Maro­che Haj­duk vyme­nil pohodl­nú prá­cu v IT za pivo­var­níc­tvo

Linda Cebrová / 17. apríla 2017 / Rozhovory

zdroj: facebook.com/padrecraft

Maro­che Haj­duk sa venu­je vare­niu piva v domá­cich pod­mien­kach už od roku 1996. Jeho nespo­koj­nosť s pro­duk­ci­ou veľ­kých pivo­va­rov a chuť tvo­riť nie­čo jedi­neč­né stá­li za roz­hod­nu­tím ísť s kožou na trh pod znač­kou PAD­RE Craft Bre­ws.

Ahoj Maro­che, aká bola tvo­ja ces­ta k pivo­var­níc­tvu, pre­čo si sa roz­ho­dol dať prá­ve na „piv­nú“ ces­tu?

Znám jed­nu zkrat­ku, je síce del­ší, ale zato méně pohodl­ná. Tak neja­ko to bolo aj v mojom prí­pa­de. Asi pred 20 rok­mi mi pivo vôbec nechu­ti­lo. Po náv­šte­ve brit­ských ostro­vov som však názor zme­nil. Ochut­nal som pivo, kto­ré bolo úpl­ne iné ako naše, kto­ré som dovte­dy poznal. Začal som zis­ťo­vať, pre­čo je to tak, kupo­val som si piv­né kni­hy, začal som obja­vo­vať ten­to svet, pivo sa sta­lo koníč­kom. Od zbie­ra­nia pod­piv­ní­kov, číta­nia kníh o pive a jeho his­tó­rii, som sa tak neja­ko dostal aj k nava­re­niu vlast­né­ho piva, čo v minu­lom sto­ro­čí v domá­cich pod­mien­kach urči­te nebo­lo ľah­ké. Stá­le to bol koní­ček pop­ri kaž­do­den­nom zamest­na­ní, až som si jed­né­ho dňa pove­dal, toto chcem robiť, toto ma baví naj­viac.

zdroj fotografie:facebook.com/padrecraft

Ako vzni­kol váš pivo­var, s aký­mi myš­lien­ka­mi ste do toh­to biz­ni­su vstu­po­va­li?

Vznik pivo­va­ru, aj keď len kočov­né­ho, bol ďal­ším stup­ňom v kari­é­re pivo­var­ní­ka, akým­si pri­ro­dze­ným vyvr­cho­le­ním domo­va­ričs­kých akti­vít, túž­ba uká­zať a ponúk­nuť milov­ní­kom toh­to nápo­ja aj iné piv­né štý­ly, uká­zať rôz­no­ro­dosť a fareb­nosť toh­to sve­ta.

V čom sa odli­šu­je­te od ostat­ných pivo­va­rov a ich pív. V čom spo­čí­va vaša uni­kát­nosť?

Sme kočov­ný pivo­var, to zna­me­ná, že nemá­me kamen­nú budo­vu, pries­tor, vlast­ný pivo­var, ale koču­je­me, pre­na­jí­ma­me si voľ­né kapa­ci­ty „ozaj­st­ných“ pivo­va­rov, kde varí­me pivo pod­ľa našich recep­túr. Varí­me, pre naše kon­či­ny, netra­dič­né štý­ly, ako sú ame­ric­ká pšenica/american whe­at ale/, bel­gic­ký sai­son. Toto nás odli­šu­je, a tým sme uni­kát­ni. :)

zdroj fotografie:archív:Maroche Haj­duk

Čo všet­ko člo­vek potre­bu­je na zalo­že­nie pivo­va­ru? Či už ide o otáz­ku vedo­mos­tí ale­bo z tech­nic­ké­ho hľa­dis­ka.

Na zalo­že­nie vlast­né­ho pivo­va­ru potre­bu­je­te kopec peňa­zí, nie je to lac­ná zále­ži­tosť, aj keď, vyro­biť si tech­no­ló­giu na kole­ne, za malý peniaz sa dá. Potre­bu­je­te pries­tor, kde bude­te variť. Potreb­ná je urči­te sila na zdo­la­nie neuve­ri­teľ­né­ho kop­ca, zva­né­ho byrok­ra­cia. Povo­le­nia, papie­ro­vač­ky sú to naj­ťaž­šie. Štát to urči­te neuľah­ču­je. Legis­la­tív­ne je to reme­sel­ná živ­nosť, tak­že vedo­mos­ti sú potreb­né. Vare­nie piva je síce jed­no­du­chá zále­ži­tosť, ale má svo­je záko­ni­tos­ti, kto­ré tre­ba vedieť. Dá sa to však naučiť.

zdroj fotografie:facebook.com/padrecraft

Aká je vaša vízia do budúc­na, kam by ste sa chce­li posu­núť?

Chce­me mať vlast­ný pivo­var, vlast­nú var­ňu kto­rá popus­tí uzdu našej fan­tá­zii. Chce­me dostať naše pivo aj do kra­jín, kde tie­to piv­né štý­ly vznik­li.

Pra­co­val si aj v oblas­ti IT. Ako sa z IT-čká­ra sta­ne pivo­var­ník?

Člo­ve­ka to musí baviť tak, že sa jed­né­ho dňa zdvih­ne zo sto­lič­ky, na kto­rej sedí osem hodín den­ne a vyra­zí za svo­jím snom, pre­me­ní svoj koní­ček na prá­cu. Hoci nie­ke­dy fyzic­ky nároč­nej­šiu a hlav­ne nepo­hodl­nej­šiu.

zdroj fotografie:archív:Maroche Haj­duk

Ako je na tom pod­ľa teba pivo­var­níc­ky prie­my­sel na Slo­ven­sku. Majú pod­ľa teba malé pivo­va­ry šan­cu pre­ra­ziť aj napriek obrov­ským hrá­čom, kto­rí boju­jú cenou?

