Ako by asi dnes vyze­ral pitch Elona Muska, Tra­visa Kala­nicka či Jeffa Bez­osa?

Lukáš Gašparík jr. / 19. mája 2015 / Tools a produktivita

Tesla, Uber či Ama­zon sú spo­loč­nosti, ktoré pit­cho­vať už roz­hodne nepot­re­bujú. Avšak v kaž­dom prí­pade by bolo zau­jí­mavé vidieť ich pred­sta­vi­te­ľov pit­cho­vať. Pozrite si preto aspoň názornú ukážku, ako by to asi mohlo vyze­rať.

Elon Musk — TESLA MOTORS

Volám sa Elon Musk a chcem spô­so­biť revo­lú­ciu v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle, najprv v USA a neskôr aj na celom svete. Moje autá Tesla budú pohá­ňané čisto elek­tric­kou ener­giou s nulo­vými emi­siami. Hľa­dám inves­tí­ciu vo výške $5 miliárd výme­nou za 20% mojej spo­loč­nosti Tesla.

Q&A

Q: Po ceste už jaz­dia elek­trické autá ako naprí­klad Toy­ota Prius, avšak záu­jem o ne nie je nijak ohro­mu­júci a pub­li­kum pre tento typ vozidla je cel­kom malý, že?

A: Áno, ale moje autá Tesla na elek­trický pohon sa budú od týchto líšiť.

Q: Čím budú iné?

A: Ich cena bude pri­bližne $100.000 a moja značka nebude mať žiadne obchodné zastú­pe­nia, kde by ste si ich mohli kúpiť.

Q: Čiže všetko bude pre­bie­hať iba v tová­ren­ských pre­vádz­kach?

A: Áno. A takisto budem potre­bo­vať ešte finančné pros­triedky na vybu­do­va­nie nabí­ja­cích sta­níc po celej Ame­rike.

Q: Čím bude auto pohá­ňané?

A: Jedná sa o špe­ciálny druh baté­rie, ktorý dote­raz nikto iný nepou­žíva, takže takisto budem potre­bo­vať nejaké peniaze na ich výrobu. Avšak v prvých rokoch plá­nu­jeme pre­dať iba niečo okolo 30.000 áut, takže by to nemal byť žia­den prob­lém.

Q: To znie cel­kom ako šia­lený nápad.

A: Nie, mys­lím to úplne vážne. A dokonca vo svo­jom voľ­nom čase sa venu­jem ešte stavbe ves­mír­nej lode Spa­ceX.

Tra­vis Kala­nick — UBER

Dobrý deň, moje meno je Tra­vis Kala­nick a moja nová mobilná apli­ká­cia chce zme­niť spô­sob, akým sa ľudia dostanú do svojho cieľa vo viac ako 180 kra­ji­nách sveta. Moja spo­loč­nosť Uber sa chystá za jednu noc nahra­diť polo­vicu taxi- a limo- slu­žieb po celom svete.

Q&A

Q: Naozaj ste pove­dal mobilná apli­ká­cia?

A: Áno, presne tak. Jedná sa o mobilnú apli­ká­ciu, pomo­cou kto­rej si objed­náte auto kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek.

Q: Ako docie­lite to, že vodiči budú pra­co­vať pre vás?

A: To je na tom to krásne. Oni nebudú pra­co­vať pre nás. Budú pra­co­vať sami pre seba a iba si roz­de­lia s nami ich zisky. Dokonca v našej plat­forme budú môcť pra­co­vať aj vodiči nepro­fe­si­onáli, ktorí si chcú len pri­vy­ro­biť.

Q: Takže, ak som to správne pocho­pil, vodiči taxis­lu­žieb budú iba tak pra­co­vať pre vás, aký­koľ­vek? Mys­líte si, že pasa­žie­rom bude jedno, že ich môže odviesť prak­ticky kto­koľ­vek, aj vodič bez licen­cie?

A: Áno, som o tom pre­sved­čený.

Q: Vlastne je to niečo ako auto­s­top appka?

A: Nie, nie, to určite nie je.

Q: Takže vašou kon­ku­ren­ciou bude každá jedna taxi služba na svete?

A: Áno, ale všetky ich postupne knoc­kou­tu­jeme. Bude to síce náročné, aj po legis­la­tív­nej stránke avšak mi to doká­žeme. A samoz­rejme, budeme zod­po­vední za bez­peč­nosť mili­ó­nov vodi­čov a pasa­žie­rov.

Q: A o akú sumu žia­date?

A: Mys­lím si, že by to malo byť $40 miliárd za prvých 36 mesia­cov.

Jeff Bezos — AMA­ZON

Dobý deň, rád by som vám pred­sta­vil Ama­zon. Pôjde o naj­väč­šiu malo­ob­chodnú plat­formu na svete. Volám sa Jeff Bezos a žia­dam vás o inves­tí­ciu vo výške $500.000 za 5% mojej spo­loč­nosti.

Q&A

Q: To je cel­kom veľká suma pri vašom biz­nise. Aké budú vaše marže?

A: Tam nebudú žiadne. Rad­šej by som hovo­ril o našich príj­moch.

Q: Dobre, ale ako môžete gene­ro­vať nejaké príjmy, v prí­pade, že ste ochotný pre­dá­vať za naj­niž­šie ceny?

A: Je mi to jasné, ale to čo budem robiť, je skvelá vec. Budeme pre­dá­vať miliardy dolá­rov v hod­note nášho mer­chen­di­singu a samotné zisky prídu až neskôr.

Q: Čo to zna­mená neskôr?

A: Prav­de­po­dobne najb­liž­ších 18 rokov. Ale stále budeme pri­dá­vať nové a nové služby, takže postupne sa to vyrovná.

Q: Nebo­jíte sa ale, že sa vám minú peniaze?

A: Nie, pre­tože budeme mať inves­to­rov, ktorí budú do nás inves­to­vať, keďže spo­loč­nosť bude stále rásť. A samoz­rejme, kon­ku­ren­ciou pre nás budú všetci malo­ob­chod­níci, ale postu­pom času tak vyras­tieme, že pre nás kon­ku­ren­ciou ž nebudú.

Q: Jeff, ako je možné, že toto pred vami ešte nikto iný nespra­vil?

A: Pre­tože Ama­zon je inter­ne­tová spo­loč­nosť a tu pla­tia iné pra­vidlá, ako pri kamen­ných pre­daj­niach. Takže normy a pra­vidlá, ktoré pla­tia tam, sa na nás vzťa­ho­vať nebudú.

Q: Spo­čiatku mi to pri­pa­dala ako nezmy­sel, teraz tomu však začí­nam už cel­kom chá­pať.

A: Áno, presne tak. A ak by ste neve­deli, do budúc­nosti plá­nu­jeme roz­voz tovaru pro­stred­níc­tvom našich dro­nov. 

zdroj: fortune.com

Pridať komentár (0)