9 európskych startupov, ktoré presvedčili investorov, že majú veľkú budúcnosť

Amer Owaida / 8. novembra 2018 / Startupy

  • Od fi­nan­cií, cez do­nášky jedla, až po pivo
  • Tieto európ­ske star­tupy pre­sved­čili in­ves­to­rov, že sú bu­dúc­nos­ťou vo svo­jich od­vet­viach
  • Dali by sa na­zvať európ­skymi jed­no­rož­cami

Star­tupy, ktoré pre­žijú svoju po­čia­točnú fázu a zme­nia sa na úspešnú firmu, sú oje­di­nelé. Star­tupy, z kto­rých sa stanú mno­ho­mi­li­ó­nové firmy, ktoré do­kážu zme­niť od­vet­vie, v kto­rých pô­so­bia, sú ešte oje­di­ne­lej­šie. My sme pre teba vy­brali pre­hľad tých, ktoré by sa dali po­va­žo­vať za star­tu­pové jed­no­rožce a ich va­lu­ácia sa hýbe na úrovni jed­nej mi­liardy eur a viac. Do­kopy sa po­da­rilo týmto star­tu­pom vy­zbie­rať od in­ves­to­rov 12,6 mi­li­ó­nov eur. Čiže vieš si pred­sta­viť akú veľkú dô­veru majú v ich pro­dukt a úspech?

Vis­ta­Jet

Tento star­tup z Malty  sa za­oberá do­pra­vou, kon­krétne ako je z mena evi­dentné tou le­tec­kou. Má flo­tilu viac ako 70 sú­krom­ných lie­ta­diel,  ktorá sa skladá hlavne z lie­ta­diel typu Bom­bar­dier Chal­len­ger a Bom­bar­dier Glo­bal. Zá­kaz­ník si za­platí pred­platné v po­čte le­to­vých ho­dín, ktoré po­tre­buje a po­tom si re­zer­vuje lety podľa po­treby. Tento rok firma roz­ší­rila svoje pô­so­be­nie o firmu Vista Glo­bal Hol­dings, ktorá pod se­bou za­stre­šuje firmu Vis­ta­Jet, Vista Le­ase (firma ktoré sa za­oberá lí­zin­gom a fi­nan­co­va­ním lie­ta­diel) a Tech X (le­tecká tech­no­lo­gická firma). Od­ha­do­vaná va­lu­ácia firmy je pri­bližne 2,2 mi­liardy EUR.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Ro­bert Sul­li­van

De­li­ve­roo

Gas­tro je je­den z naj­väč­ších prie­mys­lov sveta a jeho hod­nota sa od­ha­duje na 1,61 bi­li­óna eur. Ne­čudo, že star­tu­pom, ktoré tra­fia správny re­cept, sa v ňom, darí. De­li­ve­roo je brit­ský star­tup, ktorý sa za­oberá do­náš­kou jedla a na to vy­užíva aj naj­nov­šie tech­no­ló­gie ako je stro­jové uče­nie, aby od­ha­do­val a po­tom skra­co­val časy do­ná­šok. Úp­rimne, kto z nás by nech­cel mať ob­jed­nané jedlo doma rých­lej­šie. Mo­men­tálne sa firma rýchlo roz­ši­ruje na rôzne trhy a pô­sobí už v Ho­land­sku, Sin­ga­pure, Aus­trá­lií či Fran­cúz­sku a iných kra­ji­nách. Od­ha­do­vaná va­lu­ácia firmy je zhruba 1,75 mi­liardy EUR. 

Re­vo­lut

V Bri­tá­nií ešte chvílu zo­sta­neme. Ná­zov Re­vo­lut by ti mal už niečo ho­vo­riť, mi­ni­málne ak si náv­štev­ní­kom nášho por­tálu, keďže sme o ňom už po­pí­sali veľa. V skratke, je to brit­ská fin­te­chová firma, ktorá sa za­oberá me­dzi­ná­rod­ným pre­vo­dom pe­ňazí, vý­me­nou mien, ale po­sky­tuje aj pred­pla­tené de­betné karty a za­oberá aj kryp­to­me­nami. Firma do­ká­zala pre­sved­čiť in­ves­to­rov, že po­sky­tuje fi­nančné služby bu­dúc­nosti a tí do nej pre­in­ves­to­vali pri­bližne 300 mi­li­ó­nov EUR. Od­ha­do­vaná hod­nota star­tupu je pri­bližne 1,5 mi­liardy EUR.

