8 naj­lep­ších pod­cas­tov pre dizaj­né­rov

Sketcher.sk: Michal Králik / 28. mája 2015 / Tools a produktivita

Už bolo dosť obl­bu­jú­cich pes­ni­čiek zo slo­ven­ských, ale aj zahra­nič­ných rádií. 

Občas ani vlastne nepo­znám roz­diel, lebo hrajú úplne to isté. Ak sa mi náho­dou stane, že u rádia vydr­žím viac ako hodinu, tak vlastne počú­vam rov­naký pla­y­list v stále dokola.

POD­CASTY POCHO­PI­TEĽNE RÝCHLO PRI­CHÁ­DZAJÚ K OBĽUBE AJ VO SVETE DIZAJNU.

Tro­cha slneč­ných lúčov na tejto stras­ti­pl­nej ceste za evo­lú­ciou pri­ná­šajú pod­casty. Pod­cast je podľa chyt­rej wiki­pé­die (ktorá odomňa v posled­nej dobe furt ťahá peniaze) digi­tálne médium, ktoré obsa­huje viac die­lov audio, video, pdf, alebo ePub súbo­rov na stia­hnu­tie, počú­va­nie on-line v počí­tači, alebo na mobil­nom zaria­dení. Po slo­ven­sky je to dobrá alter­na­tíva, ako nepo­čú­vať rádiá.

Pod­casty pocho­pi­teľne rýchlo pri­chá­dzajú k obľube aj vo svete dizajnu. Sú skve­lou ces­tou, ak chcete stále držať krok so sve­tom dizajnu a pri­tom naprí­klad cvi­čiť vo fitku, alebo sa pri­tom pre­chá­dzať so psom.

Tie, ktoré vám dnes pred­sta­vím sú zadarmo, ale aj pla­tené. Ak máte záu­jem počú­vať ľudí baviť sa o dizajne, tento zoznam pod­cas­tov by ste mali určite prejsť. Všetky pod­casty sú samoz­rejme v anglič­tine.

design-matters-with-debbie-millman-podcast

Design Mat­ters

Design Mat­ters s Deb­bie Mill­man je pod­cast, ktorí sa na iTu­nes obja­vil už v roku 2009. Môžete tu nájsť naj­lep­ších gra­fic­kých dizaj­né­rov, auto­rov, kre­a­tív­cov ako naprí­klad Ste­ven Hel­ler, Ste­fan Sag­me­is­ter, Sara Blake či Tim Brown.

S viac ako 50-tisíc stia­hnu­tiami mesačne na iTu­nes je Design Mat­ters jeden z naj­po­pu­lár­nej­ších dizajn pod­cas­tov a mal by ho mať každý dizaj­nér v kolónke “must-lis­ten”. Kom­pletný archív už z roku 2005 je možné nájsť na stránkeDesignObserver.com.

art_062413_h_new

The Deeply Grap­hic Design Cast

Tento pod­cast je zame­raný pre­dov­šet­kým na dizaj­né­rov na voľ­nej nohe a men­šie agen­túry. Každý diel sa zaoberá témami súvi­sia­cimi s gra­fic­kým dizaj­nom, náj­de­ním si kli­en­tov až po on-line port­fó­liá. Hos­ti­te­lia Wes McDo­well, Brand Voss a Mikelle Mor­ri­son ponú­kajú rady, triky a odpo­ve­dajú aj na otázky poslu­chá­čov.

ElsGQ5X

On The Grid

On The Grid je pods­cast kto­rého hos­ti­te­lia sú Matt McI­nerny, Andy Man­gold, a Dan Auer. Každý týž­deň títo traja hovo­ria o dizajne a o tom, aký má dizajn prí­nos pre svet. Web náj­dete tu!

small_1400686742-artwork

Happy Mon­day

Sarah Par­men­ter je krásna žena. Počú­vať jej pon­del­kový pod­cast je priam per­fektné. Asi 30 minút trva­júce mini inter­view a inšpi­rá­cie sú skve­lým štar­tom do pra­cov­ného týždňa. Už len škoda toho Josha. :)

Screen-shot-2012-09-21-at-3.17

Shop Talk show

Túto talk show vedú chlapci Chris Coy­ier a Dave Rupert. Hovo­ria hlavne o web dizajne a prog­ra­mo­vaní.

bigwebshow

The Big Web Show

Všetko, čo je pod­statné na webe sa dozviete od hos­ti­teľa Jeff­ryho Zeld­mana s hos­ťami, kto­rými sú veľké mená sve­to­vého web dizajnu.

small_1421070133-artwork

Unfi­nis­hed Busi­ness

Andrew Clarke a jeho hos­tia hovo­ria každý týž­deň o biz­nis stránke web dizajnu. Tieto témy nie sú tak časté a preto je to podľa mňa veľmi dobrý pod­cast. Pod­cast na iTu­nes.

Typeradio — Now we are talking.

Type­ra­dio

Type­ra­dio je Micro FM vysie­la­nie, MP3 inter­ne­tové rádio a pod­cast. Vysie­lajú roz­ho­vory, odpo­vede na otázky a veľa iného. Type­ra­dio pods­casty pokrý­vajú nie len oblasť typo­gra­fie ale aj dizajn.

Poznáte ešte nejaké, ktoré stoja zato? Tak sa snami o ne podeľte!

Pridať komentár (0)