Ako začať vstá­vať o 5-tej a vybu­do­vať svoj star­tup

Nina Matejčeková / 7. februára 2016 / Tools a produktivita

Ako vyzerá tvoja ranná rutina? Vsta­neš o sied­mej ráno, pre­bu­díš sa v spr­che, oble­čieš sa podľa súčast­ného mediál­neho sta­tusu, ľutu­ješ sa pri šálke kávy a ideš na auto­bu­sovú zástavku s myš­lien­kou, že opäť musíš strá­viť deň v práci, ktorá ťa totálne nezau­jíma. Posledná vec na ktorú mys­líš po ôsmych hodi­nách strá­ve­ných v práci je, ako bude vyze­rať tvoj star­tup.

1. Zro­de­nie super­hr­dinu.

Roz­hod­neš sa vstať o pia­tej ráno a budo­vať svoj vlastný star­tup ešte pred tým, ako strá­viš ďalší “pro­duk­tívny” deň v práci. No nie je to skvelé? S jed­ným okom otvo­re­ným sa dotac­káš do kúpelne v dom­nienke, že spr­cha asi nebude dobrý nápad, keďže sa teraz doká­žeš uto­piť aj v umý­vadle… Ako to tí ľudia robia? Poďme sa pozrieť na jed­ného z nich.

Jack Dor­sey — gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Twit­ter a Squ­are

Vsta­nem o 5:30hod, medi­tu­jem a idem si zabe­hnúť 10km. Potom pend­lu­jem medzi dvoma spo­loč­nos­ťami, kde som dokopy 8 hodín denne.”

Verte mi. Vstá­vať o pia­tej ráno, bez toho aby ste sa reálne pre­bu­dili o sied­mej je nemožné.(zo začiatku) Takže skúsme najprv vyrie­šiť otázku, ako vstať.

Jack Dorsey

Jack Dor­sey, foto: techcrunch.com

2. Nájsť budík chyt­rejší ako sme my sami.

V prvom rade si musíme nájsť budík, ktorý nás zaru­čene zobudí. Je jed­no­du­ché zobu­diť telo a zmä­tene sa pohy­bo­vať po izbe, ale ako zobu­diť mysel, bez toho, aby sme pre­d­išli zby­toč­nému ublí­že­niu o roh pre­klia­teho gauča?

Kávu neod­po­rú­čam. Štú­die zis­tili, že káva zaberá po devia­tej hodine a v prvých 20 minú­tach po jej vypití ma úplne opačný úči­nok. Ja ju pijem ešte s mlie­kom. To si môžem ustlať rovno na kuchyn­skej linke.

Ranná káva - nie najlepší nápad

foto: washtimes.com

A čo sve­telný budík? Jemné svetlo sa ti odráža na tvári pri­po­mí­na­júc sve­telné lúče. V lete nám to evo­kuje začia­tok nového dňa a v zime vieme, že sme už zaspali. No nič. Prvé, čo ma napadne je, že sa oto­čím, popr. sa scho­vám pod perinu a spím ďalej. Nech už náj­deš aký­koľ­vek spô­sob na pre­bu­de­nie, neza­bú­daj, že dôle­žité je vybrať miesto, kam si budík polo­žíš. Ak pou­ží­vaš na zobu­de­nie mobil, exis­tujú v ňom vše­li­jaké možné žia­re­nia, kôli kto­rým sa neod­po­rúča polo­žiť si ho pod van­kúš a ak máš nasta­vené aj vib­rá­cie je možné, že sa z hlbo­kého spánku pre­bu­díš tak rýchlo, až ťa roz­bolí hlava. Neod­po­rú­čam mobil pokla­dať ani na zem, pre­tože silné vib­rá­cie môžu spô­so­biť, že ťa príde zobu­diť suseda od vedľa a tým nezo­bu­díš len seba, ale aj oko­lie.

Ak chceš, aby bolo bude­nie efek­tívne a aby si nemu­sel vypí­nať, resp. odkla­dať budík každé tri minúty, mal by si svoj tele­fón polo­žiť čo naj­ďa­lej od seba a keď ten zvuk už bude nezne­si­teľný zaru­čene sa posta­víš a pôj­deš ho vypnúť.

3. Pre­tvor svoj star­tup na micro-star­tup.

Pri budo­vaní svôjho star­tupu začni postupne v malých kro­koch. Vytvor si apli­ká­ciu napí­sa­ním iba časti kódu denne. Začni písať svôj blog, napí­sa­ním iba jed­ného odstavca denne. Pri budo­vaní svojho port­fó­lia si načrtni jeden dizajn za deň. Nemáš sa kde ponáh­ľať a každý výsle­dok nemusí byť zaru­čene ide­álny.

Processed with VSCOcam with t1 preset

foto: knowledgeformen.com

4. Zvi­di­teľni svoju prácu.

Keď si sa už donú­til vstať skôr a roz­ho­dol si sa pra­co­vať na svo­jom star­tupe, ma by si si ho vedieť zvi­di­teľ­niť. Nič nie je lep­šie, ako dostá­vať feed­back na vlastnú prácu. Neboj sa, tie nega­tívne ťa len usmer­nia, ako robiť veci lep­šie.

Tvoja ranná rutina na budo­va­nie star­tupu sa môže každý deň meniť. Nájdi si tu správnu, ktorá ťa dove­die k úspe­chu. Je roz­diel, keď strá­viš 8 hodín robe­ním nie­čoho, čo nená­vi­díš ako jednu hodinu nie­čoho, čo milu­ješ. Tak sa nauč vstá­vať skôr a budo­vať svoj star­tup.

foto: pixabay.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.credit.com

Pridať komentár (0)