Dar­k­trace

Čo sa stane, keď spoja sily ma­te­ma­tici z Cam­brid­ges­kej uni­ver­zity a experti na ky­ber­ne­tickú bez­peč­nosť? Vznikne star­tup za­me­raný na ky­ber­ne­tickú bez­peč­nosť, ktorý vy­užíva umelú in­te­li­gen­ciu, tak by sa dal opí­sať Dar­k­trace v kocke. Soft­vér sa hlavne za­me­riava na ochranu fi­rem­ných sietí, clou­do­vých a vir­tu­ali­zo­va­ných pro­stredí, IoT a prie­my­sel­ných ria­dia­cich sys­té­mov. Dar­k­trace do­káže au­to­nómne de­te­ko­vať a bo­jo­vať s no­vými cy­ber hroz­bami v rámci ce­lej siete pod­niku. Do firmy zain­ves­to­vali aj ka­pi­tá­lové fondy ako je Sam­sung Ven­tu­res  a výška in­ves­tí­cie pre­kro­čila sumu 203 mi­li­ó­nov EUR. Od­ha­do­vaná hod­nota firmy v sú­čas­nosti je 1,4 mi­liardy EUR.
;

BlaB­la­Car

Ak ne­vlast­níš vlastné auto a nie si fa­nú­ši­kom ve­rej­nej do­pravy, tak je tu dobrá šanca, že na pre­pravu si vy­užil práve službu spo­lu­jazdy, ktorú po­núka BlaB­la­Car. Ak chceš zis­tiť viac o tomto fran­cúz­skom star­tupe, tak si mô­žeš pre­čí­tať náš člá­nok. Tento star­tup má viac ako 60 mi­li­ó­nov po­u­ží­va­te­ľov v 22 kra­ji­nách sveta a každý štvrť­rok pre­praví 18 mi­li­ó­nov pa­sa­žie­rov. Do star­tupu in­ves­to­vali via­ceré ka­pi­tá­love firmy vrá­tane Ac­cel Par­tners či In­dex ven­tu­res a po­skytli mu do­kopy in­ves­tí­cie v hod­note 293 mi­li­ó­nov eurOd­ha­do­vaná hod­nota firmy v sú­čas­nosti je 1,4 mi­liardy EUR.

Trans­fer­wise

Ďalší fin­te­chový star­tup z An­glicka, ktorý sa za­me­riava na pre­vody fi­nan­cií, na trhu je už dl­h­šie a mô­žeš si o Trans­fer­wise na­čí­tať viac v na­šom článku. Mo­men­tálne má firma viac ako 4 mi­li­óny zá­kaz­ní­kov a do­ká­zala oslo­viť aj veľ­kých in­ves­to­rov ako sú  Ri­chard Bran­son, Max Lev­chin či Pe­ter Theil. Firma zís­kala fi­nan­cie v hod­note 347 mi­li­ó­nov EUR. Jej sú­časná hod­nota sa mo­men­tálne od­ha­duje na 1,4 mi­liardy EUR.

Bre­wdog

Tento škót­sky star­tup sa za­me­ral na svet ná­po­jov, kon­krétne na mi­lo­vaný ná­poj euró­pa­nov a hlavne Slo­vá­kov, pivo. Od svojho vzniku v roku 2007 sa Bre­wdog stal naj­väč­ším škót­skym vý­rob­com re­me­sel­ného piva. Niet sa čomu ču­do­vať aj na Slo­ven­sku mo­men­tálne za­ží­vame roz­kvet re­me­sel­ných pív. Od svojho vzniku sa do­konca roz­ší­ril do sveta a tento rok do­konca ot­vo­ril svoj vlastný ho­tel vo svo­jej pi­várni v Ame­rike. Firma zís­kala fi­nan­co­va­nie v hod­note 260 mi­li­ó­nov EUR. Jej sú­časná od­ha­do­vaná hod­nota pre­sa­huje 1 mi­liardu EUR. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Step­hen D. Stro­wes

De­e­zer

De­e­zer asi ne­treba pred­sta­vo­vať všetci ho po­známe z re­klám s Egom, ktoré ke­dysi fi­čali v te­le­ví­zií. Ak však stále ne­vieš o čo sa jedná, tak je to hu­dobná služba a kon­ku­rent Spo­tify. Mo­men­tálne tento fran­cúz­sky star­tup pô­sobí vo viac ako 180 kra­ji­nách a ne­dávno za­čala spo­lu­pra­co­vať s jed­nou z naj­väč­ších hu­dob­ných spo­loč­ností na stred­nom vý­chode, Ro­tana Group. Firma zís­kala fi­nan­co­va­nie v hod­note 386 mi­li­ó­nov eur. Jej sú­časná va­lu­ácia sa oha­duje na niečo cez mi­liardu EUR.

Ta­xify

Hlavný kon­ku­rent Uberu a Ho­pinu na Slo­ven­sku, ktorý ne­dávno roz­ší­ril svoju pô­sob­nosť aj mimo Bra­ti­slavy a to do Nitry a Pre­šova. Es­tón­sky star­tup je roz­ší­rený vo viac ako 25 kra­ji­nách a za­tiaľ ho vy­užíva viac ako 10 mi­li­ó­nov po­u­ží­va­te­ľov a toto číslo má na­ďa­lej po­ten­ciál rásť. Firma za­tiaľ zís­kala in­ves­tí­cie v hod­note 103 mi­li­ó­nov EUR a je­den z in­ves­to­rov bol aj Daim­ler. Sú­časna hod­nota firmy sa od­ha­duje na ne­ce­lých 900 mi­li­ó­nov EUR.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Kar­lis Dam­brans

Zdroj: CBIn­sights

Pridať komentár (0)