14 návy­kov výni­močne obľú­be­ných ľudí

Martina Ditrichová / 5. februára 2017 / Tools a produktivita

Nech si každý hovorí, čo chce, všet­kým nám záleží na tom, čo si o nás druhí mys­lia. Všetci chceme byť obľú­bení. Nie­komu na tom záleží viac, nie­komu menej.

Člo­vek je tvor spo­lo­čen­ský a potreba, aby nás zvy­šok sveta uzná­val a rešpek­to­val je hlboko zako­re­nená v kaž­dom z nás. A nejde iba o to. Keď ťa majú ľudia radi, ľah­šie dosiah­neš aj svoje ciele. Nikto nikdy nedo­sia­hol nič sám, bez pomoci, pod­pory a súdr­ž­nosti. Aj v biz­nise sú vzťahy obzvlášť dôle­žité.

Ak si milý, slušný a ohľa­du­plný, ľudia ťa prav­de­po­dobne majú radi. Sú to pod­statné vlast­nosti, ktoré sa na člo­veku cenia. Život je ale aj o drob­nos­tiach, v kto­rých sa môžeš zlep­šo­vať každý deň. Možno ti nie­ktoré prídu nepod­statné, či dokonca hlúpe. Za skúšku to ale stojí. Pri čítaní si skús pred­sta­viť svoj pocit z nie­koho, kto sa podľa nich riadi. No nemal by si takého člo­veka rád?

1.Oslovuj dru­hých menom

Buďme k sebe úprimní. Všetci sme svo­jim spô­so­bom nar­cisti. Nauč sa mená, pamä­taj si ich a pri kon­ver­zá­cii vždy osla­vuj menom. Už aj v kla­sike od Dalea Car­ne­gie — Ako vyhrať pria­te­ľov a ovplyv­niť ľudí, to bola spo­mí­naná a dobre fun­gu­júca tech­nika “ako na ľudí”.

2.Usmievaj sa, úprimne

Aj napriek tomu, že žijeme v digi­tál­nej dobe, v kto­rej tech­no­ló­gia vo veľ­kom nahrá­dza ľud­skú inte­rak­ciu, sme stále veľmi sociálne stvo­re­nia. Áno, dokonca aj intro­verti. Pou­ží­vame sociálnu inte­rak­ciu ako nástroj pre spätnú väzbu a veľa našich vedo­mých aj pod­ve­do­mých roz­hod­nutí závisí od nášho oko­lia.

giphy

zdroj: giphy.com

Veľa štú­dií doká­zalo, že nálada, či už pozi­tívna alebo nega­tívna, sa šíri medzi jed­not­liv­cami. Keď sa na teba nie­kto usmeje veľ­kým úprim­ným úsme­vom, hneď ťa to ovplyvní. Môže to byť kľudne aj cudzí člo­vek. Ak tvoj kladný postoj, môže roz­žia­riť deň nie­koho iného, tak len smelo do toho!

3. Počú­vaj (nie­len ušami)

Ak budeš ľudí naozaj počú­vať a sna­žiť sa ich pocho­piť, odce­nia to. Začni tým, že keď budeš nabu­dúce kon­ver­zo­vať s pria­teľmi, zabud­neš na svoj Face­book a nebu­deš si skro­lo­vať novinky, zatiaľ čo ti kama­rát roz­práva o svo­jom dni. A to je len začia­tok. Môžeš mu uká­zať, že mu venu­ješ všetku svoju pozor­nosť tým, že k nemu nasme­ru­ješ svoje telo aj tvár a budeš mu zrkad­liť jeho postoj, udr­žuj očný kon­takt a ver­bálne rea­guj na jeho slová, alebo aspoň pri­ky­vuj.

4.Používaj ver­bálny súhlas

Veľa psy­cho­lo­gic­kých štú­dií sa venuje tech­nike “aktív­neho počú­va­nia”. Môžeš demon­štro­vať svoje počú­va­nie tým, že opa­ku­ješ určité slová, ktoré ti dotyčný hovorí. Dáš mu najavo, že ho počú­vaš a že ťa to zau­jalo, prak­ticky ho tým vyzveš nech infor­má­ciu ešte viac roz­ve­die. A ešte k tomu mu tým trošku “poma­sí­ru­ješ ego”.

5. Kon­ver­začný “recall”- Dokáž, že si dával pozor

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt people in conversation

foto:beds.ac.uk

Ľuďom naozaj doká­žeš, že ich počú­vaš, keď im uká­žeš, že si aj pamä­táš, čo hovo­rili. Spo­meň niečo, o čom ti už dáv­nej­šie roz­prá­vali. Spo­me­nul tvoj kolega, ako rieši nejaký prob­lém? Spý­taj sa ho, ako to šlo a či už ho vyrie­šil. Tvoj kama­rát sa chys­tal maľo­vať byt? Spý­taj sa ho, akú farbu nako­niec vybral. Nemu­sia to byť veľké uda­losti v živote člo­veka. Ukáž svoj záu­jem o drob­nosti v živote dru­hých.

6. Úprimné pochvaly a kom­pli­menty

Jed­not­livci túžia po auten­tic­kom uznaní. Žiadne prázdne reči a kom­pli­menty, len aby reč nestála. To nikto nemá rád a ľudia to odha­lia. To, čo sa cení, je uprimné uzna­nie za ich snahu a úsi­lie. A buď v tom veľ­ko­rysý. Nezá­viď, ale odce­ňuj a inšpi­ruj sa. Ak nie­kto robí svoju prácu dobre, povedz mu to. On si to zapa­mätá.

