Ako sme vyrá­ba­li model 1. slo­ven­skej dru­ži­ce skCU­BE

Matej Korytár / 27. januára 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­sko bude mať svo­ju prvú dru­ži­cu a posta­ral sa o ňu tím SOSA (Slo­vak Orga­ni­sa­ti­on for Spa­ce Acti­vi­ties)! Nema­li sme síce mož­nosť podie­ľať sa pria­mo na jej výro­be, ale mali sme tú česť vyro­biť 11 makiet v mier­ke 1:1. Poď­te sa s nami pozrieť, ako ten­to pro­jekt vyze­ral.

Nevie­me, ako vám, ale nám sa teda nestá­va čas­to, že by sme mali mož­nosť vidieť dru­ži­cu na živo. Obzvlášť, ak sa jed­ná o prvú slo­ven­skú dru­ži­cu. Aj pre­to sme sa do pro­jek­tu pus­ti­li s nad­še­ním a plným pra­cov­ným nasa­de­ním.

Ako pre­bie­hal samot­ný pro­ces

Pôvod­ne mal byť model dru­ži­ce vytla­če­ný na 3D tla­čiar­ni a umiest­ne­ný na dre­ve­nom pod­stav­ci. Pod­ľa nás by to však ani zďa­le­ka neod­zr­kad­lo­va­lo význam toh­to zaria­de­nia. Pre­to sme pre SOSA pri­pra­vi­li ukáž­ky dvoch varian­tov dru­ži­ce: odli­šo­va­li sa množ­stvom detai­lov, spra­co­va­ním a mate­riá­lom pod­stav­ca. Kli­ent si nako­niec vybral ten naje­le­gan­tnej­ší variant – fré­zo­va­ný model so skle­ne­ným pod­stav­com.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_freza-1024x768
Vďa­ka fré­zo­va­niu sme moh­li dať mode­lom rea­lis­tic­kej­ší vzhľad.

Desať dru­žíc puto­va­lo ako poďa­ko­va­nie hlav­ným par­tne­rom pro­jek­tu a jed­na bola pamiat­kou pre samot­nú SOSA.

Mode­ly tvo­ri­lo

110 solár­nych pane­lov
33 earth sen­zo­rov
11 tiel dru­žíc
11 ser­vis­ných por­tov
11 kame­riek
11 skle­ne­ných pod­stav­cov
11 štít­kov s poďa­ko­va­ním par­tne­ro­vi

Po odsú­hla­se­ní pod­mie­nok bolo nut­né okam­ži­te konať. Celý pro­jekt sa tvo­ril pod enorm­ným časo­vým tla­kom, kedy na spra­co­va­nie a výro­bu bol menej než mesiac a to v obdo­bí medzi Via­no­ca­mi a Novým rokom. Aby bola tvor­ba mode­lu čo naje­fek­tív­nej­šia, upra­vi­li a roz­de­li­li sme ho na čas­ti. Pre kaž­dú sme si pri­pra­vi­li pod­kla­dy na fré­zo­va­nie a 3D tlač.

Fré­zo­va­nie blo­ku hli­ní­ka

Veľa času sme ušet­ri­li tým, že telo dru­ži­ce sa nes­kla­da­lo zo stien ale z jed­né­ho blo­ku hli­ní­ka o roz­me­re 110 x 110 x 140 mm. Do neho sa vyf­ré­zo­va­li otvo­ry pre špe­ci­fic­ké detai­ly: earth­sen­zo­ry, ser­vis­né por­ty, kamer­ky, solár­ne pane­ly a naz­na­če­nie sun­sen­zo­rov.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_blok-hlinik-02-1024x768
Blok hli­ní­ka, z kto­ré­ho sa fré­zo­va­lo telo dru­ži­ce.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_blok-hlinik-03-1024x768
Základ­né odo­be­ra­nie mate­riá­lu.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_blok-hlinik-04-1024x768
Základ­né ofré­zo­va­nie mate­riá­lu.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_detail_sunsenzor-1024x768
Vyf­ré­zo­va­ný detail otvo­ru pre earth-sen­zor a sun-sen­zo­ru.

3D tlač detai­lov

Počas fré­zo­va­nia sa z čier­ne­ho a trans­pa­ret­né­ho detail­né­ho plas­tu vytla­či­li earth­sen­zo­ry, ser­vis­né por­ty a kamer­ky. Kamer­ka z trans­pa­rent­né­ho plas­tu bola leš­te­ná a lako­va­ná tak, aby sme dosiah­li čo naj­vyš­šiu čírosť a prie­hľad­nosť. Pre dosia­hnu­tie hĺb­ky bola zo spon­dej stra­ny far­be­ná na čier­no.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_earthsenzor_01-1024x768

Earth-sen­zo­ry.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_kamera-4-1024x768

Ser­vis­né por­ty.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_kamera-1-1024x768

Kamer­ky vytla­če­né.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_kamera-3-1024x768

Kamer­ky po lako­va­ní a far­be­ní. 

