už pozi­tívny alebo nega­tívny. Nie je to len samotná práca, čo robí tvoje zamest­na­nie tým, čím je. Pozri sa, aké bene­fity ti pomôžu byť pro­duk­tív­nej­ším a šťast­nej­ším.

Ak si si mys­lel, že doko­nalé pra­covné pod­mienky majú len zamest­nanci Google, mýliš sa. Mnohé z nasle­du­jú­cich bodov môže pri tro­che vôle zaviesť do praxe aj tvoj zamest­ná­va­teľ. Bude to mať obrov­ský efekt.

Kávový doping

Či už si alebo nie si kávič­kár, väč­šina pra­cu­jú­cich ľudí bez kávy jed­no­du­cho nedo­káže fun­go­vať, rov­nako, ako nefun­guje auto bez paliva. Dokonca sú pro­fe­sie, pre ktoré je zvý­šená kon­zu­má­cia kávy typická. Pat­ria tam naprí­klad vedci, mar­ke­ťáci, novi­nári či finanč­níci. Ak kávu piješ, určite si už zažil zamest­na­nie, kde si si musel sám variť pod­radnú ins­tantnú kávu či smr­tia­ceho turka, z kto­rej sa ti neskôr skrú­cal žalú­dok. No ak ti zamest­ná­va­teľ na pra­co­visku poskytne neob­me­dzený prí­sun kva­lit­nej a chut­nej kávy, prí­padne čaju, vyhrané máte obaja. V mno­hých slo­ven­ských fir­mách je to už našťas­tie samoz­rej­mosť. Alter­na­tí­vou je tiež poskyt­núť zamest­nan­com zľavu na kávu v blíz­kej kaviarni. Aj takáto malič­kosť dokáže pozi­tívne ovplyv­niť tvoju pro­duk­ti­vitu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt coffee in work

Foto: New Scien­tist

Vita­míny a ener­gia

Nie­len pitný režim, ktorý by ti mal každý zamest­ná­va­teľ poskyt­núť, je dôle­žitý. Pre prácu potre­bu­ješ množ­stvo ener­gie a výživ­ných látok a je plu­som, ak ich máš k dis­po­zí­cii zadarmo. Či už je to kaž­do­denná dávka čerstvého ovo­cia a mož­nosť odšťa­viť si z neho čerstvú šťavu, prí­sun zele­ni­no­vých šalá­tov alebo niečo na zahryz­nu­tie, ako čoko­láda, cuk­ríky či oriešky. Skve­lým tipom je zor­ga­ni­zo­vať si v office jeden deň v týždni, kedy vždy nie­kto pri­ne­sie vlast­no­ručne upe­čený koláč alebo na firemné náklady uspo­ria­dať pra­vi­delné spo­ločné raňajky, pala­cin­kové a waf­ľove par­ties, gri­lo­vačky či večierky s peče­nými gaš­tanmi a vare­ným vínom. Mnohé z toho robíme aj v našom office a má to veľký úspech.

rattan-lamp-shade-wood-table-google-tel-aviv-office

Foto: trekkertime.com

Fle­xi­bilná pra­covná doba

To, čo väč­šina ľudí z duše neznáša, je striktná rutina a pevná denná pra­covná doba. Sme tvory, ktoré milujú voľ­nosť a život je tak nevys­py­ta­teľný, že z času na čas príde deň, keď si potre­bu­ješ zor­ga­ni­zo­vať veci inak. To však nezna­mená, že nedo­ká­žeš pra­co­vať, ba čo viac, často si oveľa pro­duk­tív­nejší. Pra­covné zada­nia odo­vzdáš načas, no okrem toho stih­neš sko­čiť s die­ťa­ťom k dokto­rovi, absol­vo­vať škol­skú pred­nášku, dôle­žité stret­nu­tie či skrátka si len ráno dlh­šie oddých­nuť. Nie­kedy sa ti tiež zíde vziať si home office alebo sick day. Nie v kaž­dom zamest­naní je to samoz­rejme možné, no ak to povaha tvo­jej práce dovo­ľuje, navrhni občas tvojmu šéfovi kom­pro­mis. Keď bude vidieť, že efek­ti­vita práce sa zvý­šila, možno časom popustí uzdu ešte viac.

home-office-tips

Foto: gettyimages.com/Caiaimage/Paul Viant/

Game time

Pra­co­vať treba, no prečo by mal byť každý deň strá­vený v kan­ce­lá­rii nudný a mono­tónny? Taká hra nie je určená len pre deti a nás pra­cu­jú­cich zba­vuje stresu, roz­víja naše schop­nosti a umož­ňuje nám na chvíľu vypnúť, aby sme neskôr mohli byť zas maxi­málne pro­duk­tívni. Aj preto v mno­hých prog­re­sív­nych spo­loč­nos­tiam našli svoje miesto game roomy, kde si zamest­nanci počas pre­stávky môžu zahrať stolný fut­bal, ping pong, stolné hry, počí­ta­čové hry či Xbox. Nie­ktorí zamest­ná­va­te­lia sa boja, že takáto nevia­zaná zábava by mohla naru­šiť morálku vo firme, no prax doka­zuje opak. Zamest­nanci zvy­čajne vedia, kedy je čas na oddych a kedy treba sku­točne pra­co­vať a efekt je len pozi­tívny.

