Ako rizi­ko­vý kapi­tál pomá­ha naštar­to­vať star­tup eko­no­mi­ku

By Eric Corl / 10. novembra 2014 / Lifehacking

Zakla­da­nie spo­loč­nos­ti zvy­čaj­ne začí­na nie­čím, čo je len o tro­chu väč­šie ako sen : kon­cept, myš­lien­ka ale­bo vyná­lez. Avšak zatiaľ čo nádej, inšpi­rá­cia a našet­re­né úspo­ry môžu byť voda na mlyn pre star­tup, vo vše­obec­nos­ti trvá ove­ľa dlh­šie, kým sa z váš­ho kon­cep­tu sta­ne pros­pe­ru­jú­ca spo­loč­nosť.

Ešte ove­ľa skôr, ako si spo­loč­nosť môže dovo­liť poži­čať väč­šiu sumu peňa­zí od ban­ky ale­bo skôr než zaro­bí, aby moh­la ísť na trh, potre­bu­je tzv. alter­na­tív­ne zdro­je finan­co­va­nia. Vte­dy do hry vstu­pu­jú angel inves­to­ri a rizi­ko­vý kapi­tál. Ešte pred taký­mi sto rok­mi pri­chá­dza­li penia­ze iba od pár boha­tých rodín, akou boli naprí­klad Roc­ke­fel­le­rov­ci. Ak chce dnes neja­ký inves­tor par­ti­ci­po­vať na inves­to­va­ní, všet­ko sa ria­di cez fon­dy rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu. Angel inves­to­ri zasa par­ti­ci­pu­jú v angel sku­pi­nách ale­bo na Angel inves­tor networ­koch.

Niž­šie si na zákla­de dát z Národ­nej aso­ciá­cie rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu (Nati­onal Ven­tu­re Capi­tal Asso­cia­ti­on – NVCA) môže­te pozrieť pre­hľad toho, aký dôle­ži­tý je rizi­ko­vý kapi­tál pre star­tu­py v USA, a všet­ko, čo potre­bu­je­te vedieť, ak chce­te nie­ke­dy zís­kať kapi­tál pre váš biz­nis.

Pomô­žu malým spo­loč­nos­tiam stať sa veľ­ký­mi

Inves­to­ri rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu majú vo sve­te obcho­du obrov­ský vplyv. Pod­ľa NVCA roč­ne inves­tu­jú cez 22 miliárd dolá­rov do pri­bliž­ne 2700 spo­loč­nos­tí v Spo­je­ných štá­toch.

Asi 2,7% z tých­to inves­tí­cii sú penia­ze, kto­ré putu­jú do spo­loč­nos­tí v seed fáze. Avšak drvi­vá väč­ši­na peňa­zí ide do spo­loč­nos­tí, kto­ré túto métu už pre­ko­na­li, no nie sú natoľ­ko vyspe­lé, aby išli pria­mo na trh.

V prie­me­re sa výš­ka inves­to­va­né­ho kapi­tá­lu líši pod­ľa toho, v akej fáze svoj­ho ras­tu sa daná spo­loč­nosť nachá­dza:

 • Spo­loč­nos­ti v seed fáze ( 7% RK) : prie­mer­ná inves­tí­cia VC je 2 645 379,20$
 • Spo­loč­nos­ti v počia­toč­nej fáze (44% RK) : 4 781 354,58$
 • Spo­loč­nos­ti vo fáze expan­zie (26% RK): 9 805 542,89$
 • Spo­loč­nos­ti v neskor­ších fázach (22% RK): 10 354 341,33$

Kde a ako naj­viac inves­to­ri rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu inves­tu­jú

Takí­to inves­to­ri sa náj­du v kaž­dom štá­te USA, avšak toto je top 5 naj­lep­ších štá­tov, čo sa týka rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu:

 • Kali­for­nia
 • Mas­sa­chu­setts
 • New York
 • Was­hing­ton
 • Texas

Kali­for­nia bez­pod­mie­neč­ne kra­ľu­je tomu­to reb­ríč­ku, gene­ru­je roč­ne viac ako 14 miliárd dolá­rov v rizi­ko­vom kapi­tá­le, čo je šty­ri­krát viac ako Mas­sa­chu­setts, kto­rý je dru­hý v pora­dí.

