Ako si vybu­do­vať návyk vstá­vať skoro ráno? / Krok po kroku…

Jaroslav Dodok / 29. decembra 2015 / Tools a produktivita

Už je to nie­koľko mesia­cov, čo som sa roz­ho­dol ovlád­nuť svoj time­ma­na­ge­ment. Skon­co­val som s pre­bde­nými nocami a dal som sa na éru sko­rého vstá­va­nia. O pia­tej ráno! Čo ma k tomu viedlo a ako sa o to môžete pokú­siť vy?

4 hodi­nový spá­nok, veľa kávy, málo oddy­chu

Najprv vám skú­sim pri­blí­žiť situ­áciu v akej som sa nachá­dzal, aby ste chá­pali aké dôle­žité a záro­veń nesmierne náročné bolo zme­niť svoje návyky. Uply­nulý rok som pôso­bil ako ško­li­teľ nefor­mál­neho vzde­lá­va­nia, čo bola moja dote­raz naj­lep­šia pra­covná a lek­tor­ská skú­se­nosť.

Pro­stred­níc­tvom mojej práce som si vybu­do­val nový životný štýl. Tisícky pre­ces­to­va­ných kilo­met­rov, fast foody a nepra­vi­delný spá­nok. Čo to zna­mená nepra­vi­delný? Nie­kedy som sa do postele dostal pred jed­nou v noci, čas­tej­šie však pred štvr­tou hodi­nou ráno. Víkend za víken­dom. Za to som však vstá­val o ôsmej a čo som nesti­hol v noci, to som dospal v auto­buse. Moja pro­duk­ti­vita, no pre­dov­šet­kým efek­ti­vita upa­dala a tak som sa s týmto život­ným štý­lom roz­ho­dol skon­čiť.

21174_971899422828046_3040397176119330799_n

Inšpi­ro­val som sa Mar­ti­nom Mažá­rom, ktorý ako expert na pre­daj vďaka vybu­do­va­nému návyku zvy­šuje svoj výkon. Od začiatku roka preto dodr­žia­vam pra­vi­delný spá­nok a vstá­vam o pia­tej ráno. Pre­stal som piť 6 káv denne a gúľať sa v posteli 3 hodiny. V dneš­nom blogu sa preto dozviete ako sa to môže poda­riť aj vám. Poďme teda postupne.

#1 Chce to pevné roz­hod­nu­tie

Toto ešte môžete pova­žo­vať za akýsi moti­vačný nástroj. Lebo ako vieme, každé roz­hod­nu­tie môžeme zme­niť ďal­ším roz­hod­nu­tím. Ak to však mys­líte so svo­jim zdra­vím vážne, začnite už dnes.

#2 Zaviažte sa svôjmu oko­liu

Asi najp­rak­tic­kej­šia rada, akú vám môžem odo­vzdať. Hneď po mojom roz­hod­nutí skoro vstá­vať, som sa verejne zavia­zal, že to doká­žem aj svo­jim pria­te­ľom a rodine. Nie­koľ­kými sta­tusmi. Na čo to bolo dobré? Občas mi ráno nie­kto zavo­lal, aby ma zobu­dil no pre­dov­šet­kým ma pria­te­lia hnali večer skôr spať.

#3 Nie je dôle­žité ráno, ale večer

Prvé tri týždne som sa sna­žil dať si budík na piatu, no nijako to nepo­má­halo. Prob­lém bol v tom, že som stále cho­dil neskoro spá­vať. Preto tretí krok znie – dnes choďte spať ešte pred desia­tou. Zaru­ču­jem vám kva­lit­nejší spá­nok a menší prob­lém posta­viť sa ráno z postele. Ak to nespra­víte, ďal­šie rady vám budú zby­točné…

#4 Nestačí o desia­tej vypnúť face­book

Ďal­šie zis­te­nie, ktoré bolo pre mňa doslova kľú­čové. Vypnúť o desia­tej face­book nezna­mená ísť o desia­tej spať. Ces­tou na vás ešte zaú­točí otvo­rená chlad­nička, zapnutá tele­ví­zia či kli­ent, ktorý vám zavolá. Potom si umy­jete zuby a zrazu…zrazu je jede­násť hodín. Preto počí­tajte s tým, že potre­bu­jete mini­málne pol­ho­dinu pred spa­ním na podobné čin­nosti.

dodok jaroslav

#5 Začnite plá­no­vať

To je nepre­hliad­nu­teľný krok, ktorý vám trvalo zabez­pečí, že váš návyk vydrží viac ako týž­deň. Už len samotný akt plá­no­va­nia pod­po­ruje vo vašom mozgu pro­cesy, ktoré sa viac sústre­dia na budúc­nosť, než na súčas­nosť. Aj preto úspešní ľudia, ktorí plá­nujú, dokážu skôr zaspať. Pre­tože túžia ráno skoro vstať, aby sa pus­tili do úloh, ktoré si naplá­no­vali.

