15 skve­lých apli­ká­cií, kto­ré by nema­li chý­bať v mobi­le žiad­ne­ho ces­to­va­te­ľa

Ľubica Mervová / 14. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com/pexels.com

Ak čas­to ces­tu­ješ, zbys­tri pozor­nosť, pri­ná­ša­me ti nie­koľ­ko apli­ká­cií, kto­ré ti môžu ces­to­va­nie sprí­jem­niť a vyrie­šiť pár náhod­ných prob­lé­mov.

1. Con­ver­ter Plus

Ak ces­tu­ješ mimo kra­jín, kde sa pla­tí eurom, zíde sa ti táto apli­ká­cia. Okrem peňaž­nej meny ti pre­po­čí­ta aj stup­ne Cel­sia na Fah­ren­he­i­ty ale­bo kilá na poun­dy. Táto skve­lá mate­ma­tic­ká app­ka ti vypo­čí­ta dokon­ca aj výš­ku trin­gel­tu, kto­rý by si mal v reštau­rá­cii dať.

Fun­gu­je iba na iOS

converter-plus-best-free-apps

foto:pcmag

2. Expe­dia

Expe­dia bola dlho zná­ma ako strán­ka na booko­va­nie a vyhľa­dá­va­nie dovo­le­niek a infor­má­cií o ces­to­va­ní. Jej mobil­ná apli­ká­cia je však tro­chu iná. Môžeš cez ňu natra­fiť na exklu­zív­ne zľa­vy last-minu­te uby­to­va­ní, môžeš si objed­nať pre­ná­jom auta a vyhľa­dá­vať akti­vi­ty v des­ti­ná­cii, v kto­rej sa nachá­dzaš.

Fun­gu­je na iOS, Andro­id a Win­do­ws Pho­ne

Expedia-Windows-App

foto:pcmag

3. Gas­Bud­dy

Ak ces­tu­ješ autom po USA ale­bo Kana­de, Gas­Bud­dy bude tvo­jim skve­lým pomoc­ní­kom. Pomô­že ti nájsť najb­liž­šiu čer­pa­ciu sta­ni­cu pod­ľa toho, kde sa nachá­dzaš a ešte ti aj odpo­ru­čí tú naj­lac­nej­šiu.

Fun­gu­je na Andro­id, Black­Ber­ry, iOS a Win­do­ws Pho­ne

141229114129-gas-apps-gas-buddy-1024x576

foto:pcmag

4. Tri­pAd­vi­sor

Tri­pAd­vi­sor pat­rí medzi naj­lep­šie apli­ká­cie pre ces­to­va­te­ľov. Posky­tu­je recen­zie hote­lov, reštau­rá­cií a miest v oko­lí. Obsa­hu­je aj fot­ky nahra­té ostat­ný­mi uží­va­teľ­mi, kto­ré posky­tu­jú reál­nej­ší pohľad než skres­le­né fot­ky ces­to­viek a rôz­nych pro­mo strá­nok. Tri­pAd­vi­sor je asi naob­saž­nej­šia apli­ká­cia toh­to typu, keď­že má veľ­mi veľ­kú a aktív­nu komu­ni­tu uží­va­te­ľov.

Môžeš ho stiah­nuť na Andro­id, iOS, Nokia, Win­do­ws Pho­ne

best-android-apps-valentines-day-tripadvisor-hotel-flights-130204

foto:pcmag

5. Hotel Tonight

Pokiaľ nepat­ríš medzi tých, čo potre­bu­jú mať zabo­oko­va­ný hotel dva mesia­ce pred odcho­dom, Hotel Tonight je skve­lá apli­ká­cia, kto­rou zože­nieš uby­to­va­nie aj na posled­nú chví­ľu. Väč­ši­nou, keď­že hote­ly potre­bu­jú pre­dať nevy­bo­oko­va­né izby, sú aj za skve­lú cenu. Ak stá­le pani­ká­riš, či bude na dovo­len­ke všet­ko tip-top, stiah­ni si túto apli­ká­ciu pre isto­tu, keby sa nie­čo poka­zi­lo.

