Ako správne rea­go­vať na zlé správy

Tatiana Rumanovská / 2. november 2015 / Tools a produktivita

Každý ich dostá­vame. Zlé správy si nevy­be­rajú. No ty si môžeš zvo­liť spô­sob, akým na ne zare­a­gu­ješ.

Môžeš sa nahne­vať, sna­žiť sa dostať urputne veci pod kon­trolu, či dokonca ver­bálne urá­žať svoje oko­lie. Sám však vieš, že to nie je ten naj­správ­nejší spô­sob. Zvoľ si rad­šej „cestu víťa­zov“, osvoj si reak­cie, ktoré pou­ží­vajú sebaistí ľudia.

1. Nene­chaj to len tak

Môže to znieť ako výzva k boju. Vlastne áno. Bojuj za samého seba, ak si v práve. Neboj sa pou­žiť správne pro­tiar­gu­menty, ak cítiš, že druhá strana jedná voči tebe nespra­vod­livo. Sebaistí ľudia sú si vedomí svo­jich kva­lít aj práv. Preto jed­najú pokojne a s chlad­nou hla­vou. Zlé správy v práci ťa iste vyto­čia, koho nie. Ume­nie spo­číva v seba­kon­trole a ovlá­daní samého seba. 

2.Pohrúž sa do čin­nosti

Dosta­neš zlú správu a hne­váš sa na celý svet, si v dep­re­siách. To je pri­ro­dzené. Nečin­nosť ťa však zabije. Utlmí akú­koľ­vek inšpi­ra­tívnu myš­lienku, nádej, roz­voj. Zabrzdí ťa a zosta­neš stáť. To nech­ceš. Nauč sa preto odpo­ve­dať akti­vi­tou. Keď niečo skončí, zrodí sa namiesto toho niečo nové. Preto je naj­lep­šou reak­ciou akcia. Aj slávni spi­so­va­te­lia vytvo­rili svoje naj­väč­šie diela práve v období zlých správ a okol­ností.

3.Igno­ruj polo­pravdy

Sebais­tota je tvo­jim ochran­ným ští­tom. Sám poznáš pravdu o sebe samom naj­lep­šie, preto ak sa tvoje oko­lie roz­hodne roz­ši­ro­vať umelo vytvo­rené prí­behy o tvo­jej osobe/schopnostiach/zážitkoch/hocičom inom, netráp sa. Igno­ruj ich a choď ďalej. Prí­padne sa sústreď na len na prav­divú časť polo­právd. Zame­raj sa na to, čo zme­niť môžeš, nesta­raj sa o názory dru­hých, ktoré sú vo svo­jej pod­state obme­dzené pozna­ním. Fun­guje to aj v prí­pade sociál­nych médií, ktoré ťa obvykle kŕmia len nega­tí­vami a extré­mami.

4. Pre­trans­for­muj si zlé správy na dobré

Ľahko sa to hovorí. Najmä, ak ťa správa zasiahne hlboko, bytostne. Ale vieš, ako to chodí. Čo ťa neza­bije, to ťa posilní. Zlý a nefunkčný vzťah ťa naučí podob­ným pred­chá­dzať. Výpo­veď z práce ťa možno konečne dove­die k rea­li­zá­cii tvo­jich nápa­dov. Mož­ností je predsa neko­nečne veľa. Sebaistí ľudia sú expertmi v pre­mene nega­tív na pozi­tíva. Na roz­diel od tých s pre­hna­nou hrdos­ťou však svoje pády plne akcep­tujú a preto sa môžu posú­vať vpred. Ber si z nich prí­klad.

5. Zostaň šťastný

John Bran­don to vysti­hol pekne keď pove­dal: „nedá­vaj 100% svo­jej sebais­toty do práce, ktorú robíš, dávaj ju do seba.“ Vedz, že byť smutný a trá­piť sa kvôli zlej správe je OK. Všetko potre­buje čas a všetko pre­bolí. No napriek tomu, zostaň šťastný. Dôvod sa vždy nájde.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)