7.Kritizuj taktne

V rov­na­kom duchu, ako byť šťedrý s chvá­lou, na kri­tiku buď lakomý. Ľudia majú cit­livé ego. Samoz­rejme, nie­kedy je opra­viť nie­koho nevy­hnutné. Snaž sa to ale spra­viť taktne a jemne. Nemu­síš naňho hneď uka­zo­vať prs­tom pred celou sku­pi­nou. Buď disk­trétny a snaž sa kri­tiku zaoba­liť, aby ju dotyčný pocho­pil, ale prí­liš sa ho nedot­kla. Buď k nej pri­daj kom­pli­ment, alebo spo­meň aj svoje chyby, nech sa cíti lep­šie. Nikdy neplyt­vaj kri­ti­kou.

8.Nedávaj roz­kazy, pýtaj si

Nikto nemá rád “šéfov” okolo seba. Ak potre­bu­ješ, aby pre teba nie­kto niečo spra­vil, keď si to vypý­taš, namiesto toho, aby si si to objed­nal, dosiah­neš rov­naký výsle­dok, ale s lep­ším poci­tom toho dru­hého. Všetko je o správ­nom prí­stupe. Pre­chod z jed­no­du­chého: „Potre­bu­jem tie reporty do večera, daj mi to ASAP!” na „Mohol by si mi tie reporty poslať do večera? Veľmi by mi to pomohlo.” Je to v tom prie­pastný roz­diel.

9.Buď reál­nou oso­bou, nie robo­tom

Smiling hipster girl using laptop at cafe

foto: ucinsight.com

Ľudia radi vidia cha­rak­ter a auten­tic­kosť. Nesnaž sa zo seba robiť niečo, čo nie si. Ani pokiaľ ide o obchodné stret­nu­tia. Je veľmi ľahké pre­stre­liť a vyze­rať ako fal­zi­fi­kát. Buď seba­ve­domý a rešpek­tu­hodný. Experti radia, že keď sa pred­sta­vu­ješ, postav sa priamo pred dotyč­ného a jemne sa k nemu nakloň. Tak o tebe bude roz­mýš­ľať s väč­ším rešpek­tom.

10.Staň sa exper­tom v roz­prá­vaní prí­be­hov

Ľudia milujú his­torky a tie skvelé si vyža­dujú dob­rého roz­prá­vača. Roz­prá­va­nie je ume­lecká forma, ktorá vyža­duje zna­losť jazyka a sti­mu­lá­ciu. Ľudia ťa budú zbož­ňo­vať, keď sa v tom sta­neš maj­ster.

11.Fyzický dotyk

wolf_hug

zdroj: roadshow.com.au

Toto je cel­kom náročné, takže opatrne s tým. Fyzický dotyk musí byť vyko­naný nenú­te­ným spô­sob, ináč “nevyz­nie” dobre. Nie je to objí­maní kole­gov. Ale je doká­zané, že dotyky vedia vytvo­riť spo­je­nie medzi ľuďmi. Dob­rým prí­kla­dom je jemný dotyk zápäs­tia toho dru­hého (ľavou rukou) alebo potra­se­nie pra­vou rukou po dobre vyko­na­nej práci, je to aj skvelý spô­sob ako ukon­čiť kon­ver­zá­ciu. Musíš sa pri tom ale cítiť pohodlne.

12.Nechaj si pora­diť

Požia­dať dru­hých o pomoc je prek­va­pivo skvelá stra­té­gia, aby si ťa obľú­bili. Uká­žeš im tým svoj rešpekt a že ťa zau­jíma ich názor. Všetci sa radi cítime uži­toční a dôle­žití. Ak pomô­žeš dru­hému, aby sa cítil lep­šie samým sebou, bude ťa mať jed­no­značne rad­šej.

13.Vynechaj klišé

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hipster group

foto: gettyimages.com

Väč­šina z nás nemá rado nud­ných ľudí. Sú únavní a nezau­jí­maví. Namiesto toho, máme radi nezvy­čaj­ných, jedi­neč­ných, nie­kedy dokonca až bizard­ných ľudí. Jed­ným skve­lým prí­kla­dom sú roz­ho­vory. Rad­šej ako „Teší ma, že vás spoz­ná­vam” použi niečo ori­gi­nál­nej­šie, zapa­mä­ta­teľ­nej­šie. Stačí jemne sa odlí­šiť, nemu­síš vynájsť koleso a dlhý čas nad tým roz­mýš­ľať, rad­šej zapo­jiť spon­tán­nosť.

14. Pýtaj sa

Pýtaj sa ľudí na ich život, záujmy, vášne, ukáž záu­jem. Ľudia o sebe radi roz­prá­vajú. Aj keď kon­ver­zá­cia nebude veľmi plodná, budú ťa mať rad­šej už len preto, že si na nich upria­mil pozor­nosť.

Možno sa ti nezdá, že by tieto malič­kosti mohli niečo zme­niť. Skús ich ale zakom­po­no­vať do svojho kaž­do­den­ného života a sám uvi­díš, či sa niečo zme­nilo. Skús to naprí­klad aj hneď a daj nám vedieť.:)

zdroj: medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: salon.com

Pridať komentár (0)