8 pra­vi­diel, kto­rý­mi sa ria­dia úspeš­ní ľudia

Henrieta Balazsová / 2. októbra 2016 / Lifehacking

Nech sa pokú­šaš o úspech v akej­koľ­vek oblas­ti, dodr­žia­va­nie tých­to pra­vi­diel ti ces­tu urči­te uľah­čí. A neza­bú­daj, že všet­ko je mož­né, dosiah­nuť nemož­né trvá len o čosi dlh­šie.

Uč sa nové veci

Bez ohľa­du na to, či ško­lu ešte nav­šte­vu­ješ ale­bo už nie, zla­té pra­vid­lo znie – nepres­tá­vaj na sebe pra­co­vať. Zau­jí­maj sa o veci, kto­ré ťa bavia a vyhľa­dá­vaj nové infor­má­cie. Kaž­dý deň venuj mini­mál­ne jed­nu hodi­nu číta­niu.

book-books-library-favim-com-175614

foto: favim.com

Zame­raj sa na svo­je sil­né strán­ky

Dnes už nikto nemô­že spo­chyb­niť, že kaž­dý jeden člo­vek má v sebe talent. Pou­va­žuj, čo ťa vždy bavi­lo, v čom si naozaj dob­rý. Vždy si vyni­kal v mate­ma­ti­ke? Už na základ­nej si trom­fol uči­teľ­ku svo­ji­mi kres­ba­mi? Píšeš rad­šej, ako hovo­ríš? Zame­raj sa na svo­ju sil­nú strán­ku a pra­cuj na nej.

Určuj si pri­ori­ty

Mul­ti­tas­king pre­stá­va byť „in“. Ove­ľa efek­tív­nej­šie je zame­rať sa na kon­krét­nu vec a dotiah­nuť ju na 100%. Naj­nov­šie štú­die odpo­rú­ča­jú, určiť si na jeden deň 2 – 3 pri­ori­ty, na kto­ré upria­miš svo­ju pozor­nosť.

books-desk-inspiration-notes-favim-com-4006811

foto: favim.com

Zvy­šuj svo­ju finanč­nú gra­mot­nosť

Výsled­ky posled­né­ho veľ­ké­ho tes­to­va­nia finanč­nej gra­mot­nos­ti žia­kov 18 kra­jín z roku 2014 pôso­bia zne­po­ko­ju­jú­co – za Slo­ven­skom sa ocit­lo len Talian­sko a Kolum­bia. Vez­mi ini­cia­tí­vu do vlast­ných rúk a venuj tej­to oblas­ti dosta­toč­nú pozor­nosť. S úspe­chom sú pred­sa spo­je­né aj penia­ze a je dôle­ži­té, aby si bol ich pánom, nie slu­hom.

Vstá­vaj sko­ro

Je doká­za­né, že ľudia, kto­rí pra­vi­del­ne vstá­va­jú skôr, sú úspeš­nej­ší. Majú viac nápa­dov, sú pro­duk­tív­nej­ší a deň zvlá­da­jú s lep­šou nála­dou. Ak vsta­neš kaž­dý deň skôr len o hodi­nu, na svo­je kon­to si pri­pí­šeš vyni­ka­jú­cich 365 hodín, čo je viac než 15 dní. Je len na tebe, ako ich využi­ješ.

Sta­nov si cie­le

Napíš si zoznam svo­jich cie­ľov a snov. Môže ich byť pokoj­ne aj 100, no svo­ju pozor­nosť a sna­hu upriam vždy maxi­mál­ne na 2 – 3. Pro­ces zame­rať sa na nie­čo kon­krét­ne, skve­le vysti­hol zná­my autor mno­hých best­sel­le­rov Robert Kiy­o­sa­ki – Fol­low One Cour­se Until Suc­cess­full.

Sta­raj sa o svo­je telo

Kto by nepoz­nal sta­ré zná­me: „V zdra­vom tele zdra­vý duch“. Akej­koľ­vek fyzic­kej akti­vi­te sa odpo­rú­ča veno­vať kaž­dý deň aspoň jed­nu hodi­nu. Je na tebe, či sa pôj­deš prejsť ale­bo si vybe­rieš silo­vé cvi­če­nie ale­bo kar­dio. Okrem toho, že tvo­je telo zapla­ví hor­món šťas­tia, budeš mať aj čis­tej­šiu myseľ. Rov­na­ko dôle­ži­tá je samoz­rej­me pes­trá a zdra­vá stra­va.

bike-hipster-indie-life-favim-com-1223812

foto: favim.com

Vyhľa­dá­vaj ľudí s podob­ný­mi záuj­ma­mi

Skve­lým spô­so­bom, ako spoz­nať nad­šen­cov s rov­na­ký­mi záuj­ma­mi a cieľ­mi je účasť na rôz­nych kur­zoch a ško­le­niach. Sle­duj aj strán­ky a záuj­mo­vé sku­pi­ny na Face­bo­oku a neboj sa skon­tak­to­vať s tými, kto­rí sa danej oblas­ti venu­jú. Neza­bú­daj, že kaž­dý bol raz na štar­to­va­cej čia­re a je mno­ho ľudí, kto­rí ti radi pomô­žu a ochot­ne zod­po­ve­da­jú tvo­je otáz­ky.

zdroj: lifehack.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:successfull.walkme.com

Pridať komentár (0)