Pod­po­ru­je ju Andro­id, iOS a Win­do­ws Pho­ne

Screen-Shot-2013-07-15-at-12.16.49-AM

foto:pcmag

6. iExit

Ak ces­tu­ješ autom na dlhú vzdia­le­nosť, iExit ti napo­vie, aké služ­by sú poblíž diaľ­nič­ných výjaz­dov. Pokrý­va pre­dov­šet­kým ame­ric­ké diaľ­ni­ce, zis­tí, kde sa nachá­dzaš a náj­de najb­liž­ší diaľ­nič­ný výjazd a ponúk­ne ti zoznam reštau­rá­cií, hote­lov, čer­pa­cích sta­níc či odpo­čí­va­diel v oko­lí. Ak máš neja­kú obľú­be­nú sieť reštau­rá­cií, môžeš si ju pri­dať do obľú­be­ných a iExit ti dá vedieť, ak sa neja­ká bude nachá­dzať v tvo­jej blíz­kos­ti. Ušet­ríš si ner­vy, že si zišiel z diaľ­ni­ce prí­liš sko­ro, ale­bo že si zabu­dol odbo­čiť.

Fun­gu­je na Andro­id a iOS

iExit

foto:pcmag

7. Kay­ak

Web­strán­ka Kayak.com ponú­ka jed­ny z naj­lep­ších slu­žieb v oblas­ti lete­niek. Hlav­ne ak potre­bu­ješ vedieť hneď všet­ky detai­ly letu. Sta­ré časy, kedy bol Kayak.com iba na vyhľa­dá­va­nie letov sú už preč. Teraz si môžeš pred­pla­tiť lety, hote­ly aj pre­ná­jom auta. Ako dopl­nok ponú­ka služ­by ako Orbitz a Pri­ce­li­ne, aby si si mohol ove­riť, či objed­ná­vaš naozaj naj­vý­hod­nej­šie.

Fun­gu­je na Andro­id, iOS, Kind­le Fire a Win­do­ws Pho­ne

kayakapp

foto:pcmag

8. Menu­Pa­ges

Keď ces­tu­ješ autom, občas sa sta­ne, že obja­víš reštau­rá­ciu cez Goog­le Maps. Nevi­díš však akú majú ponu­ku a koľ­ko jed­lá sto­ja. S Menu­Pa­ges sa dozvieš či dáš za kávu dolár ale­bo pol majet­ku. Ak aj reštau­rá­cia den­ne obmie­ňa svo­je menu, uká­že ti pre pred­sta­vu aspoň to vče­raj­šie. Táto apli­ká­cia sa ti zíde, ak budeš ces­to­vať po Ame­ri­ke, keď­že Euró­pu zatiaľ nepok­rý­va.

Stiah­neš ju na Andro­id a iOS

menupages-420x375

foto:pcmag

9. Open­Tab­le

Open­Tab­le fun­gu­je naj­mä vo veľ­kých mes­tách v USA, v Kana­de ale aj v Lon­dý­ne. Pomô­že ti nájsť reštau­rá­cie, kto­ré vyho­vu­jú tvo­jim kri­té­riám, uká­že ti otvá­ra­cie hodi­ny, recen­zie a môžeš pria­mo uro­biť aj rezer­vá­ciu. Vie ti uľah­čiť roz­ho­do­va­nie hlav­ne ak ces­tu­ješ po cudzích mes­tách.
Fun­gu­je na Andro­id, Ama­zon Fire, Black­Ber­ry, iOS a Win­do­ws Pho­ne

opentableapp

foto:pcmag

10. Orbitz Flights, Hotels, Car

Orbitz Flights, Hotels, Cars vyhľa­dá­va­jú naj­vý­hod­nej­šie ponu­ky ces­to­va­nia. Môžeš si ich pria­mo zabo­oko­vať. Orbitz app­ky využí­va mno­ho ľudí na plá­no­va­nie dovo­len­ky, rov­na­ko ako na last-minu­te booko­va­nie uby­to­va­nia počas ces­ty.