Koneč­ne sa situ­ácia na Slo­ven­sku mení k lep­šie­mu, z pohľa­du počtu pivo­va­rov. Vzni­ka­jú malé hos­tin­ské pivo­va­ry, kto­ré svo­jou pro­duk­ci­ou dopĺňa­jú a obo­ha­cu­jú trh s pivom. Aj napriek vyš­šej cene sa doká­žu pre­sa­diť. Ak však chcú vyra­ziť do oko­li­tých kra­jov, nebyť len lokál­ni, musia pre­sved­čiť zákaz­ní­ka kva­li­tou a hlav­ne mu vysvet­liť a obhá­jiť vyš­šiu cenu.

Hovo­rí sa, že čes­ké pivá pat­ria medzi sve­to­vú špič­ku. Ako to vní­maš ty?

Nie­len čes­ké pivá, ale aj japon­ské, aus­trál­ske, dán­ske, švéd­ske, estón­ske, dokon­ca aj naše slo­ven­ské pat­ria medzi sve­to­vú špič­ku. Ide o to či vyhľa­dá­va­me maso­vé pivo, kto­ré nám rekla­mou masí­ru­je mozog, ale­bo si chce­me naozaj užiť kva­li­tu vyro­be­nú z ozaj­st­ných suro­vín.

zdroj fotografie:archív:Maroche Haj­duk

Ako vyze­rá bež­ný deň pivo­var­ní­ka?

Neexis­tu­je bež­ný deň, kaž­dý deň, keď sa varí je iný, ori­gi­nál­ny a jedi­neč­ný. Z pohľa­du prá­ce však musí­me nahriať vodu, namlieť slad, zmie­šať namle­tý slad s vodou a pra­cov­ným postu­pom z neho dostať von cukor, vyro­biť slad­kú teku­ti­nu tzv. sla­din­ku, kto­rú násled­ne vare­ním a oko­re­ne­ním chme­ľom pre­me­ní­me na mla­din­ku, „zele­né pivo“. To nám potom vykva­sí za nie­koľ­ko dní, vznik­ne mla­dé pivo a násled­ným nie­koľ­ko týž­dňo­vým vyzrie­va­ním, leža­ním sa zme­ní na finál­ny pro­dukt.

Vaše pivá majú kre­a­tív­ne náz­vy, ale aj dizajn. Kto sto­jí za kre­a­tí­vou, kde berie­te inšpi­rá­ciu?

Náz­vy si vymýš­ľa­me sami, je to momen­tál­ny nápad. Ten si násled­ne buď sami ale­bo s pomo­cou kama­rá­tov, gra­fi­kov pre­me­ní­me do vizu­ál­nej podo­by. Pivo si mar­ke­tu­je­me sami, nemá­me žiad­ne agen­tú­ry s kam­pa­ňa­mi na mie­ru, aj keď sa tomu v budúc­nos­ti neb­rá­ni­me. Môže to byť len ďal­šia život­ná skú­se­nosť, kde sa vlast­ne môže­me aj hrať.

zdroj fotografie:facebook.com/padrecraft

Dá sa na Slo­ven­sku uži­viť pivo­var­níc­tvom, sta­čí vám náš trh ale­bo máte aj glo­bál­ne ambí­cie?

Uži­viť sa dá, zatiaľ nám sta­čí Slo­ven­sko, ak to bude ťaž­šie, urči­te sa vydá­me do sve­ta :-D Máme ambí­ciu, ako som už vyš­šie spo­mí­nal, a tou je otvo­re­nie vlast­né­ho pivo­va­ru, ďalej to je roz­ší­re­nie ponu­ky piv­ných štý­lov, zamest­na­nia ďal­ších ľudí. Je to fajn pocit, dať ľuďom prá­cu v tom čo nás baví a nie­len živí.

zdroj fotografie:facebook.com/padrecraft

V kto­rej kra­ji­ne si ochut­nal zatiaľ naj­lep­šie pivo? A aké atri­bú­ty by malo kaž­dé dob­ré pivo vlast­ne spĺňať?

V kaž­dej kra­ji­ne, kto­rú som nav­ští­vil, som ochut­nal naj­lep­šie pivo. Či už na Cor­fu úžas­ný reme­sel­ný rad­ler, fan­tas­tic­ký ležiak zmie­ša­ný s ozaj­st­nou lime­to­vou šťa­vou, ale­bo na anglic­kom vidie­ku v malej krč­mič­ke ruč­nou pákou nača­po­va­né miest­ne pivo „real ale“ dozrie­va­jú­ce v sude, vo vlast­nej piv­ni­ci.

Dob­ré pivo náj­de­te vša­de, pivo vám musí chu­tiť, voňať, byť pek­né. Zlé pivo odha­lí­te hneď. Tu je ťaž­ko hovo­riť o tom, že dob­ré pivo musí byť číre s vyso­kou penou krás­nou iskri­vo žia­ri­vou zla­tou far­bou, výni­moč­nou sla­do­vou chu­ťou a jem­ným chme­le­ným doznie­va­ním, keď vie­te že exis­tu­je kys­lé pivo, extrém­ne hor­ké pivo,mútne pivo a tak ďalej.

Pridať komentár (0)