Ako si vybu­do­vať návyk vstá­vať sko­ro ráno? / Krok po kro­ku…

Jaroslav Dodok / 29. decembra 2015 / Lifehacking

Už je to nie­koľ­ko mesia­cov, čo som sa roz­ho­dol ovlád­nuť svoj time­ma­na­ge­ment. Skon­co­val som s pre­bde­ný­mi noca­mi a dal som sa na éru sko­ré­ho vstá­va­nia. O pia­tej ráno! Čo ma k tomu vied­lo a ako sa o to môže­te pokú­siť vy?

4 hodi­no­vý spá­nok, veľa kávy, málo oddy­chu

Najprv vám skú­sim pri­blí­žiť situ­áciu v akej som sa nachá­dzal, aby ste chá­pa­li aké dôle­ži­té a záro­veń nesmier­ne nároč­né bolo zme­niť svo­je návy­ky. Uply­nu­lý rok som pôso­bil ako ško­li­teľ nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia, čo bola moja dote­raz naj­lep­šia pra­cov­ná a lek­tor­ská skú­se­nosť.

Pro­stred­níc­tvom mojej prá­ce som si vybu­do­val nový život­ný štýl. Tisíc­ky pre­ces­to­va­ných kilo­met­rov, fast foody a nepra­vi­del­ný spá­nok. Čo to zna­me­ná nepra­vi­del­ný? Nie­ke­dy som sa do poste­le dostal pred jed­nou v noci, čas­tej­šie však pred štvr­tou hodi­nou ráno. Víkend za víken­dom. Za to som však vstá­val o ôsmej a čo som nesti­hol v noci, to som dospal v auto­bu­se. Moja pro­duk­ti­vi­ta, no pre­dov­šet­kým efek­ti­vi­ta upa­da­la a tak som sa s tým­to život­ným štý­lom roz­ho­dol skon­čiť.

21174_971899422828046_3040397176119330799_n

Inšpi­ro­val som sa Mar­ti­nom Mažá­rom, kto­rý ako expert na pre­daj vďa­ka vybu­do­va­né­mu návy­ku zvy­šu­je svoj výkon. Od začiat­ku roka pre­to dodr­žia­vam pra­vi­del­ný spá­nok a vstá­vam o pia­tej ráno. Pre­stal som piť 6 káv den­ne a gúľať sa v poste­li 3 hodi­ny. V dneš­nom blo­gu sa pre­to dozvie­te ako sa to môže poda­riť aj vám. Poď­me teda postup­ne.

#1 Chce to pev­né roz­hod­nu­tie

Toto ešte môže­te pova­žo­vať za aký­si moti­vač­ný nástroj. Lebo ako vie­me, kaž­dé roz­hod­nu­tie môže­me zme­niť ďal­ším roz­hod­nu­tím. Ak to však mys­lí­te so svo­jim zdra­vím váž­ne, začni­te už dnes.

#2 Zaviaž­te sa svôj­mu oko­liu

Asi najp­rak­tic­kej­šia rada, akú vám môžem odo­vzdať. Hneď po mojom roz­hod­nu­tí sko­ro vstá­vať, som sa verej­ne zavia­zal, že to doká­žem aj svo­jim pria­te­ľom a rodi­ne. Nie­koľ­ký­mi sta­tus­mi. Na čo to bolo dob­ré? Občas mi ráno nie­kto zavo­lal, aby ma zobu­dil no pre­dov­šet­kým ma pria­te­lia hna­li večer skôr spať.

#3 Nie je dôle­ži­té ráno, ale večer

Prvé tri týžd­ne som sa sna­žil dať si budík na pia­tu, no nija­ko to nepo­má­ha­lo. Prob­lém bol v tom, že som stá­le cho­dil nesko­ro spá­vať. Pre­to tre­tí krok znie – dnes choď­te spať ešte pred desia­tou. Zaru­ču­jem vám kva­lit­nej­ší spá­nok a men­ší prob­lém posta­viť sa ráno z poste­le. Ak to nespra­ví­te, ďal­šie rady vám budú zby­toč­né…

#4 Nesta­čí o desia­tej vypnúť face­bo­ok

Ďal­šie zis­te­nie, kto­ré bolo pre mňa doslo­va kľú­čo­vé. Vypnúť o desia­tej face­bo­ok nezna­me­ná ísť o desia­tej spať. Ces­tou na vás ešte zaú­to­čí otvo­re­ná chlad­nič­ka, zapnu­tá tele­ví­zia či kli­ent, kto­rý vám zavo­lá. Potom si umy­je­te zuby a zrazu…zrazu je jede­násť hodín. Pre­to počí­taj­te s tým, že potre­bu­je­te mini­mál­ne pol­ho­di­nu pred spa­ním na podob­né čin­nos­ti.

dodok jaroslav

#5 Začni­te plá­no­vať

To je nepre­hliad­nu­teľ­ný krok, kto­rý vám trva­lo zabez­pe­čí, že váš návyk vydr­ží viac ako týž­deň. Už len samot­ný akt plá­no­va­nia pod­po­ru­je vo vašom moz­gu pro­ce­sy, kto­ré sa viac sústre­dia na budúc­nosť, než na súčas­nosť. Aj pre­to úspeš­ní ľudia, kto­rí plá­nu­jú, doká­žu skôr zaspať. Pre­to­že túžia ráno sko­ro vstať, aby sa pus­ti­li do úloh, kto­ré si naplá­no­va­li.

