Ako sme vyrá­bali model 1. slo­ven­skej dru­žice skCUBE

Matej Korytár / 27. januára 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­sko bude mať svoju prvú dru­žicu a posta­ral sa o ňu tím SOSA (Slo­vak Orga­ni­sa­tion for Space Acti­vi­ties)! Nemali sme síce mož­nosť podie­ľať sa priamo na jej výrobe, ale mali sme tú česť vyro­biť 11 makiet v mierke 1:1. Poďte sa s nami pozrieť, ako tento pro­jekt vyze­ral.

Nevieme, ako vám, ale nám sa teda nestáva často, že by sme mali mož­nosť vidieť dru­žicu na živo. Obzvlášť, ak sa jedná o prvú slo­ven­skú dru­žicu. Aj preto sme sa do pro­jektu pus­tili s nad­še­ním a plným pra­cov­ným nasa­de­ním.

Ako pre­bie­hal samotný pro­ces

Pôvodne mal byť model dru­žice vytla­čený na 3D tla­čiarni a umiest­nený na dre­ve­nom pod­stavci. Podľa nás by to však ani zďa­leka neod­zr­kad­lo­valo význam tohto zaria­de­nia. Preto sme pre SOSA pri­pra­vili ukážky dvoch varian­tov dru­žice: odli­šo­vali sa množ­stvom detai­lov, spra­co­va­ním a mate­riá­lom pod­stavca. Kli­ent si nako­niec vybral ten naje­le­gan­tnejší variant – fré­zo­vaný model so skle­ne­ným pod­stav­com.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_freza-1024x768
Vďaka fré­zo­va­niu sme mohli dať mode­lom rea­lis­tic­kejší vzhľad.

Desať dru­žíc puto­valo ako poďa­ko­va­nie hlav­ným par­tne­rom pro­jektu a jedna bola pamiat­kou pre samotnú SOSA.

Modely tvo­rilo

110 solár­nych pane­lov
33 earth sen­zo­rov
11 tiel dru­žíc
11 ser­vis­ných por­tov
11 kame­riek
11 skle­ne­ných pod­stav­cov
11 štít­kov s poďa­ko­va­ním par­tne­rovi

Po odsú­hla­sení pod­mie­nok bolo nutné okam­žite konať. Celý pro­jekt sa tvo­ril pod enorm­ným časo­vým tla­kom, kedy na spra­co­va­nie a výrobu bol menej než mesiac a to v období medzi Via­no­cami a Novým rokom. Aby bola tvorba modelu čo naje­fek­tív­nej­šia, upra­vili a roz­de­lili sme ho na časti. Pre každú sme si pri­pra­vili pod­klady na fré­zo­va­nie a 3D tlač.

Fré­zo­va­nie bloku hli­níka

Veľa času sme ušet­rili tým, že telo dru­žice sa nes­kla­dalo zo stien ale z jed­ného bloku hli­níka o roz­mere 110 x 110 x 140 mm. Do neho sa vyf­ré­zo­vali otvory pre špe­ci­fické detaily: earth­sen­zory, ser­visné porty, kamerky, solárne panely a naz­na­če­nie sun­sen­zo­rov.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_blok-hlinik-02-1024x768
Blok hli­níka, z kto­rého sa fré­zo­valo telo dru­žice.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_blok-hlinik-03-1024x768
Základné odo­be­ra­nie mate­riálu.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_blok-hlinik-04-1024x768
Základné ofré­zo­va­nie mate­riálu.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_detail_sunsenzor-1024x768
Vyf­ré­zo­vaný detail otvoru pre earth-sen­zor a sun-sen­zoru.

3D tlač detai­lov

Počas fré­zo­va­nia sa z čier­neho a trans­pa­ret­ného detail­ného plastu vytla­čili earth­sen­zory, ser­visné porty a kamerky. Kamerka z trans­pa­rent­ného plastu bola leš­tená a lako­vaná tak, aby sme dosiahli čo naj­vyš­šiu čírosť a prie­hľad­nosť. Pre dosia­hnu­tie hĺbky bola zo spon­dej strany far­bená na čierno.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_earthsenzor_01-1024x768

Earth-sen­zory.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_kamera-4-1024x768

Ser­visné porty.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_kamera-1-1024x768

Kamerky vytla­čené.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_kamera-3-1024x768

Kamerky po lako­vaní a far­bení. 

