9 kníh, ktoré odpo­rú­čajú úspešní Slo­váci

Richard Čermák: WebSupport / 9. august 2015 / Tools a produktivita

Ktoré knihy sku­točne stoja za pozor­nosť? Oslo­vili sme 6 úspeš­ných ľudí z biz­nisu, aby nám odpo­ru­čili to naj­kva­lit­nej­šie, čo ich v posled­nom období zau­jalo. Tieto knihy vám pood­ha­lia mnohé zau­jí­ma­vosti o úspeš­ných sve­to­vých fir­mách a pod­ni­ka­te­ľoch, z kto­rých môžete čer­pať množ­stvo inšpi­rá­cie pre svoj osobný či pro­fe­sijný rast. Nech sa páči.

Michal Meško (CEO, Martinus.sk)

Michal Mesko

zero

Zero to One (Peter Thiel) – Je to pomerne krátka, ale o to zau­jí­ma­vej­šia kniha. Peter Thiel, spo­lu­za­kla­da­teľ Pay­Palu, výrazne spo­chyb­ňuje súčasné pohľady na biz­nis a ino­vá­cie. Podľa autora v posled­nom období chý­bajú sku­točné ino­vá­cie, ktoré vytvá­rajú úplne nový trh alebo sa odvá­žia niečo radi­kálne zme­niť (z 0 na 1), nie len inkre­men­tálne (z 1 na n). Thiel síce chví­ľami zbieha k viac filo­zo­fic­kému, až odbor­nému pohľadu, stále je to však dobre čita­teľné.

elonmuskedit

Elon Musk (Ash­lee Vance) – Fas­ci­nu­júce číta­nie o člo­veku, kto­rého nie­ktorí pova­žujú za spo­ločné dieťa Steve-a Jobsa a Billa Gatesa. Pre mňa osobne je to v nie­kto­rých momen­toch ešte zau­jí­ma­vej­šie číta­nie ako živo­to­pis Steve-a Jobsa. Kniha pre­ve­die čita­teľa z juho­af­ric­kých začiat­kov Elona cez jeho vzo­stup v X.com a Pay­Pale až po jeho súčasné hviezdne pro­jekty – Tesla Motors a Spa­ceX. Dosť ma šoko­valo, koľ­ko­krát bola Tesla na pokraji ban­krotu (a to ešte aj pomerne nedávno), či bru­tálny štýl Muska, ktorý je nie­kedy veľmi podobný Job­sovi.

WorkRulesHC

Work Rules! (Laszlo Bock) – Knihu som čítal hneď po Mus­kovi. Ehm, je zau­jí­mavé vidieť dva tak odlišné pohľady na lea­ders­hip a prí­stup k ľudom (Google vs. Tesla). Kniha Work Rules! je uce­lený náhľad na to, ako fun­guje Google. Čo mi tro­chu (aj dlho­dobo) vadí je, že Google môže v mno­hých veciach k ria­de­niu ľudí pri­stu­po­vať „bub­li­novo” (vzhľa­dom na pomerne úzky pro­fil ľudí, kto­rých potre­bujú) a mnohé pra­vidlá sa na 99 % v iných fir­mách uplat­niť nedajú.

Hoci ešte aj sám Laszlo Bock (šéf People Ope­ra­ti­ons v Google) v úvode hovorí, že to tak nie je a väč­šinu vecí môže uplat­niť aká­koľ­vek firma, pri písaní jed­not­li­vých kapi­tol akoby na to úplne zabu­dol. Aj napriek tomu sa však v knihe dá nájsť množ­stvo uži­toč­ných tipov, ktoré sa dajú pou­žiť hneď zaj­tra. Naj­viac ma zau­jalo, že veľa pra­vi­diel, na kto­rých Google fun­guje, nie je žiadna rake­tová veda – sú to pomerne bežné veci, len ich treba dodr­žia­vať.

Michal Pas­tier (Cre­a­tive Direc­tor, Zara­guza)

Michal Pastier

pastier

Ríša zna­kov (Roland Bart­hes) – Verím, že v živote je dôle­žité naučiť sa vedieť a váhať záro­veň. K tomu vám pomôže naprí­klad aj skvelá kniha Rolanda Bart­hesa – Ríša zna­kov. V nej otvára množ­stvo tém, ktoré vám spo­ma­lia otá­ča­nie strá­nok, lebo jednu myš­lienku musíte pre­žú­vať aj nie­koľko minút a vychut­ná­vať si každú jej vrstvu. Naprí­klad sa pýta, či jazyk obme­dzuje komu­ni­ká­ciu. Je darom byť v zahra­ničí a neve­dieť jazyk, lebo vtedy reálne komu­ni­ku­jeme – telom a pohľa­dom. Narúša tiež náš obdiv k spon­tán­nosti, keď pri­po­me­nie, že japon­ské báb­kové divadlo Bun­raku spon­tán­nosť vylu­čuje, lebo tá by zna­me­nala návrat k ste­re­oty­pom. Dotýka sa aj takých tém, akou je naprí­klad obal. Bale­nie by malo byť na úrovni toho, čo obsa­huje, nie menej, ani nie viac. Nečí­tať pred spa­ním.