game-room-for-google-employees

Foto: decoist.com

Fit a relax

Keď si vyčer­paný a dolá­maný, je logické, že nedo­ká­žeš podá­vať také výkony ako keď si pri plnej sile. Prečo to potom toľkí zamest­ná­va­te­lia pod­ce­ňujú a uhá­ňajú svo­jich zamest­nan­cov od rána do večera? Pred­stav si, že by si si počas dňa mohol oddých­nuť v rela­xač­nej miest­nosti s gau­čami, tuli vakmi a prí­jem­nou rela­xač­nou hud­bou. Potom by si sa čerstvý pus­til do nových pra­cov­ných výziev. Po dlhom sedení v jed­nej polohe by ti zamest­ná­va­teľ zabez­pe­čil masáž chrbta priamo na pra­co­visku a po práci by si ešte mohol zájsť do fitka na cross­fit či jógu za zvý­hod­nené zamest­na­necké vstupné. Namiesto toho, aby si sa po prí­chode domov cítil ako zbitý pes, by si bol v skve­lej nálade, fit a zdravý tak­mer po celý rok. Znie to ako z roz­právky? V mno­hých fir­mách je to rea­lita.

google-office-interior-2

Foto: cdn.home-designing.com

Vzde­lá­va­nie

Nikto nechce zamest­nan­cov, ktorí stoja na mieste a nikam nena­pre­dujú. Naopak chcú, aby si bol repre­zen­ta­tívny, mal skvelé pre­zen­tačné schop­nosti, ovlá­dal mini­málne dva jazyky a okrem toho sa skvele orien­to­val vo svo­jom odbore. Prečo by ti však k tomu nemo­hol zamest­ná­va­teľ dopo­môcť for­mou jazy­ko­vých kur­zov či kur­zov soft skills? Naučíš sa niečo nové a navyše ťa to nesku­točne moti­vuje. Okrem toho by ti mohol šéf umož­niť účast­niť sa kur­zov vo vlast­nej réžii. Možno ešte štu­du­ješ alebo uva­žu­ješ, že si spra­víš ďalší titul či sa pri­hlá­siš na vysnenú fran­cúz­štinu. Neza­ha­dzuj svoje sny len preto, že pra­cu­ješ na full-time. Ak to roz­umne zdô­vod­níš, zamest­ná­va­teľ ti určite vyjde v ústrety.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt team meeting

Foto: news.kununu.com

Eventy

Kto by si občas rád neza­šiel na kon­cert, do kina, divadla alebo na zau­jí­mavú pred­nášku či kon­fe­ren­ciu súvi­siacu s tvo­jím odbo­rom? Je skvelé, ak ti zamest­ná­va­teľ umožní nav­šte­vo­vať takéto eventy za zvý­hod­nené vstupné alebo zadarmo. Ak pra­cu­ješ v mar­ke­tin­go­vej agen­túre i v médiách, zrejme o voľné vstu­penky na podu­ja­tia nemáš núdzu, no dá sa to aj inde. Či už for­mou rôz­nych spo­lu­prác, pro­pa­gá­ciou a nie­kedy stačí len milé slovo. Je dobré roz­ši­ro­vať si takto obzory a pod­po­ro­vať kul­túru. Rov­nako skvelé sú eventy orga­ni­zo­vané fir­mou, okrem tých spo­je­ných s jed­lom naprí­klad špor­tové akcie, spo­ločné pre­mie­ta­nie fil­mov alebo popu­lárne par­ties po práci, na kto­rých sa môžeš stret­núť s kole­gami a ďal­šími ľuďmi z fachu. A napo­kon, aj také oby­čajné pivo po práci poslúži svojmu účelu.

20160217205210-speaker-public-presentations-audience-conference-hand-gestures-body-language-information-meeting-talking

Foto: entrepreneur.com

Family time

Skĺbiť pra­covný a rodinný život dnes nie je ľahké, no mnohé firmy sa sna­žia to svo­jim zamest­nan­com uľah­čiť. Pred­stav si, že tvoj syn má naro­de­niny a šéf ti umožní zobrať si pol dňa voľna, aby si mu mohol uspo­ria­dať skvelú naro­de­ni­novú party. Alebo osla­vu­ješ výro­čie so svo­jou ženou a šéf ti poskytne pou­kážku na večeru v reštau­rá­cii či na víkend v kúpe­ľoch. Nebolo by to skvelé? Mnohé firmy tiež pra­vi­delne orga­ni­zujú deň pre rodi­čov s deťmi, keď môžu svoje rato­lesti vziať do práce a uká­zať im, čo vlastne ich mama alebo otec v práci robí. Nie­ktoré spo­loč­nosti pospy­tujú mamič­kám extra prís­pevky počas mater­skej a umož­ňujú im vziať deti do práce, ak neve­dia zabez­pe­čiť strá­že­nie. Skrátka, mož­nosť pre­po­jiť občas pra­covný život s pra­cov­ným, je na neza­pla­te­nie.

5723a04d1f7c0471182fa69a0b7947944d7e807a12e310e8902ba

Foto: therecruitermagazine.com

Zdroj titul­nej foto: officechai.com

Pridať komentár (0)