Fré­zo­va­nie a výroba solár­nych pane­lov

Asi naj­ťaž­šou čas­ťou bolo vyro­be­nie solár­nych pane­lov. Jed­nalo sa o časti číreho ple­xiskla s roz­mermi 70 x 40 mm a hrúb­kou 1 mm, do kto­rých boli vyg­ra­ví­ro­vané drážky, ktoré mali imi­to­vať vodivé kovové časti. Fré­zo­va­nie muselo pre­bie­hať veľmi pomaly, aby sa ple­xisklo nezah­rialo a nezvl­nilo. Po vyf­ré­zo­vaní bol každý panel nafar­bený bron­zo­vou far­bou, ktorú sme zbrú­sili tak, aby zostala iba v dráž­kach. Následne sme túto stranu nastrie­kali na čierno. Po oto­čení zostala jedna strana úplne hladká a nedot­knutá, čím sa vytvo­ril dojem hĺbky.

skcube_3dprinting_3dtlac_solarne_panely_03-1024x491
Solárne panely s vyg­ra­ví­ro­va­nými dráž­kami.

skcube_3dprinting_3dtlac_solarne_panely_04-1024x512
Naná­ša­nie bron­zo­vej farby do drá­žok ple­xiskla.

skcube_3dprinting_3dtlac_solarne_panely_02-e1453061143923-1024x512

Solárne panely obrú­sené pred naná­ša­ním čier­nej farby.

Keďže celý pro­jekt bol robený v časo­vej tiesni, nebol pries­tor na žiadnu chybu. Bolo nevy­hnuté, aby všetko klaplo na prvý krát a nemu­selo sa to opra­vo­vať. Ako to však býva, a čo nás veľmi mrzí, niečo sa nako­niec nepo­da­rilo. Odniesli si to solárne panely. Na nie­kto­rých mies­tach boli mierne puk­nuté a tak sme museli pre nie­ktoré dru­žice spra­viť ver­ziu iba čier­nych pane­lov bez meden­ných drá­žok.

Štítky

Jed­nou z posled­ných vecí bolo vyro­be­nie hli­ní­ko­vých štít­kov o roz­me­roch 25 x 80 mm s hrúb­kou 1 mm. Do štít­kov bol vyg­ra­ví­ro­vaný názov skCUBE a text s poďa­ko­va­ním kon­krét­nemu par­tne­rovi. Po vyf­ré­zo­vaní bol ští­tok vyliaty čier­nou far­bou a pre­brú­sený tak, aby farba zostala iba vo vyg­ra­ví­ro­va­nom texte.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_stitok_tag_02-1024x768skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_stitok_tag_03-1024x767 (1)

Fré­zo­va­nie a gra­ví­ro­va­nie štít­kov.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_stitok_tag_04-1024x512

Vyl­lie­va­nie štítku far­bou.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_stitok_tag-e1453060915550-508x226

Ští­tok s poďa­ko­va­ním par­tne­rom pro­jektu.

Leš­te­nie a skla­da­nie mode­lov

Pod­sta­vec pre dru­žicu mal zra­zené hrany a bol vyro­bený z extra číreho skla. Jeho roz­mer bol 160 x 160 x 10 mm. Posled­nou fázou bolo skla­da­nie, lepe­nie a leš­te­nie modelu. Každú časť, obzvlášť hli­ní­kové telo dru­žice, bolo nutné pred spo­je­ním ručne pre­brú­siť a vyleš­tiť.
skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_03-1024x768

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_04-1024x768

Tu je výsle­dok

Veľmi nás teší, že sme sa mohli podie­ľať na tak zau­jí­ma­vom pro­jekte. Cha­la­nom a babám z tímu SOSA držíme palce a pra­jeme veľa úspe­chov s ich “slo­ven­skou koc­kou”, ktorá už o pár mesia­cov poletí na orbit vďaka rakete Fal­con 9. Ak vás prvá slo­ven­ská dru­žica zau­jala, určite sle­dujte FB stránku SOSA, kde pra­vi­delne infor­mujú o novin­kách v pro­jekte.

Zdroj: tvaroch.sk

Pridať komentár (0)