Šimon Šicko (CEO, Pixel Fede­ra­tion)

Simon Sicko

creat

Cre­a­ti­vity, Inc.: Over­co­ming the Unseen For­ces That Stand in the Way of True Ins­pi­ra­tion (Ed Cat­mull) – Kniha bola pre mňa veľmi zau­jí­mavá vo via­ce­rých rovi­nách:

1. Cre­a­ti­vity, Inc. je fil­mový svet, trošku podobný s tým naším, v kto­rom robíme hry. Pro­cesy, firemná kul­túra a v nepo­sled­nom rade pro­jek­tová kre­a­ti­vita bolo niečo, kde sa vieme veľmi inšpi­ro­vať.

2. Osobná rovina – vášeň ako hnací motor k dosia­hnu­tiu nie­čoho väč­šieho. Ísť tam, kam sa iní neod­vá­žili, pri­čom cesta nebola vyšlia­paná. – prí­beh takýchto ľudí je pre mňa vždy inšpi­ru­júci a moti­vu­júci.

3. Forma, akou je knižka písaná, plne kore­luje s obsa­hom. Ed je člo­vek, ktorý si nepot­re­buje nič doka­zo­vať a robiť si vlastné PR.

Ras­ti­slav Turek (CEO, Synopsi, Pexeso)

3

edison

Edi­son: A Bio­g­raphy (Matt­hew Joseph­son) – Edi­son bol jeden z posled­ných mul­ti­ta­len­to­va­ných géniov, ktorý tvrdou prá­cou našiel rie­še­nia na desiatky prob­lé­mov vrá­tane vybu­do­va­nia celých prie­mys­lov (elek­tri­fi­ká­cia, hudobný a fil­mový prie­my­sel, cemen­tárne, atď.). Ešte zau­jí­ma­vej­šie však je, že v porov­naní s množ­stvom iných vyná­lez­cov doká­zal svoje vyná­lezy pre­dať a pris­pô­so­biť pohod­liu zákaz­ní­kov. Už len malou per­lič­kou je neuve­ri­teľná glo­ri­fi­ká­cia Teslu a nená­visť vedená k Edi­so­novi aj napriek tomu, že ľudia sta­vajú na infor­má­ciách z tre­tej ruky, špe­ciálne po vydaní Inma­novho komixu.

output

High Out­put Mana­ge­ment (Andy Grove) – Andy Grove, „spo­lu­za­kla­da­teľ” Intelu, vysvet­ľuje, ako by mal prag­ma­tický mana­žér fun­go­vať, špe­ciálne v stred­nom manaž­mente. Zame­riava sa hlavne na to, ako vyhod­no­co­vať výsledky tímu, ako moti­vo­vať zamest­nan­cov, ako s nimi komu­ni­ko­vať, atď.

Ja som cel­kom slabý mana­žér a tak sa sna­žím načer­pať z jeho rád čo naj­viac a apli­ko­vať ich do pro­cesu ria­de­nia.

Pozrite si roz­ší­rený výber kníh od Rasťa: https://medium.com/@synopsi/reading-list-for-2015-8772fc358f0d

Ján Šifra (Co-foun­der, Sono)

Jan Sifra

How Will You Measure Your Life_Book Cover Image.jpg

How Will You Mea­sure Your Life? (Cla­y­ton M. Chris­ten­sen) – Nie je možné v živote robiť všetko sys­té­mom pokus-omyl. Exis­tujú funkčné teórie, ktoré vám pomôžu pred­ví­dať výsledky vášho kona­nia v biz­nise aj súkrom­nom živote. Táto kniha je zbierka takýchto teórií a prí­kla­dov, v akých situ­áciách ich treba apli­ko­vať. Od autora knihy The Innovator’s Dilemma.

Rasťo Kulich (Coun­try mana­ger, Google)

Rasto Turek

des

Great People Deci­si­ons (Clau­dio Fer­nán­dez-Aráoz) – Všetko je o ľuďoch. Táto kniha hovorí o tom, ako sys­te­ma­ticky nají­mať tých naj­lep­ších pre vašu firmu. O tom, prečo je EQ pri práci s ľuďmi dôle­ži­tej­šie ako IQ a ako vysoké IQ môže pomôcť rých­lej­šie dohnať chý­ba­júce skú­se­nosti.

zdroj: blog web­sup­port

Pridať komentár (0)