Inves­to­ri s rizi­ko­vým kapi­tá­lom pomá­ha­jú finan­co­vať spo­loč­nos­ti z rôz­no­ro­dých odvet­ví, avšak viac ako polo­vi­ca všet­kých inves­tí­cii sa pre­roz­de­ľu­je prá­ve do tých­to šty­roch:

 1. Soft­vér – 31,2%
 2. Bio­tech­no­ló­gia – 15,6%
 3. Priemysel/Energia – 10,4%
 4. Medi­cín­ske zaria­de­nia – 9,2%

Aj keď mala stag­nu­jú­ca eko­no­mi­ka za posled­né roky vplyv na množ­stvo inves­tí­cii rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu, malo­ob­chod a soft­vér, naopak, zazna­me­na­li v rokoch 2011 a 2012 v inves­to­va­ní nárast.

Čo to zna­me­ná pre dneš­né star­tu­py

Keď­že rizi­ko­vý kapi­tál tvo­rí frak­ciu 565 miliárd dolá­rov roč­ne, kto­ré sa inves­tu­jú do star­tu­pov, ide o sil­ný zdroj finan­co­va­nia. V sku­toč­nos­ti posled­né štú­die (viď: 8 Nati­onal Ven­tu­re Capi­tal Asso­cia­ti­on (NVCA), Ven­tu­re Impact: The Eco­no­mic Impor­tan­ce of Ven­tu­re Capi­tal-Bac­ked Com­pa­nies to the U.S. Eco­no­my, 5th ed., 2.) odha­du­jú, že viac ako päti­na HDP Spo­je­ných štá­tov pochá­dza zo spo­loč­nos­tí, kto­ré boli finan­co­va­né pro­stred­níc­tvom rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu. To zna­me­ná zisk viac ako 3 bili­ó­ny dolá­rov a tak­mer 12 mili­ó­nov pra­cov­ných miest v USA.

Avšak pod­ľa dát, kto­ré sme sami zozbie­ra­li ohľa­dom finan­co­va­nia star­tu­pov, iba 0,05% star­tu­pov dosiah­ne úro­veň, kedy môže zva­žo­vať finan­co­va­nie rizi­ko­vým kapi­tá­lom. Kri­tic­kým dru­hom finan­co­va­nia pre spo­loč­nos­ti, kto­ré sa chcú do tej­to fázy dostať, je naj­mä šet­re­nie vlast­ných pros­tried­kov, rodi­na a pria­te­lia, angel inves­to­ri, ban­ky a cro­wd-fun­ding.

Stav­te na efek­tív­nosť, pri­vo­lá­te pozor­nosť

Trak­cia je to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo váš star­tup odlí­ši od ostat­ných, a to hneď z dvoch dôvo­dov. Po prvé, ľudia, kto­rí s vami budú súpe­riť o kapi­tál s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou nebu­dú mať žiad­nu, a po dru­hé, trak­cia je top a nedá sa pre­biť.

Vez­mi­me si za prí­klad Face­bo­ok. Všet­kým bolo úpl­ne jed­no, že Zuc­ker­ber­ga vyho­di­li z Har­var­du, ale­bo že nemal žiad­ne reál­ne skú­se­nos­ti s biz­ni­som, pre­to­že nikto nemo­hol pove­dať ani slo­vo pro­ti tomu, ako rých­lo zís­ka­val pou­ží­va­te­ľov. Tak­že pokús­te sa o čo naje­fek­tív­nej­šie výsled­ky a ľah­šie sa vám budú zís­ka­vať inves­tí­cie nie­len od angel inves­to­rov, ale aj cez rizi­ko­vý kapi­tál . Zís­ka­vaj­te zákaz­ní­kov, buď­te tým naj­lep­ším hrá­čom, pokrý­vaj­te potre­by čo naj­šir­šie­ho dopy­tu na trhu. Tak teda let’s do it! ;)

Zdroj: alleywatch.com

Pridať komentár (0)