#6 Moti­vá­cia a odmena

Keďže sme odstrá­nili všetky pre­kážky, ktoré by vám brá­nili v tom ísť skôr spať, nazrieme do ran­nej časti dňa. Na to, aby ste sa zobu­dili o pia­tej, potre­bu­jete cel­kom silnú moti­vá­ciu. Tou mojou bol auto­bus. Prvé dni počas môjho návyku som svoje stá­va­nie via­zal na odchod auto­busu. Všetko alebo nič. Vsta­nem alebo zaspím a na Bra­ti­slavu môžem zabud­núť. Ak máte strach, že toto je pre vás prí­liš ris­kantné, dohod­nite si na ráno svojho fra­jera alebo fra­jerku, pra­covnú poradu alebo kávu. Niečo, čo vás dostane z postele…

#7 Mys­lite do detai­lov

Od momentu, keď vám zazvoní budík si naplá­nujte každý jeden krok, ktorý vás dostane do práce či do školy. U mňa to vyzerá násle­dovne: vstať a vypnúť budík, ktorý je na dru­hej strane izby. Nevra­cať sa do postele, ísť do kúpeľne. Oplách­nuť si tvár stu­de­nou vodou a vypiť 2 poháre čis­tej vody. Usmiať sa a pona­ťa­ho­vať. Pri­po­me­núť si, aká je moja životná vízia a čo je mojim týž­den­ným cie­ľom. Pre­čí­tať si knihu. Dať si spr­chu. Spra­viť si raňajky. Vydať sa do práce. To, že poznáte každý svoj krok, zvy­šuje vašu nádej na vyda­rené ráno.

#8 Bude to trvať mini­málne 21 dní

Budo­vať nový návyk si však vyža­duje trpez­li­vosť. Prin­cípy osob­nost­ného roz­voja hovo­ria o tom, že pre zís­ka­nie nového návyku potre­buje telo pri­bližne 21 dní.

#9 Nevy­ne­chajte ani víkendy

Hlavne pokiaľ práve začí­nate. A to hovo­rím opäť z vlast­nej skú­se­nosti. To, že som si v sobotu dal budík na deviatu bola naj­väč­šia chyba, akú som mohol spra­viť. Telo si na môj návyk nestihlo zvyk­núť, a tak som si celé moje sna­že­nie roz­bil. Nevy­lu­ču­jem, že po istej dobe môžete víkendy pre­pí­nať na iný režim, no v začiat­koch to neod­po­rú­čam.

#10 Neza­bú­dajte na víťazs­tvo!

Prvé dni sa budete cítiť ako mačka s vre­com na hlave. Neraz vám pria­te­lia pove­dia, že vyze­ráte ako cho­diaca múmia. Aj preto je dôle­žité každý deň si uve­do­miť, aké veľké víťazs­tvo sa vám poda­rilo dosiah­nuť!

Je to možné vstá­vať tak skoro ráno?

Zis­títe to jedine tak, že sa o to pokú­site. Moja skú­se­nosť hovorí, že po dvoch mesia­coch sa zapnú vaše bio­lo­gické hodiny, ktoré vám vo všet­kom pomôžu. O čom hovo­rím? Po 2 mesia­coch som už budík nepot­re­bo­val, môj orga­niz­mus sa doká­zal nača­so­vať tak, aby som sa zobu­dil 2 minúty pred pia­tou. Zrazu som sa nepot­re­bo­val poze­rať na hodiny, pre­tože som doká­zal odhad­núť čas s odchýl­kou 10 minút.

Dnes nemám prob­lém vstať pokojne aj o štvr­tej

Môj nový návyk je veľ­kým prí­no­som pre každý jeden deň. Kľú­čové úlohy mám hotové už pred obe­dom. Ráno ma nik pri práci nevy­ru­šuje, o sied­mej ešte nezvo­nia tele­fóny ani nepri­chá­dzajú maily. Na to, ako si vytvo­riť svoj time­ma­na­ge­ment exis­tuje veľa osved­če­ných prin­cí­pov. Tie vám v prí­pade záujmu pre­zra­dím na indi­vi­du­ál­nej kon­zul­tá­cii alebo súkrom­nom ško­lení.

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)