Fré­zo­va­nie a výro­ba solár­nych pane­lov

Asi naj­ťaž­šou čas­ťou bolo vyro­be­nie solár­nych pane­lov. Jed­na­lo sa o čas­ti číre­ho ple­xisk­la s roz­mer­mi 70 x 40 mm a hrúb­kou 1 mm, do kto­rých boli vyg­ra­ví­ro­va­né dráž­ky, kto­ré mali imi­to­vať vodi­vé kovo­vé čas­ti. Fré­zo­va­nie muse­lo pre­bie­hať veľ­mi poma­ly, aby sa ple­xisk­lo nezah­ria­lo a nezvl­ni­lo. Po vyf­ré­zo­va­ní bol kaž­dý panel nafar­be­ný bron­zo­vou far­bou, kto­rú sme zbrú­si­li tak, aby zosta­la iba v dráž­kach. Násled­ne sme túto stra­nu nastrie­ka­li na čier­no. Po oto­če­ní zosta­la jed­na stra­na úpl­ne hlad­ká a nedot­knu­tá, čím sa vytvo­ril dojem hĺb­ky.

skcube_3dprinting_3dtlac_solarne_panely_03-1024x491
Solár­ne pane­ly s vyg­ra­ví­ro­va­ný­mi dráž­ka­mi.

skcube_3dprinting_3dtlac_solarne_panely_04-1024x512
Naná­ša­nie bron­zo­vej far­by do drá­žok ple­xisk­la.

skcube_3dprinting_3dtlac_solarne_panely_02-e1453061143923-1024x512

Solár­ne pane­ly obrú­se­né pred naná­ša­ním čier­nej far­by.

Keď­že celý pro­jekt bol robe­ný v časo­vej ties­ni, nebol pries­tor na žiad­nu chy­bu. Bolo nevy­hnu­té, aby všet­ko klap­lo na prvý krát a nemu­se­lo sa to opra­vo­vať. Ako to však býva, a čo nás veľ­mi mrzí, nie­čo sa nako­niec nepo­da­ri­lo. Odnies­li si to solár­ne pane­ly. Na nie­kto­rých mies­tach boli mier­ne puk­nu­té a tak sme muse­li pre nie­kto­ré dru­ži­ce spra­viť ver­ziu iba čier­nych pane­lov bez meden­ných drá­žok.

Štít­ky

Jed­nou z posled­ných vecí bolo vyro­be­nie hli­ní­ko­vých štít­kov o roz­me­roch 25 x 80 mm s hrúb­kou 1 mm. Do štít­kov bol vyg­ra­ví­ro­va­ný názov skCU­BE a text s poďa­ko­va­ním kon­krét­ne­mu par­tne­ro­vi. Po vyf­ré­zo­va­ní bol ští­tok vylia­ty čier­nou far­bou a pre­brú­se­ný tak, aby far­ba zosta­la iba vo vyg­ra­ví­ro­va­nom tex­te.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_stitok_tag_02-1024x768skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_stitok_tag_03-1024x767 (1)

Fré­zo­va­nie a gra­ví­ro­va­nie štít­kov.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_stitok_tag_04-1024x512

Vyl­lie­va­nie štít­ku far­bou.

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_stitok_tag-e1453060915550-508x226

Ští­tok s poďa­ko­va­ním par­tne­rom pro­jek­tu.

Leš­te­nie a skla­da­nie mode­lov

Pod­sta­vec pre dru­ži­cu mal zra­ze­né hra­ny a bol vyro­be­ný z extra číre­ho skla. Jeho roz­mer bol 160 x 160 x 10 mm. Posled­nou fázou bolo skla­da­nie, lepe­nie a leš­te­nie mode­lu. Kaž­dú časť, obzvlášť hli­ní­ko­vé telo dru­ži­ce, bolo nut­né pred spo­je­ním ruč­ne pre­brú­siť a vyleš­tiť.
skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_03-1024x768

skcube_3dprinting_3dtlac_tvaroch_04-1024x768

Tu je výsle­dok

Veľ­mi nás teší, že sme sa moh­li podie­ľať na tak zau­jí­ma­vom pro­jek­te. Cha­la­nom a babám z tímu SOSA drží­me pal­ce a pra­je­me veľa úspe­chov s ich “slo­ven­skou koc­kou”, kto­rá už o pár mesia­cov pole­tí na orbit vďa­ka rake­te Fal­con 9. Ak vás prvá slo­ven­ská dru­ži­ca zau­ja­la, urči­te sle­duj­te FB strán­ku SOSA, kde pra­vi­del­ne infor­mu­jú o novin­kách v pro­jek­te.

Zdroj: tvaroch.sk

Pridať komentár (0)