49 strá­nok, kto­ré ťa naučia nie­čo nové

Lenka Haringová / 15. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: unsplash.com

Dni, kedy sa za vzde­lá­va­nie muse­lo pla­tiť a dochá­dzať do ško­ly, sú zrá­ta­né. Tie­to strán­ky ťa naučia prog­ra­mo­vať, variť, sur­fo­vať či štri­ko­vať. Zadar­mo. Z pohod­lia tvoj­ho domo­va.

ONLI­NE KUR­ZY ŠKOL­SKÝCH PRED­ME­TOV

pexels-photo-12064

pexels.com

Cour­se Buf­fet – Bio­ló­gia, his­tó­ria, manaž­ment, medi­cí­na, psy­cho­ló­gia a mno­ho ďal­ších kur­zov od vyše 200 uni­ver­zít sve­ta

Aca­de­mic Earth – Tu náj­deš kur­zy od uni­ver­zít ako je Har­vard, Stan­ford či MIT

Khan Aca­de­my – Vyso­ko­kva­lit­né kur­zy pre všet­ky veko­vé kate­gó­rie z rôz­nych oblas­tí

Ali­son – Kur­zy od tých naj­lep­ších vyda­va­te­ľov (Goog­le, Mic­ro­soft)

Highb­row – 10-dňo­vé kur­zy roz­de­le­né na 5-minú­to­vé den­né lek­cie, zasie­la­né na e-mail

Ude­my – Zame­ra­né naj­mä na tech­nic­ké a tech­no­lo­gic­ké odvet­vie

Lear­nist – vytvo­re­né expert­mi vďa­ka cro­wd­fun­ding-u

Degre­ed – Celo­ži­vot­né vzde­lá­va­nie, zadar­mo, pre pod­ni­ka­nie ale­bo súkro­mie

FYZIC­KÉ, PSY­CHIC­KÉ ZDRA­VIE A PRO­DUK­TI­VI­TA

road-dawn-mountains-sky

pexels.com

Mem­ri­se – Uč sa pro­stred­níc­tvom aso­ciá­cií a inte­rak­tív­nych obráz­kov

Gre­a­tist – Fresh body, fresh mind. O jed­le a cvi­če­ní

Zen­Ha­bits – Ak chceš zme­niť svo­je návy­ky a hľa­dáš správ­nu moti­vá­ciu

Anki – Soft­vér s edu­kač­ný­mi kar­tič­ka­mi

Hel­lo Healt­hy – Ako správ­ne jesť, cvi­čiť a žiť. Tie správ­ne tipy a tri­ky

Fitoc­ra­cy – Top fit­nes apli­ká­cia za rok 2014 a odvte­dy sa stá­le zlep­šu­je

DO YOU SPRE­CHEN FRAN­CAIS?

13893176-LONDON-UK-Friday-June-1-2012-Regent-Street-is-decorated-with-Union-Jack-flags-to-celebrate-the-Queen-Stock-Photo

pexels.com

Duolin­go – Viac ako 20 jazy­kov vrá­ta­ne Klin­gon­šti­ny

Bab­bel – S tou­to strán­kou sa naučíš aj správ­nu výslov­nosť

Drops – Na tvo­jom tele­fó­ne 5 minút den­ne

Busuu – Inte­rak­tív­ne uče­nie s rode­ný­mi Angli­čan­mi, Špa­niel­mi, Fran­cúz­mi

Cof­fe­eS­trap – Natré­nuj uče­ný jazyk pro­stred­níc­tvom hla­so­vé­ho cha­tu

Lin­gvist – Nový jazyk za 200 hodín

NAUČ SA PROG­RA­MO­VAŤ A OVLÁD­NI TECH­NIC­KÉ ZRUČ­NOS­TI

pexels-photo-113850

pexels.com

Code.org – Úvod­né lek­cie kódo­va­nia

Code Com­bat – Lek­cie kódo­va­nia vo for­me fan­ta­sy RPG

Code­a­ca­de­my – JavaSc­ript, CSS, Pyt­hon, HTML

Free Code Camp – Zvlád­ni kódo­va­nie, spoz­naj ľudí, vytvor pro­jekt

Data Camp – Kur­zy pre dáto­vú vizu­ali­zá­ciu

Lrn – mobil­ná apli­ká­cia s mini kvíz­mi kódo­va­nia

CIB­RE­NIE SOCIÁL­NE­HO SPRÁ­VA­NIA A KARI­É­RY

Office-photo

pexels.com

Impro­ve Your Social Skills – Ako sa sprá­vať v spo­loč­nos­ti

Suc­ce­ed Social­ly – Staň sa lep­ším člo­ve­kom

Job-Hunt.org – Rady pre kari­ér­ny postup, oce­ne­nie

Mind Tools – Videá a nástro­je ako zlep­šiť svo­ju kari­é­ru, manaž­ment a komu­ni­kač­né schop­nos­ti

DIY & GAS­TRO­NÓ­MIA

Make­zi­ne – Návo­dy na rôz­ne výrob­ky, pro­jek­ty, kto­ré si vypra­cu­ješ vlast­no­ruč­ne

Snap­gu­ide – Záh­rad­níc­tvo, život­ný štýl, vare­nie, domác­nosť, vizáž. Tipy a tri­ky

ChefS­teps – Onli­ne hodi­ny vare­nia

Ins­truc­tab­les – How-to-do od sušie­nok po stav­bu budov

All­re­ci­pes – Naj­väč­šia webo­vá kolek­cia recep­tov

STAŇ SA CHO­DIA­COU ENCYK­LO­PÉ­DI­OU

173358125

pexels.com

Ins­ta­Nerd – Nikdy nekon­čia­ca séria náhod­ných fak­tov

Now I Know – Zábav­né fak­ty zasie­la­né den­no-den­ne na e-mail

TED-Ed – Vyso­ko-kva­lit­né edu­kač­né videá

Brian Pump – Vždy nie­čo nové z množ­stva kate­gó­rií od špor­tu, cez ché­miu, k dre­vár­stvu

Curi­osi­ty – 5 nových zau­jí­ma­vos­tí kaž­dý deň, zasla­né na tvoj mobil

Zid­Bits – Obrov­ská zbier­ka člán­kov, naj­mä z oblas­ti vedy

Big Think – Množ­stvo videí od sve­to­vých exper­tov

Curi­ous – Tré­no­va­nie moz­gu kaž­do­den­ným cvi­če­ním

NAUČ SA VO VOĽ­NOM ČASE NIE­ČO ZÁBAV­NÉ

landing-stage-sea-holiday-vacation

pexels.com

You­si­cian – Zahraj na pia­ne, gita­re, base či uku­le­le obľú­be­né pies­ne

Par­kour & Fre­e­run­ning World – Par­kour tuto­riá­ly – hlav­ne opatr­ne pri skú­ša­ní

Chess­ca­de­my – Vieš hrať šach?

Pia­nu – Onli­ne hodi­ny hry na pia­ne

Sur­fe­du­ka­tors – Tipy, tuto­riá­ly pre sur­fo­va­nie

Flo­wkey – Ďal­šia strán­ka pre hru na pia­ne

zdroj: medium.com 

Pridať komentár (0)