Ako rizi­kový kapi­tál pomáha naštar­to­vať star­tup eko­no­miku

By Eric Corl / 10. novembra 2014 / Tools a produktivita

Zakla­da­nie spo­loč­nosti zvy­čajne začína nie­čím, čo je len o tro­chu väč­šie ako sen : kon­cept, myš­lienka alebo vyná­lez. Avšak zatiaľ čo nádej, inšpi­rá­cia a našet­rené úspory môžu byť voda na mlyn pre star­tup, vo vše­obec­nosti trvá oveľa dlh­šie, kým sa z vášho kon­ceptu stane pros­pe­ru­júca spo­loč­nosť.

Ešte oveľa skôr, ako si spo­loč­nosť môže dovo­liť poži­čať väč­šiu sumu peňazí od banky alebo skôr než zarobí, aby mohla ísť na trh, potre­buje tzv. alter­na­tívne zdroje finan­co­va­nia. Vtedy do hry vstu­pujú angel inves­tori a rizi­kový kapi­tál. Ešte pred takými sto rokmi pri­chá­dzali peniaze iba od pár boha­tých rodín, akou boli naprí­klad Roc­ke­fel­le­rovci. Ak chce dnes nejaký inves­tor par­ti­ci­po­vať na inves­to­vaní, všetko sa riadi cez fondy rizi­ko­vého kapi­tálu. Angel inves­tori zasa par­ti­ci­pujú v angel sku­pi­nách alebo na Angel inves­tor networ­koch.

Niž­šie si na základe dát z Národ­nej aso­ciá­cie rizi­ko­vého kapi­tálu (Nati­onal Ven­ture Capi­tal Asso­cia­tion – NVCA) môžete pozrieť pre­hľad toho, aký dôle­žitý je rizi­kový kapi­tál pre star­tupy v USA, a všetko, čo potre­bu­jete vedieť, ak chcete nie­kedy zís­kať kapi­tál pre váš biz­nis.

Pomôžu malým spo­loč­nos­tiam stať sa veľ­kými

Inves­tori rizi­ko­vého kapi­tálu majú vo svete obchodu obrov­ský vplyv. Podľa NVCA ročne inves­tujú cez 22 miliárd dolá­rov do pri­bližne 2700 spo­loč­ností v Spo­je­ných štá­toch.

Asi 2,7% z týchto inves­tí­cii sú peniaze, ktoré putujú do spo­loč­ností v seed fáze. Avšak drvivá väč­šina peňazí ide do spo­loč­ností, ktoré túto métu už pre­ko­nali, no nie sú natoľko vyspelé, aby išli priamo na trh.

V prie­mere sa výška inves­to­va­ného kapi­tálu líši podľa toho, v akej fáze svojho rastu sa daná spo­loč­nosť nachá­dza:

 • Spo­loč­nosti v seed fáze ( 7% RK) : prie­merná inves­tí­cia VC je 2 645 379,20$
 • Spo­loč­nosti v počia­toč­nej fáze (44% RK) : 4 781 354,58$
 • Spo­loč­nosti vo fáze expan­zie (26% RK): 9 805 542,89$
 • Spo­loč­nosti v neskor­ších fázach (22% RK): 10 354 341,33$

Kde a ako naj­viac inves­tori rizi­ko­vého kapi­tálu inves­tujú

Takíto inves­tori sa nájdu v kaž­dom štáte USA, avšak toto je top 5 naj­lep­ších štá­tov, čo sa týka rizi­ko­vého kapi­tálu:

 • Kali­for­nia
 • Mas­sa­chu­setts
 • New York
 • Was­hing­ton
 • Texas

Kali­for­nia bez­pod­mie­nečne kra­ľuje tomuto reb­ríčku, gene­ruje ročne viac ako 14 miliárd dolá­rov v rizi­ko­vom kapi­tále, čo je šty­ri­krát viac ako Mas­sa­chu­setts, ktorý je druhý v poradí.

Inves­tori s rizi­ko­vým kapi­tá­lom pomá­hajú finan­co­vať spo­loč­nosti z rôz­no­ro­dých odvetví, avšak viac ako polo­vica všet­kých inves­tí­cii sa pre­roz­de­ľuje práve do týchto šty­roch:

 1. Soft­vér – 31,2%
 2. Bio­tech­no­ló­gia – 15,6%
 3. Priemysel/Energia – 10,4%
 4. Medi­cín­ske zaria­de­nia – 9,2%

Aj keď mala stag­nu­júca eko­no­mika za posledné roky vplyv na množ­stvo inves­tí­cii rizi­ko­vého kapi­tálu, malo­ob­chod a soft­vér, naopak, zazna­me­nali v rokoch 2011 a 2012 v inves­to­vaní nárast.

Čo to zna­mená pre dnešné star­tupy

Keďže rizi­kový kapi­tál tvorí frak­ciu 565 miliárd dolá­rov ročne, ktoré sa inves­tujú do star­tu­pov, ide o silný zdroj finan­co­va­nia. V sku­toč­nosti posledné štú­die (viď: 8 Nati­onal Ven­ture Capi­tal Asso­cia­tion (NVCA), Ven­ture Impact: The Eco­no­mic Impor­tance of Ven­ture Capi­tal-Bac­ked Com­pa­nies to the U.S. Eco­nomy, 5th ed., 2.) odha­dujú, že viac ako pätina HDP Spo­je­ných štá­tov pochá­dza zo spo­loč­ností, ktoré boli finan­co­vané pro­stred­níc­tvom rizi­ko­vého kapi­tálu. To zna­mená zisk viac ako 3 bili­óny dolá­rov a tak­mer 12 mili­ó­nov pra­cov­ných miest v USA.

Avšak podľa dát, ktoré sme sami zozbie­rali ohľa­dom finan­co­va­nia star­tu­pov, iba 0,05% star­tu­pov dosiahne úro­veň, kedy môže zva­žo­vať finan­co­va­nie rizi­ko­vým kapi­tá­lom. Kri­tic­kým dru­hom finan­co­va­nia pre spo­loč­nosti, ktoré sa chcú do tejto fázy dostať, je najmä šet­re­nie vlast­ných pros­tried­kov, rodina a pria­te­lia, angel inves­tori, banky a crowd-fun­ding.

Stavte na efek­tív­nosť, pri­vo­láte pozor­nosť

Trak­cia je to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo váš star­tup odlíši od ostat­ných, a to hneď z dvoch dôvo­dov. Po prvé, ľudia, ktorí s vami budú súpe­riť o kapi­tál s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nebudú mať žiadnu, a po druhé, trak­cia je top a nedá sa pre­biť.

Vez­mime si za prí­klad Face­book. Všet­kým bolo úplne jedno, že Zuc­ker­berga vyho­dili z Har­vardu, alebo že nemal žiadne reálne skú­se­nosti s biz­ni­som, pre­tože nikto nemo­hol pove­dať ani slovo proti tomu, ako rýchlo zís­ka­val pou­ží­va­te­ľov. Takže pokúste sa o čo naje­fek­tív­nej­šie výsledky a ľah­šie sa vám budú zís­ka­vať inves­tí­cie nie­len od angel inves­to­rov, ale aj cez rizi­kový kapi­tál . Zís­ka­vajte zákaz­ní­kov, buďte tým naj­lep­ším hrá­čom, pokrý­vajte potreby čo naj­šir­šieho dopytu na trhu. Tak teda let’s do it! ;)

Zdroj: alleywatch.com

Pridať komentár (0)