Stiah­neš na Andro­id, iOS, Kind­le Fire

best-android-apps-cheap-flights-orbitz-screenshot-120704

foto:pcmag

11. Pac­king Pro

Pac­king Pro je jedi­ná z apli­ká­cií v tom­to člán­ku, kto­rá je pla­te­ná. Sto­jí 2,99$ a je vytvo­re­ná na písa­nie si zozna­mu. Pomô­že ti pamä­tať si, čo si máš zaba­liť a takis­to si zna­čí, čo už zaba­le­né máš. Skve­lo poslú­ži aj ako dôkaz toho, čo si mal zaba­le­né, pokiaľ by sa ti stra­ti­la bato­ži­na. Ponú­ka rôz­ne typy zozna­mov pod­ľa toho kam a ako ces­tu­ješ ale­bo si môžeš tvo­riť vlast­ný zoznam potreb­ných vecí.

Stiah­neš ju len na iOS

PackingProApp1logo

foto:pcmag

12. Roadt­rip­pers

Napíš do apli­ká­cie odkiaľ vyrá­žaš, cie­ľo­vú des­ti­ná­ciu, dátum ces­ty a svo­je záuj­my a Roadt­rip­pers ti naplá­nu­je skve­lý výlet. Náj­de atrak­cie, reštau­rá­cie, múzeá, zábav­né par­ky, kem­py a vše­li­čo iné. Ak počas ces­ty náj­deš odboč­ku kam by si chcel zájsť, jed­no­du­cho si ho pri­dáš a Roadt­rip­pers ti pre­kres­lí tra­su ces­ty a náj­de ďal­šie veci, čo by ťa moh­li zau­jí­mať.

Fun­gu­je pre Andro­id a iOS

15884922231_3812385b90_h

foto:pcmag

13. SkyS­can­ner

SkyS­can­ner ti pomô­že nájsť lac­né leten­ky. Môžeš si vybrať najb­liž­šie letis­ko a zadať aký­koľ­vek cieľ a náj­de ti naj­lep­šie mož­nos­ti. Potom môžeš využiť inte­rak­tív­ny graf na vyhľa­da­nie naj­lac­nej­šie­ho ter­mí­nu. So SkyS­can­ner vieš výraz­ne ušet­riť a naplá­no­vať si ide­ál­ny let.

Stiah­nuť ho môžeš na Andro­id, Black­Ber­ry, iOS a Win­do­ws Pho­ne

best-android-apps-cheap-flights-skyscanner-screenshot-120704 (1)

foto:pcmag

14. Tri­po­ma­tic

Tri­po­ma­tic ti pomô­že naplá­no­vať čo chceš na dovo­len­ke robiť a čo chceš vidieť. Vieš si vytvo­riť den­né plá­ny od miest, kto­ré je mož­né v oko­lí des­ti­ná­cie nav­ští­viť, po kaviar­ne či reštau­rá­cie. Tri­po­ma­tic evi­du­je viac než tisíc­ky atrak­cií v stov­kách des­ti­ná­cií. Apli­ká­cia je pre­po­je­ná s tripomatic.com, tak­že si vieš svo­je plá­ny pozrieť aj na veľ­kom moni­to­re. Mno­hé des­ti­ná­cie ponú­ka­jú aj off­li­ne obsah ako mapy, fot­ky a sprie­vod­cov.

Fun­gu­je na Andro­id a iOS

Tripomatic-App

foto:pcmag

15. Num­beo

Pokiaľ sa ešte len chys­táš na dovo­len­ku a zis­ťu­ješ si info o jed­not­li­vých kra­ji­nách, skús Num­beo. Je to naj­väč­šia sve­to­vá data­bá­za, kde jed­not­li­ví uží­va­te­lia pri­dá­va­jú infor­má­cie o mes­tách a kra­ji­nách po celom sve­te. Aktu­ál­ne posky­tu­je infor­má­cie o život­nej úrov­ni v jed­not­li­vých kra­ji­nách, vrá­ta­ne nákla­dov na život. Náj­deš tu všet­ko od cien uby­to­va­nia, úrov­ne zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti, situ­ácie v dopra­ve, kri­mi­nál­nej čin­nos­ti až po infor­má­cie o mie­re zne­čis­te­nia ovzdu­šia. Pri­már­ne fun­gu­je ako web­strán­ka numbeo.com.

Táto strán­ka však má aj apli­ká­ciu pre Andro­id a iOS

Kto­ré apli­ká­cie naj­rad­šej pri ces­to­va­ní využí­vaš ty? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch.

b6770572f63be49c3bfa8459d2b3bcc3

foto:pcmag

zdroj: pcmag.com

Pridať komentár (0)