8 pra­vi­diel, kto­rými sa ria­dia úspešní ľudia

Henrieta Balazsová / 2. októbra 2016 / Tools a produktivita

Nech sa pokú­šaš o úspech v akej­koľ­vek oblasti, dodr­žia­va­nie týchto pra­vi­diel ti cestu určite uľahčí. A neza­bú­daj, že všetko je možné, dosiah­nuť nemožné trvá len o čosi dlh­šie.

Uč sa nové veci

Bez ohľadu na to, či školu ešte nav­šte­vu­ješ alebo už nie, zlaté pra­vidlo znie – nepres­tá­vaj na sebe pra­co­vať. Zau­jí­maj sa o veci, ktoré ťa bavia a vyhľa­dá­vaj nové infor­má­cie. Každý deň venuj mini­málne jednu hodinu číta­niu.

book-books-library-favim-com-175614

foto: favim.com

Zame­raj sa na svoje silné stránky

Dnes už nikto nemôže spo­chyb­niť, že každý jeden člo­vek má v sebe talent. Pou­va­žuj, čo ťa vždy bavilo, v čom si naozaj dobrý. Vždy si vyni­kal v mate­ma­tike? Už na základ­nej si trom­fol uči­teľku svo­jimi kres­bami? Píšeš rad­šej, ako hovo­ríš? Zame­raj sa na svoju silnú stránku a pra­cuj na nej.

Určuj si pri­ority

Mul­ti­tas­king pre­stáva byť „in“. Oveľa efek­tív­nej­šie je zame­rať sa na kon­krétnu vec a dotiah­nuť ju na 100%. Naj­nov­šie štú­die odpo­rú­čajú, určiť si na jeden deň 2 – 3 pri­ority, na ktoré upria­miš svoju pozor­nosť.

books-desk-inspiration-notes-favim-com-4006811

foto: favim.com

Zvy­šuj svoju finančnú gra­mot­nosť

Výsledky posled­ného veľ­kého tes­to­va­nia finanč­nej gra­mot­nosti žia­kov 18 kra­jín z roku 2014 pôso­bia zne­po­ko­ju­júco – za Slo­ven­skom sa ocitlo len Talian­sko a Kolum­bia. Vezmi ini­cia­tívu do vlast­ných rúk a venuj tejto oblasti dosta­točnú pozor­nosť. S úspe­chom sú predsa spo­jené aj peniaze a je dôle­žité, aby si bol ich pánom, nie slu­hom.

Vstá­vaj skoro

Je doká­zané, že ľudia, ktorí pra­vi­delne vstá­vajú skôr, sú úspeš­nejší. Majú viac nápa­dov, sú pro­duk­tív­nejší a deň zvlá­dajú s lep­šou nála­dou. Ak vsta­neš každý deň skôr len o hodinu, na svoje konto si pri­pí­šeš vyni­ka­jú­cich 365 hodín, čo je viac než 15 dní. Je len na tebe, ako ich využi­ješ.

Sta­nov si ciele

Napíš si zoznam svo­jich cie­ľov a snov. Môže ich byť pokojne aj 100, no svoju pozor­nosť a snahu upriam vždy maxi­málne na 2 – 3. Pro­ces zame­rať sa na niečo kon­krétne, skvele vysti­hol známy autor mno­hých best­sel­le­rov Robert Kiy­o­saki – Fol­low One Course Until Suc­cess­full.

Sta­raj sa o svoje telo

Kto by nepoz­nal staré známe: „V zdra­vom tele zdravý duch“. Akej­koľ­vek fyzic­kej akti­vite sa odpo­rúča veno­vať každý deň aspoň jednu hodinu. Je na tebe, či sa pôj­deš prejsť alebo si vybe­rieš silové cvi­če­nie alebo kar­dio. Okrem toho, že tvoje telo zaplaví hor­món šťas­tia, budeš mať aj čis­tej­šiu myseľ. Rov­nako dôle­žitá je samoz­rejme pes­trá a zdravá strava.

bike-hipster-indie-life-favim-com-1223812

foto: favim.com

Vyhľa­dá­vaj ľudí s podob­nými záuj­mami

Skve­lým spô­so­bom, ako spoz­nať nad­šen­cov s rov­na­kými záuj­mami a cieľmi je účasť na rôz­nych kur­zoch a ško­le­niach. Sle­duj aj stránky a záuj­mové sku­piny na Face­bo­oku a neboj sa skon­tak­to­vať s tými, ktorí sa danej oblasti venujú. Neza­bú­daj, že každý bol raz na štar­to­va­cej čiare a je mnoho ľudí, ktorí ti radi pomôžu a ochotne zod­po­ve­dajú tvoje otázky.

zdroj: lifehack.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:successfull.walkme.com

Pridať komentár (0)