#6 Moti­vá­cia a odme­na

Keď­že sme odstrá­ni­li všet­ky pre­káž­ky, kto­ré by vám brá­ni­li v tom ísť skôr spať, nazrie­me do ran­nej čas­ti dňa. Na to, aby ste sa zobu­di­li o pia­tej, potre­bu­je­te cel­kom sil­nú moti­vá­ciu. Tou mojou bol auto­bus. Prvé dni počas môj­ho návy­ku som svo­je stá­va­nie via­zal na odchod auto­bu­su. Všet­ko ale­bo nič. Vsta­nem ale­bo zaspím a na Bra­ti­sla­vu môžem zabud­núť. Ak máte strach, že toto je pre vás prí­liš ris­kant­né, dohod­ni­te si na ráno svoj­ho fra­je­ra ale­bo fra­jer­ku, pra­cov­nú pora­du ale­bo kávu. Nie­čo, čo vás dosta­ne z poste­le…

#7 Mys­li­te do detai­lov

Od momen­tu, keď vám zazvo­ní budík si naplá­nuj­te kaž­dý jeden krok, kto­rý vás dosta­ne do prá­ce či do ško­ly. U mňa to vyze­rá násle­dov­ne: vstať a vypnúť budík, kto­rý je na dru­hej stra­ne izby. Nevra­cať sa do poste­le, ísť do kúpeľ­ne. Oplách­nuť si tvár stu­de­nou vodou a vypiť 2 pohá­re čis­tej vody. Usmiať sa a pona­ťa­ho­vať. Pri­po­me­núť si, aká je moja život­ná vízia a čo je mojim týž­den­ným cie­ľom. Pre­čí­tať si kni­hu. Dať si spr­chu. Spra­viť si raňaj­ky. Vydať sa do prá­ce. To, že pozná­te kaž­dý svoj krok, zvy­šu­je vašu nádej na vyda­re­né ráno.

#8 Bude to trvať mini­mál­ne 21 dní

Budo­vať nový návyk si však vyža­du­je trpez­li­vosť. Prin­cí­py osob­nost­né­ho roz­vo­ja hovo­ria o tom, že pre zís­ka­nie nové­ho návy­ku potre­bu­je telo pri­bliž­ne 21 dní.

#9 Nevy­ne­chaj­te ani víken­dy

Hlav­ne pokiaľ prá­ve začí­na­te. A to hovo­rím opäť z vlast­nej skú­se­nos­ti. To, že som si v sobo­tu dal budík na devia­tu bola naj­väč­šia chy­ba, akú som mohol spra­viť. Telo si na môj návyk nestih­lo zvyk­núť, a tak som si celé moje sna­že­nie roz­bil. Nevy­lu­ču­jem, že po istej dobe môže­te víken­dy pre­pí­nať na iný režim, no v začiat­koch to neod­po­rú­čam.

#10 Neza­bú­daj­te na víťazs­tvo!

Prvé dni sa bude­te cítiť ako mač­ka s vre­com na hla­ve. Neraz vám pria­te­lia pove­dia, že vyze­rá­te ako cho­dia­ca múmia. Aj pre­to je dôle­ži­té kaž­dý deň si uve­do­miť, aké veľ­ké víťazs­tvo sa vám poda­ri­lo dosiah­nuť!

Je to mož­né vstá­vať tak sko­ro ráno?

Zis­tí­te to jedi­ne tak, že sa o to pokú­si­te. Moja skú­se­nosť hovo­rí, že po dvoch mesia­coch sa zapnú vaše bio­lo­gic­ké hodi­ny, kto­ré vám vo všet­kom pomô­žu. O čom hovo­rím? Po 2 mesia­coch som už budík nepot­re­bo­val, môj orga­niz­mus sa doká­zal nača­so­vať tak, aby som sa zobu­dil 2 minú­ty pred pia­tou. Zra­zu som sa nepot­re­bo­val poze­rať na hodi­ny, pre­to­že som doká­zal odhad­núť čas s odchýl­kou 10 minút.

Dnes nemám prob­lém vstať pokoj­ne aj o štvr­tej

Môj nový návyk je veľ­kým prí­no­som pre kaž­dý jeden deň. Kľú­čo­vé úlo­hy mám hoto­vé už pred obe­dom. Ráno ma nik pri prá­ci nevy­ru­šu­je, o sied­mej ešte nezvo­nia tele­fó­ny ani nepri­chá­dza­jú mai­ly. Na to, ako si vytvo­riť svoj time­ma­na­ge­ment exis­tu­je veľa osved­če­ných prin­cí­pov. Tie vám v prí­pa­de záuj­mu pre­zra­dím na indi­vi­du­ál­nej kon­zul­tá­cii ale­bo súkrom­nom ško­le­ní.

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)